Pëtrus yazghan birinchi xet
1

Eysa Mesihning elchisi bolghan menki Pëtrustin Pontus, Galatiya, Kapadokiya, Asiya we Bitiniye ölkiliride yashawatqan hemde bu dunyagha musapir bolghan, Xudaning tallighan bendilirige salam. Xuda’atimiz özining aldin orunlashturushi boyiche silerni tallidi, Muqeddes Roh silerni pak qildi. Buningdin meqset, silerning Eysa Mesihke ita’et qilip, uning qurbanliq qëni bilen gunahliringlardin yuyulushunglar üchündur. Xuda silerge hessilep mëhir-shepqet we amanliq ata qilghay!
Hayatliq ümidi
Rebbimiz Eysa Mesihning atisi bolghan Xudagha medhiyiler oqulghay! U bizge cheksiz rehimdillik körsitip, Eysa Mesihning ölümdin tirilishi arqiliq bizni yëngidin tughuldurup, öchmes bir ümidke ige qildi. Uning perzentliri bolghan bizler üchün ershte tügimes, chirimes, solmas miras saqlanmaqta. Xuda aldin teyyarlap qoyghan bu üzül-kësil qutquzushni axir zamanda ashkara qilghuche, özining qudriti bilen silerni ëtiqadinglar arqiliq qoghdaydu. Shuning üchün, hazir silerning her xil sinaqlar tüpeylidin waqitliq azab-oqubet tartip, hesret chëkishinglargha toghra kelsimu, shad-xuramliqqa chömünglar. Bundaq azab-oqubet chëkishinglarning sewebi ëtiqadinglarning sapliqini ispatlashtur. Heqiqiy sap ëtiqad bolsa altundinmu qimmetliktur. Gerche altunning sapliqini otta tawlash arqiliq ispatlighili bolsimu, u biz üchün beribir menggülük bolalmaydu. Ëtiqadinglar sap bolsa, Eysa Mesih qayta kelgen chaghda bu ëtiqad silerge medhiye, shan-sherep we hörmet ëlip këlidu. Siler burun Eysa Mesihni körüp baqmighan bolsanglarmu, uni söyüp keldinglar. Hazir uni körmigen teqdirdimu uninggha yenila ishinisiler. Shunga, qelbinglar til bilen ipadilep bergili bolmaydighan cheksiz shad-xuramliqqa chömdi. Chünki, siler hazir ëtiqadinglarning nishani bolghan qutquzulushtin behrimen boluwatisiler.
10 Bu qutquzulush toghrisida ilgiriki peyghemberler tepsiliy izdengen, uni chüshinishke tirishqan hemde silerge ata qilinghan bu mëhir-shepqet toghrisida aldin ëytqanidi. 11 Eysa Mesihning Rohi ularning qelbide bolup, bu Roh ulargha Xuda ewetmekchi bolghan qutquzghuchi chëkidighan azab-oqubetler we uning bu azab-oqubetlerni chekkendin këyin ërishidighan shan-sheripi toghrisida aldin’ala melumat bergen. Ular bu ishlarning qachan we qandaq yüz bëridighanliqi üstide izdengen. 12 Xuda bu peyghemberlerge ularning bu ishlarni aldin ëytishining özliri üchün emes, belki siler üchün ikenlikini bildürdi. Bügünki künde xush xewerni yetküzgüchiler ershtin ewetilgen Muqeddes Rohning küchi bilen bu ishlarni silerge yetküzdi. Hetta perishtilermu bu ishlarning emelge ashurulghanliqini körüshke telpünidu.
Pak yashanglar
13 Shunga, eqil-hoshunglarni yighip, özünglarni segek tutunglar, ümidinglarni Eysa Mesih qayta kelgen künide silerge ëlip këlidighan bext-sa’adetke pütünley baghlanglar. 14 Xudaning ita’etmen perzentliridin bolunglar. Eysa Mesihni tonumighan chaghliringlardikidek bolmighur heweslerge bërilmenglar. 15 Eksiche, hemme ishliringlarda pak bolunglar, chünki silerni chaqirghan Xuda paktur. 16 Xuda muqeddes yazmilarda: “Pak bolunglar, chünki men pakturmen” dëgen.
17 Siler kishilerning ish-herikitige qarap adilliq bilen soraq qilidighan Xudani “Ata” dëgenikensiler, undaqta bu dunyada musapir bolup yashawatqan waqtinglarni Xudani chongqur hörmetlesh bilen ötküzünglar. 18 Chünki silerge melumki, siler ejdadliringlardin qalghan ehmiyetsiz turmush yolining qulluqidin azad boldunglar. Bu, qimmitini haman yoqitidighan altun yaki kümüshtek nersiler bilen emes, 19 belki Xuda ewetken kem-kütisiz qozining, yeni Eysa Mesihning qimmetlik qënining bedilige keldi. 20 Eysa Mesih dunya yaritilishtin ilgirila Xuda teripidin insanlarning qutquzghuchisi bolush üchün tallanghan. U mushu axirqi waqitlarda* Axirqi waqitlar – Eysa Mesihning birinchi qëtim bu dunyagha këlishidin tartip, ikkinchi qëtim këlishigiche bolghan waqitni körsitidu. siler üchün bu dunyagha ewetilip, ashkara qilindi. 21 Siler Eysa Mesih arqiliq Xudagha ëtiqad qiliwatisiler. Xuda Eysa Mesihni ölümdin tirildürüp, uninggha shan-sherep berdi. Shuning üchün, silerning ëtiqadinglar we ümidinglar Xudagha baghlanghan.
22 Siler heqiqetke ita’et qilghanliqinglardin qelbinglar pak qilinip, ëtiqadchilarni söyidighan semimiy mëhir-muhebbetke ige boldunglar. Shunga, bir-biringlarni chin qelbinglardin qizghin söyünglar. 23 Chünki, siler yëngiwashtin tughuldunglar. Bu yëngi hayat haman ölüp këtidighan insanlar arqiliq emes, belki Xudaning sözi, yeni Xudaning hayatiy küchke ige we menggü mewjut sözi arqiliq boldi. 24 Xuddi muqeddes yazmilarda yëzilghinidek:
 
“Pütkül insan gül-giyahqa oxshaydu,
ularning shan-sheripi ghazang bolidighan chëchekke oxshaydu.
Giyahlar qurup, güller soliship ölidu,
25 biraq, Rebbimizning sözi menggü mewjut bolidu!”
 
Biz silerge yetküzgen xush xewer del Rebbimizning sözidur.

*20
Axirqi waqitlar – Eysa Mesihning birinchi qëtim bu dunyagha këlishidin tartip, ikkinchi qëtim këlishigiche bolghan waqitni körsitidu.2

Shuning üchün, barliq yamanliq, hiyligerlik, saxtipezlik, hesetxorluq we töhmetxorluqlarni tashlanglar. 2-3 Siler Rebbimizning mëhir-shepqitidin behrimen bolghanikensiler, xuddi yëngi tughulghan bowaq anining sütige teshna bolghandek, silermu Xudaning sap sözige teshna bolunglar. Buning bilen, siler üzül-kësil qutquzulghuche, ëtiqadta ösüp yëteleysiler.
Eysa Mesih Xudaning salmaqchi bolghan ibadetxanisining tirik ul tëshidur. Kishiler uni ret qilghan bolsimu, lëkin Xuda uni tallidi we qedirlidi. Shunga, siler Eysa Mesihke yëqinlishinglar. Shundaq qilsanglar, silermu Xudaning ibadetxanisining sëlinishigha ishlitilidighan tirik tashlardin bolisiler. Siler Xudagha atalghan rohaniylar bolup, Eysa Mesih arqiliq Xudagha xizmet qilish we medhiye oqush qatarliq Xudani xursen qilidighan qurbanliqlarni bëreleysiler. Muqeddes yazmilarda mundaq dëyilgen:
 
“Qaranglar, tallanghan bir qimmetlik ul tëshini Si’ongha* Si’on – qedimki Isra’iliyining paytexti Yërusalëmning yene bir atilishidur. qoydum.
Uninggha ëtiqad qilghanlar hergiz na’ümidte qalmaydu.”
 
7-8 Siler Eysa Mesihtin ibaret bu ul tëshigha ëtiqad qilghanliqinglar üchün, bu ul tëshi silerge nisbeten qimmetliktur. Lëkin, uninggha ëtiqad qilmaydighanlargha nisbeten bu ul tëshi del muqeddes yazmilarda dëyilginidek:
 
“Tamchilar tashliwetken bu tash
qurulushning merkiziy ul tëshi bolup qaldi!”
 
“Bu tash kishiler putlishidighan tash boldi,
ademni yiqitidighan tash boldi.”
 
Ular Xudaning Eysa Mesih toghrisidiki xush xewirini ret qilghanliqi üchün, bu tashqa putlishidu. Ularning bundaq bolushi aldin belgilengen.
Lëkin, siler bolsanglar Xudaning tallighanliri, uning padishahliqining rohaniyliri, Xudagha atalghan xelq, shundaqla Xudagha mensup bolghanlarsiler. Silerni qarangghuluqtin özining parlaq yoruqluqigha chaqirghan Xuda özining ulughluqini bashqilargha yetküzüshünglar üchün, silerni tallidi. 10 Burun siler Xudaning xelqi emes idinglar. Lëkin, emdi Xudaning xelqisiler. Burun siler Xudaning rehim-shepqitige ërishmigenidinglar, lëkin emdi ërishtinglar.
Xudaning sadiq xizmetkarliri bolunglar
11 Qedirlik qërindashlirim, siler bu dunyagha peqet musapir we mëhmansiler. Shunga silerdin ötünüp soraymenki, özünglarni siler bilen qarshilishidighan yaman heweslerdin tutuwëlinglar. 12 Eysa Mesihke ëtiqad qilmaydighanlar aldida ësil pezilet bilen yashanglar. Mushundaq qilghanda, gerche ular silerni yaman adem dep töhmet qilsimu, lëkin silerning yaxshi emeliyitinglarni körüp, rebbimiz Eysa qayta kelgen küni Xudani ulughlaydu.
13-14 Rebbimizni hörmetlesh üchün, insanlar arisidiki hoquqdarlargha, yeni eng yuqiri menseptiki padishah we uning qol astidiki waliylargha boysununglar. Bu hoquqdarlar yaman ish qilghuchilarni jazagha tartish, yaxshi ish qilghuchilarni hörmetke sazawer qilish üchün teyinlengen. 15 Xudaning iradisi shuki, silerning üstünglardin shikayet qilidighan nadan ademlerning zuwanini yaxshi emeliyitinglar arqiliq tuwaqlashtur. 16 Siler erkin adem bolup, hëchkim silerning undaq yaki bundaq qilish-qilmasliqinglarni men’i qilalmaydu. Lëkin, bu erkinlikni yaman ishlarni qilishning bahanisi qiliwalmay, Xudaning sadiq xizmetkarliri bolup yashanglar, 17 barliq insanlarni hörmetlenglar, ëtiqadchi qërindashliringlargha mëhir-muhebbet körsitinglar, Xudadin qorqunglar, padishahni hörmetlenglar.
Eysa Mesih sewr qilishning ülgisidur
18 Ey qullar, xojayinliringlarni hörmetlep, ulargha boysununglar. Siler yaxshi we xush pë’il xojayinlarghila emes, belki qattiq qol xojayinlarghimu boysununglar. 19 Eger aranglardin biri naheq azab-oqubet chekse hemde bu azab-oqubetke sewr-taqet qilish Xudaning iradisi ikenlikini bilip, uninggha sewr-taqet qilsa, u Xudani xursen qilidu. 20 Eger xataliq ötküzüp, tëgishlik jazagha tartilghanda uninggha berdashliq berse, buning maxtinidighan hëch yëri yoq! Lëkin, yaxshi ishlarni qilip azab-oqubet chekse hemde uninggha berdashliq berse, u Xudani xursen qilidu. 21 Chünki, siler mana shundaq azab-oqubetke chaqirildinglar. Eysa Mesihmu siler üchün azab-oqubet chëkip, silerni özining izidin mangsun dep, silerge ülge qaldurdi. 22 Muqeddes yazmilarda yëzilghinidek: “U gunah qilmighan, aghzidin birer ëghizmu hiyle-mikirlik söz chiqmighan.” 23 Eysa Mesih haqaretke uchrighanda, til qayturmaytti. Azab-oqubet chekkende, hëchkimge tehdit salmaytti. Eksiche, özini adil höküm qilidighan Xudagha tapshuratti. 24 U bizning gunahning ilkide yashimasliqimiz, belki heqqaniyliq yolida mëngishimiz üchün, gunahlirimizni öz zimmisige ëlip krëstke mixlinip qurban boldi. Siler uning yariliri bilen shipa taptinglar. 25 Chünki, burun siler yoldin azghan qoylargha oxshayttinglar, lëkin hazir özünglarni qoghdaydighan qoychining, yeni Eysa Mesihning yënigha qaytip keldinglar.

*6
Si’on – qedimki Isra’iliyining paytexti Yërusalëmning yene bir atilishidur.3

Er-ayalliq munasiwet
1-2 Ey ayallar, silermu erliringlargha ita’et qilinglar. Shundaq qilsanglar, Xudaning sözige ishenmeydighan erler öz ayalining bu pezilitidin tesirlinip, Xudagha ëtiqad qilishi mumkin. Silerning ulargha artuqche gep qilishinglarning hajiti yoq. Chünki, ular silerning Xudagha bolghan chongqur hörmitinglar we pak pezilitinglarni köreleydu.
Güzellikinglar sirtqi körünüshtiki alahide yasiwalghan chachliringlar, taqighan altun zibuzinnetliringlar we ësil kiyimliringlardin ibaret emes, belki qelbinglardiki öchmes güzellik, yeni mulayimliq we temkinlikinglardin ibaret bolsun chünki, bundaq güzellik Xudaning aldida intayin qimmetliktur. Burunqi chaghlarda, ümidini Xudagha baghlighan ixlasmen ayallar del mushundaq güzellik bilen özlirini zinnetlep, erlirige ita’et qilatti. Mesilen, Sare Ibrahimni “xojayin” dep atap, uning sözlirige boysunatti. Siler hëchnëmidin qorqmay, toghra ishlarni qilsanglar, silermu Sarening perzentliri bolghan bolisiler.
Ey erler, shuninggha oxshash, silermu ayalliringlar bilen bolghan turmushta ularning silerdin ajiz ikenlikini chüshinip, ulargha köyününglar we ularni hörmetlenglar. Chünki, ularmu silerge oxshash, Xuda ata qilghan yëngi hayattin ortaq behrimen bolghuchilardur. Shundaq qilsanglar, du’aliringlar tosalghugha uchrimaydu.
Heqqaniyliq üchün azab chëkish
Yighinchaqlap ëytqanda, hemminglar bir niyet, bir meqsette bolunglar, bir-biringlargha hësdashliq qilinglar, bir-biringlarni qërindashlarche söyünglar, mëhriban we kemter bolunglar. Yamanliqqa yamanliq, ahanetke ahanet bilen emes; eksiche, bext tilesh bilen jawab qayturunglar. Chünki, Xuda silerni bashqilargha bext tileshke chaqirdi. Bundaq qilsanglar, Xuda silernimu bextlik qilidu. 10 Xuddi muqeddes yazmilarda yëzilghinidek:
 
“Hayatni söyüp, yaxshi kün kechürüshni xalaydighanlar
tilini yamanliqtin, aghzini hiyle-mikirlik sözlerdin yiraq tutsun.
11 Yamanliqni tashlap, yaxshi ishlarni qilsun,
hemmeylen bilen inaq yashashqa tirishsun.
12 Chünki, Perwerdigarning közi heqqaniylardidur,
qulaqliri ularning du’asididur.
lëkin, Rebbimizning nepriti yamanliq qilghuchilardidur.”
 
13 Eger siler da’im yaxshi ishlarni qilishqa tirishsanglar, bashqilar silerge yamanliq qilmaydu. 14 Lëkin, heqqaniyliq yolida azab-oqubet cheksenglarmu, neqeder bextliksiler! Bashqilarning tehditidin qorqmanglar we ensirep ketmenglar. 15 Belki, qelbinglarning chongqur qatlimidin Rebbimiz Eysagha orun bërip, özünglarni uninggha atanglar. Silerning menggülük hayatqa bolghan ümidinglarning sewebini sorighanlargha jawab bërishke her da’im teyyar turunglar. 16 Buni mulayimliq we hörmet bilen ëytinglar. Wijdaninglarni sap tutunglar-de, silerge töhmet qilghuchilar silerning Eysa Mesihke mensup bolghanliqinglardin yëtilgen pezilitinglarni körüp, özliri qilghan töhmetlerdin xijil bolsun. 17 Eger azab-oqubet chëkishimiz Xudaning iradisi bolsa, undaqta yaxshi ishlarni qilip azab-oqubet chëkishimiz yaman ishlarni qilip azab-oqubet chëkishimizdin ewzeldur. 18 Ësinglarda bolsunki, Eysa Mesih gunah qilip baqmighan bolsimu, azab-oqubet chëkip, hemmimizni Xuda bilen yarashturush meqsitide biz gunahkarlarning ornida öldi. Uning birla qëtimliq qurbanliq qilinishi bilen barliq gunahlirimiz yuyuldi. Uning tëni ölgen bolsimu, lëkin uning rohi tirildürüldi. 19 U solap qoyulghan rohlarning yënigha mushu rohiy hayatliqi bilen bërip, özining bu ghelibisini jakarlidi. 20 Solap qoyulghan bu rohlar burunqi zamanda Nuh peyghember këme yasawatqan mezgilde Xuda sewrchanliq bilen ularning towa qilishini kütsimu, Xudaning sözige qulaq salmighan kishilerning rohliridur. Nuh peyghember yasighan këmide peqet birqanche kishila, yeni jemiy sekkiz kishi bolup, ular su arqiliq qutquzuldi. 21 Bu, bizning hazirqi qutquzulghanliqimizni bildüridighan sugha chömüldürüshimizning aldin bëshariti bolidu. Chömüldürülüshimiz bedinimizning kirdin tazilinishi emes, belki özimizni Eysa Mesihning tirildürülüshi arqiliq pak wijdan bilen Xudagha bëghishlishimizdur. 22 Tirildürülgen Eysa Mesih ershke chiqip, Xudaning ong yënida olturmaqta. Perishtiler, ershtiki hoquqdarlar we bashqa barliq küchlükler uninggha tiz pükmekte.


4

Xuda yolida yashash
Eysa Mesih jismaniy jehette azab-oqubet chekkeniken, silermu shundaq irade bilen özünglarni qorallandurunglar. Chünki, Xuda yolida jismaniy jehette azab-oqubet chekken kishi gunah qilishni toxtitishqa bel baghlighan bolidu. Buning bilen, këyinki hayatinglarni yaman heweslerge bërilish bilen emes, belki Xudaning iradisige muwapiq ötküzisiler. Burun siler Xudagha ëtiqad qilmaydighanlar yaxshi köridighan ishlarni qilip, köp waqtinglarni ötküzüwettinglar. Siler buzuqchiliq, shehwaniyliq, haraqkeshlik, eysh-ishret, achközlerche yep-ichish we yirginchlik butpereslik ichide yashap kelgenidinglar. Xudagha ëtiqad qilmaydighan ademler hazir silerning özlirige oxshash shehwaniy turmushqa bërilmigenlikinglargha ejeblinip, silerni haqaretlimekte. Lëkin, ular bu qilmishliri üchün soraq qilishqa teyyar turghan Xudagha hësab bëridu. Kelgüside Xuda pütkül insanni, meyli tirikler yaki ölgenler bolsun, soraq qilidu. Shu sewebtin, Xudaning xush xewiri ölgenlergimu, ular ölmestin burun yetküzülgenidi. Netijide, xush xewerni qobul qilghanlar gerche jismaniy jehette bashqa insanlargha oxshash, Xudaning hökümi bilen ölgen bolsimu, lëkin ularning rohi Xuda ata qilidighan menggülük hayat bilen yashaydu.
Xudaning sadiq xizmetchisi
Dunyaning axirlishidighan küni yëqinlashmaqta. Shunga, siler ëghir-bësiqliq we segeklik bilen du’a qilinglar. Hemmidin muhimi, bir-biringlargha semimiy mëhir-muhebbet körsitinglar. Chünki, mëhir-muhebbet nurghun gunahlarni kechürgüzüwëtidu. Bir-biringlardin narazi bolmay, mëhmandost ötünglar. 10 Xuda teripidin herbiringlargha xilmuxil hediye süpitide ata qilinghan qabiliyetlerni yaxshi qollinip, bir-biringlargha xizmet qilinglar. 11 Kimge Xuda toghrisida telim bërish qabiliyiti ata qilinghan bolsa, u Xudaning sözlirini sözlisun, kimge bashqilargha xizmet qilish qabiliyiti ata qilinghan bolsa, u Xudaning bergen küch-qudriti bilen xizmet qilsun. Buning bilen, hemme ishta Xuda Eysa Mesih arqiliq medhiyilinidu. Barliq shan-sherep we küch-qudret Xudagha ebedil’ebed mensup bolghay, amin!
Ëtiqadchilarning azab-oqubetke sewr qilishi
12 Qedirlik qërindashlirim, siler qattiq sinaqlargha duch kelgininglarda, ajayip bir ishqa yoluqup qaldim, dep heyran bolmanglar. 13 Eksiche, Eysa Mesihning azab-oqubetlirige ortaq bolghanliqinglardin xushal bolunglar. U shan-sherep bilen qaytip kelgende, silermu shad-xuramliqqa chömisiler. 14 Eysa Mesihke ëtiqad qilghanliqinglar sewebidin haqaretke uchrisanglar, neqeder bextliksiler! Chünki, Xudaning ulugh rohi silerning qelbinglardin orun alghan. 15 Aranglardin birining azab-oqubet chëkishi hergizmu qatilliq, oghriliq we yamanliqlarni qilish yaki bashqilarning ishigha arilishish sewebidin bolmisun. 16 Lëkin, aranglardin biri Eysa Mesihke egeshküchi dep atalghanliqi sewebidin azab-oqubet chekse, u buningdin nomus qilmisun. Eksiche, shu nam bilen atalghanliqi üchün Xudani medhiyilisun. 17 Chünki, soraq waqti bashlandi. Bu soraq aldi bilen Xudaning perzentliri, yeni ëtiqadchilarning ëtiqadini sinashtin bashlinidu. Eger bu biz ëtiqadchilar üchün qiyin bolsa, u halda Xudaning sözige qulaq salmighanlarning aqiwiti qandaq bolar? 18 Del muqeddes yazmilarda yëzilghinidek:
 
“Eger adil ademlerning qutquzulushi tes bolsa,
Xuda yolida mangmighanlar we bashqa gunahkarlarning aqiwiti qandaq bolar?”
 
19 shuning üchün, Xudaning iradisi bilen azab-oqubet chekkenler jënini ishenchlik yaratquchigha amanet qoyup, yaxshi ishlarni qilishni dawamlashtursun.


5

Yëtekchiler we yashlargha qilinghan nesihet
Hazir men aranglardiki ëtiqadchilar jama’etchilikining yëtekchilirige bir ëghiz söz qilmaqchimen. Chünki, menmu silerge oxshash bir yëtekchi hemde Eysa Mesihning krëstte chekken azab-oqubetlirining guwahchisi, u qaytip kelgende uning namayan qilidighan shan-sheripidin behrimen bolghuchimen. Yëtekchi süpitimde siler yëtekchilerdin shuni ötünimenki, qoychi qoylirigha yaxshi qarighinigha oxshash, silermu Xuda silerge amanet qilghan ëtiqadchilar jama’etchilikining halidin xewer ëlinglar. Buni mejburen emes, belki Xudaning iradisi boyiche razimenlik bilen qilinglar; pul tëpish üchün emes, qizghinliq bilen qilinglar. Silerge amanet qilinghan bu ëtiqadchilar jama’etchilikining hökümrani boluwalmanglar, eksiche bu jama’etchilikke ülge bolunglar. Shundaq qilsanglar, bash qoychi Eysa Mesih qaytip kelgende, menggü chëcheklep turidighan shan-sherep tajigha ërishisiler.
Ey yigitler, silermu yëtekchilerge boysununglar. Hemminglar bir-biringlargha kemter bolunglar. Chünki, muqeddes yazmilarda yëzilghinidek: “Xuda qarshidur tekebburlargha, mëhir-shepqet qilar kemterlerge.” Özünglarni Xudaning qudretlik qoli astida töwen tutunglar. Shundaq qilsanglar, waqti kelgende Xuda silerni üstün qilidu. Barliq ghem-qayghuliringlarni Xudagha tapshurunglar. Chünki, u silerge ghemxorluq qilidu.
Özünglarni hoshyar we segek tutunglar. Chünki, düshmininglar bolghan Sheytan xuddi ëchirqap ketken shirdek aranglardiki ëtiqadchilarni yutmaqchi bolup, qatrap yüridu. Siler mustehkem ëtiqadinglar bilen Sheytangha taqabil turunglar. Chünki ësinglarda bolsunki, dunyaning herqaysi jayliridiki qërindashliringlarmu silerge oxshash, azab-oqubet chëkiwatidu. 10 Pütkül mëhir-shepqetning menbesi bolghan Xuda silerni Eysa Mesih arqiliq özining menggülük shan-sheripige chaqirghan. Siler waqitliq azab-oqubet chekkininglardin këyin, Xuda silerni des turghuzup, silerni chidamliq qilip, ëtiqadinglarni mustehkem we tewrenmes qilidu. 11 Barliq küch-qudret Xudagha ebedil’ebed mensup bolghay, amin!
Axirqi salam
12 Men Xuda yolidiki sadiq qërindishim Silasning yardimi bilen bu qisqighina xetni yazdim. Ushbu xetni yëzishimdiki meqset, silerni righbetlendürüsh we Xudaning heqiqiy mëhir-shepqiti heqqide guwahliq bërishtin ibarettur. Bu mëhir-shepqette ching turunglar.
13 Siler bilen bille Xuda teripidin tallanghan Babildiki* Babil – shu waqittiki ëtiqadchilar arisida rim shehiri mexpiy halda Babil, dep atilatti. ëtiqadchilar jama’etchilikidin we Xuda yolidiki oghlum Markustin silerge salam. 14 Bir-biringlar bilen mëhribanlarche salamlishinglar.
Silerge, yeni Eysa Mesihke mensup bolghan hemminglargha amanliq yar bolghay!

*13
Babil – shu waqittiki ëtiqadchilar arisida rim shehiri mexpiy halda Babil, dep atilatti.