«Muqeddes Kitab»

Munderije

 

Kona Ehde (Tewrat, Zebur, Peyghemberlerning Yazmiliri)

 

1. «Yaritilish»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]

2. «Chiqish»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]

3. «Lawiylar» Mezkur qisim tëxi terjime qilinmighan.

4. «Chölde» Mezkur qisim tëxi terjime qilinmighan.

5. «Qanunning» Mezkur qisim tëxi terjime qilinmighan.

6. «Yoshuwa»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]

7. «Serdarlar»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]

8. «Rut»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]

9. «Samu’il 1-qisim»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]

10. «Samu’il 2-qisim»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]

11. «Padishalar 1-kitab» Mezkur qisim tëxi terjime qilinmighan.

12. «Padishalar 2-kitab» Mezkur qisim tëxi terjime qilinmighan.

13. «Tarixlar 1-kitab» Mezkur qisim tëxi terjime qilinmighan.

14. «Tarixlar 2-kitab» Mezkur qisim tëxi terjime qilinmighan.

15. «Ezra»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]

16. «Nexemiya»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]

17. «Estir»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]

18. «Ayup» Mezkur qisim tëxi terjime qilinmighan.

19. «Zebur»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]

20. «Pend-nësihetler»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]

21. «Telimler» Mezkur qisim tëxi terjime qilinmighan.

22. «Shë’ir-nezmler» Mezkur qisim tëxi terjime qilinmighan.

23. «Yeshaya» Mezkur qisim tëxi terjime qilinmighan.

24. «Yeremiya» Mezkur qisim tëxi terjime qilinmighan.

25. «Yeremiyaning zhigha-zari» Mezkur qisim tëxi terjime qilinmighan.

26. «Ezeki’el» Mezkur qisim tëxi terjime qilinmighan.

27. «Daniyal»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]

28. «Hoshiya» Mezkur qisim tëxi terjime qilinmighan.

29. «Yo’ël» Mezkur qisim tëxi terjime qilinmighan.

30. «Amos» Mezkur qisim tëxi terjime qilinmighan.

31. «Obadiya»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]

32. «Yunus»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]

33. «Mikah» Mezkur qisim tëxi terjime qilinmighan.

34. «Naxum» Mezkur qisim tëxi terjime qilinmighan.

35. «Xabaquq»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]

36. «Zifaniya»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]

37. «Hagay»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]

38. «Zikiriya» Mezkur qisim tëxi terjime qilinmighan.

39. «Malaki»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]

 

Yëngi Ehde (Injil)

 

1. «Metta bayan qilghan Xush Xewer»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]

2. «Markus bayan qilghan Xush Xewer»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]

3. «Luqa bayan qilghan Xush Xewer»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]

4. «Yuhanna bayan qilghan Xush Xewer»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]

5. «Hezriti Eysa elchilirining pa’aliyetliri»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]

6. «Rimliqlargha yëzilghan xet»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]

7. «Korintliqlargha yëzilghan birinchi xet»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]

8. «Korintliqlargha yëzilghan ikkinchi xet»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]

9. «Galatiyaliqlargha yëzilghan xet»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]

10. «Efesliklerge yëzilghan xet»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]

11. «Filipiliklerge yëzilghan xet»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]

12. «Kolosiliqlargha yëzilghan xet»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]

13. «Salonikaliqlargha yëzilghan birinchi xet»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]

14. «Salonikaliqlargha yëzilghan ikkinchi xet»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]

15. «Timotiygha yëzilghan birinchi xet»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]

16. «Timotiygha yëzilghan ikkinchi xet»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]

17. «Titusqa yëzilghan xet»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]

18. «Filimungha yëzilghan xet»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]

19. «Ibraniylargha yëzilghan xet»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]

20. «Yaqup yazghan xet»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]

21. «Pëtrus yazghan birinchi xet»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]

22. «Pëtrus yazghan ikkinchi xet»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]

23. «Yuhanna yazghan birinchi xet»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]

24. «Yuhanna yazghan ikkinchi xet»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]

25. «Yuhanna yazghan üchinchi xet»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]

26. «Yehuda yazghan xet»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]

27. «Wehiyler»  [Yëngi yëziqi]  [Kona yëziqi]  [Siril yëziqi]