«Obadiya»


1

Bu Obadiyagha kelgen wehiydur.
Bu, Igimiz Perwerdigarning Idom xelqi toghrisida ëytqanliridur.
Perwerdigar ellerge elchi ewetip, ular arqiliq: “Idomgha qarshi urush qilishqa teyyarlininglar!” dëgen. Biz bu xewerni angliduq.
 
Perwerdigar Idom xelqi toghrisida mundaq deydu:
“Anglanglar! Men emdi silerni xelqlerning arisidiki ajiz xelq qilip qoyimen.
Siler pütünley nezerdin chüshüp këtisiler.
Tekebburluqunglar silerni aldaydu.
Silerning paytextinglar qiyadiki qorghandur,
öyünglar bolsa ëgiz taghdidur.
Shunga siler könglünglerde:
‘kim bizni bu yerdin tartip chüshüreleydu?’ deysiler.
Lëkin siler bürküttin ëgiz uchup, yultuzlar arisigha uwa salsanglarmu,
men yenila silerni tartip chüshüreleymen.
Këchisi öyge oghri kirse, öydiki hemme nersini ëlip ketmeydighu,
kishiler üzümlerni yighqanda, azraq qaldurup qoyidighu,
lëkin silerning düshmininglar silerni pütünley yoqitiwëtidu.
Ey, Esawning ewladliri, siler pütünley talan-taraj qilinisiler!
Yoshurup qoyghan bayliqinglar tëpiwëlinidu we ëlip këtilidu.
Silerning barliq ittipaqdishinglar silerni öz zëmininglardin qoghliwëtidu,
siler bilen tinch ötken kishiler silerni aldap meghlup qilidu,
siler bilen bille ghizalanghan kishiler silerge tuzaq quridu,
siler gheplet ichide qëlip hëchnëmini bilmeysiler.”
 
Bu waqitta, Perwerdigar mundaq deydu:
“Men Idomning danishmenlirini
hemde Esawning taghliridin kelgen meslihetchilerni yoqitimen!
Ey Tëman shehiri, sëning leshkerliring hoduqup këtidu.
Esawning taghliridiki xelqning hemmisi qirghin qilinidu!
10 Ey ‍Idom, Yaqupning ewladlirigha, yeni tughqanliringgha zorawanliq qilghanliqing üchün
iza-ahanetke qalisen,
hemde menggülükke weyran qilinisen.
11 Ular tajawuzgha uchrighanda, sen ulargha yardem qilmay, yiraq turiwalding.
Yatlar Yërusalëmdiki bayliqni taliship chek tashlap, talan-taraj qilghanda,
sen xuddi Isra’illarning bir düshminige oxshap qalding.
12 Tughqanliring bextsizlikke uchrighan künde
ularning bextsizlikidin xushal bolmasliqing kërek idi.
Yehudiye xelqi weyran bolghan künde shadlanmasliqing kërek idi.
Ular bextsizlikke yoluqqan künde mesxire qilmasliqing kërek idi.
13 Mëning xelqim bala-qazagha uchrighan künde, sen ularning shehirige kirmesliking kërek idi.
Ular bala-qazagha uchrighan künde, sen xushal bolmasliqing kërek idi.
Ular bala-qazagha uchrighan künde, sen ularning bayliqlirini bulimasliqing kërek idi.
14 Sen töt kochining ëghizida turuwëlip, qëchiwatqanlarni qirmasliqing kërek idi.
Ular weyran bolghan künde, sen ularni düshmenlerge tutup bermesliking kërek idi.”
Xudaning soraq künining yëqinlishishi
15 “Men Perwerdigarning pütkül ellerni soraqqa tartidighan küni yëqinlashmaqta!
Ey Idom, sen qilmishinggha yarisha jazalinisen!
Rezilliking öz bëshinggha chüshidu!
16 Mëning xelqim muqeddes tëghimda jaza sharabini toluq ichiwetti,
emde sen we etrapingdiki ellermu bu jaza sharabini toluq ichiwëtisiler.
Shundaq, siler jaza sharabini ichiwëtisiler.
Siler xuddi hëchqachan mewjut bolup baqmighandek yoqap këtisiler.
17 Lëkin Si’on tëghi qachqanlarning panahlinidighan jayigha aylinidu,
u bir muqeddes zëmin bolidu.
Yaqupning ewladliri qaytip këlip, öz zëminigha ige bolidu.
18 Yaqupning ewladliri otqa oxshash bolidu.
Yüsüpning ewladliri yalqungha oxshash bolidu.
Lëkin Esawning ewladliri paxalgha oxshash bolidu.
Ular köyüp këtip, pütünley yoqilidu.
Esawning ewladliridin hëchkim qalmaydu.”
Bu, Perwerdigarning ëytqan sözliridur.
 
19 Këyin, Negëb chöllükide yashighan Xudaning xelqi Idom taghlirini qaytidin igileydu.
Gherbiy ëdirliqlarda yashighanlar Filistiyeliklerning zëminini igileydu.
Ular Efrayim we Samariye zëminlirini igileydu.
Binyaminler Gil’ad zëminini igileydu.
20 Sürgün qilinghan Isra’il xelqi öz zëminigha qaytip këlidu,
ular Fënikiye zëminining Zarifat shehirigiche bolghan jaylarni igileydu.
Yërusalëmda tutqun qilinip, Sifarad shehiride sergerdan bolup yürgenler qaytip këlidu,
ular Negëb chöllükidiki sheherlerni igileydu.
21 Ular ghelibe qilghandin këyin, Si’on tëghigha këlip,
Idom taghlirigha hökümranliq qilidu.
Padishahliq Perwerdigargha mensup bolidu.