«Obadiya»

(Qisqiche chüshendürüsh)

Miladiyedin burunqi 586-yili Babil qoshunliri Yehudiyening paytexti Yërusalëmni ishghal qilghanda, qoshna padishahliq bolghan Idom bu sheherni bulang-talang qilishqa qatnashti. Idomliqlar qëchiwatqan Yehudiyeliklernimu tutup Babillargha tapshurup berdi. Babillar ularning bezilirini öltürdi, bezilirini qul qildi. Idom xelqi Esawning ewladliri bolup, Esaw Yaqupning akisi idi, Yaqupning ewladliri Yehudiyelikler idi. Gerche Idom xelqi Yehudiye xelqi bilen qërindash xelq bolsimu, Idomluqlar Yehudiyeliklerge hëchqandaq hësdashliq qilmidi.

Köp qisim Yehudiyelikler sürgün qilinghanda, Obadiya peyghember Yërusalëmda qaldurulghanidi. U, Idomluqlarning, bëshigha kün chüshken qoshnilirigha rehimsizlerche mu’amile qilghanliqini eyibleydu we ularning halak bolidighanliqidin aldin bësharet bëridu. U, Xudaning öz xelqining shan-sheripini eslige keltüridighanliqini we padishahliqning Perwerdigargha mensup bolidighanliqini aldin ëytidu.

Tëzis:

1. Idomning jazalinishi (1-ayettin 14-ayetkiche)

2. Xudaning soraq künining yëqinlishi (15-ayettin 21-ayetkiche)