Yuhanna yazghan birinchi xet
1

Eysa Mesih – hayatliq kalamidur
Biz bu xëtimizde silerge ezeldin bar bolghan hayatliq kalami toghrisida bayan qilmaqchimiz. Biz bu hayatliq kalamini öz quliqimiz bilen anglighan, öz közimiz bilen körgen we közetken hemde uni öz qollirimiz bilen tutqan. Bu hayatliq bizge ayan boldi. Biz uni körduq. Shunga, bu heqte guwahliq bërimiz hemde eslide ershtiki Atimiz bilen bille bolup, këyin bizge ayan bolghan bu menggülük hayatni silerge bayan qilimiz. Silerningmu biz bilen qërindash bolushunglar üchün, körgen we anglighanlirimizni silerge yetküzüwatimiz. Biz bundaq qërindashliqtin bille behrimen bolalaymiz. Chünki, biz hemmimiz birlikte atimiz we uning oghli Eysa Mesihke baghlanduq. Hemmimizning xushalliqi tolup tashsun dep, bularni silerge yëziwatimiz.
Xudaning yoruqluqida pak yashishimiz kërek
Biz Eysa Mesihtin anglighan hem silerge yetküzmekchi bolghan xewer del shuningdin ibaretki, Xuda yoruqluqtur, uningda hëchqandaq qarangghuluq bolmaydu. Eger özimizni Xudagha yëqin dep turup, yenila gunah ötküzüp, qarangghuluqta mëngiwersek, yalghan ëytqan we heqiqetke emel qilmighan bolimiz. Shunga, Xuda yoruqluqta bolghinidek, bizmu yoruqluqta bolsaq, bir-birimizge yëqin bolimiz hem Xudaning Oghli Eysa Mesihning qurbanliq qëni bizni barliq gunahtin pak qilidu. Gunahimiz yoq dësek, öz-özimizni aldighan bolimiz we heqiqet qelbimizdin orun almighan bolidu. Gunahlirimizni iqrar qilsaq, ishenchlik we adil Xuda gunahlirimizni kechürüm qilip, bizni barliq gunahlirimizdin pak qilidu. 10 Gunah qilmiduq dësek, Xudani yalghanchi qilip qoyghan bolimiz we uning sözi qelbimizdin orun almighan bolidu.


2

Eysa Mesih – aqlighuchimizdur
Eziz balilirim, men silerni gunah sadir qilmisun dep, bu sözlerni yazmaqtimen. Mubada birimiz gunah sadir qilsaq, aqlighuchimiz bolghan adil Eysa Mesih ershtiki atimizning aldida bizni aqlaydu. Eysa Mesih gunahlirimizning kechürüm qilinishi üchün qilinghan qurbanliqtur. Uning öz jënini qurban qilishi peqet bizning gunahlirimiz üchünla emes, belki pütkül dunyadiki insanlarning gunahliri üchündur.
Xudaning emrlirige emel qilsaq, u chaghda Xudani tonughanliqimizni bileleymiz. “Xudani tonuymen” dep turup, uning emrlirige emel qilmighan kishi yalghanchidur, uningda heqiqet yoqtur. Lëkin, Xudaning sözige emel qilsaq, Xudagha bolghan mëhir-muhebbitimizni heqiqeten mukemmel ipadiligen bolimiz. Özimizning Xudagha baghlinip yashawatqanliqimizni ene shuningdin bileleymiz. “Xudagha baghlinip yashaymen” dëgen kishi Eysa Mesihke oxshash yashishi kërek.
Qërindashlargha mëhir-muhebbet körsitishimiz kërek
Qedirlik qërindashlar, silerge burun anglap baqmighan yëngi bir emrni emes, belki burundin tartip siler qobul qilip këliwatqan kona emrni yazmaqtimen. Bu emr Xudaning siler burundinla anglap këliwatqan sözidur. Lëkin, bu emrni yëngi emr dësekmu bolidu. Chünki, uning heqiqet ikenliki Eysa Mesihning hayatida we silerning hayatinglarda namayan boldi. Qarangghuluq axirlashmaqta, heqiqiy yoruqluq bolsa öz nurini chëchishqa bashlimaqta. Kimdekim özini “yoruqluqta yashawatimen” dep turup, qërindishigha öchmenlik qilsa, u yenila qarangghuluqta turuwatqan bolidu. 10 Qërindishigha mëhir-muhebbet körsetken kishi yoruqluqta yashaydu, uningda gunahqa bashlaydighan hëchnëme qalmaydu. 11 Lëkin, qërindishigha öchmenlik qilghan kishi qarangghuluqtidur. U qarangghuluqta mangidu we qeyerge këtiwatqanliqini bilmeydu, chünki qarangghuluq uning közlirini kor qiliwetken.
 
12 Eziz balilirim, men bu xëtimni silerge yëziwatimen,
chünki gunahliringlar Eysa Mesih arqiliq kechürüm qilindi.
13 Atilar, buni silerge yëziwatimen,
chünki siler ezeldin bar bolghuchini tonudunglar.
Yigitler, buni silerge yëziwatimen,
chünki siler Sheytan üstidin ghelibe qildinglar.
14 Eziz balilirim, buni silerge yëziwatimen,
chünki siler ershtiki atimizni tonudunglar.
Atilar, buni silerge yëziwatimen,
chünki siler ezeldin bar bolghuchini tonudunglar.
Yigitler, buni silerge yëziwatimen,
chünki ëtiqadinglar küchlük,
Xudaning sözi qelbinglarda yashaydu,
Sheytan üstidinmu ghelibe qildinglar.
 
15 Bu dunyani we bu dunyadiki ishlarni söymenglar. Bu dunyani söysenglar, ershtiki atimizni söymigen bolisiler. 16 Chünki, bu dunyadiki ishlar, yeni jismaniy hewes, achközlük we meghrurluqqa oxshashlarning hemmisi bu dunyagha mensup bolup, ular hergizmu ershtiki atimizdin kelgen emes. 17 Bu dunya we uningdiki heweslerning hemmisi ötüp këtidu. Lëkin, Xudaning iradisige emel qilghan kishi menggü yashaydu.
Eysa Mesihning reqibi
18 Eziz balilirim, zaman axiri bolup qaldi. Siler Eysa Mesihning reqibining axir zamanda këlidighanliqini anglighan. Emeliyette, hazirning özidila nurghunliri meydangha chiqti. Buningdin zaman axiri bolup qalghanliqi bizge melum. 19 Ular arimizdin chiqti, lëkin ular bizning kishilirimizdin emes. Chünki, bizning kishilirimizdin bolghan bolsa, bizdin ayrilmighan bolatti. Ularning ayrilip këtishi hëchqaysisining rasttinla bizning kishilirimizdin emeslikini körsitip berdi.
20 Siler bolsanglar Eysa Mesihtin Muqeddes Rohni qobul qildinglar. Shuning üchün, hemminglar heqiqetni bilisiler. 21 Silerge bu xetni yëzishimdiki seweb, silerning heqiqetni bilmigenlikinglar üchün emes, belki heqiqetni bilip, yalghanchiliqning heqiqettin këlip chiqmaydighanliqini chüshengenlikinglar üchündur.
22 Emise, kim uchigha chiqqan yalghanchi? Hezriti Eysani ret qilip, uni “Mesih, yeni qutquzghuchi emes” dep qarighan adem uchigha chiqqan yalghanchidur! Ershtiki atimizni we uning oghli Eysa Mesihni ret qilghan kishi Eysa Mesihning reqibidur. 23 Xuda öz oghlini ret qilghanlarning atisi bolmaydu. Eksiche, uni ëtirap qilghanlarning atisi bolidu.
24 Burundin anglap këliwatqan telimni dawamliq qelbinglarda saqlanglar. Shundaq qilsanglar, silermu dawamliq ershtiki Atimiz we uning oghligha baghlinip yashawatqan bolisiler. 25 Eysa Mesihning bizge qilghan wedisi bizni menggü hayatliqqa ërishtürüshtur.
26 Silerni azdurmaqchi bolghanlarni közde tutup, bularni silerge yazdim. 27 Silerge kelsek, Eysa Mesih silerge ata qilghan Muqeddes Roh qelbinglarda bolghachqa, siler bashqilarning yëngi telimige mohtaj emessiler. Muqeddes Roh silerge hemme heqiqetni ögitidu. Chünki, u heqtur, yalghan emestur. Shunga, mushu heqiqet boyiche dawamliq Eysa Mesihke baghlinip yashanglar.
28 Dëmek, eziz balilirim, dawamliq Eysa Mesihke baghlinip yashanglar. Shundaq qilsanglar, u qaytip kelgende yürikimiz toq turidu hem uning aldida xijaletchilikte qalmaymiz. 29 Xudaning adil ikenlikini bilgenikensiler, adilliqqa emel qilghuchilarning uning perzentliri ikenlikinimu bileleysiler.


3

Biz Xudaning perzentliri
Qaranglar, ershtiki Atimiz bizge neqeder mëhir-muhebbet körsetken-he! Uning mëhir-muhebbiti shunchilik chongqurki, u bizni “perzentlirim” dep atidi. Heqiqetenmu biz Xudaning perzentlirimiz. Biraq, Eysa Mesihke ëtiqad qilmighanlar ershtiki atimizni tonumighanliqtin, bizning Xudaning perzentliri ikenlikimiznimu tonup yëtelmeydu. Qedirlik qërindashlar, biz hazir Xudaning perzentlirimiz, lëkin kelgüside qandaq bolidighanliqimiz tëxi bizge ochuq ayan qilinmighan. Biraq, Eysa Mesih qaytip kelgende, uninggha oxshash bolidighanliqimizni bilimiz. Chünki, shu chaghda u qandaq bolsa, biz uni shu pëti körimiz. Eysa Mesihke bu ümidni baghlighan herqandaq kishi özini pak tutidu. Chunki, Eysa Mesih paktur.
Gunah sadir qilghan kishi Xudaning qanunigha xilapliq qilghan bolidu. Chünki, gunah sadir qilghanliq Xudaning qanunigha xilapliq qilghanliqtur. Halbuki, siler Eysa Mesihning insanlarni gunahidin azad qilish üchün dunyagha kelgenlikini we uning gunahsiz ikenlikini bilisiler. Shunga, Eysa Mesihke baghlinip yashawatqan kishi gunah sadir qiliwermeydu. Gunah sadir qiliwëridighan kishi Eysa Mesihni chüshenmigen we uni tonup yetmigen bolidu.
Eziz balilirim, kishiler silerni aldap ketmisun. Heqqaniyliqqa emel qilghan kishi Eysa Mesih heqqaniy bolghinidek heqqaniydur. Lëkin, gunah sadir qiliwëridighan kishi Sheytangha mensuptur. Chünki, Sheytan elmisaqtin tartip gunah sadir qilip kelmekte. Xudaning Oghli Eysa Mesihning dunyagha këlishtiki meqsiti Sheytanning qilmishlirini yoqitishtur. Xudaning perzenti bolghan kishi gunah sadir qiliwermeydu. Uningda Xudaning tebi’iti mewjut bolghachqa, gunah sadir qiliwërelmeydu. 10 Heqqaniy yol tutmaydighan yaki qërindishigha mëhir-muhebbet körsetmeydighan kishi Xudaning perzenti emestur. Xudaning perzentliri bilen Sheytanning perzentliri mana mushuning bilen perqlinidu.
Bir-birimizge mëhir-muhebbet körsiteyli
11 Bir-birimizge mëhir-muhebbet körsiteyli! Mana bu, siler burundin anglap këliwatqan telim. 12 Sheytangha mensup bolup, inisini öltürgen Qabilgha oxshash bolmanglar! Qabil nëmishqa inisigha öchmenlik qilip, uni öltürdi? U özining qilghanliri naheq, inisining qilghanliri heq bolghanliqi üchün shundaq qilghan. 13 Shunga, qërindashlar, Eysa Mesihke ëtiqad qilmighanlar silerge öchmenlik qilsa, buninggha heyran qalmanglar. 14 Biz qërindashlargha mëhir-muhebbet körsetkenlikimizdin, ölümdin menggülük hayatqa ötkenlikimizni bilimiz. Mëhir-muhebbetlik bolmighan kishi ölümning ilkide qalidu. 15 Qërindishigha öchmenlik qilghan kishi Xudaning neziride qatildur. Hëchqandaq bir qatilning menggülük hayatqa ige bolalmaydighanliqini bilisiler. 16 Biz mëhir-muhebbetning nëme ikenlikini, Eysa Mesihning biz üchün öz jënini pida qilghanliqidin bileleymiz. Shunga, bizmu qërindashlirimiz üchün öz jënimizni pida qilishqa teyyar turushimiz kërek. 17 Eger mal-dunyasi bar bolghan kishi qërindishining ëhtiyajini körüp turup, uninggha yardem qilmisa, bundaq kishide nedimu Xudaning mëhir-muhebbiti bolsun? 18 Eziz balilirim, quruq söz bilen emes, belki emeliyet we heqiqet bilen bashqilargha mëhir-muhebbet körsiteyli.
Xuda aldida yürikimiz toq bolsun
19 Biz qërindashlirimizgha mëhir-muhebbet körsetkenlikimizdin özimizning heqiqetke mensup ikenlikimizni bileleymiz we Xudaning aldida özimizni xatirjem qilalaymiz. 20 Shundaqtimu, bezide wijdanimiz yenila azablansa, shuni bilishimiz kërekki, Xuda wijdanimizdin ulugh we hemmini bilgüchidur. 21 Qedirlik qërindashlar, eger wijdanimiz azablanmisa, yürikimiz toq halda Xudaning aldigha baralaymiz. 22 Shundaqla, Xudaning emrlirige emel qilip, uni xursen qilidighan ishlarni qilghanliqimizdin, uningdin tiligenlirimizge ërisheleymiz. 23 Xudaning emri shuki, uning oghli Eysa Mesihke ëtiqad qilishimiz hemde Eysa Mesihning bizge buyrughinidek, bir-birimizge mëhir-muhebbet körsitishimizdin ibarettur. 24 Xudaning emrlirige emel qilghan kishi Xudagha baghlinip yashighan we Xuda uning qelbide yashighan bolidu. Xudaning qelbimizde yashaydighanliqini uning bizge ata qilghan Muqeddes Rohidin bilimiz.


4

Saxta peyghemberlerdin hezer eylenglar
Qedirlik qërindashlar, “Muqeddes Roh arqiliq wehiy yetküzdum” deydighanlarning hemmisigila ishenmenglar. Ularning rohining Xudadin kelgen-kelmigenlikini perqlendürüsh üchün, ularni sinanglar. Chünki, nurghun saxta peyghemberler dunyaning hemme jaylirida peyda boldi. Bir kishide Xudaning Rohining bar yaki yoqluqini mundaq perqlendürüshke bolidu: Eysa Mesihning dunyagha insan tënide kelgenlikini ëtirap qilghan kishide Xudaning Rohi bar bolidu. Biraq, buni ëtirap qilmighan kishide* Shu waqitlarda, beziler Eysa Mesihni “insan emes, belki bir xil roh” dep, xata telim bergenidi. Xudaning Rohi yoq bolidu. Bundaqlarda Eysa Mesihning reqibining rohi bardur. Bu rohning këlidighanliqi toghruluq anglighanidinglar. Derweqe, u hazirmu dunyada mewjuttur.
Eziz balilirim, siler bolsanglar Xudagha mensup, siler saxta peyghemberler üstidin ghelibe qildinglar. Chünki, silerdiki Muqeddes Rohning küch-qudriti bu dunyadiki Sheytanning küchidin ulughdur. Saxta peyghemberler bu dunyagha mensup. Shunga, ular bu dunyaning sözlirini qilidu, Eysa Mesihke ëtiqad qilmighanlarmu ularning sözlirini anglaydu. Biz bolsaq Xudagha mensup. Shunga, Xudani tonughan kishi bizning sözlirimizni anglaydu. Xudagha mensup bolmighan kishi bolsa bizning sözlirimizni anglimaydu. Mana buningdin bir kishide heqiqetke yëtekleydighan Roh yaki yalghanchiliqqa azduridighan rohning barliqini bilgili bolidu.
Xuda özi mëhir-muhebbettur
Qedirlik qërindashlar, bir-birimizge mëhir-muhebbet körsiteyli. Chünki, mëhir-muhebbetning özi Xudadin këlidu. Mëhir-muhebbet körsetken kishi Xudaning perzenti bolghan bolidu we Xudani tonuydu. Mëhir-muhebbet körsetmigen kishi Xudani tonumighan bolidu. Chünki, Xuda özi mëhir-muhebbettur. Xuda bizni menggülük hayatqa ërishtürüsh üchün özining birdinbir yëgane oghlini bu dunyagha ewetti we buning bilen bizge bolghan mëhir-muhebbitini körsetti. 10 Heqiqiy mëhir-muhebbet bizning Xudagha körsetken mëhir-muhebbitimiz emes, belki Xudaning bizge körsetken mëhir-muhebbitidur. Chünki, u bizning gunahlirimizning kechürüm qilinishi üchün, öz oghlini qurban bolushqa ewetti.
11 Qedirlik qërindashlar, Xuda bizge shu qeder mëhir-muhebbet körsetken yerde, bizmu bir-birimizge mëhir-muhebbet körsitishimiz kërek. 12 Hëchkim hëchqachan Xudani körgen emes, lëkin bir-birimizge mëhir-muhebbet körsetsek, Xuda qelbimizde yashaydu we uning mëhir-muhebbiti hayatimizda mukemmel ipadilengen bolidu. 13 Xudagha baghlinip yashawatqanliqimizni we Xudaning bizning qelbimizde yashawatqanliqini uning öz Rohini bizge ata qilghanliqidin bilimiz. 14 Ershtiki atimiz öz oghli Eysa Mesihni bu dunyadiki insanlarning qutquzghuchisi bolushqa ewetti. Buni biz körduq hem buninggha guwahliq bërimiz. 15 Eger kimdekim Eysa Mesihning Xudaning Oghli ikenlikini ochuq ëtirap qilsa, Xuda uningda, umu Xudada yashaydu. 16 Buning bilen, Xudaning bizge bolghan mëhir-muhebbitini tonup yëtimiz we buningdin gumanlanmaymiz. Xuda özi mëhir-muhebbettur. Shunga, mëhir-muhebbet ichide yashighan kishi Xudada yashaydu, Xudamu uningda yashaydu. 17 Mushundaq bolghanda, mëhir-muhebbet bizde mukemmellishidu. Qiyamet küni, Xudaning aldida yürikimiz toq bolidu. Chünki, Eysa Mesih Xudaning mëhir-muhebbitidin behrimen boluwatqandek, hazir bizmu bu dunyada shu mëhir-muhebbettin behrimendurmiz. 18 Mëhir-muhebbette qorqunch bolmaydu. Mëhir-muhebbet mukemmel bolsa, qorqunchni yoqqa chiqiridu. Chünki, qorqunch Xudaning jazasi bilen baghlinishliq bolup, qorqunch bar kishide mëhir-muhebbet mukemmel emestur.
19 Bizning qelbimiz mëhir-muhebbetlik, chünki Xuda aldi bilen bizge mëhir-muhebbetlik boldi. 20 Eger biri, “Xudani söyimen” dep turup, qërindishigha öchmenlik qilsa, u yalghanchidur. Chünki, közige körünüp turghan qërindishigha mëhir-muhebbet körsetmigen kishi körüp baqmighan Xudani qandaqmu söysun? 21 Shunga, Xuda bizge: “Xudani söygen kishi qërindishinimu söysun” dep emr qilghan.

*3
Shu waqitlarda, beziler Eysa Mesihni “insan emes, belki bir xil roh” dep, xata telim bergenidi.5

Ëtiqadimiz arqiliq Sheytan üstidin ghelibe qilimiz
Eysaning Mesih, yeni qutquzghuchi ikenlikige ishengen kishi Xudaning perzenti bolghan bolidu. Atisini söyidighan kishi uning perzentlirinimu söyidu. Biz özimizning Xudaning perzentlirini söyidighanliqimizni qandaq bilimiz? Xudani söyüp, uning emrlirige emel qilishimiz arqiliq bilimiz. Xudani söyüsh uning emrlirige emel qilish dëmektur. Uning emrlirimu ëghir emes. Chünki, Xudaning perzenti bolghanlarning hemmisi Eysa Mesihke bolghan ëtiqadi arqiliq bu dunyadiki yamanliq üstidin ghelibe qilidu. Bu dunyadiki yamanliq üstidin ghelibe qilghuchilar zadi kimler? Ular peqet Eysa Mesihni Xudaning Oghli, dep uninggha ëtiqad qilghanlardur.
Eysa Mesihke bërilgen guwahliq
Eysa Mesih dunyagha kelgende, suda chömüldürüsh resmiyitinimu, krëstke mixlinip qan töküshnimu bëshidin ötküzdi. U kelgende, peqet suda chömüldürüsh resmiyitidin ötüpla qalmastin, belki öz qënini töküp qurbanliqnimu berdi. Muqeddes Rohning özimu buninggha guwahliq bëridu. Chünki, Xudaning Rohi heqiqettur.* Mu’ellip bu ayet arqiliq hezriti Eysa peqet sugha chömüldürülgendin tartip taki krëstke mixlinish harpisighiche bolghan ariliqta Xudaning Oghli bolghan, dëgen yalghan telimlerge reddiye bërip, Xudaning Oghli hezriti Eysaning peqet sugha chömüldürülüpla qalmay, yene krëstkimu mixlanghanliqini tekitligen. Eysa Mesih toghruluq üch guwahliq bar. Bular: Muqeddes Roh, chömüldürüsh süyi we Eysa Mesihning tökken qënidin ibaret. Bu üchining guwahliqi birdektur. Biz insanlarning guwahliqini ishenchlik, dep qarighan yerde, Xudaning guwahliqi tëximu ishenchliktur. Xuda öz oghli Eysa Mesih toghrisida shundaq guwahliq bergen. 10 Xudaning Oghligha ëtiqad qilghan kishi Xudaning guwahliqini heq, dep bilidu. Biraq, Xudaning guwahliqigha ishenmigen kishi Xudani yalghanchi, dep qarighan bolidu. Chünki u, Xudaning öz oghli toghruluq bergen guwahliqigha ishenmigen bolidu. 11 Bu guwahliq shuki, Xuda bizge menggülük hayatni ata qildi. Bu hayatliq bizge uning oghli arqiliq keldi. 12 Shunga, Xudaning Oghlini qobul qilghan kishi hayatliqqa ige bolghan bolidu. Biraq, Xudaning Oghlini qobul qilmighan kishi hayatliqqa ige bolmighan bolidu.
Menggülük hayat
13 Men bularni Xudaning Oghligha ëtiqad qilghan silerge menggülük hayatqa ige bolghanliqini bilsun, dep yazdim. 14 Xudaning aldida yürikimiz shundaq toqki, Xudaning iradisige uyghun nëmini tilisek, u du’a-tilawitimizni choqum anglaydu. 15 Uning anglaydighanliqini bilgenikenmiz, nëmini tilisek, shuni bëridighanliqinimu bilimiz.
16 Biri qërindishining menggülük ölümge ëlip barmighudek gunah sadir qilghanliqini körse, uning üchün du’a qilsun. Buning bilen, Xuda uning bu qërindishigha hayatliq ata qilidu. Bu, ölümge ëlip barmighudek gunah ötküzgenlerge qarita ëytilghan. Lëkin, menggülük ölümge ëlip barghudek gunahmu bar. Men silerni bundaq gunah sadir qilghanlar üchün du’a qilinglar dëmeymen. 17 Hemme adaletsizlik gunahtur. Lëkin menggülük ölümge ëlip barmaydighan gunahmu bar. 18 Xudaning perzenti bolghan kishining gunah sadir qiliwermeydighanliqini bilimiz. Chünki, Xudaning Oghli Eysa Mesih bundaq kishini qoghdap qalidu. Shunga, Sheytanmu uninggha tëgelmeydu. 19 Bizge melumki, biz Xudagha mensupmiz. Eysa Mesihke ëtiqad qilmighanlar bolsa Sheytanning bashqurushididur. 20 Yene bizge melumki, Xudaning Oghli dunyagha keldi we heqiqiy Xudani tonushimiz üchün, u bizge eqil-paraset ata qildi. Biz heqiqiy Xudagha baghlinip yashawatimiz. Chünki, biz uning oghli Eysa Mesihke baghlanghanmiz. Eysa Mesih heqiqiy Xudadur we menggülük hayattur!
21 Eziz balilirim, Xudagha bëghishlanghan qelbinglardiki orunni herqandaq nersilerning igiliwëlishidin saqlininglar.

*6
Mu’ellip bu ayet arqiliq hezriti Eysa peqet sugha chömüldürülgendin tartip taki krëstke mixlinish harpisighiche bolghan ariliqta Xudaning Oghli bolghan, dëgen yalghan telimlerge reddiye bërip, Xudaning Oghli hezriti Eysaning peqet sugha chömüldürülüpla qalmay, yene krëstkimu mixlanghanliqini tekitligen.