«Zifaniya»


1

Bu, Zifaniyagha Perwerdigardin kelgen wehiydur. Zifaniya Kushning oghli, Kush Gidalyaning oghli, Gidalya Amaryaning oghli, Amarya Xizkiyaning oghlidur. Shu waqitta Amonning oghli Yoshiya Yehudiyege padishah idi.
Perwerdigarning soraq küni
Perwerdigar mundaq deydu:
“Men yer yüzidiki hemme nersini süpürüp tashlaymen.
Insanlarni, haywanlarni, asmandiki qushlarni, dëngizdiki bëliqlarni halak qilimen.
Rezillerni yiqitimen. Yer yüzidin insanlarni yoq qilimen.
Buni men Perwerdigar jakarlidim.
Men Yehudiye we Yërusalëmda yashawatqanlarni jazalash üchün qol kötürimen.
Ilah Ba’algha choqunidighanlarning hemmisini yoq qilimen,
butperes rohaniylar hëchkimning ëside qalmaydu.
Ögzilerge chiqiwëlip, kün, ay we yultuzlargha choqunidighanlarni,
manga sejde qilip, mëning namimda qesem qilghan turuqluq
yene ilah Molekning nami bilen qesem qilghanlarni halak qilimen.
Mendin waz kechken, mëni izdimigen,
mendin meslihet sorimighanlarni yoq qilimen.”
 
Igimiz Perwerdigarning aldida jim turunglar,
chünki Perwerdigarning soraq küni këlidighangha az qaldi.
U öz xelqini qurbanliqqa teyyarlap, qurbanliq qilghuchilarni tallidi.
 
Perwerdigar mundaq deydu:
“Manga qurbanliq qilinidighan küni emeldarlarni, xan jemetidikilerni we
yat xelqlerning örp-adetlirige bërilgenlerni jazalaymen.
U küni butpereslerning adetliridek bosugha atlighanlarni* Birinchi Samu’il 5- bab, 1-ayettin 5-ayetkiche qaralsun. we
xojayinlirining öyliride
zorawanliq we aldamchiliq qilghanlarni jazalaymen.”
 
10 Perwerdigar mundaq deydu:
“U küni siler bëliq derwazisidin yigha awazini,
sheherning yëngi mehellisidin peryad awazini
we taghlardin güldürligen awazni anglaysiler.
11 Ey bazardiki xalayiq, peryad qilinglar,
chünki pütün sodigerler halak bolidu,
sëtiqchilar yoqitilidu.
12 U chaghda, men Yërusalëmni chiragh bilen yorutup, tekshürüp chiqimen.
Gunahqa pëtip olturghan biperwa gunahkarlarni,
yeni ‘ Xuda yaxshiliqmu qilmaydu, yamanliqmu qilmaydu’ dëgüchilerni jazalaymen.
13 Ularning mal-dunyaliri bulang-talanggha uchraydu,
öyliri xarabilikke aylandurulidu.
Ular hëchqachan özliri salghan öylerde olturalmaydu.
Ulargha öz üzümzarliqidin chiqqan sharabni ichish nësip bolmaydu.”
 
14 Perwerdigarning chong soraq künining këlishige az qaldi,
az qaldi, u kün nahayiti tëzla këlidu!
U külpetlik bir kündur!
U chaghda eng batur ezimetmu peryad qilidu!
15 U ghezep, derd-elem künidur,
xarab bolidighan, weyran bolidighan kündur,
qarangghu zulmet we qara bulutlar qaplaydighan kündur.
16 U, burghilar chëlinip, chuqan-sürenler sëlinip,
mustehkem sheherler we ëgiz munarlargha hujum qilinidighan kündur.
 
17 Perwerdigar mundaq deydu:
“Men insanlargha balayi’apet ekëlip,
ularni emalardek timisqilap mangdurimen.
Chünki ular manga qarshi gunah qildi.
Ularning qanliri yundidek tökülüp,
jesetliri chiritilip tashlinidu.”
 
18 Perwerdigarning ghezipi kelgen küni
altun-kümüshlirimu ularni qutquzalmaydu.
Uning reshk oti pütün zëminni köydürüp,
yer yüzidiki hemme insanlarni dehshetlik halda halak qilidu.

*9
Birinchi Samu’il 5- bab, 1-ayettin 5-ayetkiche qaralsun.2

Xelqni towa qilishqa muraji’et qilish
Ey nomussiz xelq, uyqungni ach!
Waqtinglar samandek tozup, belgilengen waqit yëtip kelmeste,
Perwerdigarning ghezep oti yanmasta,
uning qehr-ghezep küni yëtip kelmeste
uyqungni ach!
Ey, Perwerdigarning emrlirige kemterlik bilen qulaq salghuchilar,
Perwerdigarni izdenglar!
Adaletni qoghliship,
kemter bolunglar.
Perwerdigarning soraq künide
belkim siler Perwerdigarning ghezipidin qoghdilip qalisiler.
Isra’iliyening qoshnilirining haligha way
Gaza shehiride hëchkim qalmaydu,
Ashqilon qaqasliship këtidu.
Ashdodluqlar chüshkiche qoghlap chiqirilidu.
Eqron ahalilirimu sheherdin yiltizi bilen qomurup tashlinidu.
Ey dëngiz boyidiki Kirëtler, halinglargha way!
Ey Ken’anda turidighan Filistiyelikler,
Perwerdigar siler qarshi mundaq deydu:
“Men silerni weyran qilimen,
biringlarnimu qoymay yoq qilimen.”
Dëngiz boyidiki jayinglar bayawangha aylinip,
peqet malchilarning kepiliri bilen qoy qotanlirila qalidu.
Yer-zëminliringlarni aman qalghan Yehuda qebilisidikiler igileydu.
Ular u yerlerde qoy bëqip,
Ashqilondiki öylerde këchisi yatidu.
Perwerdigar Xuda ularning halidin xewer ëlip,
ilgiriki parawan hayatini eslige keltüridu.
 
8-9 Qudretlik Serdar Perwerdigar mundaq deydu:
“Men Mo’ablarning mesxiriliri
we Ammonlarning haqaretlirini anglidim.
Ular xelqimni mesxire qilip,
zëminlirini bësiwalidighanliqi heqqide jar saldi.
Men – Isra’illar ëtiqad qilip kelgen Xuda menggü mewjutluqum bilen qesem qilimenki,
Mo’ab jezmen Sodomdek,
Ammonlar Gomoradek weyran bolidu.
Ularning yerlirini shor we chëqir tiken bësip,
menggülük chöl-bayawangha aylinidu.
Aman qalghan xelqim ularni bulang-talang qilip,
zëminlirini bësiwalidu.”
 
10 Mo’ab we Ammonlar tekebburliship,
Qudretlik Serdar Perwerdigarning xelqini mesxire qilip, haqaretlidi.
Shuning üchün ular jazasini yeydu.
11 Perwerdigar ularni alaqzade qiliwëtidu.
U, dunyadiki saxta ilahlarni yoqitidu.
Andin dunyadiki herbir xelq öz tupriqida uninggha ibadet qilidu.
 
12 Perwerdigar mundaq deydu:
“Ey Kushlar* Kushlar – Hazirqi Ëfiyopiye we Sudanda yashighan xelqtur., silermu urushta ölisiler.”
 
13 Perwerdigar shimaldiki Assuriyege qarshi qol kötürüp,
Ninewi shehirini qaqas chöl-bayawangha aylanduruwëtidu.
14 U yer kala, qoy, we her xil haywanlarning makani bolup qalidu.
Xarabiliklerdiki tüwrüklerni huwqushlar makan qilip,
dëriziliride huwlishidu.
Qaghilar bosughilarda qaqildishidu.
Imaretlerning këdir yaghachliri qomurulup këtidu.
15 Bu sheherning aqiwiti mana mushundaq bolidu.
Bu sheher: “Men büyük sheherdurmen, mëning tengdishim yoqtur” dep, maxtinip,
özini xatirjem hës qilishidu,
biraq u qaqasliship, yawayi haywanlarning makanigha aylinidu.
U yerdin ötken-kechkenler qollirini shiltiship, mesxire qilishidu.

*12
Kushlar – Hazirqi Ëfiyopiye we Sudanda yashighan xelqtur.3

Yërusalëm shehirining gunahliri
Asiyliqqa, chiriklikke we zulumgha tolghan Yërusalëmning haligha way!
U hëchkimge boysunmidi.
Hëchkimning terbiyesini qobul qilmidi.
U Perwerdigargha tayanmidi,
Xudagha yëqinlashmidi.
Uning emeldarliri hörkirigen shirlargha oxshaydu;
soraqchiliri bir tal söngeknimu etige qaldurmaydighan ach börilerdektur.
Peyghemberliri tekebbur, hiyligerdur.
Rohaniyliri ibadetxanini bulghap,
Xudaning qanunini depsende qilidu.
Perwerdigar yenila adaletliktur, Yërusalëm bilen billidur.
U adaletsiz ishlarni hergiz qilmaydu.
Her küni heqiqetni üzüp qoymay namayan qilsimu,
lëkin adaletsizler nomus qilmaydu.
 
Perwerdigar mundaq deydu:
“Yat xelqlerni yoqattim,
ularning sheher we sëpil munarlirini gumran qildim.
U yerdin hëchkim ötmeydighan boldi.
Ularning sheherlirini xarabige aylandurdum.
Kochilirini chölleshtürüp, hëchkimni qaldurmidim.
U chaghda ‘xelqim choqum mendin eyminip, terbiyemni qobul qilidu.
Shundaq bolghanda, bëkitkinim boyiche ularning turalghulirini weyran qilishimning zörüriyiti qalmaydu’ dep oylighanidim.
Lëkin ular yaman ishlargha tëximu meptun bolup qaldi.”
 
Perwerdigar mundaq deydu:
“Emdi mëni kütünglar,
mëning soraq künümni kütünglar!
Men hemme eller we xelqlerni yighip,
ulargha qehr-ghezipimni chëchish qararigha keldim.
Pütün dunya ghezep otum bilen weyran qilinidu.”
Yërusalëmning qutquzulushi
“Këyin, pütün xelqlerning manga bir niyette ibadet qilip,
birlikte xizmet qilishi üchün,
ularning ëghizlirini paklaymen.
10 Tarqitiwëtilgen xelqim Kush deryalirining qarshi qirghaqliridin këlip,
manga hediye teqdim qilidu.
 
11 Ey xelqim,
u chaghda silerning mendin yüz örügininglar üchün
nomus qilishinglarning hajiti qalmaydu.
Chünki men ichinglardiki tekebbur we hakawurlarni yoqitimen.
Siler mëning muqeddes tëghimda qayta kibirlik qilmaysiler.
12 Men ichinglardiki kemter we pëqir kishilerni qaldurimen.
Ular mëning namimdin panahliq izdeydu.
 
13 Hayat qalghan Isra’illar
yaman ishlarni qilmaydu,
yalghan sözlimeydu,
aldamchiliq qilmaydu.
Ular yep-ichip xatirjem yashaydu,
hëchkim ularni qorqutmaydu.”
Xushalliq munajiti
Ey Yërusalëm qizi, xushalliqqa chöm!
15 Perwerdigar sëni jazalashtin yandi!
U sëning düshmenliringni qoghlap chiqardi.
Perwerdigar – Isra’iliyening padishahi
sen bilen billidur,
sëning emdi bala-qazadin qorqushung bihajettur.
16 Shu küni Yërusalëmgha mundaq dëyilidu:
“Ey Si’on, qorqma!
Qolliring boshiship ketmisun,
17 Perwerdigaring Xuda sen bilen billidur,
u qudretlik qutquzghuchidur.
U sendin xushal bolup, tentene qilidu.
U muhebbiti bilen sanga teselli bëridu.
U sendin shadlinip, naxsha ëytidu.”
 
18 Perwerdigar mundaq deydu:
“Siler hëyt qilalmighanliqinglardin meyüslengenidinglar,
silerni emdi yighip, nomusta qaldurmaymen.
19 Shu chaghda men silerge zulum salghanlarning hemmisini jazalaymen.
Ajizlarni qutquzup,
sürgündikilerni yighimen.
Ularning nomusini sherepke aylandurup,
namini pütün dunyagha tarqitimen.
20 U chaghda men silerni yighip,
yurtunglargha apirimen.
Uningdin këyin, dangqinglarni pütün dunyagha tarqitimen.
Silerni qayta güllendürüp, medhiye we shan-sherepke sazawer qilimen.”

*14
Si’on qizi – Si’on Yërusalëmdiki tagh bolup, bu yerde “Si’on qizi” Yërusalëm we uning xelqige oxshitilghan. U yene “Yërusalëm qizi” depmu atilidu.