«Zifaniya»

(Qisqiche chüshendürüsh)

Zifaniya miladiyedin burunqi 7-esirning ikkinchi yërimida yashap, Xudaning wehiysini yetküzgen bir peyghemberdur. U wehiy yetküzgen bu ishlar padishah Yoshiya miladiyedin burun 621-yili ëlip barghan diniy islahatlardin birnechche yil burun bolghan bolushi mumkin. Zifaniya peyghember xelqni «Perwerdigarning jaza küni»din agahlanduridu.

U waqitta Yehuda xelqi saxta ilahlargha choqunghanliq sewebidin jazalinidu. Perwerdigar bashqa xelqlernimu jazalaydu. Gerche Yërusalëm kelgüside weyran qilinsimu, lëkin këyinche u sheherning adil we kemter xelqi bilen eslige keltürülidu.

Tëzis:

1. 1. Perwerdigarning soraq küni (1-bab 1-ayettin 2-bab 3-ayetkiche)

2. 2. Isra’iliyege qoshna yurtlarning gumran bolushi (2-bab 4-ayettin 15-ayetkiche)

3. 3. Yërusalëmgha këlidighan balayi’apetler we nijatliq (3-bab 1-ayettin 20-ayetkiche)