«Xabaquq»


1

Bu, Xabaquq peyghemberge kelgen wehiydur.
Xabaquqning nale qilishi
I Perwerdigar, qachanghiche nale qilsam qulaq salarsen?
“Zorawanliq boluwatidu!” dep chaqirsammu qutquzmamsen?
Nëme üchün mëni shunchiwala naheqchilikni körüshke zorlaysen?
Nëme üchün yamanliqni körüp turup perwa qilmaysen?
Qayaqqa qarisam körginim weyranchiliq we zorawanliq,
hemme yerde jëdel-majira, urush-talash.
Netijide qanun küchini yoqatqan,
adaletmu hergiz otturigha chiqalmighan.
Reziller heqqaniylarni qorshiwalghan,
adalet burmilanghan.
Perwerdigarning jawabi
Yat ellerge qarap bëqinglar!
Körgenliringlardin heyran-hes qalisiler.
Men silerning bu zamaninglarda bir ish qilmaqchimenki,
siler anglapmu ishenmeysiler.
Mana, men rehimsiz we qiziqqan Babil xelqini kücheytmekchimen.
Ular jahangha yürüsh qilip, bashqilarning makanlirini igiliwalidu.
Ular qorqunchluq, wehshiy xelqtur.
Ular intayin hakawur bolup, öz aldigha petiwa chiqirishidu.
Ularning atliri yilpizdin chaqqan,
gugumdiki ach böridin hoshyardur.
Ularning atliqliri yiraqtin chëpiship këlip,
oljini qamallash üchün xuddi bürküttek shungghup chüshidu.
Ularning hemmisi zorawanliq qilish üchünla këlidu.
Qoshunlar xuddi qumluqtiki borandek basturup këlip,
qumdek hësabsiz kishilerni esir alidu.
10 Ular padishahlarni mesxire qilip,
hökümdarlarni zangliq qilidu.
Ular sheher sëpillirini körüp külüshüp këtidu,
ular topa döwisi yasap sëpilgha chiqip,
sheherlerni ishghal qilidu.
11 Ular shiddetlik borandek tëz këlip tëz ötüp këtidu,
ular öz küchini “ilah” dep bilgen gunahkarlardur.
Xabaquqning yene nale qilishi
12 I Perwerdigar, muqeddes Xudayim, sen ezeldin bar Xudasen!
Shundaq iken biz yoqalmaymiz.
I Perwerdigar, sen üstimizdin hökümingni yürgüzüshke Babilliqlarni teyinliding.
I Xuda, sen mustehkem qoram tashtursen, sen Babilliqlarni bizni jazalashqa tikliding.
13 Lëkin közliring shunche pakki, rezillikke qarap turalmaysen,
sen yamanliqqa chidap turalmaysen.
Shundaq iken sen nëme üchün bu mekkarlargha chidap turisen?
Reziller özliridin heqqaniyraq ademlerni yutuwatsa,
nëmishqa jim turisen?
14 Sen xelqlerni dëngizdiki bëliqlardek qilip qoydung,
bashlamchisi yoq dëngiz mexluqliridek qilip qoydung.
15 Babilliqlar qarmaq bilen ularning hemmisini tutidu,
ularni tor tashlap süzüwalidu,
yayma tor tashlap yighiwalidu,
ular xushalliqidin shadlinidu.
16 Shundaq qilip ular öz torigha choqunup, uninggha qurbanliq qilidu.
Yayma torigha küje köydüridu.
Chünki ular bu torliri bilen heshemetlik yashaydu,
ularning ta’amliri nahayiti moldur.
17 Ular qachanghiche toxtimastin torini tashlap,
xelqlerni dawamliq rehimsizlerche qirghin qilidu?


2

Men közitish munarida turup közetchilik qilimen,
sëpilda turup qarawulluq qilimen.
Perwerdigarning manga nëme dep jawab bërishini kütüp qarap turimen,
shundila uninggha qilghan shikayetlirim toghrisida qandaq jawab bërishni bileleymen.
Perwerdigarning ikkinchi qëtimliq jawabi
Perwerdigar manga jawab bërip mundaq dëdi:
“Sanga ayan qilghan sözlirimni yëziwal!
Uni tash taxtigha ëniq qilip pütkin!
Xewerchi yügürüp këtiwëtip, uni asan oqup, jakarliyalaydighan bolsun!
Chünki bu wehiy belgilengen waqitta emelge ashidu,
uning emelge ëshish waqti tëzla këliduki, hergiz yalghan bolup chiqmaydu.
Gerche asta këliwatqandek bilinsimu, sewr qilip kütkin.
U jezmen emelge ashiduki, hergiz këchiktürülmeydu.
 
Sözlirim shuki:
lëkin heqqaniylar Xudagha bolghan sadaqetmenliki bilen yashaydu.
U hakawurluqidin hëchqachan jim turalmaydu.
U xuddi jesetke toymas görge,
yaki ölükler makanigha oxshash ach közdur,
u ellerning hemmisini yighip,
barliq xelqlerni esirge alidu.
 
Lëkin bu eller Babilliqlarni mesxire we tene gepler bilen mazaq qilip, mundaq deydu:
‘Halinglargha way, ey, mal-dunya oghrilap, döwiligenler!
Aldamchiliq bilen bëyighanlar!
Bu qilmishinglar qachanghiche dawamlishar?’
Qerzdarlar tosattinla qozghalmasmu?
Ularning qozghilishi silerni shürkendürmesmu?
U chaghda siler ularning oljisi bolisiler.
Chünki siler nurghun ellerni talan-taraj qildinglar,
shunga ularning hayat qalghanliri emdi silernimu talan-taraj qilidu.
Chünki siler kishilerning qënini töküp,
ularning zëmin we sheherlirini puqraliri bilen qoshup halak qildinglar.
 
Halinglargha way, ey naheq yol bilen pul tëpip, öyini mal-dunyagha toldurghanlar!
Ziyan-zexmettin saqlinish üchün uwisini ëgiz yerge qurghanlar!
10 Öz suyiqestliringlar öz naminglargha dagh chüshüridu,
siler nurghun xelqlerni yoqatqanliqinglar üchün,
özünglargha halaket ëlip këlisiler.
11 Öyünglarning tëmidiki tashlar silerge qarshi towlishar,
torustiki yaghach limlarmu silerge eks-sada qayturar.
 
12 Halinglargha way, ey qan töküsh bedilige sheher qurghanlar,
rezillik bilen sheher berpa qilghanlar!
13 Qudretlik Serdar Perwerdigar insanlarning bayliqining otqa otun bolidighanliqini,
ellerning bihude mëhnet qilip halidin këtidighanliqini irade qilghan emesmu?
14 Xuddi sular dëngizni toldurghandek,
pütün yer yüzi Perwerdigarning ulughluqini bilish bilen toldurulidu.
 
15 Halinglargha way, ey qoshna ellerge haraq ichküzgenler!
Siler ularning yalingach halitini körüsh üchün ulargha tulumlap haraq ichküzisiler.
16 Siler shan-sherepge ërishmestin, belki shermendilikte qalisiler.
Ichish! Senlerning xetnisizlikinglar ashkarilansun!
Perwerdigarning ong qolidiki azabqa tolghan qedehtiki sharabni ichish nöwiti senlerge keldi.
Shan-sheripinglar shermendilikke aylinidu.
17 Siler Liwan ormanliqlirini kësip tashlighan bolsanglar,
emdi özünglarmu shundaq kësip tashlinisiler!
Haywanlarni qiynighan bolsanglar,
emdi silermu wehimige chüshisiler!
Chünki siler kishilerning qënini töküp,
zëmin we sheherlirini puqraliri bilen qoshup halak qildinglar.
 
18 Butning qolidin nëme ish kelsun?
Uni adem oyup chiqqanghu!
Yalghanchiliqqa ishendüridighan quyma butlarningmu nëme paydisi bar?
Özi yasiwalghan, gep qilalmaydighan butqa choqunush nëmidëgen exmeqliq-he!
19 Yaghachqa: ‘oyghan!’, jansiz tashqa: ‘tur!’ dëgüchilerning haligha way!
Bu butlar silerge yol körsitelemdu?
Qarap bëqinglarchu, gerche uning sirti altun-kümüsh bolsimu,
u bir jansiz nersighu!
20 Perwerdigar bolsa özining muqeddes ibadetxanisididur,
pütkül jahan uning aldida shük bolsun.”

*4
Bu jümle Ibraniy tilida: “Özini chong tutqan adem halak bolidu” dëgen menide bolushimu mumkin.

5
Haraq – Ibraniy tilida “bayliq” dëgen menidimu bolushi mumkin.3

Xabaquq peyghemberning du’asi
 
I Perwerdigar, sëning shöhritingni anglidim,
eyminermen ulughwar ishliringdin, i Perwerdigar.
Zamanimizda shu ishlarni qayta qilghaysen,
shu ulughwar ishliringni qayta körsetkeysen,
ghezeplengendimu rehimdillikingni ësingdin chiqarmighaysen.
 
Kördümki kelgenlikini Xudaning Tëman zëminidin,
kördümki chüshkenlikini muqeddes Xudaning Paran tëghidin.
Sëlah

Sëlah – bu söz muzika ilmidiki bir atalghu bolushi mumkin. “Zebur” 3-munajat 2-ayetke qaralsun.

Uning ulughluqi kökni qaplidi,
toldi pütkül yer-zëmin uninggha ëytilghan hemdusanalargha.
Uning julasi xuddi tang nuridek parlaq,
qudret yoshurunghan qolidin chëqilar chaqmaq.
 
Qorqunchluq këseller yürer uning aldida,
we hem këler waba uning arqisida.
Toxtighanda u, këler lerzige jahan,
nezer salghinida titrisher xelq haman.
Bolsimu qedimiy taghlar kukum-talqan,
tüzlinip ketsimu ebediy dawan,
özgermes uning qilghanliri haman.
Kördümki chëdirlardiki ghemge patqan Kushan qebilisini,
kördümki chëdirlardiki wehimidin titrigen Midyan xelqini.
 
I Perwerdigar, achchiqlanghanmiding deryalargha?
Ghezeplengenmiding ëqinlargha?
Atliringni minip, ghelibilik jeng harwiliringni heydiginingde,
tashqanmidi qehring dëngizlargha?
 
Turar oqyaying jengge teyyar,
turar oqdanda liq oqlar.
Sëlah
ayriding tashqin bilen yer yüzini,
10 tewrendi taghlar körgende sëni.
Kelkün këlip, sular örkeshlep,
yetti pelekke shawqunliri.
11 Chaqnishida uchuwatqan oqliringning,
julasida parqiraq neyzengning,
toxtap qaldi kün bilen ay ershte.
12 Zëmingha tashliding qedem ghezipingde,
ëzip tashliding ellerni qehringde.
 
13 Yaq! Belki kelding öz xelqingni qutquzushqa,
tallighininggha nijatliq bërishke.
Sen rezillerning yol bashlamchisini urdung,
weyran qilding pütünley uning egeshküchilirini.
Sëlah
14 Yoqatting öz qorali bilen düshmenning serkerdisini.
Borandek atlanghanidi tarqitiwëtishke ular bizni,
körengligen bizni asan qolgha këlidighan olja dep.
15 Atliring bilen cheylep, chalghitting dëngizni,
tashqinlatting dëngizdiki ulugh sularni.
 
16 Anglap bularni shürkündi tënim.
Shawqundin hem titridi lëwim.
Qorqunchtin boshap ketti söngeklirim,
ghal-ghal titrep, deldengship turalmay qaldim.
Kütermen shundimu sewrchanliq bilen,
bizge hujum qilghuchilargha balayi’apet këlidighan küngiche.
17 Meyli mëwe bermisun enjür derixi,
yaki yoq bolsun tallarda üzüm,
meyli mëwe bermisun zeytun derixi,
yaki bermisun ëtizlar hosul,
meyli yoqilip ketsun qotandiki qoylar,
we yaki yoqilip ketsun ëghildiki kalilar,
18 shadlinarmen yenila Perwerdigardin,
xushalliq taparmen nijatkarim Xudadin.
19 Küch-quwwitimdur mëning Igem Perwerdigar.
Putlirimni qilar u këyikningkidek,
mangalarmen shunda men ëgiz taghlarda.
(Tarliq sazlar tengkishide ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.)

*1
Shigyonot – “shigyonot”ning menisi namelum bolup, u melum mëlodiyening yaki melum muzikiliq körsetme bolushi mumkin.

3
Sëlah – bu söz muzika ilmidiki bir atalghu bolushi mumkin. “Zebur” 3-munajat 2-ayetke qaralsun.