«Xabaquq»

(Qisqiche chüshendürüsh)

«Xabaquq» miladiyedin burunqi 7-esirning axirida Babil hökümranliqi dewride yëzilghan. «Xabaquq»ning birinchi we ikkinchi bablirida Xuda bilen Xabaquq peyghember otturisidiki söhbet bayan qilinghan. U chaghlarda Yehudiyede qanunsizliq we chiriklik ewj alghanidi, shunga Xabaquq peyghember adaletsizlik we jinayetke tolghan Yehudiye üstidin Xudagha shikayet qilghan. Shu chaghda Xuda Xabaquq peyghemberge Yehuda xelqini Babilliqlar arqiliq jazalaydighanliqini ëytqan. Xudaning uninggha bergen bu jawabi Xabaquq peyghemberni qattiq heyranliqta qaldurghan. Chünki Yehuda xelqidin nechche hesse artuq gunahkar bolghan Babilliqlarni Xudaning Yehudiye xelqini jazalash wasitisi qilishini Xabaquq peyghember hëch chüshinelmigen we bundaq qilishni u adaletsizlik, dep hës qilghan. Wahalenki, yaratquchi Xuda Xabaquq peyghemberge, özining Babilliqlarning hakawurluqigha ghezeplinidighanliqini, shundaqla ularnimu axiri jazalaydighanliqini ëytqan. Xabaquq peyghember Xudaning öz xelqige azab-oqubetlerge berdashliq bëreleydighan küch-qudret bëridighanliqigha we ularni qutquzidighanliqigha ishengen.

Axirqi babta, Xabaquq peyghemberning du’aliri, Perwerdigarning qudriti we ulughluqigha ëytqan hemdusanaliri bayan qilinghan.

Tëzis:

1. Xabaquq peyghemberning shikayiti we Perwerdigarning jawabi (1-bab 1-ayettin 2-bab 1-ayetkiche)

2. Rezillerge këlidighan jaza (2-bab 2-ayettin 20-ayetkiche)

3. Xabaquq peyghemberning du’asi (3-bab)