Efesliklerge yëzilghan xet
1

Xudaning iradisi bilen Eysa Mesihning elchisi bolushqa tallanghan menki Pawlustin Xudaning Efes shehiridiki muqeddes xelqi – Eysa Mesihning sadiq egeshküchilirige salam. Xuda’atimiz we Rebbimiz Eysa Mesih silerge mëhir-shepqet we amanliq ata qilghay!
Eysa Mesih arqiliq ata qilinghan rohiy bext
Xudagha, yeni Rebbimiz Eysa Mesihning atisigha medhiyiler oqulghay! Biz Eysa Mesihke mensup bolghanliqimiz üchün, Xuda bizge ershtiki barliq rohiy bextni ata qildi. 4-5 Xuda özining aldida bizning pak we eyibsiz bolushimiz üchün, dunyani yaritishtin burunla, bizni Eysa Mesihke baghlinishimiz arqiliq tallidi. Xuda bizni söygechke, bizning Eysa Mesih arqiliq özige perzent bolushimizni öz xush rayi boyiche aldin’ala belgilidi. Bu, uning iradisidur. Shunga, uning chongqur mëhir-shepqitige medhiyiler oquymiz. Biz Xudaning söyümlük Oghligha mensup bolghanliqimiz üchün, Xuda bundaq ghayet zor mëhir-shepqetni bizge shertsiz ata qildi. Eysa Mesihning qurbanliq qëni gunahlirimiz bedilige tökülgechke, biz gunahning qulluqidin erkin bolduq. Gunahlirimiz kechürüm qilindi. Bu, Xudaning bizge körsetken chongqur mëhir-shepqiti arqiliq boldi. Xuda bizge bu mëhir-shepqetni cheksiz eqil-idrak bilen yaghdurup, burun ashkarilimighan pilanini bizge ashkarilidi. Xuda xush rayi bilen bu pilanning Eysa Mesih arqiliq emelge ashurulushini aldin bëkitti. 10 Xuda buni özi belgiligen waqti yëtip kelgende ishqa ashurup, bu dunya we u dunyadiki pütkül mewjudatni birlikte Eysa Mesihning bashqurushigha qoyidu.
11 Hemme ish Xudaning iradisi boyiche orunlashturulghan bolup, biz ëtiqadchilar Xudaning aldin belgiligen pilani boyiche Eysa Mesih arqiliq Xudagha te’elluq bolushqa tallanduq. 12 Buningdin meqset, ümidimizni Eysa Mesihke eng awwal baghlighan bizler arqiliq shanushewketlik Xudagha medhiyiler ëlip këlishtur. 13 Siler Yehudiy emeslermu heqiqetni, yeni özünglarning qutquzulushunglar toghrisidiki xush xewerni anglap, Eysa Mesihke ishendinglar hem wede qilinghan Muqeddes Roh bilen möhürlendinglar. Bu, Xudagha mensup bolghanliqinglarning belgisidur. 14 Xudagha te’elluq bolghan biz hemmimiz taki üzül-kësil qutquzulghuche, qelbimizdiki Muqeddes Roh Xuda bizge wede qilghan Mirasqa ërishishimizge kapaletlik qilidu. Buningdin meqset, shanushewketlik Xudagha medhiyiler ëlip këlishtur.
Pawlusning ëtiqadchilar üchün qilghan du’asi
15-16 Rebbimiz Eysagha bolghan ëtiqadinglarni we Xudaning barliq muqeddes xelqige bolghan mëhir-muhebbitinglarni anglighinimdin buyan, men du’alirimda dawamliq siler üchün Xudagha shükür ëytip, silerni hemishe eslimektimen. 17 Men shundaq du’a qilimenki, Rebbimiz Eysa Mesihning Xuda’atisi, yeni shanushewketlik Xuda’atimiz Muqeddes Roh arqiliq silerge danaliq we chongqur chüshenche ata qilip, özini tëximu tonutqay! 18 Qelbinglar roshen bolup, Xudaning bizni qandaq ümidke chaqirghanliqini we özining muqeddes xelqige wede qilghan mirasning qanchilik mol we shanliq ikenlikini chüshengeysiler. 19-20 Shundaqla, Eysa Mesihke ëtiqad qilghuchi bizler üchün Xudaning küch-qudritining neqeder qudretliklikinimu chüshengeysiler. Bu, del Xuda Eysa Mesihni ölümdin tirildürüp, ershte özining ong teripige olturghuzghanda namayan qilghan büyük küch-qudrettur. 21 Xuda Eysa Mesihni peqet bu dunyadila emes, belki u dunyadimu barliq hökümranlar, hoquqdarlar, rezil küchler, mensepdarlar we tilgha alghili bolidighanliki emellerning üstige chiqardi. 22 Xuda ka’inattiki barliq mewjudatni Eysa Mesihning ayighi astida tiz püktürüp, ëtiqadchilar jama’etchiliki üchün uni barliq mewjudatqa bash qilip berdi. 23 Ëtiqadchilar jama’etchiliki Eysa Mesihning tëni bolup, bu ten u teripidin toluqlinip turidu. Eysa Mesihning özi pütkül ka’inatning her jehettin toluqlighuchisidur.


2

Ölümdin hayatliqqa
Siler burun Xudagha ita’etsizlik qilip, gunah ichide yashighanliqinglar sewebidin rohiy jehette ölük idinglar. U chaghlarda, siler bu dunyaning yaman yollirida mangghanidinglar, yaman rohlarning hökümrani bolghan hemde kishilerni Xudagha ita’etsizlik qilishqa azduridighan Sheytangha boysunup yashidinglar. Burun hemmimiz hem shundaq yashighaniduq. Öz gunahkar tebi’itimizning arzu-heweslirige bërilip, shexsiyetchilikke tolghan oy-xiyallirimiz boyiche yashayttuq. Shunga, bizmu Xudaning jazasigha uchrashqa layiq iduq.
Lëkin, intayin rehim-shepqetlik bolghan Xuda bizni shu qeder söygechke, gerche biz gunahlirimiz tüpeylidin rohiy jehette ölgen bolsaqmu, Xuda bizni Eysa Mesihke baghlighan halda yëngi hayatqa ërishtürdi. Ësinglarda bolsunki, siler peqet uning mëhir-shepqiti arqiliq qutquzuldunglar. Biz Eysa Mesihke baghlanghanliqimiz üchün, Xuda biznimu uning bilen bille tirildürüp, bizge ershtiki textte uning bilen bille olturush hoquqini berdi. Xudaning bundaq qilishtiki meqsiti shuki, Xuda özi Eysa Mesih arqiliq bizge ata qilghan mëhir-shepqetning tengdashsiz ikenlikini ebedil’ebed körsitishtur. Siler Eysa Mesihke ëtiqad qilip, Xudaning mëhir-shepqiti arqiliq qutquzuldunglar. Bu silerning ejringlardin kelgen emes, belki Xudadin kelgen iltipattur. Siler hergizmu yaxshi emeller bilen qutquzulmidinglar, shunga silerning maxtinishqa heqqinglar yoq. 10 Chünki, biz hemmimiz Xudaning ijadiyiti bolup, Xuda burunla teyyarlighan yaxshi emellerni qilishimiz üchün Eysa Mesih arqiliq yëngidin yaritilduq.
Eysa Mesih arqiliq bir ten bolush
11 Ësinglarda bolsunki, tughulushunglardin Yehudiy emes siler öz xetnisidin pexirlinidighan Yehudiylar teripidin “xetnisizler” dep kemsitildinglar. Wehalenki, ularning xetnisi peqet jismaniy jehettiki xetnidur. 12 U chaghlarda, siler Eysa Mesihke mensup emes idinglar, shundaqla Xudaning xelqi bolghan Isra’illar qataridimu emes idinglar, Xuda öz xelqige wede qilghan ehdining sirtida turattinglar hemde Xudani tonumay, ümidsiz yashayttinglar. 13 Siler shu chaghlarda Xudadin yiraq bolsanglarmu, lëkin hazir Eysa Mesihke mensup bolghanliqinglar üchün, Eysa Mesihning qurbanliq qëni bilen Xudagha yëqinlashturuldunglar. 14 Eysa Mesih biz Yehudiylar bilen siler Yehudiy emeslerni inaqlashturushning menbesi. U bizlerni birleshtürüp, bir-birimizni ayriwetken düshmenlik tosuqni buzup tashlidi. 15 Eysa Mesih özining tënini qurban qilish arqiliq Yehudiy emeslerni chetke qaqidighan Tewrat qanuni we uning emr-permanlirini küchidin qaldurdi. Buningdin meqset, Yehudiylar we Yehudiy emeslerni özige mensup bolghan yëngi insan qilip chiqish we ularni inaqlashturushtur. 16 U krëstke mixlinip qurban bolush arqiliq bir ten qilip birleshtürülgen ikki terep arisidiki düshmenlikni yoqitip, ularni Xuda bilen yarashturdi. 17 Eysa Mesih Xudadin yiraq bolghan siler bilen Xudagha yëqin bolghan biz Yehudiylargha inaqliq toghrisidiki xush xewerni ëlip keldi. 18 Dëmek, Eysa Mesihning wasitisi bilen hemmeylen qelbimizdiki oxshash bir Muqeddes Rohqa tayinip Xuda’atimizning aldigha baralaymiz.
19 Shuning üchün, siler Yehudiy emesler emdi yat we yaqa yurtluqlardin emes, belki Xudaning muqeddes xelqi bilen birge Xuda padishahliqining ehliliridin, shundaqla Xuda a’ilisining ezaliridin boldunglar. 20 Hemmimiz Xuda sëliwatqan bina bolup, elchiler bilen peyghemberler bu binaning asasi, Eysa Mesih bolsa uning ul tëshidur. 21 Eysa Mesih arqiliq biz Rebbimizge bëghishlanghan muqeddes ibadetxana bolush üchün birleshtürülüp, ösmektimiz. 22 Eysa Mesih arqiliq siler Yehudiy emeslermu biz Yehudiy ëtiqadchilar bilen birlikte Xuda öz rohi arqiliq turidighan ibadetxana qilip sëliniwatisiler.


3

Pawlusning Yehudiy emesler arisidiki xizmiti
Shunglashqa, menki Pawlus her da’im silerge du’a qilmaqtimen. Men siler Yehudiy emeslerge Eysa Mesih toghrisidiki bu xush xewerni yetküzgenlikim üchün mehbus boldum. Siler bilisiler, Xuda manga iltipat körsitip, bu xush xewerni silerge yetküzüsh wezipisini ata qildi. Xuda burun ashkarilimighan pilanini, yeni Eysa Mesih toghrisidiki sirni wehiy arqiliq manga ashkarilidi. Men bu toghruluq mushu xëtimning aldinqi qismida qisqiche bayan qildim. Siler bu xëtimni oqughininglarda, mëning bu sir toghruluq nëmilerni bilgenlikimni chüshiniwalalaysiler. Ilgiri Xuda bu sirni insanlargha ayan qilmighanidi, emma hazir bolsa bu sirni Muqeddes Roh arqiliq özi tallighan elchilerge we peyghemberlerge ayan qildi. Bu sir Yehudiy emeslerningmu bu xush xewerge ishinish arqiliq Yehudiylar bilen bille Xuda ata qilidighan heqiqiy bayliqqa mirasxor bolushini, shundaqla, ularning Yehudiylar bilen birlikte bir tenning ezaliri bolup, Xudaning Eysa Mesih arqiliq bergen qutquzulush toghrisidiki wedisidin ortaq behrimen bolushini öz ichige alidu. Men Xudaning mëhir-shepqiti we küch-qudriti bilen bu xush xewerni yetküzidighan xizmetkar boldum. Men Xudaning muqeddes xelqi ichidiki eng erzimes biri bolsammu, Xuda manga mëhir-shepqet körsitip, mëni Eysa Mesih arqiliq ërishidighan we insanlar tesewwur qilalmaydighan heqiqiy bayliqni Yehudiy emeslerge yetküzüp bërishke tallidi. Pütkül mewjudatni yaratqan Xuda yene burundin tartip ashkarilimighan bu pilanining qandaq emelge ashurulghanliqini barliq insanlargha chüshendürüsh wezipisini manga berdi. 10 Xudaning meqsiti, bügünki künde Yehudiylar we Yehudiy emeslerdin shekillengen ëtiqadchilar jama’etchiliki arqiliq köp tereplik danaliqini asmandiki hökümran we hoquqdar bolghan perishtilerge bildürüshtin ibaret. 11 Bu, Xudaning dunya apiride bolushtin ilgiri pilanlighan we hazir Rebbimiz Eysa Mesih arqiliq emelge ashurghan iradisige uyghundur. 12 Biz Eysa Mesihke mensup bolghanliqimiz hem uninggha ëtiqad qilghanliqimizdin yürikimiz toq halda ishench bilen Xudaning aldigha baralaymiz. 13 Shunga, mëning siler üchün tartqan azab-oqubetlirimdin rohsizlinip ketmey, eksiche buningdin pexirlinishinglarni ötünimen.
Eysa Mesihning mëhir-muhebbiti
14-15 Xudaning ushbu pilanini köz aldimgha keltürsem, ershtiki we yer yüzidiki pütkül mewjudatlarni yaratqan Xuda’atimizgha tizlinip du’a qilimenki, 16 Xuda özining ulughluqining cheksizlikidin silerge qudret bërip, Muqeddes Roh arqiliq silerni ich-ichinglardin küchlendürgey. 17 Shundaq qilip, Eysa Mesih ëtiqadinglar arqiliq her da’im qelbinglarda bolghay, hayatinglar Xudaning mëhir-muhebbitide yiltiz tartip, mustehkemlengey. 18-19 Bu arqiliq siler Xudaning barliq muqeddes xelqi bilen bille Eysa Mesihning mëhir-muhebbitining neqeder mol, zor, chongqur we cheksiz ikenlikini chüshineleysiler. Gerche Eysa Mesihning mëhir-muhebbiti insan tesewwuridin hessilep halqip ketken bolsimu, siler buni tonup yetkeysiler. Shundaq bolghanda, siler Xudaning mol kamaliti bilen toldurulisiler.
20 Barliq shan-sherep Xudagha mensup bolghay! U hayatimizda namayan boluwatqan ulugh küch-qudriti arqiliq barliq tilikimiz we oylighinimizdinmu köp ishlarni qilalaydu. 21 Barliq shan-sherep ëtiqadchilar jama’etchiliki we Eysa Mesih arqiliq Xudagha ebedil’ebed mensup bolghay, amin!


4

Ëtiqadchilar jama’etchilikining birliki
Shu seweblerdin, Rebbimizge xizmet qilish yolida mehbus bolghan men silerdin Xudaning chaqiriqigha munasip yashishinglarni ötünüp soraymen. Siler hemishe kemter, mulayim, sewrchan bolup, mëhir-muhebbitinglar bilen bir-biringlargha keng qorsaq bolunglar. Bir-biringlar bilen inaq ötüsh arqiliq Muqeddes Rohning ëtiqadchilargha bergen birlikini saqlashqa tirishinglar. Biz hemmimiz bir tenning ezaliri, qelbimizdiki Muqeddes Rohmu bir. Shuninggha oxshash, Xuda bizni chaqirghanda, bizge bergen ümidmu birdur. Rebbimiz bir, ëtiqadimizmu bir bolup, oxshash bir chömüldürülüshni qobul qilduq. Hemmimizning atisi bolghan Xuda birdur. U hemmimizdin üstün turidu, hemmimiz arqiliq öz iradisini ijra qilidu, shundaqla hemmimizning qelbididur. Eysa Mesih sëxiyliq bilen herbirimizge iltipat körsitip, hediyilerni ata qildi. Bu toghruluq muqeddes yazmilarda mundaq dëyilgen:
 
“U ershke chiqqanda,
nurghunlighan esirlerni yëteklidi.
insanlargha hediyilerni ata qildi.”
 
Bu yerdiki “chiqqanda” dëgen söz Eysa Mesihning awwal töwenge – yer-yüzige chüshkenlikini bildüridu. 10 Yerge chüshkenmu u, ershke chiqqanmu u. Buningdin meqset, öz hökümranliqini pütkül ka’inatqa ornitishtur.
11 Eysa Mesih özi ëtiqadchilar jama’etchilikige iltipat qilip, bezilerni elchi, bezilerni peyghember, bezilerni xush xewer yetküzgüchi, yene bezilerni jama’etchilik mes’uli we telim bergüchi qildi. 12 Ularning wezipisi Xudaning muqeddes xelqini Xudaning xizmitini qilishqa we Eysa Mesihning tëni, yeni ëtiqadchilar jama’etchilikini mustehkemleshke terbiyileshtin ibaret. 13 Bu wezipe taki bizning Xudaning Oghligha ëtiqad qilishta birdek bolup, uni chongqur tonushimiz hemde ëtiqad jehette ösüp yëtilip, Eysa Mesihke oxshash bolushimizgha qeder dawamlishidu. 14 Shundaq bolghanda, biz kishilerning hiyle-mikirlirige gödek balilardek aldinip, her xil gheyriy telimatlarning shamili we dolqunliridin tewrinip ketmeymiz. 15 Eksiche, mëhir-muhebbet bilen Xudaning heqiqitini sözlep, tenning, yeni ëtiqadchilar jama’etchilikining bëshi bolghan Eysa Mesihke herqaysi jehette oxshash bolup ösüp yëtilimiz. 16 Eysa Mesihning yëtekchilikide ëtiqadchilar jama’etchilikining herqaysi ezaliri zich masliship, özlirining jari qilishqa tëgishlik rollirini toluq jari qildurghanda, ëtiqadchilar jama’etchiliki mëhir-muhebbet ichide saghlam ösüp yëtilidu.
Eysa Mesihke baghlanghan yëngi hayat
17 Rebbimizning nami bilen agahlandurimenki, emdi Xudagha ishenmeydighanlardek erzimes oy-pikirler boyiche yashimanglar. 18 Ular Xudagha tersaliq qilip, Xuda heqqide bilimsiz qaldi. Netijide, qelbi qarangghuluqta qëlip, Xuda ata qilghan hayatliqtin mehrum qaldi. 19 Ular ar-nomusni untup, shehwaniyliqqa bërilip, achközlük bilen her xil napakliqlarni qilidu.
20 Lëkin, burun ögengininglardek, bundaq yashash Eysa Mesihning telimlirige mas kelmeydu. 21 Siler Eysa Mesih toghrisida jezmen anglidinglar hemde uning telimlirinimu qobul qildinglar. Chünki heqiqet Eysa Mesihtidur. 22 Undaqta, xuddi kona kiyiminglarni tashliwetkendek, burunqi rezil turmush adetliringlarni kona tebi’itinglar bilen birge tashliwëtinglar. Chünki, u tebi’et silerni azduridighan chakina hewesler bilen chirip ketken. 23 Rohinglar we oy-pikringlarmu yëngilansun. 24 Yëngi tebi’etni özünglargha özleshtürünglar. Bu yëngi tebi’et Xudaning tebi’itige mas bolup, u heqqaniyliq we heqqiqiy pakliqta ipadilinidu.
25 Shuning üchün, yalghanchiliqni tashlap, bir-biringlargha rast gep qilinglar. Chünki, hemmimiz bir tenning ezalirimiz. 26 Eger achchiqlansanglar, achchiqinglar silerni gunahqa bashlimisun. Achchiqinglardin qaytmay, künmu pëtip ketmisun. 27 Shundaq qilip, Sheytangha purset bermenglar. 28 Burun oghriliq qilghanlar emdi oghriliq qilmisun. Eksiche, ikki bilikige tayinip sadaqetmenlik bilen ishlisun. Tapqinidin hajetmenlerge üleshtürsun. 29 Aghzinglardin hergiz yaman sözler chiqmisun. Anglighuchilarning ëhtiyajigha qarap, ulargha paydiliq bolsun dep, mëhir-shepqetlik sözlerni qilinglar. 30 Xudaning Muqeddes Rohini qayghugha salmanglar. Chünki, Muqeddes Roh bolsa silerning Xudagha mensup bolghanliqinglarning möhri bolup, üzül-kësil qutquzulidighan kününglarning yëtip këlidighanliqigha kapaletlik qilidu. 31 Barliq adawet tutush, achchiqlinish, ghezeplinish, jëdellishish, töhmet qilishtin ibaret illetlerdin we her xil yamanliqlardin yiraq turunglar. 32 Bir-biringlargha mëhriban, mulayim bolunglar. Xuda silerni Eysa Mesih arqiliq kechürginidek, silermu bir-biringlarni kechürünglar.


5

Xudaning yoruqluqida yashanglar
Xudaning söyümlük perzentliri bolghanikensiler, Xudani ülge qilinglar. Eysa Mesih bizge mëhir-muhebbet körsitip, biz üchün özini pida qilghandek, silermu hayatinglarda bir-biringlargha shundaq mëhir-muhebbet körsitinglar. Uning biz üchün öz jënini pida qilishi xuddi xush puraqliq köydürme qurbanliqqa oxshash, Xudani xursen qildi. Aranglarda jinsiy exlaqsizliq, napakliq yaki achközlükke qet’iy yol qoyulmisun. Chünki, bundaq ishlar Xudaning muqeddes xelqige mas kelmeydu. Shundaqla, shehwaniy we exmiqane sözlesh, chakina chaqchaq qilish silerge yattur. Undaq qilishning ornigha Xudagha shükür ëytinglar. Chünki, shuni ëniq bilinglarki, jinsiy exlaqsizliq, napakliq yaki achközlükke bërilgen herqandaq ademge Eysa Mesihning we Xudaning padishahliqida orun yoq. Achközlükke bërilgen adem Xudagha ibadet qilishning ornigha mal-mülükke choqunidu-de, butpereslerdin perqlenmeydu. Bundaq ishlargha bahane körsiteleydighanlar yalghan-yawidaq sözliri bilen silerni aldap ketmisun. Chünki, Xudaning ghezipi bundaq ishlarni sadir qilip, Xudagha boysunmighanlarning üstige chüshidu. Shuning üchün, bundaqlarning qilmishlirigha shërik bolmanglar.
Burun siler qarangghuluqta idinglar. Lëkin, hazir rebbimizge mensup bolghanliqinglar üchün, yoruqluqqa chömdünglar. Shunga, söz-herikitinglar choqum yoruqluqtiki ademlerningkidek bolsun. Bu yoruqluq hayatinglarda yaxshiliq, adilliq we heqiqettin ibaret mol mëwilerni bëridu. 10 Nëmining Rebbimizni xursen qilidighanliqini bilishke tirishinglar. 11 Kishilerning qarangghuluqta qilghan ehmiyetsiz yaman ishlirigha shërik bolmanglar. Eksiche, u ishlarni pash qilinglar. 12 Ularning yoshurun qilghan shumluqlirini tilgha ëlishmu nomustur. 13 Nur ulargha chüshkende, ularning shumluqlirini ashkara qilidu. 14 Chünki, hemme nersini ashkarilaydighini nurdur. Shunga, mundaq dëyilidu:
 
“Oyghan, ey uxlawatqan insan,
tiril rohiy ölümdin.
Eysa Mesih sanga nur chachar!”
 
15 Shuning üchün, söz-herikitinglargha ëhtiyat qilinglar. Bilimsiz nadanlardek emes, aqillardek yashanglar. 16 Xeyrlik ishlarni qilish pursitini qoldin bermenglar. Chünki, yashawatqan bu dewrimiz rezil dewrdur. 17 Shunga, eqilsiz bolmanglar, belki Rebbimizning iradisini chüshinishke tirishinglar. 18 Haraqtin mes bolup yürmenglar. Chünki, bundaq qilish ademni ze’iplikke ëlip baridu. Buning ornigha, Muqeddes Rohqa chömüp, uning yëtekchilikide bolunglar. 19 Silerning aranglarda Zebur munajatliri, Xudani medhiyileydighan we Muqeddes Rohning ilhamidin kelgen naxshilar yangrisun. Qelbinglarda bu neghme sadaliri yangrighandek, chin qelbinglardin Rebbimizni medhiyilenglar. 20 Hemme ishlarda Rebbimiz Eysa Mesihning nami bilen hemishe Xuda’atimizgha shükür ëytinglar.
Er-ayalliq munasiwet
21 Eysa Mesihke chongqur hörmitinglar bar bolghanliqtin, bir-biringlargha ita’et qilinglar. 22 Ey ayallar, Rebbimizge ita’et qilghininglardek, erliringlargha ita’et qilinglar. 23 Xuddi ëtiqadchilar jama’etchilikining qutquzghuchisi bolghan Eysa Mesih öz tënining, yeni ëtiqadchilar jama’etchilikining bëshi bolghinidek, ermu öz ayalining bëshidur. 24 Xuddi ëtiqadchilar jama’etchiliki Eysa Mesihke ita’et qilghinidek, ayallarmu herqandaq ishta öz erlirige ita’et qilsun.
25 Ey erler, Eysa Mesih ëtiqadchilar jama’etchilikini qandaq söyüp, uning üchün özini qandaq qurban qilghan bolsa, silermu ayalliringlarni shundaq söyünglar. 26 Eysa Mesihning özini qurban qilishtiki meqsiti, ëtiqadchilar jama’etchilikini Xudaning sözi we su bilen yuyush* Bu yerdiki “su bilen yuyush” ëtiqadchilarning paklinishini yaki chömüldürüsh murasimini körsitishi mumkin. arqiliq gunahliridin pak qilishtur. 27 Uning bundaq qilishi ëtiqadchilar jama’etchilikini herqandaq illet, gunah we yëtersizliklerdin xali qilip, uni shan-shereplik halda öz aldigha xuddi toyda köchürülüshke teyyarlanghan güzel qizdek pak we eyibsiz ëlip këlish üchündur. 28 Eysa Mesih ëtiqadchilar jama’etchilikini shundaq söygeniken, erlermu öz ayallirini öz tënini söygendek söyüshi kërek. Ayalini söygen kishi özini söygen bilen barawer. 29 Hëchkim hëchqachan öz tënidin nepretlenmeydu. Eksiche, öz tënini asraydu we uninggha köyünidu. Bu xuddi Eysa Mesihning öz tëni bolghan ëtiqadchilar jama’etchilikini asrap, uninggha köyüngenlikige oxshaydu. 30 Biz Eysa Mesihning tënining ezalirimiz. 31 Muqeddes yazmilarda yëzilghinidek: “Ademning ata-anisidin ayrilip, ayali bilen birliship, ikkisining bir ten bolushi ene shu sewebtindur.” 32 Bu, intayin muhim bir sirdur. Men bu sözlerni Eysa Mesih bilen ëtiqadchilar jama’etchilikining zich munasiwitini közde tutup ëyttim. 33 Yene bir qëtim shuni tekitleymenki, hemminglar ayalinglarni özünglarni söygendek söyünglar, ayallarmu erlirini hörmetlisun.

*26
Bu yerdiki “su bilen yuyush” ëtiqadchilarning paklinishini yaki chömüldürüsh murasimini körsitishi mumkin.6

Ata-ana we perzentlik munasiwet
Ey balilar, Rebbimizge mensup bolghanliqinglar üchün, ata-ananglarning sözini anglanglar. Bu, silerning burchunglardur. Musa peyghember arqiliq chüshürülgen “ata-anangni hörmet qil” dëgen perzni ada qilinglar. Bu, Xudaning bir wede bilen baghlap bergen deslepki perzidur. Bu wede shuki, uninggha emel qilsanglar, “bextlik bolisiler we bu dunyada uzun ömür körisiler.”
Ey atilar, perzentliringlarning achchiqini keltürüp, öchmenlik peyda qilmanglar. Ularni Rebbimizning telimi boyiche terbiyilenglar.
Xojayin we qul otturisidiki munasiwet
Ey qullar, bu dunyadiki xojayinliringlargha xuddi Eysa Mesihke boysunghandek chongqur hörmet we chin qelb bilen boysununglar. Xojayininglarni xursen qilish üchün, peqet ularning aldidila emes, belki hemishe ulargha xizmet qilinglar. Chünki, siler Eysa Mesihning xizmetkari bolush süpitinglar bilen Xudaning iradisige chin dilinglardin emel qilishinglar kërek. Xojayininglargha razimenlik bilen xizmet qilinglar. Uni ademler üchün emes, belki Rebbimiz üchün qilghandek qilinglar. Ësinglarda tutunglarki, meyli qul yaki hör bolsun, Rebbimiz herkimning qilghan herbir yaxshiliqini qayturidu.
Ey xojayinlar, silermu qulliringlargha yaxshi mu’amile qilinglar. Ulargha tehdit salmanglar. Chünki, ershtiki Xuda silerning, shundaqla ularningmu xojayini ikenlikini bilisiler. Xuda hemme insanlargha oxshash mu’amile qilidu.
Xuda ata qilghan qoghdinish qoralliri
10 Axirda, men silerning Rebbimizge we uning zor qudritige tayinip, küchlük bolushunglarni tileymen. 11 Sheytanning hiyle-mikirlirige taqabil turush üchün, Xuda ata qilghan qoghdinish qoralliri bilen qorallininglar. 12 Chünki, biz insanlargha emes, belki yaman rohiy küchler dunyasidiki hökümranlargha, hoquqdarlargha, bu qarangghu dunyaning körünmes küchlirige we bashqa rezil rohiy küchlerge qarshi jeng qiliwatimiz. 13 Müshkül künlerde düshmenning hujumigha taqabil turalishinglar hemde jengdin këyinmu qeddinglarni ruslap turalishinglar üchün, Xuda ata qilghan qoghdinish qoralliri bilen toluq qorallininglar. 14 Bu jengde put tirep turalishinglar üchün, bëlinglargha heqiqet kemirini, köksünglargha heqqaniyliq sawutini taqanglar. 15 Xudaning insanlarni özi bilen yarashturush toghrisidiki xush xewer choruqini kiyip, teyyar turunglar. 16 Mana bulargha qoshup, Sheytanning barliq ot tutashturulghan oqlirini tosup qalalaydighan ëtiqad qalqinini qolunglargha ëlinglar. 17 Xuda ata qilghan qutquzulush dubulghisini kiyinglar we Muqeddes Roh qilichi, yeni Xudaning sözini mehkem tutunglar. 18 Hemishe Muqeddes Rohqa tayinip, iltimasinglarni ëytip du’a-tilawet qilinglar. Shundaqla, segek turup, barliq ëtiqadchilar üchün dawamliq du’a qilip turunglar. 19 Men üchünmu du’a qilinglar. Xush xewerning sirini yüreklik yetküzüshüm üchün, Xuda manga toghra sözlerni bergey. 20 Men bu xush xewerni tarqitish sewebidin kishenlengen elchimen. Mëning xush xewerni yüreklik halda yetküzüshüm üchün du’a qilghaysiler. Chünki, bu mëning qilishqa tëgishlik ishimdur.
Salam we tilekler
21-22 Silerning mëning ehwalimni we nëme qiliwatqanliqimni bilishinglar üchün, qedirlik qërindishimiz hem Rebbimizning sadiq xizmetkari bolghan Tikikusni aldinglargha ewetimen. U silerge ehwalimizni yetküzüp, silerni righbetlendüridu.
23 Xuda’atimizdin we Rebbimiz Eysa Mesihtin silerge amanliq, mëhir-muhebbet we ishench tileymen. 24 Rebbimiz Eysa Mesihni öchmes mëhir-muhebbet bilen söygüchilerning hemmisige Xudaning mëhir-shepqiti yar bolghay!