Yehuda yazghan xet


Eysa Mesihning xizmetkari, Yaqupning inisi menki Yehudadin, Xuda’atimiz teripidin chaqirilghan, uning mëhir-muhebbitige ërishken, Eysa Mesih teripidin qoghdap qëlinghanlargha salam. Xuda silerge hessilep rehimdillik, amanliq we mëhir-muhebbet ata qilghay!
Saxta telim bergüchilerning gunahliri we ularning aqiwiti
Qedirlik qërindashlirim, men esli silerge hemmimiz behrimen boluwatqan qutquzulush toghrisida yëzishqa intizar bolup kelgenidim. Biraq, hazir buning ornigha silerni xush xewerning heqiqitini saqlash üchün küresh qilishqa righbetlendürüsh meqsitide bu xetni yëzish këreklikimni hës qildim. Xuda bu özgermes heqiqetni bir yolila özining muqeddes xelqige amanet qilghan. Bu xetni choqum yëzishim kërek, chünki Xuda yolida mangmighan bezi kishiler aranglargha suqunup kiriwëlip, buzuqchiliq qiliwersekmu Xudaning mëhir-shepqiti bilen kechürülimiz, dëgendek telimlerni bërip, birdinbir Igimiz we Rebbimiz bolghan Eysa Mesihni ret qilmaqta. Ularning soraqqa tartilishi heqqide muqeddes yazmilarda burunla pütülgen.
Burun Rebbimiz öz xelqi bolghan Isra’illarni Misirdiki qulluqtin qutquzdi. Lëkin, ularning ichidiki özige ishenmigenlerni këyin halak qildi. Bularning hemmisidin xewiringlar bolsimu, men uni yenila ësinglargha sëlishni toghra taptim. Yene shunimu ësinglarda tutunglarki, öz wezipisining höddisidin chiqishni xalimay, öz orunlirini tashlap ketken perishtilerni Rebbimiz ulugh qiyamet künining soriqighiche menggü ëchilmaydighan kishenler bilen kishenlep qarangghuluqqa tashlidi. Sodom, Gomora we ularning etrapidiki sheherlerning xelqlirinimu yadinglardin chiqarmanglar. Ular xuddi Xudagha boysunmighan perishtilerge oxshash, Xudagha boysunmay, jinsiy exlaqsizliq we gheyriy shehwaniyliqlargha bërilip këtip, axiri otta köydürülgen. Bu xelqler yamanliq qilghuchilarning aqiwitining menggülük ottin ibaret ikenlikige ibret qilindi.
Aranglargha kiriwalghan bu ademler: “Xudadin wehiy keldi” dep, buzuqluq qilip, shu teriqide öz tenlirini bulghimaqta. Ular Xudaning hoquqigha pisent qilmay, ershtiki ulughlargha kupurluq qilmaqta. Hetta bash perishte Mika’ilmu Musaning jesiti toghrisida Sheytan bilen talash-tartish qilghanda, uni haqaretlik sözler bilen eyibleshke pëtinalmighan, peqet: “sëni Perwerdigar eyiblisun” depla qoyghan. 10 Lëkin, bu kishiler özliri chüshenmeydighan ishlar üstide kupurluq qilidu. Ular eqilsiz haywanlardek, öz tebi’itining inkasi boyiche yashap, shu arqiliq özlirini halak qilidu. 11 Bularning haligha way! Chünki, ular öz inisini öltürgen Qabilning yoli bilen mangdi. Pul tëpish üchün, Bil’amgha oxshash herqandaq yaman ishni qildi. Korah Xudagha qarshi isyan kötürüp halak bolghandek, ularmu axir halak bolidu.
12 Dostane ziyapetliringlarda tartinmay, siler bilen Rebbimizning dastixinigha daxil bolghan bu kishiler silerge dagh keltüridu. Ular öz nepsinila oylap, shamal heydigen yamghursiz bulutlardek bolup, pütünley qurup këtip, yiltizidin qomurup tashlanghan kech küzning mëwisiz derexlirige oxshaydu. 13 Xuddi dëngizning dehshetlik dolqunliri meynetchilikni qirghaqqa urup chiqarghandek, ular öz buzuqchiliqining chawisini chitqa yayidu. Ular xuddi ëqip chüshken yultuzlargha oxshash bolup, menggülük hazirlap qoyulghan qapqarangghuluqqa yüzlinidu.
14 Adem’atining yettinchi ewladi bolghan Hanux bu kishiler toghrisida mundaq dep aldin ëytqan:
 
“Qaranglar, Rebbimiz tümenminglighan muqeddes perishtiliri bilen kelmekte. 15 U pütkül insanlarni soraq qilip, uning yolida mangmighan herbir insanning Xudagha qarshi halda qilghan yamanliqliri, shundaqla bu gunahkarlarning Rebbimizge qarshi qilghan barliq kupurluqliri tüpeylidin ularni jazalaydu.”
 
16 Bu kishiler haman ghotuldap, aghrinip yüridu. Öz heweslirining keynige kiridu, maxtinip sözleydu, öz menpe’iti üchün bashqilargha xushametchilik qilidu.
Agahlandurush we tapilash
17 Qedirlik qërindashlirim, siler Rebbimiz Eysa Mesihning elchilirining aldin ëytqan sözlirini ësinglarda tutunglar. 18 Ular silerge: “Axir zamanda, gunahqa patqan heweslirining keynige kirip, Xudani mazaq qilidighanlar chiqidu” dëgenidi. 19 Ular aranglargha bölgünchilik salidighan, öz tebi’iti teripidin idare qilinghan, qelbide Muqeddes Roh bolmighan kishilerdur.
20 Lëkin siler, qedirlik qërindashlirim, özünglarni intayin muqeddes bolghan ëtiqadinglarning uli üstide ösüp yëtildürünglar we Muqeddes Rohqa tayinip du’a qilinglar. 21 Rebbimiz Eysa Mesihning rehimdillik bilen silerge bëridighan menggülük hayatini kütüp, Xudaning mëhir-muhebbiti ichide yashanglar. 22 Ëtiqadida tewriniwatqanlargha rehim qilinglar. 23 Bezi kishilerni xuddi ottin qutuldurghandek, Xudaning jazasidin qutulduruwëlinglar. Yene bezilerge rehim qilinglar. Biraq, siler xuddi bir ademning bulghanghan kiyimidin yirgengendek, ularning qilghan gunahliridin hem yirgininglar.
Medhiye du’asi
24-25 Hemmimizni qutquzghan yëgane Xuda silerni yiqilip chüshüshtin saqlap, eyibsiz we xushal-xuram halda özining ulughwar huzurigha ëlip këlishke qadirdur. Barliq shan-sherep, ulughluq, qudret we hoquq Rebbimiz Eysa Mesih arqiliq ezeldin ta hazirghiche we ebedil’ebed Xudagha mensup bolghay, amin!