«Hagay»


1

Ibadetxanining qaytidin qurulushi
Dari’os padishah hakimiyet tutqan 2-yili 6-ayning 1-küni* Hazirqi zaman kalëndari boyiche miladiyedin ilgiriki 520-yili 8-ayning 29-künige toghra këlidu. , Perwerdigardin Hagay peyghember arqiliq Shi’altëlning oghli – Yehudiyening bashliqi Zirubbabelge we Yozadaqning oghli bash rohaniy Yëshuwagha wehiy keldi.
Qudret Igisi Perwerdigar shundaq deyduki: “Bu xelq Perwerdigarning ibadetxanisini qaytidin qurushning waqit-sa’iti tëxi yëtip kelmidi, dep yüridu.”
Perwerdigardin Hagay peyghember arqiliq yene bir wehiy keldi: “Hazir ibadetxanam xarabiliqta turuwatsa, silerning heshemetlik öylerde olturidighan waqtinglarmu? Siler qiliwatqan ishinglarni oylap bëqinglar! Siler köp tërighan bolsanglarmu, biraq alghan hosulunglar az boldi. Siler ghizalinisiler, lëkin peqet toymaysiler. Su ichisiler, lëkin yenila ussap turisiler. Kiyim kiyisiler, lëkin peqet issimaysiler. Silerning ish heqqinglar xuddi töshük hemyangha salghan puldek yoqap këtidu.
7-8 Siler bëshinglargha kelgen bu ishlarning sewebini oylap bëqinglar! Emdi siler taghqa chiqip, yaghach kësip këlip, ibadetxanamni qaytidin qurup chiqinglar. Shuningdila men xursen bolimen hem shan-sherep tapimen. Bu, men Perwerdigarning sözliridur! Siler mol hosul ëlishni ümid qilghanidinglar, biraq hosul az chiqti. Hosulni öyge ëlip kelgininglarda, men yene berikitini uchuruwettim. Nëme üchün? Men Qudretlik Serdar Perwerdigar shundaq deymenki: chünki siler öz öyünglarni yasash bilenla bolup këtip, mëning ibadetxanam tëxiche xarabliqta turuwatidu. 10-11 Shu sewebtin, yamghur yaghmay, qurghaqchiliq bolup yëringlar hosul bermidi. Men ëtiz we ëdirliqliringlarda qurghaqchiliq apiti bolushqa emr qildim. Shuning bilen zira’etliringlargha, sharab we zeytun yëghinglargha we yerdin chiqidighan barliq ösümlüklerge, shundaqla adem hem mal-waranliringlarghimu ziyan yetti. Emgikinglarmu bikargha ketti.”
Xudadin kelgen wehiyge emel qilish
12 Bu waqitta Shi’altëlning oghli Zirubbabel, Yozadaqning oghli bash rohaniy Yëshuwa we sürgündin qaytip kelgen barliq xelq, Perwerdigar, yeni ular özliri ëtiqad qilip kelgen Xudadin kelgen bu wehiyge emel qildi. Ular Perwerdigarning Hagay peyghember arqiliq qilghan sözini anglighanda, Perwerdigardin qorqushqa bashlidi. 13 Perwerdigarning xewerchisi Hagay peyghember xelqqe yene bu wehiyni yetküzüp mundaq dëdi: “Perwerdigar shundaq deydu: ‘men silerge yar bolimen!’ ”
14 Shuning bilen Perwerdigar, Shi’altëlning oghli – Yehudiyening bashliqi Zirubbabel, Yozadaqning oghli bash rohaniy Yëshuwa we barliq xelqning rohini urghutti. Ular özliri ëtiqad qilip kelgen Xuda – Qudretlik Serdar Perwerdigarning ibadetxanisini qaytidin qurup chiqishni bashliwetti. 15 Bu weqe Dari’os padishah hakimiyet tutqan 2-yili 6-ayning 24-küni Hazirqi zaman kalëndari boyiche miladiyedin ilgiriki 520-yili 9-ayning 21-künige toghra këlidu. boldi.

*1
Hazirqi zaman kalëndari boyiche miladiyedin ilgiriki 520-yili 8-ayning 29-künige toghra këlidu.

15
Hazirqi zaman kalëndari boyiche miladiyedin ilgiriki 520-yili 9-ayning 21-künige toghra këlidu.



2

Yëngi ibadetxanining kelgüsi shan-sheripi
Shu yili 7-ayning 1-küni* Hazirqi zaman kalëndari boyiche 10-ayning 17-künige toghra këlidu Perwerdigardin Hagay peyghemberge yene wehiy keldi: “Shi’altëlning oghli – Yehudiyening bashliqi Zirubbabelge, Yozadaqning oghli bash rohaniy Yëshuwa we sürgündin qaytip kelgen barliq xelqqe bu sözümni yetküzgin: ‘Bu ibadetxanining burunqi heshemetlik körünüshi kimning ëside bar? Hazir siler qarap bëqinglar! Bu ibadetxanining siyaqi qandaq bolup qalghan? Uning ilgiriki halitidin qilche eser qalmighanghu?
Perwerdigar yene shundaq deyduki: ey, Zirubbabel jasaretlik bol! Ey, Yozadaqning oghli bash rohaniy Yëshuwa jasaretlik bol! Shu yerdiki barliq xelq, silermu jasaretlik bolunglar! Hazirla ishqa kirishinglar. Menki, Qudretlik Serdar Perwerdigar silerge yar bolimen, bu mëning wedem! Silerning ejdadliringlar Misirdin chiqqanda, men herqachan ulargha yar bolushqa wede bergen. Hazirmu mëning rohim silerge yardur, qorqmanglar!
Qudretlik Serdar Perwerdigar shundaq deyduki: men az waqittin këyin yene asman-zëmin, dëngiz-okyan we quruqluqni zilzilige keltürimen. Men pütkül ellerni zilzilige keltürimen, ularning mal-dunyasi bu ibadetxanigha ëlip këlinidu. Qudretlik Serdar Perwerdigar yene shundaq deyduki: bu mal-dunya bilen ibadetxanini shan-sherepke toldurimen. Kümüsh mëningkidur, altunmu mëningkidur, bu ibadetxanining kelgüsi burunqidinmu parlaq bolidu. Men bu yerde ulargha tinch-amanliqni ata qilimen! Bu mëning sözlirimdur!’ ”
Bext-sa’adet Xudagha ita’etmenliktin këlidu
10 Dari’os padishah hakimiyet tutqan 2-yili 9-ayning 24-küni Hazirqi zaman kalëndari boyiche miladiyedin ilgiriki 520-yili 12-ayning 18-künige toghra këlidu., Perwerdigardin Hagay peyghemberge wehiy keldi:
11 Qudretlik Serdar Perwerdigar shundaq deyduki: “Sen rohaniylardin Tewrat qanunliri toghrisida mundaq so’al sorighin: 12 Eger birsi muqeddes qurbanliq göshtin bir parchini pëshige orap ëlip këtiwatqanda, uning pëshi nangha, ta’amgha, sharabqa, zeytun yëghigha yaki herqandaq bir yëmeklikke tëgip ketse, bu yëmekliklermu muqeddes bolamdu?”
Hagay peyghember rohaniylardin jawabini sorighanidi, ular “yaq” dep jawab bërishti.
13 Hagay peyghember yene rohaniylardin:
– Eger jesetni tutush bilen napak bolup qalghan birsi, bundaq yëmekliklerning birerige tëgip ketse, u bu yëmekliklerni napak qilghan bolamdu? – dep soridi.
Rohaniylar:
– He’e, napak bolidu, – dep jawab bërishti.
14 Hagay peyghember sözini dawamlashturup yene mundaq dëdi:
– Perwerdigar deyduki: “Mëning nezirimde bu xelq napaktur. Ularning qolliri tegken herqandaq ish, manga sunulghan barliq qurbanliqlirimu napaktur! 15 Siler hazirdin bashlap ibadetxanamning ulini qoyushtin burunqi ötmüshni oylap bëqinglar! 16 Burunqi ehwalinglar qandaq idi? Kishiler bir döwe ashliqning 20 taghar chiqishini ümid qilatti, lëkin u peqet 10 tagharla chiqatti. Bir küb sharabning 50 koza chiqishini ümid qilatti, biraq 20 kozila chiqatti. 17 Men Perwerdigar shundaq deymenki, men zira’etliringlarni qurutuwëtish üchün issiq shamal chiqardim. Ularni sësitiwëtish üchün nemlik chüshürdüm. Men zira’etliringlargha möldür yaghdurdum. Shundaq turuqluq, siler mëning yolumgha qaytip këlishni ret qildinglar. 18 Bügün 9-ayning 24-küni Hazirqi zaman kalëndari boyiche 12-ayning 18-künige toghra këlidu., yeni ibadetxanining ulini püttürgen kündin bashlap oylap bëqinglar. 19 Ambarda uruq qaldimu? Qalmidi. Üzüm, enjür, anar we zeytun derexlirining hëchqaysisi mëwe bermidi. Emdi men bügündin bashlap silerge beriket yaghdurimen!”
Zirubbabelge bërilgen wede
20 Shu küni, yeni 9-ayning 24-küni Perwerdigardin Hagaygha ikkinchi qëtim wehiy keldi:
21 “Sen Yehudiyening bashliqi Zirubbabelge ëytqin: men asman-zëminni zilzilige keltürüsh aldida turimen. 22 Men padishahliqlarning taj-textini aghdurup tashlash hem ularning küch-qudritini weyran qilish aldida turimen. Men ularning jeng harwilirini we harwilardiki leshkerlerni yer bilen yeksan qilimen. Atliq chewendazlar atliri bilen yiqilidu. Ular öz’ara qirghin qilishidu. 23 Qudretlik Serdar Perwerdigar yene shundaq deyduki: Bu ishlar yüz bergen künde, men sëni – Shi’altëlning oghli xizmetkarim Zirubbabelni kökke kötürimen. Men sëni möhürlük üzük§ Yehudiyening sabiq padishahi Yihoyakin Xudaning yolida mangmighanliqi üchun, Xuda Yeremiya peyghember arqiliq bu padishahqa, özining möhürlük üzükini uningdin tartiwalidighanliqini ëytqan. Köp ötmey bu padishah Babilliqlar teripidin boysundurulup, Babilgha sürgün qilinghan. Zirubbabel bu padishahning ewladi bolup, Xuda uninggha möhürlük üzükni qayturup bëridighanliqini ëytqan. qilimen. Chünki men sëni tallighanmen! Bu mëning – Qudretlik Serdar Perwerdigarning ëytqan sözliridur!”

*1
Hazirqi zaman kalëndari boyiche 10-ayning 17-künige toghra këlidu

10
Hazirqi zaman kalëndari boyiche miladiyedin ilgiriki 520-yili 12-ayning 18-künige toghra këlidu.

18
Hazirqi zaman kalëndari boyiche 12-ayning 18-künige toghra këlidu.

§23
Yehudiyening sabiq padishahi Yihoyakin Xudaning yolida mangmighanliqi üchun, Xuda Yeremiya peyghember arqiliq bu padishahqa, özining möhürlük üzükini uningdin tartiwalidighanliqini ëytqan. Köp ötmey bu padishah Babilliqlar teripidin boysundurulup, Babilgha sürgün qilinghan. Zirubbabel bu padishahning ewladi bolup, Xuda uninggha möhürlük üzükni qayturup bëridighanliqini ëytqan.