«Hagay»

(Qisqiche chüshendürüsh)

«Muqeddes kitab»ning «Ezra» qismida Isra’illarning miladiyedin ilgiri 538-yili Babildiki sürgündin Yërusalëmgha qaytqanliqi bayan qilinidu. Isra’illar Yërusalëmgha qaytip këlip buzuwëtilgen ibadetxanini qaytidin qurushqa bashlaydu. Ular ikki yilda ibadetxanining ulini püttüridu. Lëkin shu etrapta yashawatqan yat xelqlerning ibadetxana qurulushigha tosqunluq qilishi tüpeylidin, ibadetxana qurulushi toxtap qalidu.

Miladiyedin ilgiri 519-yili Xudadin Hagay peyghemberge ibadetxana qurulushini dawamlashturush toghrisida: «Ibadetxanining pütmeslikidiki asasliq seweb, shu etrapta yashawatqan yat xelqlerning tosqunluq qilishida emes, belki Yehudiylarning özide» dëgen wehiy këlidu. Chünki, ular Perwerdigargha atalghan ibadetxanini yasashtin köre, öz öylirini yasashni ewzel körgenidi.

Perwerdigar Hagay peyghember arqiliq Yehudiylargha: «Eger siler mëning emrlirimge boysunsanglar, silerge mol hosul we amanliq bërish bilen birge, qaytidin bext ata qilimen» deydu.

Perwerdigar yene Dawut padishahning ewladi Zirubbabelge özining pütkül ellerni zilzilige keltüridighanliqini, shundaqla möhürlük üzükni qayturup bëridighanliqini ëytidu. Shuning bilen Xuda Dawut padishahqa: «Ewladliring taj-textingni dawam qilidu» dëgen wedisini dawamlashturidu.

Tëzis:

1. Ibadetxanining qaytidin bina qilinishi toghrisidiki wehiy (1-bab 1-ayettin 15-ayetkiche)

2. Yëngi ibadetxanining kelgüsi shan-sheripi toghrisidiki wehiy (2-bab 1-ayettin 9-ayetkiche)

3. Bext-sa’adetning Xudagha ita’etmenliktin këlidighanliqi toghrisidiki wehiy (2-bab 10-ayettin 19-ayetkiche)

4. Yehudiyening bashliqi Zirubbabel toghrisidiki wehiy (2-bab 20-ayettin 23-ayetkiche)