«Zebur»


1-bölek


1-munajat

Neqeder bextlik he!
Yamanlarning salasigha kirmigüchi,
gunahkarlarning yolida mangmighuchi,
Perwerdigarning telimliridin söyünch tapidu ular,
këche-kündüz shu telimler heqqide pikir qilar.
U goya derextur tikilgen ëriq boyigha,
öz peslide mëwilerni bërip turar.
Solashmas esla yopurmaqliri,
hemme ishliri ongushluq bolar.
Biraq yamanlar oxshimas ulargha,
Bash kötürelmes yamanlar Xudaning soriqida,
gunahkarlar turalmas heqqaniylar qatarida.
Perwerdigar yorutar heqqaniylar yolini,
yamanlar yoli bashlar halaketke ularni.

*1-munajat:1
Mesxirichiler – Xuda we Xudaning yolini mesxire qilghuchilarni körsitidu.

1-munajat:4
Topan – Bughday, shal, tëriq qatarliq zira’etlerning xamanda dëni ayriwëlinghandin këyin qëlip qalghan ghol, yopurmaqlirining topidek bolup ketken uwaqliri.2-munajat

Nëchün quturar xelqler?
Nëchün ishqa ashmaydighan suyiqest oylar ademler?
Sep tüzüshüp jahandiki padishahlar,
ora koliship birlikte hökümdarlar,
Perwerdigar we u tallighan padishahqa qarshi turar.
Deydu ular: “Üzüp tashlap ular salghan kishenlerni,
chörüwëteyli boynimizdiki sirtmaqlarni.”
Mana külmekte, olturghuchi ersh textide,
Perwerdigar qilmaqta ularni mesxire.
Eyibler ularni ghezep bilen,
wehimige salar qehri bilen.
Deydu u: “Öz muqeddes tëghimda –
textke olturghuzdum padishahimni Si’onda.”
 
jakarlidim bügün sëning atang ikenlikimni.
Sora mendin, bërimen ilkingge barche xelqni,
te’elluq qilimen sanga pütün zëminni.
Tömür kaltek bilen weyran qilisen qarshilashqanlarni,
sapal qachini chaqqandek pare-pare qilisen ularni.”
 
10 Eqlinglarni tëpinglar emdi, ey padishahlar,
agah bolunglar jahandiki hökümranlar.
11 Perwerdigargha eyminip ita’et qilinglar,
shadlininglar hem Xudadin qorqunglar.
12 Achchiqlanmisun, bash ëginglar oghligha,
tutsa uning ghezipi birdinla,
halak bolisiler mangghan yolunglarda.
Neqeder bextliktur panah tapqanlar uningda.

*2-munajat:7
7-ayettin bashlap 9-ayetkiche padishahning ëytqan sözliridur.

2-munajat:7
Sen mëning oghlumsen – bu Xuda bilen padishah otturisidiki meniwi jehettiki munasiwetni körsitidu. Bu munajatta Perwerdigar pütkül alemni bashquridighan eng ulugh “padishah” bolush süpiti bilen, zëminni bashquridighan padishahni “oghlum” dep atighan. Qedimki zamanda chong padishahliqlar bilen kichik padishahliqla otturisidiki bëqindichiliq munasiwet “ata-bala” munasiwiti boyiche teswirlengen.3-munajat

3-munajat
Bu munajatni Dawut öz oghli Absalomdin qëchip yürgende yazghan.
 
Neqeder köptur reqiblirim, i Perwerdigar,
shunche jiqtur manga qarshi chiqqanlar.
Dëyisher nurghun kishiler üstümdin:
“Yoqtur uninggha nijatliq Xudadin.”
Sëlah

* Sëlah – Ibraniyche söz bolup, bu söz heqqide töwendikidek birqanche chüshendürüshler bar: 1. “Biraz toxtap, chongqur tepekkür qilinglar” dëgen menide. 2. Ibadet qilghuchilargha sejde qilish heqqide bërilidighan belge. 3. Muzikidiki melum bir belge. 4. Merghul.

Emma, i Perwerdigar qalqinimdursen,
shan-shöhritim, qeddimni kötürgüchisen.
 
Peryad qilghanidim yuqiri awazda Perwerdigargha,
u jawab berdi muqeddes Si’on tëghidin manga.
Sëlah
Saqlighach mëni Xuda öz panahida,
yatsam këtimen bexiraman uyqugha,
tinch-aman oyghinimen yene tangda.
Qorqmasmen minglighan kishilerdin,
ularning her tereptin qilghan hujumidin.
 
I Perwerdigar, yardemge kelgin,
i Ilahim, mëni qutquzghin.
Testikige salisen reqiblirimning,
chishlirini sundurisen rezillerning.
I Perwerdigar, sendin këler nijatliq,
öz xelqingni qilghaysen beriketlik.
Sëlah

*3-munajat:2
Sëlah – Ibraniyche söz bolup, bu söz heqqide töwendikidek birqanche chüshendürüshler bar: 1. “Biraz toxtap, chongqur tepekkür qilinglar” dëgen menide. 2. Ibadet qilghuchilargha sejde qilish heqqide bërilidighan belge. 3. Muzikidiki melum bir belge. 4. Merghul.4-munajat

Dawut yazghan munajat bolup, tarliq sazlar tengkishide ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
Jawab bergin, nida qilsam sanga,
ëh mëni himaye qilghuchi Xuda.
Mëni azad qilghaniding külpette qalghinimda,
anglighin du’ayimni yene rehim qilip manga.
 
Ey insan baliliri,
qachanghiche depsende qilisiler mëning izzet-hörmitimni,
qachanghiche qedirleysiler asassiz shikayetlerni,
qachanghiche toqup chiqisiler manga qarshi yalghanchiliqlarni?
Sëlah
Bilip qoyunglar shuni,
Perwerdigar tallaydu teqwadarlarni,
anglaydu mëning nidayimni.
jimjit yëtip ornunglarda,
buni chongqur oylininglar!
Sëlah
Chin dil bilen qilinglar qurbanliqlarni,
Perwerdigargha baghlanglar ishenchinglarni.
Soraydu nurghun kishiler:
Yaxshiliq qilar kim bizge?
Ëh Perwerdigar, chüshürgin
jamalingning nurini üstimizge.
Ziyade xushal qilding könglümni,
shunche mol bolghanlardinmu ashliq we sharabliri.
Yatsamla uyqum këler bexiraman,
chünki mëni aman-ësen saqlighuchi
peqet sen – Perwerdigar özüngdursen.

*4-munajat:4
Xudadin qorqunglar, gunah qilmanglar – bezi terjimilerde “achchiqlansanglar, achchiqinglar silerni gunahqa bashlimisun” dep ëlinghan.5-munajat

Dawut yazghan munajat bolup, neyge tengkesh qilinip ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
Ëh Perwerdigar, qulaq salghin du’ayimgha,
köngül bölgin ahuzarimgha.
Ëh ilahim, padishahim, yetkin mëning halimgha,
du’a qilmaqtimen chünki sanga.
Ëh Perwerdigar, anglaysen seherde awazimni,
tang bilen teng iltija qilip kütimen jawabingni.
Xudadursen yaqturmaydighan yamanliqni,
özüngge hemrah qilmaysen rezillikni.
Nepretlinisen eskilik qilghuchilargha,
tik turalmas hakawurlar aldingda.
Halak qilisen yalghanchilarni,
öch körisen qanxor, hiyligerlerni.
Shundaq, men kirimen sëning öyüngge,
cheksiz, menggülük muhebbiting bolghach manga.
Sejde qilimen muqeddes ibadetxanangda,
ixlasim bardur sanga.
 
I Perwerdigar, bashlighin mëni heqqaniyliqingda,
chünki paylap yürer düshmenlirim etrapimda.
Roshen qilghin öz yolungni aldimda.
Semimiylik yoqtur ularning ëghizlirida,
rezillik chirmiwalghandur dillirini,
ochuq qebre kebidur galliri,
xushametke tolghandur tilliri.
10 I Xuda, bëkitkeysen ularning gunahlirini,
özi kolighan orida körsun ular özlirini.
Ita’etsizlik qilghachqa ular sanga,
köp gunahqa patti ular, qoghliwetkin ularni.
 
11 Emma sendin xursen bolsun panahinggha ërishkenler,
ular da’im shadlinip, yangratsun naxsha-küyler.
Sen alghaysen ularni qanitingning astigha,
shu waqitta sëningdin shadlinidu sëni söygenler.
12 I Perwerdigar, bext ata qilisen heqqaniylargha,
saxawitingni qalqan qilip, bashpanah bolisen ulargha.


6-munajat

Dawut yazghan munajat bolup, sekkiz tarliq sazlar tengkishide ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
I Perwerdigar,
mëni qehring bilen eyiblime,
manga ghezipingde terbiye berme.
I Perwerdigar, rehim qil manga,
ze’ipliship kettim qewetla.
I Perwerdigar, shipaliq bergin manga,
boshiship ketti ustixanlirim biraqla.
I Perwerdigar, hesret toldi qelbimge,
yürermen bu ehwalda qachanghiche?
Ötüney Perwerdigar, saqlap qalghin jënimni,
menggülük muhebbitingde qutquz mëni.
Chünki hëchkim sëni eslimes ölse,
kim sanga rehmet ëytar gör ichide.
Hëch madarim qalmidi nale-peryad qilip sanga,
köz yëshim derya bolur her këchisi ornumda.
Közlirimning nuri ketti derd-elemdin,
ajizlashti közlirim düshmenlirim destidin.
 
Berheq, qulaq saldi zarimgha Perwerdigar,
yoqilinglar yënimdin ey yamanliq qilghuchilar.
Perwerdigar anglap iltijayimni,
qobul qildi du’ayimni.
10 Qalar hemme düshmenlirim nomus we wehimide,
tuyuqsizla chëkiner, bolup shermende.


7-munajat

Binyamin qebilisidin bolghan Kush isimlik bir ademning qilghan sözige qarita Dawutning Perwerdigargha iltija qilip ëytqan munajiti.
 
I igem Perwerdigar, tapimen panah sendin,
xalas qilip barliq düshmenlirimdin,
qutquzghaysen mëni qoghlap yürgenlerdin.
Bolmisa, ular shirdek titip tashlar mëni,
hëchkimim yoqtur qutquzidighangha jënimni.
I Perwerdigarim, qilghan bolsam birer yamanliqni,
bulghighan bolsam naheq ishlar bilen qollirimni,
qilghan bolsam dostumgha yamanliqni,
sewebsiz bulighan bolsam düshminimni,
düshminim tutuwalsun qoghlap mëni,
jënimni alsun ular cheylep tënimni,
yer bilen yeksan qilsun izzitimni.
Sëlah
I Perwerdigar, ghezeplengin, süküt qilma,
qarshi chiqqin qehrlik düshmenlirimge i Xuda,
men üchün oyghanghin, ularni tartqin sotqa,
sen bëkitken hökümni ada qilghin ulargha.
Sot achmaq üchün olturghin büyük ornungda,
hemme xelqler toplashsun etrapinggha.
Perwerdigar sot achar xelqlerge,
i Perwerdigar qilghaysen höküm
layiq halda heqqaniy, diyanitimge.
Axirlashturghin rezillerning yamanliqini,
tewrenmes qilghin heqqaniylarni,
i heqqaniy Xuda, sinighuchisen qelblerni.
 
10 Qalqinimdur Xuda,
nijatkar bolur qelbi paklargha.
11 Adil sotchidur Xuda,
nepretliner rezillerdin da’ima.
12 Eger tashlimisa insan yaman yolini,
bilep u qilichini,
betlep quyar ya oqini.
13 U teyyarlap qoyghandur ejellik qorallarni,
betlep qoyghandur yayining otluq oqini.
14 Rezil kishi gunahqa hamildar bolar,
qorsiqi achchiq zeherge tolar,
tughqan balisi yalghanchi bolar.
15 Kim kolisa bashqilar üchün ora,
yiqilip chüsher özi uninggha.
16 Kim yamanliq qilsa bashqilargha,
yënip këler öz bëshigha.
Kim zulum salsa bashqilargha,
yënip këler öz bëshigha.
17 Teshekkür ëytimen heqqaniy Perwerdigargha,
medhiye oquymen ulugh Xudaning namigha.


8-munajat

 
I Rebbimiz Perwerdigar,
shunche heywet naming bar yer yüzide,
sheripingni namayan qilding asman-pelekte.
Balilar we bowaqlarning tillirida medhiyeletting özüngni,
yumush üchün düshmen we qisaschilarning ëghizlirini.
Qarisam men barmaqliring ijad qilghan asmangha –
kökke orunlashturup qoyghan yultuzlargha we aygha,
deymen: insan nëme idi, sen uni yad etküdek?
Adem nesli nëme idi, shunche köngül bölgüdek?
Perishtilerdin azraqla töwen qilding ornini,
kiydürdüng sen uninggha shan-shöhretning tajini.
Bashqurghuzdung uninggha külli jahanni,
tiz püktürdüng uninggha hemmini.
Tiz püker qoy, kala, yawayi haywanlar,
asmandiki ucharqanat, dëngizdiki bëliqlar,
shundaqla dëngizda yashighuchi hemme janliqlar.
I Rebbimiz Perwerdigar,
yer yüzide shunche heywet naming bar.

*^
Gittif – “Gat” shehiride ijad qilinghan bir xil saz yaki ahang bolushi mumkin. Yene bir chüshendürülüsh boyiche, birer bayram yaki murasimda ëytilghan naxshidur.9-munajat

Dawut yazghan munajat bolup, “mut-labben”de* Mut-labben – Bir xil muzika ahangining nami bolushi mumkin. ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
I Xuda, chin dilimdin ëytimen teshekkürümni,
bayan eylep sëning pütkül karametliringni.
Sendin aldim xushalliq, shadliqimni,
i ulugh Xuda, küyleymen namingni.
Düshmenlirim meghlup bolup qachqinida,
halak qilisen ularni aldimda.
Chünki, mëni aqliding sen heq dewayimda,
adaletlik sotchi bolup seltenetlik ornungda.
Soraq qilip yat ellerni,
halak qilding rezil xelqlerni,
öchürüwetting menggüge namlirini.
Düshmenler weyran boldi ebedke,
aylinip sheherliri xarabilikke.
Qalmidi u jaylarning namliri tarix bëtide.
 
Perwerdigar olturar menggü shahliq textide,
höküm üchün qurghandur u textini eslide.
Dunyani u soraq qilar adalette,
adil höküm chiqirar xelqlerge.
Perwerdigar qorghandur ëzilgenlerge,
panah bolar u da’im azabliq künlerde.
 
10 Sëning peziletliringni bilgenler
ishenchisini baghlar sanga,
chünki, terk etmeysen
sanga telpüngenlerni, i Xuda.
 
11 Küylenglar Si’onda Si’on – Yërusalëm shehirini körsitidu. höküm sürgen Perwerdigarni,
bayan eylep eller ara uning büyük ejrini.
12 Chünki, u alghuchidur tökülgen qanning hësabini,
yad ëtip bicharilerni, untumas ularning peryadini.
 
13 I Perwerdigar, shepqitingni körsitip manga,
qutquz mëni ölümning girdabidin.
Qarighin, öchmenlerning manga salghan azabigha.
14 Bayan eyley qudritingni xelqning aldida,
Si’on shehirining derwazilirida.
Nijatliqingdin chömüley shadliqqa.
 
15 Yat eller chüshti özliri kolighan origha,
putliri ilinip qaldi yoshurup qoyghan tuzaqqa.
16 Hökümi bilen tonutti özini Perwerdigar,
yamanliqliri bilen chüshilip qaldi yamanlar.
17 Qebrilerge kirip këter yamanlar,
Xudani untughan barliq qowmlar.
18 Menggülük untulup ketmes bu dunyaning yoqsulliri,
emelge ashmay qalmas ëzilgenlerning arzuliri.
 
19 I Perwerdigar, yardem qil, ghalib kelmisun reziller,
aldingda soraq qilinsun yat eller.
20 I Perwerdigar, qorqunchqa salghin ularni,
bilip yetsun ular peqetla bende ikenlikini.
Sëlah

*^
Mut-labben – Bir xil muzika ahangining nami bolushi mumkin.

9-munajat:11
Si’on – Yërusalëm shehirini körsitidu.

9-munajat:16
Xigga’on – Ëniq menisi namelum bolup, “sëghinip süküt qilish” yaki “muzika pes awazliq bolushi kërek” dëgen menilerni bildürüshi mumkin.10-munajat

I Perwerdigar, nëchün mendin qëchip turisen yiraqta,
nëchün mendin yoshurisen özüngni kün chüshkende bëshimgha?
Yamanlar tekebburluqta salmaqta zulum ajizlargha,
ajizlar chüshüp qalmaqta ularning tuzaqlirigha.
Yamanlar közge ilmas Perwerdigarni,
pexirlinip ular hewesliridin,
maxtap uchurar ach közlerni.
Yamanlar izdimes Xudani hakawurliqida,
Xuda yoqtur ularning oy-xiyallirida.
Ongushluq bolar ularning yolliri hemishe,
Xuda hökümining bëshigha këlishini almay nezerge,
meghrur halda dimaq qaqar düshmenlirige.
Ular der köngülliride: “Tewrenmesmiz,
hëchqachan külpetlerge uchrimasmiz.”
Hiyle, lenet we zorluq tolghandur ëghizlirigha,
yamanliq we zeher chachar tillirida.
Möküp turup mehellilerning pinhanlirida,
gunahsizlarni qetl qilar tuyuqsizla,
tikilgendur közliri panahsizlargha.
Chatqalliqta möküp turghan shir kebi ular,
paylap turar tutushqa ajizlarni,
chüshürüp qiltaqlirigha, tutuwalar ularni.
10 Purset küter möküp turup yamanlar,
changgiligha chüsher ularning panahsizlar.
11 Der yamanlar köngülliride: “Untup qaldi Xuda bizni,
nezer salmaydu hergiz bizge, yumuwalghandur közlirini.”
 
12 Ötüney i Xuda, jazalighaysen yamanlarni,
i Perwerdigar, untumighaysen bicharilerni.
13 Nëchün yamanlar közge ilmas i Xuda sëni,
nëchün köngülliride der: “Jazalimaydu Xuda mëni.”
14 Bilimiz, körüp turisen bularni,
ularning zeherxende, zulumlirigha
tashlap turuwatisen neziringni,
alisen yamanlarni haman aliqininggha.
Panahsizlar özlirini tapshurar sanga,
yardem qilghuchisen yëtim-yësirlargha.
15 Sundurghaysen rezil we yamanlarning bileklirini,
rezillikliri yoqalghuche jazalighaysen ularni.
16 Menggülük padishahtur Perwerdigar,
yoqilar zëminidin uninggha ëtiqad qilmighanlar.
17 I Perwerdigar, qulaq salisen ëzilgenlerning isteklirige,
quwwet bërisen ularning yüreklirige.
Köngül bölüp turisen du’a-tilawetlirige.
18 Qoghdaysen yëtim-yësir, ëzilgenlerning heqqini,
paniy alemde hëchkim qorqutalmas ularni.


11-munajat

Dawut yazghan munajat bolup, naxsha qilip ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
Panahliq tapqan tursam Perwerdigarda,
“qushqach kebi uchup ket öz tëghinggha”
dëgininglar nëmisi manga?!
Mana yamanlar tartip yayini,
teq qildi sëlip oqini,
yoshurun atmaqchi bolup yaxshini.
Nëmimu qilalar heqqaniy kishi,
buzulsa heqqaniyliqning ulliri?
 
Perwerdigarning texti ershtidur,
u turar muqeddes dergahida.
Közitip turar u hemme insanlarni,
diqqet bilen tikilgendur közliri insanlargha.
Perwerdigar köziter heqqaniy we rezillerni,
öch körer zorawanliqqa meptunlarni.
Qiziq shamal, ot, günggürt, choghlar,
yamanlarning hayatigha nësiwe bolar.
Heqqaniydur Perwerdigar, söyer heqqaniyliqni,
peqet köngli duruslar körer uning chëhrini.


12-munajat

Dawut yazghan munajat bolup, “shëminit”ta* Shëminit – Sekkiz tarliq saz yaki bir xil naxsha ahangi. ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
Qutuldurghin, i Perwerdigar,
tügep ketti teqwadarlar,
qalmidi sanga sadiq insanlar.
Yalghan sözler ademler bir-birige,
aghzi siliq bolsimu rastchilliq yoq qelbide.
3-4 Deydu ular: “Tilimiz bilen ghalib këlimiz,
özimizningkidur aghzimiz,
kimmu bolalaytti xojimiz?!”
Perwerdigar ëtiwetkey xushametchilerning ëghizlirini,
kësiwetkey hem pochilarning tillirini.
 
“Men baray” deydu Xuda:
“zulum tartqach ëzilgenler,
nale qilghach miskinler,
yetküzey ularni
teshna bolghan amanliqigha.”
Tonurda yette qëtim tawlanghan sap kümüsh kebi,
chin sözlerdur Perwerdigarning sözliri.
I Perwerdigar, qoghdighaysen miskinlerni,
menggü qoghdighaysen bu dewrdikilerdin bizni.
Teripliship pes ishlarni insanlar,
ghadiyip yürüshidu etrapimizda yamanlar.

*^
Shëminit – Sekkiz tarliq saz yaki bir xil naxsha ahangi.13-munajat

Dawut yazghan munajat bolup, naxsha qilip ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
I Perwerdigar, untarsenmu menggü mëni?
Yoshurarsen qachanghiche mendin yüzüngni?
Hesret yutup ötermen, qachanghiche endishide,
düshminim dessep turar qachanghiche yelkemge?
I Igem Perwerdigar, jawab bergin neziringni sëlip manga,
nurlandurghin közlirimni, bolmisa këtermen menggülük uyqugha.
Eger közlirim yumulsa xush bolar reqiblirim,
“men uningdin ghalib keldim” dëyisher düshmenlirim.
Tayinip keldim men menggülük muhebbitingge,
nijatingdin tolup tashsun shadliq qelbimge.
Iltipat eyligech sen manga,
i Perwerdigar, munajat oquymen sanga.


14-munajat

Dawut yazghan munajat bolup, naxsha qilip ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
Exmeqler köngülliride dëyisher “yoqtur Xuda”.
Yirginchlik, rezil bolup qilmishliri,
mangmighandur ularning birsimu toghra yolda.
Perwerdigar ershtin insangha sëlip nezer,
Xudani izdigüchi aqil adem izder.
Azghundur hemmisi, birdek buzulghan,
birimu yoqtur hetta toghra yolda mangghan.
 
Chüshenmesmu ejeba qilmishlirini pasiqlar?!
Ular mëning xelqimni nan yigendek yep yutar,
Perwerdigargha ibadet qilmas esla ular.
Heqqaniylar bilen birge bolghach Xuda,
exmeqlerni wehime basmaqta mana.
Yoqatmaqchimusiler arzulirini ëzilgenlerning?!
Emma Perwerdigar panahidur ularning.
 
Isra’illargha nijatliq Si’ondin chiqip kelse idi!
Perwerdigar hörlükke chiqarghinida zulumdiki xelqini,
shadlinar Isra’illar – söyüner Yaqup ewladi.


15-munajat

Dawut yazghan munajat
 
I Perwerdigar, kim kireler muqeddes chëdiringgha,
kim sanga ibadet qilalar muqeddes Si’on tëghingda?
Ibadet qilalar u yerde:
toghra yolda mangidighanlar,
heqqaniy ish qilidighanlar,
heqiqetni chin dilidin sözleydighanlar,
bashqilargha qara chaplimaydighanlar,
dostigha yamanliq qilmaydighanlar,
qoshnisigha haqaret qilmaydighanlar.
Peskeshlerdin yirginidighanlar,
teqwadarlarni hörmetleydighanlar,
ziyan tartsimu wediside turidighanlar.
Jazanigha pul qerz bermeydighanlar,
para yep bigunahqa ziyan salmaydighanlar,
menggü tewrenmestur mana bular.


16-munajat

 
Özüng mëni saqlighin Xuda,
chünki sendin taparmen panah.
Dëdim men Perwerdigargha:
“Igemdursen, bextim yoqtur sendin bashqa.”
Aliyjanabtur zëmindiki teqwadar xelqing,
barliq xushalliqimdur ular mëning.
Kimki choqunmaq bolsa gheyriy ilahlargha,
ashar uning derdliri qewetla.
Qurbanliq qilmasmen atap ulargha,
almasmen namlirini hetta tilimgha.
 
i Perwerdigar, këlechikim qolungdidur.
Ësil riziqliring manga teqdim qilinghandur,
sen ata qilghan güzel bextim bayliqimdur.
 
Hemdusana ëytimen nesihetchim Perwerdigargha,
këchidimu toghra yolni körsiter qelbim manga.
Perwerdigarni tutarmen her da’im yadimda,
ong yënimda bolghach u tewrenmesmen peqetla.
Shunga rohim shadliqta, xushalliq bar qelbimde,
bixeterlik-amanliq berding mëning tënimge.
10 Bilimen, tashlap qoymaysen mëni gör ichige,
yol qoymaysen teqwadaringning tënining chirishige.
11 Körsitip bërisen hayatliq yolini manga,
xushalliq tolup tashqandur huzurunggha,
menggülük shadliq bardur ong qolungda.

*^
Miqtam – Bu sözning menisi ëniq emes bolup, tash taxtigha oyulup yëzilghan munajatlirini körsitishi mumkin.

16-munajat:5
Nësiwem – Ibrahim peyghemberning newrisi Yaqupning on ikki oghli bolghan bolup, Xuda ularning ewladlirigha yer-zëmin ata qilghan. Peqet Lawiy dëgen oghlining ewladlirigha yer-zëmin belgilep bermigen. Chünki Xuda Lawiylarni özige rohaniyliq xizmitini qilishqa talliwalghan we ulargha “men özüm silerning nësiwenglar bolimen” dëgen.17-munajat

Dawutning du’asi
 
I Perwerdigar,
qulaq salghin sanga qilghan dewayimgha,
ëtibar qilghin mëning nale-peryadimgha,
köngül qoyghin chin, semimiy du’ayimgha.
“Gunahsiz” dep aqlighin mëni,
chünki, közüng körer adilliqni.
Sinap mëning qelbimni,
közitip këchide xiyalimni,
tekshürüp baqqan bolsangmu mëni,
tapalmiding hëchbir nuqsanni.
Ching yumay, dep oylidim aghzimni.
Ela bilip sëning telimliringni,
zorawanlarning yolidin tarttim özümni,
yuqturmidim yamanlarning qilmishlirini.
Izingdin mangdim men qedem ëlip,
shunga ketmidi putlirim tëyilip.
 
I Igem, iltija qildim sanga,
jawab bergechke sen manga.
Bërip manga diqqitingni,
tingshighin sözlirimni.
Manga bexsh etkin menggülük muhebbitingni,
i özüngge tayanghanlarning nijatkari,
hujumgha qalghanlarning qudretlik qutquzghuchisi.
8-9 Köz qarichuqungdek asrighin mëni,
mëni halak qilmaqchi bolghan rezillerdin.
Qanatliring astigha yoshurghin mëni,
qorshiwalghan esheddiy düshmenlirimdin.
10 Tashtek qattiqtur ularning baghirliri,
chong sözleydu hem ëghizliri.
11 Pëyimgha chüshüp qorshawgha aldi mëni,
almaq bolup ular mëning jënimni.
12 Ular oxshar böktürmide turghan yash shirlargha,
owgha hërismen shir kebi oljisini talashqa.
 
13 Ötüney Xuda, aldini tosup ularning,
qiliching bilen tiz püktürüp ularni,
qutquzghin rezillerdin jënimni.
14 I Perwerdigar, qutquz mëni öz qolung bilen
bu paniy dunyadiki rezillerdin.
Peqet mushu dunyadidur ularning nësiwisi,
nëmetliring bilen toyar ularning qorsiqi.
Perzentliri bilen qana’et tapar köngülliri,
balilirigha qaldurar ular mal-mülkini.
15 Heqqaniyliqim bilen yüzüngni körermen,
oyghanghinimda didaringgha qanarmen.


18-munajat

Bu Perwerdigarning quli Dawut yazghan munajat bolup, naxsha qilip ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan. Perwerdigar Dawutni barliq düshmenliri we padishah Sa’ulning qolidin qutquzghan küni Dawut bu munajatni Perwerdigargha oqughan.
 
Küch-madarim Perwerdigar söyimen sëni.
Qoram tëshim, qorghinim, nijatkarim Perwerdigardur,
manga panah bolidighan gigant tëghim, bashpanahim,
qalqinim, yëngilmes qutquzghuchim Xudayimdur.
Iltija qilsam medhiyeler igisi Perwerdigargha,
düshmenlirim qolliridin qutquzilarmen shundila.
Ölüm asaretliri chirmidi mëni,
halaket dolqunliri chümkidi mëni.
Göristan tanilirida baghlandim,
ölüm tuzaqlirigha duch keldim.
Ëghir külpet ara iltija qildim Perwerdigargha,
yardem telep qildim peryad kötürüp Xudayimgha.
Awazimni anglidi Perwerdigar dergahida,
ahuzarim yëtip bardi uning quliqigha.
Shu chagh zëmin silkinip, yer tewridi,
taghlarning uli titrep, midirlidi,
chünki Xuda derghezepke kelgenidi.
Chiqti Xudaning burnidin is-tütekler,
ëtildi Xudaning aghzidin ot-lawilar,
lawuldap küyetti hetta qipqizil choghlar.
Kökni yërip yer taman chüshkende Xuda,
turatti qara bulutlar ayighining astida.
perwaz qildi shamalning qanatlirida.
11 Yëpincha qilghanidi u qarangghuluqni,
qoyuq, qara bulutlar qorshap turatti uni.
12 Yorutqanidi aldini parlaq nuri,
yaghdurup möldür we qipqizil choghlarni,
parchilidi qapqara bulutlarni.
13 Perwerdigarning awazi güldürlep asmanda
yangritip awazini ulugh Xuda,
yaghdurdi möldür we qipqizil choghlar.
14 Tarqitiwetti Xuda düshmenlirini, yaghdurup oqlirini,
chaqmaqlar chaqturup tiripiren qilip ularni.
15 I Perwerdigar, tenbihingdin,
qehrlik tiniqingning zerbisidin,
körünüp qaldi dëngizning tëgi,
ëchilip qaldi zëminning uli.
16 Perwerdigar köktin sunup qolini,
chongqur sulardin tartip aldi mëni.
17 Qutquzdi mëni wehshiy düshminimdin,
manga öch bolghanlardin,
chünki ular küchlük idi mendin.
18 Apetlik künlirimde hujum qildi ular manga,
Perwerdigar yar-yölikim boldi emma.
19 U mendin xursen bolghach nijatliq berdi manga,
ëlip chiqti mëni hem bixeter jaygha.
20 Heqqaniyliqim üchün yaxshiliq qildi Xuda,
qolumning pakliqidin in’am berdi manga.
21 Chünki mëngip keldim Perwerdigarning yolida,
rezillik qilip, asiyliq qilmidim Xudayimgha.
22 Köz aldimda boldi da’im uning barliq hökümliri,
bir yaqqa qayrip qoymidim hem uning permanlirini.
23 Uning aldida ghubarsiz boldum,
özümni gunah qilishtin saqlidim.
24 Qolum pak, özüm heqqaniy bolghachqa,
Perwerdigar in’am berdi manga.
 
25 Wapadarlargha körsitisen wapadarliqingni,
heqqaniy ademlerge heqqaniyliqingni.
26 Pakliqingni körsitisen pak ademlerge,
layiqida jawab qayturisen niyiti egrilerge.
27 Qutquzisen charisizlarni,
yerge urisen hakawurlarni.
28 Perwerdigar, hayatliq chirighimni yaqquchisen,
Ilahim, zulmitimni yoruqluqqa aylandurisen.
29 Sanga tayinip, düshmen qoshunigha hujum qilalaymen,
i Igem, yardimingde sëpillardin bösüp öteleymen.
 
30 Xudaning yoli mukemmel yoldur,
uning ëytqan sözliri heqiqettur.
Panah izdigüchilerge Xuda bir qalqandur.
31 “Menggü bar bolghuchi”din bashqa kimdur Xuda?!
Igimizdin bashqa kim bolar qoram tashtek bashpanah?
32 Xudadur bëlimni qudritide baghlighuchi,
yolumni eyib-nuqsansiz qilghuchi.
33 Këyikningkidek yügürük qilip u putlirimni,
ëgiz taghlarda hem mezmut turghuzdi mëni.
34 Qollirimni ögetti u jeng qilishqa,
bileklirimni tuch oqyani tartishqa.
 
35 I Igem, berding manga nijatliq qalqiningni,
ong qolung yölep, mulayimliqing yüksek qildi mëni.
36 Bixeter qilghach sen basqan herbir qedimimni,
tëyilmastin mëngip yürimen yollirimni.
37 Qoghlap yürüp tutuwaldim düshmenlirimni,
qaytmidim keynimge yoqatmastin ularni.
38 Men ularni yanjiwettim, turalmas qayta,
yiqildi ular putlirimning astigha.
39 Jengge baghliding küch-qudret bilen bëlimni,
bash egdürdüng putlirimgha manga hujum qilghanlarni.
40 Chëkinishke mejbur qilding reqiblirimni,
yoqattim manga öch bolghanlarni.
41 Ular peryad kötersimu chiqmidi qutquzidighanlar,
nale qilip yalwursimu jawab bermidi Perwerdigar.
42 Ëziwettim ularni shamalda uchqan tozandek,
cheyliwettim ularni kochidiki patqaqtek.
43 Xelq bilen qarshilishshtin mustesna qilding mëni.
Bash qilghaniding mëni yat ellerge,
qilmaqta ular mëning xizmitimni.
44 Awazimni anglash bilen boysunar ular manga,
teslim bolidu yat eller shümshiyip aldimda.
45 Jasaritini yoqatqan yat eller,
titrigen halda qorghanliridin chiqishar.
 
46 Hayattur Perwerdigar!
U qoram tëshimgha ëytilsun hemdusana,
ulughlansun nijatkarim bolghan Xuda!
47 Xudadur qisas ëlip bergüchi manga,
boysundurghuchidur xelqlerni qol astimgha.
 
48 Qutquzdung mëni düshmenlirimdin,
üstün qilding manga hujum qilghanlardin,
qutuldurdung hem zorawanlardin.
49 I Perwerdigar, sanga rehmet ëytimen yatlar aldida,
medhiye küyi oquymen naminggha.
 
50 Perwerdigar ërishtürer özi tikligen padishahni ulugh ghelibige,
u bëghishlar menggülük muhebbitini özi tallighan padishahqa –
ta ebed Dawut we uning ewladlirigha.

*18-munajat:10
Kërub – Perishtige oxshaydighan, ershte yashaydighan intayin küchlük bir xil qanatliq mexluq. Xuda “kërubqa minip uchti” dëgenlik, bir xil oxshitish bolup, Xudaning perishtilirining uning xizmitide bolidighanliqini körsitidu.19-munajat

Dawut yazghan munajat bolup, naxsha qilip ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
Ersh jakarlar Xudaning shan-sheripini,
asman namayan qilar uning ijadini.
Toxtimastin sözlisher ular her kün,
teriplisher Xudani këche we tün.
Ishletmigen bolsimu gerche ular tillirini,
chiqarmighan bolsimu gerche ular ünlirini.
Tiwishliri yëyilip ketken tamam yer yüzige,
xewiri yëtip barghandur jahanning chetlirige.
 
quyash üchün bir chëdir tikkendur Xuda asmangha,
chiqar undin quyash oxshap toyi bolghan oghulgha.
Shadlinar u oxshap goya yügürüshke chiqqan palwangha.
Örlise u asmanning bir chëtidin,
barar chörgülep yene bir chëtigiche,
qachalmas hëch nerse uning hararitidin.
 
Mukemmeldur Perwerdigarning telimliri,
yëngilar u insan wujudini,
ishenchliktur Perwerdigarning perzliri,
dana qilar nadanlarni.
Toghridur Perwerdigarning körsetmiliri,
shadlandurar qelblerni.
Ochuqtur Perwerdigarning emrliri,
roshen qilar közlerni.
Pakliqtur ixlas qilish Perwerdigargha,
ixlasmenlik dawamlishar ebediyge.
Berheqtur Perwerdigarning hökümliri,
adilliq singgendur ularning herbirige.
10 Qimmettur ular altundin, hetta barche sap altundin,
shërindur heseldin, hetta here könikidin tamchighan heseldin.
11 Shundaqla agahlandurar men bendengni,
ching turghuchi bularda alar katta in’amini.
 
12 Kim bilip yëtelisun özi qilghan xataliqlirini,
bilmey qilghan gunahlirimdin paklighin mëni.
13 Saqlighaysen bendengni bilip gunah qilishtin,
hökümranliq qilmighay gunah mëning üstümdin.
Eyibsiz bolurmen men shundila,
saqlinimen qilishtin ëghir gunah.
14 I Perwerdigar, qoram tëshim we nijatkarim,
xush qilghay sëni sözlirim we xiyallirim.


20-munajat

Dawut yazghan munajat bolup, naxsha qilip ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
Külpette qalghiningda Perwerdigar jawab bergey nidayinggha,
yaqupni yëtekligen Xuda saqlighay sëni öz panahida.
Yardem bergey muqeddes ibadetxanidin,
yöligey sëni Si’ondin.
Xudaning yadida bolghay atighan hediyeliring,
qobul qilinghay huzurida köydürme qurbanliqliring.
Sëlah
Emelge ashurghay armanliringni,
ijabet qilghay könglüngge pükkenliringni.
Ërishtürgen ghelibeng üchün chuqan salimiz shadliqta,
tiklep ghelibe tughimizni igimizning namida.
U barliq iltijaliringni keltürgey beja.
 
Bildimki, özi tallighan padishahni qutquzar Xuda,
muqeddes ersh’eladin jawab bërip uninggha,
zor ghelibe ata qilar qudretlik ong qolida.
Beziler ishiner jeng harwilirigha, beziliri atlirigha,
emma biz ishinimiz Perwerdigarimizgha.
Yiqildi ular halak bolup,
qeddimizni rusliduq biz tik turup.
I Perwerdigar, ghelibe ata qilghin padishahqa,
jawab bergeysen iltija qilghinimizda.


21-munajat

Dawut yazghan munajat bolup, naxsha qilip ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
xushaldur u ërishtürgen ghelibengdin.
Sen emelge ashurdung isteklirini,
ret qilmiding sorighan tileklirini.
Sëlah
Mol beriketler ata qilding uninggha,
sap altundin taj kiydürdüng bëshigha.
Ömür berding ömür tilise,
hayatini uzartting menggüge.
Zor shöhretke ërishtürdi sen in’am qilghan ghelibe,
beheywet sherep quchti u sëning himmitingde.
Menggülük beriket ata qilip uninggha,
huzurungda chömdürisen uni shadliqqa.
Berheq, padishah ishench baghlar Perwerdigargha,
ulugh Xudaning muhebbitide tewrenmes esla.
Esir ëlip barliq düshmenliringni,
ong qolungda tutarsen sanga öch bolghanlarni.
Tonurdiki choghlar kebi köyer ular,
namayan qilghiningda qehringni,
yalmap këter ot yalquni –
ghezepliring yutar ularni.
10 Yoqitarsen yer yüzidin ularning ewladlirini,
qurutarsen insaniyet dunyasidin neslini.
11 Yamanliq qilishqa urunsimu ular sanga,
oylap chiqsimu hem hiyle-mikir,
emma emelge ashuralmas peqetla.
12 Chëkindürisen ularni,
yüzlirige betligende oqyayingni.
13 I Perwerdigar körsetkeysen qudritingni,
naxsha ëytip medhiyeleyli ghelibiliringni.

*21-munajat:1
Bu munajatta tilgha ëlinghan “padishah” emeliyette Dawut padishahning özi bolup, Xudagha bolghan minnetdarliqini we Xudaning qudritini üchinchi shexsning tili bilen bayan qilghan.22-munajat

Dawut yazghan munajat bolup, “tang seherdiki chishi jeren” dëgen ahangda ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
Ah Xudayim, Xudayim tashliwetting nëchün mëni?
Qutquzmastin, nëchün yiraq tashlap ketting mëni?
Anglimaysen nëchün mëning nale-peryadimni.
I Rebbim, bermiding hëchbir jawab nale qilsam künboyi,
ah urup, yardem sorap tapmasmen hëchbir aram këchiliri.
Lëkin sen shübhisizki, muqeddestursen,
Isra’illarning medhiyesini text qilip olturghuchisen.
Ejdadlirimiz baghlighandur sanga ishenchisini,
baghlidi sanga ishenchisini, qutuldurdung ularni.
Nale-zar qilip Rebbim sanga aman qaldi ular,
sanga ishench qilghanliqtin uyatta qalmidi ular.
 
Emma, men insan emes belki qurt kebi,
insanlar arisida xar we zebundurmen,
awam xelq arisida kemsitilgendurmen.
Körgenlerning hemmisi mazaq qilar mëni.
Dëyisher pürüshtürüp ëghizlirini, chayqiship bashlirini:
“Perwerdigargha tapshurghan emesmidi u özini,
qutquzsun Perwerdigar emdi uni.
Eger Perwerdigar shadlanghan bolsa uningdin,
qëni, qutuldurup baqsun uni!”
 
Lëkin, sen anamning qarnidin tughdurdung mëni,
emchektiki chëghimdila tayanchim qilghanidim sëni.
10 Mëning Xudayim iding men apiride bolghandila,
sanga tapshurulghanidim qorsaqtiki chëghimdila.
11 Ketmigin tashlap mëni yiraqqa,
kelmekte külpetler qistap mëni,
yardem qilmas hëchkim manga.
bashanning küchlük buqiliri oriwaldi etrapimni.
13 Olja taliship hörkiriwatqan shirdek ular goya,
ëghizlirini yoghan achti xiris qiliship manga.
14 Goya sudek tökülüp mendin ketti qudritim,
ügüliridin ajrap ketti ustixanlirim,
goya sham bolup ichimde ëridi yürikim,
ümidsizliktin yoqaldi jasaritim.
15 Quridi küch-madarim oxshap sapal parchisigha,
chapliship qaldi tilim tangliyimgha,
qoydung mëni ölüm topisigha.
16 Qorshawgha aldi mëni bir top reziller,
etrapimni oriwaldi ashu itlar,
put-qollirimni teshti ular.
17 Körünüp qaldi söngeklirim mana,
homiyip turmaqta u reziller manga.
18 Bölüshmek üchün ular kiyimlirimni,
chek tartishqa tashlidi könglikimni.
 
19 I Perwerdigar, mëni tashlap ketme yiraqqa,
medetkarim Xuda tëzdin yardem qilghin manga.
20 Qilichtin qutquz mëning jënimni,
itlarning changgilidin qimmetlik hayatimni.
21 Tartiwal mëni shirning aghzidin,
tënimni yawa buqilarning münggüzidin.
22 Jakarlaymen namingni qërindashlirimgha,
medhiyeleymen sëni ëtiqadchiliring arisida.
 
23 Ey ixlasmenler Perwerdigargha, uni medhiyelenglar,
ey Yaqupning ewladliri, uninggha shan-sherep keltürünglar,
ey Isra’il ewladliri, uningdin eymininglar.
24 Chünki, u untup qalmidi xorlanghanlarni,
ulardin yirgenmidi hem yoshurmidi özini,
belki, anglidi ularning nidalirini.
25 Medhiyelirimning ilhamidursen büyük jama’et arisida i Xuda,
ada qilay qesemlirimni sanga ixlasmenlerning aldida.
26 Ëzilgenler qana’etliner nëmetlerdin,
Perwerdigargha telpüngenler medhiyeler uni,
Xuda menggü yashnatqay silerning qelbinglarni.
27 Yüzliner Perwerdigargha, yad ëtip uni barche xelqler,
i Perwerdigar, sejde qilar aldingda barliq qebililer.
28 Berheq, alemning padishahliqi tewedur Perwerdigargha,
u seltenet yürgüzer barliq millet, eller ara.
29 Sejde qilar Perwerdigargha dunyadiki güllengen baylar,
tiz püker uning aldida hetta gör aghzigha bërip qalghanlar.
30 Bolur bir ewlad Perwerdigarning xizmitide,
ige bolar uchurgha ewladlar Igem heqqide.
31 Jakarlinar këyinki ewladlargha Xudaning heqqaniyliqi,
bayan qilinar uning heqqaniyliqni emelge ashurghanliqi.

*22-munajat:12
Bu ayette “buqilar” düshmenge simwol qilinghan. “Bashan” I’ordan deryasining sherqi teripidiki yer bolup, u yer eyni chaghda küchlük we yoghan buqiliri bilen dang chiqarghan.23-munajat

Dawut yazghan munajat
 
Qoychimdur Perwerdigar, baqar u mëni,
körmesmen shunga men hëch mohtajliqni.
Yaylitar u mëni yapyëshil yaylaqlarda,
bashlap barar shildirlighan sular boyigha.
Urghutar rohimni küch-quwwet bërip manga,
sheripi üchün bashlar mëni heqqaniyet yolida.
Ötsemmu ger ölüm saye tashlap turghan jilghilardin,
özüng manga yar bolghach qorqmasmen xeterlerdin,
hasang bilen tayiqing xalas qilar teshwishlerdin.
 
Düshmenlirim aldida dastixan sëlip manga,
bext sharabim tolup tashar hayat jamimgha.
Berheq, shapa’et we menggülük muhebbiting,
hemrah bolar ömürwayet yandiship manga,
menggü yashaymen Perwerdigar huzurungda.

*23-munajat:5
Bëshigha yagh sürkesh – Eyni zamanda sahibxan eziz mëhmanni kütüwalghanda uning bëshigha xush puraqliq yagh sürkesh bilen chongqur hörmitini bildüretti.24-munajat

Dawut yazghan munajat
 
Perwerdigargha tewedur dunya, uningdiki barliq mewjudat,
yer yüzi hem uningda yashighuchi hemme mexluqat.
Chünki u dëngizlar üstige qurghandur jahanni,
chongqur sular üstide mustehkem qilghandur uni.
 
Perwerdigarning Si’on tëghigha kimmu chiqalar?
Muqeddes ibadetxanisida kimmu ibadet qilalar?
Ibadet qilalar qoli pak, qelbi sap bolghan,
saxtigha köngül bermigen,
yalghandin qesem ichmigen insan.
Undaq ademler Xudadin bext tapar,
nijatkari Xuda teripidin aqlinar.
Mushundaq ademler telpüner Xudagha,
i Yaqup ëtiqad qilghan Xuda,
telpüngüchilerdur ular jamalinggha.
Sëlah
Ëchilinglar ey derwazilar,
ëchilinglar ey ebediylik qowuqlar!
Shewketlik padishah kirip kelsun.
Bu shanushewketlik padishah kimdur?
U küchlük, qudretlik Perwerdigardur,
u jeng meydanidiki qadir Perwerdigardur.
Ëchilinglar ey derwazilar,
ëchilinglar ey ebediylik qowuqlar!
Shewketlik padishah kirip kelsun.
10 Bu shanushewketlik padishah kimdur?
u birdinbir shewketlik padishahtur.
Sëlah

*24-munajat:10
Qudretlik Serdar Perwerdigar – Bezi terjimilerde “samawi qoshunlarning serdari bolghan Perwerdigar” yaki “perishtilerning serdari bolghan Perwerdigar” dep ëlinghan.25-munajat

Dawut yazghan munajat
 
I Perwerdigar, sanga sëghinip oquymen du’a.
I Ilahim, tayinip keldim ishinimen sanga,
yerge qaritip shermende qilma mëni,
ghelibe qilghuzup üstümdin düshmenlirimni.
Shermende bolmas sanga ümid baghlighanlar,
shermende bolar xa’inliq qilishqa urunghanlar.
I Perwerdigar, körsetkin manga yolungni,
ögetkin manga uningda qandaq mëngishni.
Telim ber manga, heqiqiting bashlisun mëni,
chünki sen qutquzghuchi Ilahimsen,
künboyi sanga ümid baghlighanmen.
I Perwerdigar, yadinggha alghaysen rehimingni,
ezeldin körsetken menggülük muhebbitingni.
I Perwerdigar, ësingde tutmighin
ösmürlükte ötküzgen gunah we eyiblirimni,
menggülük muhebbitingde yad etkin mëni,
körsitip manga mëhribanliqingni.
 
Shapa’etlik, adildur Perwerdigar,
shunga toghra yolgha bashlinar gunahkarlar.
Kemterlerni yëtekler durus yolgha,
öz yolini ögiter kichik pë’illargha.
10 Toghra yolgha muhebbiti we sadaqiti bilen bashlar,
ehdisi we emrlirige ri’aye qilghuchilarni Perwerdigar.
11 I Perwerdigar, qilip öz namingning hörmitini,
gunahlirim köp bolsimu kechürüm qilghin mëni.
 
12 Eger kimki ixlas qilsa Perwerdigargha,
durus yolni ögiter uninggha Xuda.
13 Bext-sa’adet ichide yashar u kishi,
zëminigha warisliq qilar uning ewladliri.
14 Xuda özige ixlas qilghanlarni dost tutar,
ulargha öz ehdisini ëniq tonutar.
15 Tikimen da’im Perwerdigargha közlirimni,
tuzaqtin u tartip alar putlirimni.
 
16 Halimgha baq i Igem himmitingni körset manga,
yalghuzdurmen, qaldim azab, külpet ara.
17 Derd-elemler basmaqta yürikimni,
shu derdlerdin qutquzghin özüng mëni.
18 Neziringdin ötküzgin azab we derdlirimni,
kechürgin özüng barliq gunahlirimni.
19 Düshmenlirim neqeder köptur, qara,
wehshiylerche öch bolmaqta ular manga.
20 Qutquz hem qoghdighin hayatimni,
shermende qilma mëni,
bashpanahim bilimen peqet sëni.
21 Diyanetlik, durusluq qoghdighay mëni,
chünki, sanga baghlidim ümidimni.
22 I Xuda, barliq külpetlerdin qutquzghin Isra’illarni.


26-munajat

Dawut yazghan munajat
 
I Perwerdigar, aqlighin mëni,
saqlap keldim diyanitimni,
tayanchim qildim peqet sëni.
I Perwerdigar, sinap kör, közet mëni,
paklighin mëning niyet, qelbimni.
Ayan bolghach menggülük muhebbiting köz aldimda,
mëngip keldim sen körsetken heqiqet yolungda.
Shërik emesmen yalghanchilargha,
arilashmaymen saxtipezlerge.
Yirginimen pasiqlardin,
reziller bilen bolmaymen birge.
I Perwerdigar, pak qelbte yuyarmen qollirimni,
aylinarmen andin sëning qurbanliq supangni.
Shükür ëytay kötürüp awazimni,
bayan eylep sëning barliq karametliringni.
I Perwerdigar, söyimen sen turghan ibadetxanini,
shewkiting namayan bolghan jayni.
Gunahkarlar qatari almighin jënimni,
qanxorlar qatari hayatimni.
10 Parigha tolup ularning ong qolliri,
suyiqest bilen bulghanghandur qolliri.
11 Men bolsam yoqatmidim diyanitimni,
iltipat qilip, qutquz mëni.
12 Putlirim turar mëning bixeter yerde,
teripleymen Perwerdigarni teqwadarlar jama’itide.


27-munajat

Dawut yazghan munajat
 
Nijatliqim we nurum tursa Perwerdigar,
men yene kimlerdin qorqup yashay?
Hayatimning qorghini tursa Perwerdigar,
yene kimler aldida titrep turay?
Reqiblirim, düshmenlirim putliship chüshti düm,
göshümni yëmek bolup manga qilghanda hujum.
Yaw leshkerliri alsimu mëni qorshawgha,
qorqunch bolmas qelbimde esla.
Atlansimu ular manga qarshi jengge,
tewrenmes ishenchim bardur yenila.
 
Ötünimen Perwerdigardin bir ishni,
ëytay yeni istigimni:
“Yashap bir ömür Perwerdigarning öyide,
qansam uning güzel hösnige,
tepekkur qilalisam Igem heqqide.”
Ëghir künler kelginide bëshimgha,
alar u mëni sayiwini astigha.
Chiqirip mëni panahlinidighan ëgiz jaygha,
yoshurup quyar muqeddes chëdirigha.
Emdi qeddim kötürüldi reqiblirim aldida.
Shadliq bilen alqishlap Perwerdigarni,
qilarmen qurbanliq Xudaning chëdirida,
uni küyleymen yangritip neghme-nawa.
 
I Perwerdigar, anglighaysen awazimni qilsam nida,
körsetkeysen iltipat jawab bërip manga.
“I Perwerdigar, telpünimen peqet sanga”
dëdim men, dëginingde “telpüngin manga”.
Qachurmighin mëningdin didaringni,
tashlimighin ghezipingde men qulungni.
Bolup kelding i Xuda, medetkarim,
terk etme, tashlima mëni, nijatkarim.
10 Waz kechsimu mëningdin ata-anam,
öz qoynigha alar mëni Perwerdigarim.
 
11 I Perwerdigar, heq yolungni öget manga,
bashla mëni heqqaniyet yolunggha,
chünki bardur düshmenlirim etrapimda.
12 Tashlap qoyma reqiblirimning meylige mëni,
bashlidi bu saxta guwahchilar manga qarshi hujumni,
shunche yawuz, zeherdur ularning tilliri.
 
13 Yoqitar idim özümni eger ishenchim bolmisa
körüshke Perwerdigarning mëhribanliqini bu dunyada.
14 Telmürüp kütkin Perwerdigarni,
dadil bol, jur’etlik qil yürikingni,
shundaq, telmürüp kütkin Perwerdigarni.


28-munajat

>

Dawut yazghan munajat
 
I Perwerdigar, iltija qilimen sanga,
i qoram tëshim, qulaq salmay qoymighin manga.
Eger jim turuwëlip bermiseng jawab,
qalarmen goya gördiki murdigha oxshap.
Muqeddes jaying terepke qilip yüzümni,
kötürüp turup qolumni, bayan qilsam derdimni,
anglighin, sanga qilghan ötünüshümni.
Yamanliq qilghuchilar, reziller qatarigha,
chüshürüp qoymighin mëni esla,
dostane bolsimu ular qoshnilirigha,
yamanliq oylar dillirida.
Jazalighaysen ularni qilmishlirigha qarap,
qilghan yamanliqlirini hësablap.
Qayturup bergin emellirige layiq jaza,
qollirining qilghanlirini sanap.
 
Perwerdigar weyran qilar rezillerni,
eslige keltürmes qaytidin ularni.
Chünki ular közge ilmas Xudaning ejrini,
pisentige almas uning yaratqanlirini.
Hemdusana oqulsun Perwerdigargha,
qulaq saldi u mëning iltijayimgha.
Qudritim we qalqinimdur Perwerdigar,
yardimige ërishtim ishench baghlap uninggha.
Shunga men shadlinip qelbimdin,
shükür ëytarmen uninggha munajitimda.
Küch-qudritidur Perwerdigar öz xelqining,
nijatliq qorghinidur özi tallighan padishahning.
I Perwerdigar, qutquzghaysen öz xelqingni,
beriketlik qilghaysen özüngge tewe bolghanlarni,
chopani bolup baqqaysen menggü ularni.


29-munajat

Dawut yazghan munajat
 
Ey perishtiler, teriplenglar Perwerdigarni,
teriplenglar uning shan-sheripi we qudritini.
Teriplenglar Perwerdigarni munasip uning namigha,
sejde qilinglar parlaq, muqeddes Perwerdigargha.
 
Perwerdigarning awazi anglinar dëngiz-okiyanlarda,
güldürmama güldürliter shanushewketlik Xuda,
uning awazi bipayan sular üstide yangritip sada.
Perwerdigarning awazi qudretliktur,
Perwerdigarning awazi heywetliktur.
Jaranglisa Perwerdigarning awazi sunup këter këdir derexliri,
Jaranglisa Perwerdigarning awazi mozaydek sekrep këter Liwan taghliri,
Perwerdigarning awazi chaqturar chaqmaqlarni.
Perwerdigarning awazi titriter chöl-jezirini,
Perwerdigar zilzilige salar Kadësh chöllükini.
yalingachlinar ormanlar jaranglisa Perwerdigarning awazi.
“Ajayip ulughdur Xuda” dep warqirishar,
Perwerdigarning ibadetxanisida turghanlar.
10 Topan balasi bolghanda Perwerdigar idi öz textide,
padishahtur Perwerdigar, u höküm sürer menggüge.
11 Perwerdigar küch-qudret bërer öz xelqige,
toldurar ularni tinch-amanliq bextige.

*29-munajat:5
Liwan – Chong, süpetlik këdir derexliri bilen tonulghan, Isra’iliyening shimaligha jaylashqan tagh tizmisidur.

29-munajat:6
Siryon – Liwanning eng ëgiz tagh choqqisi bolup, u yene Xermon tëghi depmu atilidu.

29-munajat:9
Tolghinar dup derexliri – bezi terjimilerde “Perwerdigarning awazidin marallarning qorsiqidiki oghlaqliri chüshüp këter” dep ëlinghan.30-munajat

Muqeddes ibadetxanini Xudagha atash murasimida ëytish üchün Dawut yazghan munajat
 
I Perwerdigar, ulughlaymen sëni,
ölüm girdabidin qutquzdung mëni.
Mëni zangliq qilip külüshke
qoymiding düshmenlirimni.
I Perwerdigar, i Ilahim,
nale qilsam sanga,
shipaliq berding manga.
Ölükler makanidin nëri qilding jënimni,
görge kirip këtishtin saqliding mëni.
 
Ey teqwadarlar, hemdusana oqunglar Perwerdigargha,
shükür ëytinglar uning muqeddes namigha.
Ötüp këter ghezipi közni yumup achquche,
emma uning shapa’iti hemrahdur adaqqiche.
Këchiche dawam etsimu ger yigha-zare,
shad-xuramliq yëtip këler seherde.
 
Meghrurlinip dëdim men ronaq tapqan chëghimda:
“Tewrenmesmen esla.”
I Perwerdigar, körsitip manga shapa’itingni,
taghdek büyük qilding mëni.
Emma boldum alaqzade,
qachurghiningda didaringni.
I Perwerdigar, iltija qilip sanga,
rehim tilep dëdimki Igem sanga:
Ömrüm tügep, ketsem ölükler makanigha,
nëme paydam tiger sanga?
Jesitim jakarlap sëning wapadarliqingni,
oquyalarmu medhiye sanga?
10 I Perwerdigar,
körsetkin shepqitingni qulaq sëlip ahimgha,
i Perwerdigar, medetkar bolghin manga.
 
11 Ussulgha aylandurup matimimni,
saldurup üstümdin haza kiyimimni,
baghliding shadliq kemeri bilen bëlimni.
12 Shunglashqa wujudum süküt qilmay oqusun hemdusana,
i Perwerdigar, i Ilahim, shükür ëytay menggü sanga.


31-munajat

Dawut yazghan munajat bolup, naxsha qilip ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
I Perwerdigar, taparmen sendin panah,
mëni hergiz shermende qilma,
qutquz mëni, heqqaniysen da’ima.
Qutquz tëzdin mëni, qulaq sëlip ahimgha,
panahlinay men sende, qoram tash bolghin manga,
qutquzushqa jënimni qorghan bolup bergin manga.
Berheq, qoram tëshim, qorghinimdursen mëning,
yëtekle mëni özüng, hörmiti üchün namingning.
Düshmenlerning tuzaqliridin saqlighaysen,
chünki, sen mëning bashpanahimdursen.
I Perwerdigar – wapadar Xuda,
tapshurdum rohimni qolunggha,
teyyarsen özüng mëni qutquzushqa.
Öch körimen butlargha choqunidighanlarni,
baghlighanmen Perwerdigargha ishenchimni.
Menggülük muhebbiting shad-xuram qilar mëni,
berheq, kördüng japalirimni,
bilip yetting azablirimni.
Mëni tashlap bermiding düshmen qoligha,
orunlashturup qoydung bixeter jaygha.
I Perwerdigar, qilghaysen manga rehim,
chünki, men külpette qaldim,
derd-elemdin xireleshti közlirim,
ajizlap ketti hem rohim, tënim.
10 Uprimaqta hesret bilen hayatim,
ghem-qayghuda tügimekte yillirim,
maghdurum ketmekte gunahlirim destidin,
qurup, qaqshal bolmaqta ustixan, yiliklirim.
11 Qaldim düshmenlirimning haqaritige,
hetta qoshnilirimning ahanitige.
Boldum men tonushlirimgha bir wehime,
qachar ular kochida mëni körse.
12 Untuldum men xuddi ölgen ademlerdek,
tashlandim be’eyni sunghan sapal qachilardek.
13 Anglidim manga qilghan töhmetlerni,
wehime orap turar etrapimni.
Meslihetlisher manga qarshi ular,
pilan tüzer almaq bolup jënimni.
14 I Perwerdigar, tayanchim peqet sen,
deymen shunga: “Sen mëning Xudayimsen.”
15 Hayatim ilkingdidur peqet sëning,
changgilidin qutquz mëni düshmenlirimning –
manga ziyankeshlik qilghuchilarning.
16 Chüshürgin qulunggha didaringning nurini,
menggülük muhebbitingde qutquzghin mëni.
17 I Perwerdigar, mëni hergiz shermende qilma,
chünki men iltija qildim sanga.
Reziller bolghay shermende,
zuwani tutulup barghay görge.
18 Heqqaniylargha kibir körsitip, mazaq qilghuchilarning,
chapliship qalghay yalghan sözligen lewliri ularning.
19 I Perwerdigar, sanga ixlas qilghanlargha,
iltipatliring neqeder moldur ulargha.
Ata qilisen nëmetliringni sëni panah tartqanlargha,
jahan ehli – xelqi’alem aldida.
20 Sëni panah qilghanlarni saqlap huzurungda,
qoghdaysen insanlarning suyiqestliridin,
ëlip ularni öz panahinggha,
saqlaysen chëqimchilarning tilliridin.
21 Hemdusanalar bolsun Perwerdigargha,
chünki u körsetti manga
özining cheksiz mëhir-muhebbitini,
sheher qorshawda qalghanda.
22 Dekke-dükkide dëgenidim:
“Neziringdin mehrum boldum.”
Lëkin sanga nale qilip yighlighinimda,
qulaq salding peryadimgha.
 
23 Ey Perwerdigarning teqwadarliri, söyünglar uni,
Perwerdigar qoghdar özige sadiqlarni,
emma qattiq jazalar hakawurlarni.
24 Ey ümidini Perwerdigargha baghlighanlar,
gheyretlik bolunglar, jasaretke tolsun qelbinglar.


32-munajat

Dawut yazghan terbiyewi munajat
 
Neqeder bextlik insanlar-he,
gunahliri kechürüm qilinghanlar,
ita’etsizliki epu qilinghanlar.
Neqeder bextlik insanlar-he,
Xuda gunahlirini saqit qilghanlar,
köngülliride hiyle-mikir bolmighanlar.
 
Iqrar bolmay gunahlirimgha,
yürdüm künboyi ah urup,
chiridi ustixanlirim azabta.
I Perwerdigar, këche-kündüz jazalishing ëghir keldi manga,
iliklirim qurup ketti, qurup ketken su kebi tomuzda.
Sëlah
Emdi iqrar qildim gunahlirimni,
tonudum aldingda eskilikimni.
Dëginimde: “Perwerdigar, iqrarmen gunahimgha”,
xalas qilding azabtin mëni, kechürüp gunahlirimni.
Sëlah
Shunga du’a qilsun sanga,
teqwadarlar pursitining barida.
Dëngiz-okyan tashqin bolup tashsimu nawada,
shübhisizki, tashqinliri yëtip baralmas ulargha.
I Perwerdigar, sen mëning panahgahimdursen,
saqlaysen külpettin mëni,
yangrar etrapimda nijatliq naxshiliri.
Sëlah
Eqil-idrak bërip sanga körsitimen yolungni,* Eskertish: 8-, 9-ayetler Xudaning ëytqan biwasite sözliridur.
halingdin xewer ëlip ögitimen yolumda mëngishni.
At yaki qëchirdek angsiz bolma,
qamcha, yügen bolmisa boysunmas ular sanga.
 
10 Derd-elemler këler yamanlarning bëshigha,
Perwerdigarning menggülük muhebbiti quchaq achar uninggha tayanghanlargha.
11 Ey heqqaniylar, Perwerdigardin xursen bolup shadlininglar,
ey qelbi paklar, shadliqtin alqish yangritinglar.

*32-munajat:8
Eskertish: 8-, 9-ayetler Xudaning ëytqan biwasite sözliridur.33-munajat

Ey heqqaniylar, Perwerdigarni küylenglar shadliqta,
uni medhiyelesh yarishar durus yolda mangghanlargha.
Lira* Lira – Qedimki bir xil tarliq chalghu eswab. chëlip minnetdarliq bildürünglar Perwerdigargha,
küy chëlinglar on tarliq chiltarda atap uninggha.
Yëngi naxsha ëytinglar bëghishlap Xudagha,
shadliq bilen yangrisun awazinglar,
chëkinglar tarini yetküzüp wayigha.
Chünki, heqiqettur Perwerdigarning sözliri,
sadaqetliktur uning barliq ishliri.
U söyer heqqaniyet we adaletni,
toldurghandur zëmingha menggülük muhebbitini.
Yaraldi asman Perwerdigarning buyruqida,
yultuzlar uning nepes tiniqida.
Chek-chëgra bëkitti u okyanlargha,
saqlighandur u sularni ambarlirida.
Eymensun Perwerdigardin jimi mexluqatlar,
qorqsun uningdin dunyadiki barliq insanlar.
Chünki Xuda “bar bolsun” dëse bar boldi,
emridin yoq nersiler apiride boldi.
10 Bikar qilar Perwerdigar xudasizlarning qararlirini,
yoq qilar ularning könglige pükken meqsetlirini.
11 Emma menggülüktur Perwerdigarning qararliri,
ewladtin-ewladqiche emelge ashar meqsetliri.
Perwerdigar özige tewe qilip tallighan xelq bextliktur.
13 Ershtin nezer sëlip Perwerdigar,
jimiki insanlarni körüp turar.
14 Textide olturup Xuda,
nezer salar insanlargha.
15 Xuda yaratqach insanlarning yürikini,
bilip turar ularning jimi ishlirini.
 
16 Padishah ghalib bolalmas qoshunining büyükliki bilen,
palwan qutquzalmas özini küchtünggürlüki bilen.
17 Exmeqliqtur qutulimen dëyish meghlubiyettin at bilen,
qutquzalmas hëchkimni at qara küchi bilen.
18 Berheq, Xudaning neziri uninggha ixlas qilghanlarda,
uning menggülük muhebbitige ümid baghlighanlarda.
19 Qutquzidu ularni ölümdin,
saqlaydu acharchiliqtin.
20 Perwerdigarni telmürüp kütimiz,
udur bizning medetkar, qalqinimiz.
21 Shadlinar uningdin qelbimiz,
chünki, muqeddes Xudagha ishench baghliduq biz.
22 I Perwerdigar, ümidimiz sende,
menggülük muhebbiting yar bolghay bizge.

*33-munajat:2
Lira – Qedimki bir xil tarliq chalghu eswab.

33-munajat:12
Perwerdigar – bu ayette Xudaning xas nami bolup, Ibraniyche nusxida “Yahweh” dep ëlinghan.34-munajat

Dawut sarang boluwalghachqa, Abimelek padishah teripidin qoghliwëtilgen. Dawut ushbu munajatni shu weqelerni eslep yazghan.
 
Teripleymen her da’im Perwerdigarni,
chüshürmesmen aghzimdin medhiyeleshni.
Chin dilimdin apirin oquymen Perwerdigargha,
anglap buni ajizlar chömüler xushalliqqa.
Medhiyeleyli birlikte Perwerdigarning büyüklükini,
ulughlayli hemmimiz uning namini.
Ijabet qilip Perwerdigar du’ayimni,
hemme wehimilerdin xalas qildi mëni.
 
Nurlinar chëhri baqsa kim sëghinip Xudagha,
yerge qarap qalmas ularning yüzliri esla.
Perwerdigar anglap pëqirning nidayini,
hemme külpetlerdin qutquzdi mëni.
Her tereptin qoghdap Xudaning perishtisi,
qutquzar xewptin Perwerdigargha ixlasmenlerni.
Hës qilghin we bilgin Xudaning mëhribanliqini,
shunchilik bextlik bolar bashpanah qilghanlar uni.
 
Perwerdigargha ixlas qilinglar, ey uning teqwadarliri,
uninggha ixlas qilghanlarning kem bolmas hëch nersisi.
10 Ussuz we ach qëlishi mumkin küchlük arslanlar,
emma qalmas hëch mohtajliqta Perwerdigargha ümid baghlighanlar.
11 Këlinglar ey balilirim, qulaq sëlinglar sözümge,
Perwerdigargha ixlas qilishni ögitey silerge.
12 Kimki istise hayattin zoqlinishni,
bextlik yashap, uzun ömür körüshni,
13 tartsun tilini yaman sözdin,
chiqmisun yalghan sözler lewliridin.
14 Yamanliqtin bash tartip, qilsun yaxshiliq,
izdisun tinch-amanliq.
 
15 Perwerdigar nezer salar heqqaniylargha,
jawab bërer ularning nidalirigha.
16 Yüz örer Perwerdigar rezillerdin,
yoq qilar namlirini yer yüzidin.
17 Qulaq salar Perwerdigar nale qilsa heqqaniylar,
ularni barliq külpetlerdin qutuldurar.
18 Miskinlerge yëqindur Perwerdigar,
rohi azab chekkenlerni qutquzar.
 
19 Köp bolar heqqaniy adem duch kelgen qiyinchiliqlar,
emma ulardin xalas qilar Perwerdigar.
20 Aman saqlar Xuda uning barliq söngeklirini,
hetta sunuq qilmas bir tal ustixinini.
21 Ölüm ëlip këler özlirige rezillerning qilmishliri,
jazalinar öch körgenler heqqaniylarni.
22 Qutquzar teqwadarlirining hayatini Perwerdigar,
kimki uni panah qilsa jazadin xaliy bolar.


35-munajat

Dawut yazghan munajat
 
I Perwerdigar, qarshi chiqqin manga qarshi chiqqanlargha,
urush qilghin manga qarshi urush qilghanlargha.
Qalqanliringni ëlip qolunggha,
yardem qilghin këlip yënimgha.
Aypalta we neyzeng bilen tosuwalghin mëni qoghlap kelgenlerni,
“Men sëning qutquzghuching” dep manga, righbetlendür rohimni.
Jënimni almaq bolghanlar,
shermende bolghay, reswa bolup.
Manga suyiqest qiliwatqanlar,
yansun keynige, qara yüz bolup.
Perwerdigarning perishtisi ularni yiraq qoghliwetkey,
ular goya shamalda uchqan samandek tozup ketkey.
Qoghliwetkey ularni Perwerdigarning perishtisi,
qarangghu hem tëyilghaq bolghay ularning mangghan yolliri.
Ular manga tuzaq qurup sewebsizla,
almaq boldi jënimni kolap ora.
Tuyuqsiz bala kelgey ularning bashlirigha,
yögiship qalsun özliri qurghan torigha,
halak bolsun chüshüp özliri kolighan origha.
Shadlinarmen shunda men Perwerdigardin,
bolarmen xushal manga bergen nijatliqidin.
10 Deymen chin qelbimdin:
“I Perwerdigar, teng këler kimmu sanga?
Ajizlarni küchlüklerdin qutquzghuchi peqet senla,
ëzilgen, mohtajlarni zalimlardin qoghdaydighan yene senla.”
 
11 Otturigha chiqip niyiti yaman guwahchilar,
xewirim yoq ishlarni sorap soraq qilar.
12 Yaxshiliqimgha yamanliq qayturup ular,
ich-ichimdin mëni azabta qaldurar.
13 Mata kiydim qayghurup, ular kësel bolghanda,
kemter bolup roza tuttum, ular üchün qildim du’a,
jawabsiz qaldi lëkin du’alirim her zaman.
14 Qayghurdum qërindishim yaki dostum üchün azablanghandek,
meyüslendim xuddi anisi üchün matem tutqan ademdek.
15 Putliship këtiwëdim xushal bolup olashti etrapimgha,
jem bolushti hem manga qarshi chiqishqa.
Natonush pes ademlermu qoshulup ulargha,
mazaq qilip, toxtimay zerbe berdi manga.
16 Nomussizlarche mesxire qiliship mëni,
xiris qiliship, ghuchurlatti chishlirini.
 
17 I Perwerdigar, qarap turarsen qachanghiche?
Qutquz mëni yawuzlarning zerbisidin,
eziz jënimni qanxor shirning ëghizidin.
18 Teshekkür ëytimen sanga jama’et aldida,
medhiyeleymen sëni teqwadarlar arisida.
19 Zangliq qilip külmisun manga sewebsizla reqib bolghanlar,
közlirini alaytmisun manga sewebsiz öch bolup qalghanlar.
20 Shübhisizki, ëlip qoymas ular inaqliqni ëghizlirigha,
belki tüzer shum pilanlar tinch-xatirjem yashaydighanlargha.
21 Warqirishar ular manga chong ëchip ëghizlirini:
“Way, körduq öz közimiz bilen qilmishliringni.”
 
22 I Igem, kördüng ularni, süküt qilmighin,
i Perwerdigar, mendin yiraqlashmighin.
23 Ötüney, chiqarghin manga adil hökümüngni,
i Xuda, i Igem qollighaysen dewayimni.
24 I Perwerdigar, Ilahim adalitingde aqlighin mëni,
mesxire qilip külüshke yol qoymighin düshmenlirimni.
25 Yol qoymighin, “arzuyimiz emelge ashti” dëyishke ularni,
yol qoymighin, “biz axir yutuwalduq uni” dep maxtinishqa ularni.
 
26 Külpitimdin xushal bolghanlar,
gheplet bësip shermende bolghay.
Mendin özini üstün tutqanlar,
reswa bolup nomusta qalghay.
27 Gunahsizliqimdin xush bolidighanlar,
chuqan salsun chömüp shadliqqa.
“Qulining amanliqidin söyüngen Perwerdigar
ulughdur” dësun ular her chaghda.
28 Bayan eyler tilim adalitingni,
künboyi medhiyeleymen sëni.


36-munajat

Perwerdigarning bendisi Dawut yazghan munajat bolup, naxsha qilip ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
Bir chüshenche ayan boldi qelbimge,
rezillerning ita’etsizliki heqqide.
Xudadin qorqush yoqtur ularning neziride.
Özlirini chong tutar ular meghrurluqta,
tonumas gunahlirini hetta,
nepretlenmes ulardin esla.
Hiyle-mikir, zeher chiqar ëghizliridin,
bash tartidu aqilane, yaxshi ishlardin.
Rezil pilan tüzüsher yatqandimu këchiliri,
atqandur gunah yoligha özlirini,
hëchqachan ret qilmas yamanliqni.
 
I Perwerdigar, muhebbiting ersh kebi büyüklükte,
wapadarliqing asman-pelek cheksizlikide.
I Perwerdigar,
heqqaniyliqing oxshar büyük taghlargha,
hökümliring dëngiz-okyan chongqurluqigha,
ghemxorluq qilisen insan hem haywangha.
Bibahadur menggülük muhebbiting, i Xuda,
panah tapar insanlar qanatliring sayisida.
Qana’etliner ular öyüngdiki mol nëmetlerdin,
behre alar sëning huzurluq deryaliringdin.
Chünki özüng hayatliq buliqisen,
körimiz heqiqetni nurung bilen.
10 Ayrilmighay menggülük muhebbiting sëni tonughanlardin,
ayrilmighay adaliting qelbi paklardin.
11 Dessimisun mëni tekebburlar,
qoghlimisun mëni reziller.
12 Qara mana, ghulap chüshti yamanliq qilghuchilar,
yiqitildi, emdi turalmas ular.


37-munajat

Dawut yazghan munajat
 
Rezillerdin könglüngni bi’aram qilma,
yamanlargha ichingdin heset qilma.
Chöptek qurup këter ular shunche tizla,
mamkaptek tozup këter birdemdila.
Yaxshiliq qil, ishench baghla Perwerdigargha,
tinch-aman yashaysen Xuda bergen zëminda.
Shadliqim dep bilseng eger Perwerdigarni,
u emelge ashurar qelbingdiki arzularni.
Amanet qil ishliringni Perwerdigargha,
u yëtekchi bolar sanga, ishen uninggha.
Tang seherdek yorutar u heqqaniyliqingni,
chüshtiki quyash kebi chaqnitar gunahsizliqingni.
Sewr bilen süküt qilip kütkin Perwerdigarni,
bi’aram bolmighin ronaq tapqan rezillerdin,
haram pilani emelge ashqanlardin.
Yanghin achchiqingdin, basqin ghezipingni,
biseremjan bolma, bi’aramliq ëlip këler peqet yamanliqni.
 
Zëminidin qoghlap chiqirilidu rezillik qilghuchilar,
emma zëmingha ige bolidu ümidini Perwerdigargha baghlighanlar.
10 Pat yëqinda tügeydu rezillerning künliri,
yoqilar makanliridin, izdepmu tapalmaysen ularni.
11 Lëkin kemterlik bilen Xudagha tayinidighanlar,
zëmingha ige bolup, mol berikettin huzurlinar.
12 Reziller qest qilidu heqqaniylargha,
chishlirini ghuchurlitidu, öch bolup ulargha.
13 Emma Igimiz mesxire qilar rezillerni,
chünki, u biler ularning jazalinidighanliqini.
14 Yiqitish üchün bichare, mohtajlarni,
reziller tartti oqyasining kirichini.
Qirish üchün durus yolda mangghanlarni,
ghilipidin sughardi qilichini.
15 Axiri ularning sundurulup yaliri,
öz yüreklirige sanjilidu qilichliri.
 
16 Qolidiki az dunyamu heqqaniy ademlerning,
ewzeldur nurghun bayliqliridin rezillerning.
17 Sundurulidu rezillerning bilekliri,
Perwerdigar yölep turar heqqaniylarni.
18 Perwerdigar köngül böler pak insanlargha,
bërilgen zëmini menggü qalar ulargha.
19 Yerge qarap qalmas ular ëghir künlerde,
toq yürüydu qehetchilikte.
20 Biraq halak bolar reziller,
Perwerdigarning düshmenliri yawa güldek tozup tüger,
is-tütektek ghayib bolup, yoqap këter.
21 Qerz ëlip qayturmaydu reziller,
heqqaniylar shepqet bilen saxawet qilar.
22 Zëmingha ige bolar Perwerdigarning berikitige ërishkenler,
zëminidin qoghlap chiqirilar uning lenitige uchurghanlar.
 
23 Xursen bolsa bir ademdin Perwerdigar,
u uning qedemlirini mezmut qilar.
24 Yölep turghachqa uni Perwerdigar,
putlashsimu yiqilmay mezmut turar.
25 Yash idim men, qëridim emdi,
körmidim hëch Xudaning heqqaniy ademni tashliwetkenlikini,
uning perzentlirining nan tiligenlikini.
26 Shepqetlik bolup u adem ötne bërer,
perzentlirimu beriket ëlip këler.
27 Yaxshiliq qilghin, tashla yamanliqni,
makan qilisen menggüge Xuda bergen zëminni.
28 Chünki Perwerdigar söyer adaletni,
tashlimas özining teqwadar xelqini.
Ta’ebed qoghdaydu, saqlaydu ularni,
biraq qurutidu rezillerning neslini.
29 Heqqaniylar ige bolar zëmingha,
makan tutup menggü yashar uningda.
30 Heqqaniylarning sözliri dana bolur,
ularning hemmisi adil bolur.
31 Qelbidin orun alghach Xudaning telimliri,
shunga xata bësilmas qedemliri.
32 Heqqaniylarni paylap yürer reziller,
ularni öltürüshning peytini izdep yürer.
33 Perwerdigar qaldurmas ularni rezillerning qoligha,
hem qarshi hökümmu chiqarghuzmaydu ulargha.
 
34 Telmürüp kütkin Perwerdigarni.
Ching tutqin uning yolini,
ige qilar zëmingha sëni.
Körisen rezillerning zëmindin qoghlap chiqirilishini.
35 Körgenmen rezil, zorawanning ronaq tapqinini,
chongqur yiltiz tartqan bük-baraqsan derextek bolghinini.
36 Emma ötüp ketti u, yoq boldi qara,
uni izdisemmu tapalmaymen qayta.
37 Pak ademlerge baq, küzet duruslarni,
tinchliqni söygenlerning bolidu istiqbali.
38 Biraq, ita’etsizler qirilip tüger,
rezillerning nesli qurup këter.
39 Perwerdigar nijatliq bërer heqqaniylargha,
bashpanah bolar ëghir künlerde ulargha.
40 Qutquzar ularni yardem qilip Perwerdigar,
rezillerdin qutuldurup aman saqlar,
chünki ular Perwerdigardin panah tapar.


38-munajat

Dawut yazghan xatire munajiti
 
I Perwerdigar,
mëni qehring bilen eyiblime,
manga ghezipingde terbiye berme.
Kirdi tënimge oqliring,
basti mëni qolliring.
Ghezipingdin yürek-baghrim yara boldi,
gunahimdin tënim mëning pare boldi.
Gherq boldum gunahlirim kelkünige,
salmiqidin gunahimning pattim yerge.
Yiringlap sësip ketti jarahitim,
seweb boldi buninggha nadanliqim.
Bellirim püküldi qeddim mükchiyip,
künboyi yürimen qayghugha pëtip.
Aghrimaqta köyüp pütün bedinim,
tënimde qalmidi hëchbir saq yërim.
Tumshuqumgha këlip qaldi jënim mëning,
hesrettin peryad qilar qelbim mëning.
 
I Rebbim, arzulirim ayandur sanga,
ah urushum yoshurun emestur sanga.
10 Yürikim jighildap hali ketti,
hetta közlirimning nuri ketti.
11 Yar-burader, tughqanlirim kësilim sewebidin,
yiraq qachti özlirini ëlip mendin.
12 Tuzaq qurar jënimgha qest qilmaqchi bolghanlar,
ular manga ziyankeshlik qilmaq üchün meslihet qurar.
Hiyle-mikir, suyiqest oylar künboyi ular.
13 Hëchnëmini anglimaymen gas ademdek,
hëchbirige söz qilmaymen gachilardek.
14 Shundaq, quliqi pang ademdekmen,
rediyege tili yoq gachidekmen.
 
15 I Perwerdigar, ümidimni baghlidim sanga,
i Igem, Ilahim jawab bërisen manga.
16 Tileymen, üstümdin külmisun birawlar,
tëyilghinimda hakawurluq qilghanlar.
17 Yiqilay dep qaldim i Xuda,
azab hemrahdur da’im manga.
18 Iqrar qilip gunahimgha,
pushayman qildim xataliqimgha.
19 Düshmenlirim segek hem küchlüktur,
sewebsizla manga öchler shunche köptur.
20 Yaxshiliqimqa yamanliq qayturghanlar,
toghra yolda mangding dep qarshi chiqar.
21 I Perwerdigar, ötüney mëni tashlima,
i Ilahim, mëni tashlap ketme yiraqqa.
22 I Igem, nijatkarim,
qilghin manga tëzdin yardem.


39-munajat

Dawut yazghan munajat bolup, naxsha qilip ëytilsun dep, neghmichilerning bëshi Yidutungha tapshurulghan.
 
Öz-özümge dëdim men mundaq:
“Qalmasliqim üchün bolup gunahkar, tartay tilimni,
rezillerning aldida tikip qoyay ëghizimni.”
Gerche kërek bolsimu sözlishim,
süküt qilip, zuwan sürmidim,
emma mëning ëshiwerdi azabim.
Zerdab bolup qaynidi baghrim,
oylighanche köydi yürikim.
Axir bolmay mundaq dëdim:
“I Perwerdigar, chüshiney hayatning qisqiliqini,
künlirimning sanaqliq qalghanliqini.
Bilip qalay ömürning ötkünchi ikenlikini.”
 
Bilimen, qilghansen ömrümni nechche ghërichla,
uzun emestur hayat yolum sëning aldingda,
birla tiniqtur insanlarning ömri peqetla.
Sëlah
Sayidek yoqilidu insanlarning ejirliri,
bihudidur ularning aldirap-tëneshliri.
Bayliq yighar, lëkin bilmes ular
bayliqlirining kimlerge qalidighanliqini.
 
I Perwerdigar, nëmini kütey emdi?
Ümidim peqet sendila qaldi.
Saqit qilghin gunahlirimni,
hamaqetlerning mesxirisige qoyma mëni.
Süküt qilip achmaymen aghzimni,
chünki, adildur jazalishing mëni.
10 Toxtatqaysen emdi jazalishingni,
kötürelmes tënim qolungning zerbisini.
11 Gunahlirini eyiblep, jazalighanda sen insanni,
küye chüshkendek yoq qilisen qedirligenlirini.
Bir tiniqtur xalas insanning ömri.
Sëlah
12 I Perwerdigar, qulaq salghin du’ayimgha,
köngül qoyghin mëning nale-peryadimgha,
süküt qilip turmighin köz yashlirimgha,
chünki bir musapirmen sëning aldingda,
ata-bowilirimdek ghëribmen bu paniy dunyada.
13 Ghezep bilen qarimighin manga,
ölümdin burun chömiley shadliqqa.


40-munajat

Sewr-taqet qilip küttüm Perwerdigarni,
qulaq sëlip anglidi u peryadimni.
Tartiwaldi u mëni halaket girdabidin,
chiqiriwaldi chongqur patqaq-sazliqtin.
Qoram tash üstige turghuzup putlirimni,
mustehkem qildi mëning qedemlirimni.
Perwerdigar ata qildi manga yëngi bir küyni,
Igimizni medhiyeleydighan munajatni.
Nurghun adem körüp uning qudritini,
Perwerdigargha ishench baghlap hörmetler uni.
Bextliktur ishench baghlighanlar Perwerdigargha,
choqunmighanlar saxta ilahlargha,
yürmigenler butperesler arisida.
 
I Igimiz Perwerdigar, shunche köptur möjiziliring,
biz üchün qilghan katta iltipat we pilanliring.
Sansizdur bayan qilsam ejir we mëhnetliring,
yoqtur sëning hëchbir tengdishing.
Istimeysen qurbanliq yaki hediyelerni,
istimeysen ne köydürme, ne gunah qurbanliqini.
Anglisun dep buni achting qulaqlirimni.
Shunga dëdim: “Men keldim mana,
pütülgendur men heqqide muqeddes yazmilarda.
I Ilahim, iradengni emelge ashurush xushalliqimdur,
telimliring qelbimge ching pütülgendur.”
Zor jama’et arisida jakarlidim adalitingni,
i Perwerdigar, bilisen, yumuwalmaymen aghzimni.
10 Yoshurup yürmidim qelbimde adalitingni,
bayan eylidim wapadarliqing hem nijatliqingni.
Pinhan tutmidim büyük jama’ettin,
menggülük muhebbiting we heqiqitingni.
 
11 I Perwerdigar, ayimighin mendin shepqitingni,
menggülük muhebbiting, heqiqiting saqlighay mëni.
12 Chirmiwaldi heddi-hësabsiz külpetler mëni,
kor boldum, gunahlirim tosuwalghach köz nurumni.
Bëshimdiki chëchimdin köp bolghachqa gunahlirim,
terk etti jismimdin jasaritimni.
13 I Perwerdigar, qutquz mëni yetküzüp iltipatingni,
i Perwerdigar, tëzdin manga bergin yardimingni.
14 Jënimni almaqchi bolghanlar,
shermende bolsun yüzi tökülüp.
Japayimdin xushal bolghanlar,
chëkinsun reswa bolup.
15 Miyiqida külgenler qilip mëni mesxire,
endishe ichide bolsun shermende.
16 Sanga telpüngüchi barliq kishiler,
sendin xushal bolup shadlansun.
Nijatliqingni söygenler her da’im:
“Perwerdigar ulughdur” dësun!
17 Bir bichare, hajetmen özüm,
biraq, mëni yad ëter igem.
Medetkarimsen hem nijatkarim,
hayal bolma, i Ilahim.


41-munajat

Dawut yazghan munajat bolup, naxsha qilip ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
Bextliktur ghëriblarning halidin xewer alghuchi,
bëshigha kün chüshkende Perwerdigar qutquzar uni.
Hayatini saqlaydu, qoghdap uni Perwerdigar,
Xuda ata qilghan zëminda yashaydu u bextiyar,
reqiblirining meylige tashlimas uni zinhar.
Saqsiz bolup, orun tutup yëtip qalghinida,
Perwerdigar yölek bolup, quwwet bërer uninggha,
shipaliq bërer kësel bolghan chaghlirida.
 
Iltija qildim Xudagha:
I Perwerdigar, shepqet qilip manga,
saqaytqin mëni,
gunah qilip, qarshi chiqqan bolsammu sanga.
Rehimsiz düshmenlirim qarghar mëni:
“Tëzraq ölüp u, öchsun nami.”
Ulardin birersi këlip yënimgha,
yalghan sözlerni ëytar manga.
Könglide toplap men heqqide gheywetni,
yënimdin chiqipla yayar ularni xalayiqqa.
Men heqqide pichirlishar manga öchler,
ziyankeshlik qestide mundaq dëyisher:
“Yaman kësel chaplishiptu uninggha,
yatqan ornidin turalmas u emdi esla.”
Hetta özüm ishengen qedinas dostummu
sëtiwetti mëni, ash-tuzumni yep turupmu.
 
10 I Perwerdigar, qilip manga shepqitingni,
turghuzghaysen ornumdin mëni,
shunda ulardin alalaymen entimni.
11 Ghelibe qilghuzmiding üstümdin düshmenlirimni,
bildim shuningdin, mendin xush ikenlikingni.
12 Diyanetlik bolghinim üchün yölek bolisen manga,
menggü turghuzisen mëni huzurungda.
13 Medhiyeler bolghay Perwerdigargha,
isra’illarni tallighan Xudagha,
menggüdin-menggüge! Amin, amin!


2-bölek


42-munajat

Korahning ewladliri yazghan terbiyewi munajat bolup, naxsha qilip ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
Changqighan këyik teshna bolghandek ëqinlargha,
teshna boldum sanga, i Xuda!
Intizarmen sanga – hayatliq buliqi bolghan birdinbir Xuda,* Hayatliq buliqi bolghan birdinbir Xuda – bezi terjimilerde “hayat Xuda” dep ëlinghan.
qachanmu körermen sëning chëhringni, kirip huzurunggha?
Köz yashlirim men üchün këche-kündüz boldi ghiza,
“Qëni Xudaying” dëyisher reqiblirim da’im manga.
Könglüm buzulidu ötken künlerni esliginimde:
Barattim jama’et bilen hëyt ötküzüshke,
kishilerni bashlayttim Perwerdigarning öyige,
medhiye ëytip towlishattuq xushal bolup shu demde.
Ey qelbim, nëmishqa shunche chüshkünsen?!
Ey könglüm, nëmishqa aram tapmaysen?!
Ümid küt Xudadin, medhiyeleymen yenila uni,
 
I Ilahim, ghem basti könglümni,
shunga esleymen sëni,
I’ordan zëminida,
Xermon we Mizar taghlirida.
Güldürlep ëqip chüshken sharqiratmiliringdek,
toxtimay kelmekte bëshimgha külpetliring,
bësip ötmekte mana üstümdin dolqunliring, örkeshliring.
 
Kündüzi körsiter Perwerdigar menggülük muhebbitini,
këchisi ata qilar u manga men ëytidighan naxshamni,
hayatimning igisi Xudagha bëghishlighan munajatlirimni.
Ëytarmen qoram tëshim Xudagha:
Untup qalding nëchün mëni?
Nëchün matem tutup yürimen,
düshmenlirimning zulumi astida?
10 Ötti jënimdin düshmenlirimning tapa-teniliri,
da’im manga: “Qëni Xudaying” dëyishliri.
11 Ey qelbim, nëmishqa shunche chüshkünsen?!
Ey könglüm, nëmishqa aram tapmaysen?!
Ümid küt Xudadin, medhiyeleymen yenila uni,

*42-munajat:2
Hayatliq buliqi bolghan birdinbir Xuda – bezi terjimilerde “hayat Xuda” dep ëlinghan.

42-munajat:5
Xudayim saqlighuchidur shermende bolushtin yüzümni – bezi terjimilerde “u mëning ilahimdur, u qutquzar mëni” dep ëlinghan.

42-munajat:11
Xudayim saqlighuchidur shermende bolushtin yüzümni – bezi terjimilerde “u mëning Ilahimdur, u qutquzar mëni” dep ëlinghan.43-munajat

I Xuda, “gunahsiz” dep aqlighin mëni,
qollighin sadaqetsiz xelqqe qarshi dewayimni,
adaletsiz, hiyligerlerdin qutquz mëni.
Bashpanahim turup i Xuda,
terk ëtisen mëni nëmishqa?
Nëchün matem tutup yürimen,
düshmenlirimning zulumi astida?
Chachqin nurungni, körset heqiqitingni,
yëteklisun ular mëni muqeddes tëghinggha,
ëlip barsun uchrishish jayimizgha.
Qurbanliq supanggha barimen shunda,
birdinbir shadliqim bolghan Xuda aldigha.
Chëlip lira hemdusana ëytimen sanga,
mëning Ilahim bolghan i Xuda.
Ey qelbim, nëmishqa shunche chüshkünsen?!
Ey könglüm, nëmishqa aram tapmaysen?!
Ümid küt Xudadin, medhiyeleymen yenila uni,

*43-munajat:5
Xudayim saqlighuchidur shermende bolushtin yüzümni – bezi terjimilerde “u mëning Ilahimdur, u qutquzar mëni” dep ëlinghan.44-munajat

Korahning ewladliri yazghan terbiyewi munajat bolup, naxsha qilip ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
I Xuda, qedimki zamanda ejdadlirimizning arisida,
sen körsetken möjizilik ishliringni
anglighaniduq biz öz quliqimizda,
ata-bowilirimiz ëytip bergenidi buni.
Öz qolung bilen zëminidin qoghliwëtip yat xelqlerni,
ularning yurtigha orunlashturghaniding ata-bowilirimizni.
Qattiq azablap yat xelqlerni,
ronaq tapquzdung ejdadlirimizni.
Alghan emes ular zëminini shemshiri bilen,
ghelibige ërishkini yoq öz biliki bilen.
Belki ularning ghalib këlishi sen Xudadin,
ong qolung, qudriting, chëhringning nuridin,
chünki söyündüng sen ulardin.
 
I Xuda mëning padishahimsen,
Yaqup neslige ghelibe ata qilghuchisen.
Yardimingde qoghliwëtimiz düshmenlirimizni,
qudriting bilen cheyliwëtimiz bizge qarshilarni.
Ishenchim yoqtur öz oqyayimgha,
shemshirim ërishtürelmes mëni utuqqa.
Ghelibe qilghuzdung reqiblirimiz üstidin bizni,
shermende qilding bizdin nepretlengenlerni.
Her da’im pexirlinip teripleymiz sëni,
i Xuda ebediy medhiyeleymiz namingni.
Sëlah
Biraq sen hazir bizni terk ëtip, qaldurdung ahanetke,
chiqmaysen hetta qoshunlirimiz bilen birge jengge.
10 Meghlup qilding bizni reqiblirimiz aldida,
bizdin nepretlengenler bulidi bizni shu halda.
11 Bizni qoy kebi tutup berding boghuzlashqa ulargha,
chëchiwetting bizni hem yat xelqler arisigha.
12 Erzan satting qul qilip öz xelqingni,
qedir-qimmitimiz payxan boldi sëtip bizni.
13 Qaldurdung bizni yat ellerning haqaritige,
etrapimizdikilerning nepiriti we mesxirisige.
14 Yat eller arisida mazaqqa qaldurdung bizni,
mesxire qilidu ular chayqiship bashlirini.
15-16 Nomusqa qalghanliqim turar köz aldimda,
shermendichilik bardur mëning boynumda.
Chünki reqibler we qarshi turghuchilarning
til-ahanetliri da’im yëter quliqimgha.
 
17 Bëshimizgha chüshti bularning hemmisi,
untumighan bolsaqmu gerche sëni,
yaki buzmighan bolsaqmu ehdengni.
18-19 Sen nusret ata qilmay ezding bizni,
xarabide yardemchisiz qaldurdung xelqingni.
Gerche qaytmighan bolsimu sendin könglimiz,
chetnimigen bolsimu yolungdin qedemlirimiz.
20 Eger biz Igimizning namini untughan bolsaq,
qol kötürüp yat ilahqa du’a qilghan bolsaq,
21 Igimiz Perwerdigar bayqimay qalarmidi?
U biler insan qelbidiki barliq sirlarni.
22 Sanga bolghan sadaqitimizdin künboyi qirilmaqtimiz,
soyulidighan qoylarning qatarida bolmaqtimiz.
 
23 Oyghanghin i Perwerdigar, uxlap yatisen nëmishqa?
Tashliwetmigin bizni menggüge, kelgin yënimizgha!
24 Nëmishqa yoshurisen özüngni,
nëmishqa körmeysen ëzilish, külpetlirimizni?
25 Payxan boldi ar-nomusimiz,
milendi chang-tupraqqa tënimiz.
26 Kelgin Xuda, bergin bizge yardimingni,
menggülük muhebbitingde azad qilghin bizni.


45-munajat

Korahning ewladliri yazghan muhebbet heqqidiki terbiyewi munajat bolup, “nëluperler” dëgen ahangda ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
Güzel bir ish hayajangha salghach mëning qelbimni,
oqumaqtimen padishahqa atap yazghan shë’irimni,
tilim sözge mahirdur goya bir sha’ir kebi.
Eng këlishken ademsen insanlar arisida,
lewliringdin töküler shepqetlik sözler,
menggülük bext ata qilghandur Xuda sanga.
I bahadir padishah, asqin yëninggha qilichingni,
ayan qilghin shewkiting we heywitingni.
Zeper quchqin heywet bilen at üstide,
qoghdighin kemterlik, heqiqet we adaletni,
ghayet zor ishlarni qil qudritingde.
Ötkür oqliring sanjilar yürikige reqibliringning,
düshmenliring yiqilar astigha ayaghliringning.
I Xuda, sëning texting menggülüktur,
seltenet hasang, adalet hasisidur.
Öch körisen naheqchilikni, söyisen heqqaniyetni,
shunga sëni tallighan Xuda yaghdurdi sanga shadliqini.
Hemrahliringdin bekrek shadlandurdi sëni.
Hidi këler kiyimliringdin murmekkining,
shundaqla mu’etter we darchinning.
Pil chishida bëzelgen saraylardiki tarliq sazlarning sadasi,
yëqimliq anglinip xursen qilar sëni.
Shah qizliri bardur izzetligenliringning arisida,
Ofir altunida bëzelgen mehbubung turar ong yëningda.
 
10 Tingshighin ey qiz, qulaq salghin sözümge,
untughin xelqingni, atangning öyi bolmisun ësingde.
11 Padishah meptundur güzel turqunggha,
xojayiningdur u, ita’et qil uninggha.
12 Tir xelqi ëlip këler sanga hediyeler,
iltipat ister sendin u puldarlar.
 
13 Neqeder jilwe qilar melike hujrisida,
keshtilengendur kiyimliri zer altunda.
14 Padishah aldigha keltüriler u keshtilik kiyimliride,
aldigha ëlip këliner kënizeklirimu uning bilen birge.
15 Bashlap këlinidu hemmisi xushal halda,
kirishidu ular padishah sariyigha.
 
16 Izini basar oghulliring ata-bowiliringning,
shahzadiliri qilisen ularni pütkül jahanning.
17 Ewladtin-ewladqiche este saqlatquzimen namingni,
ebedil’ebed maxtishar xelqler sëni.


46-munajat

Korahning ewladliri yazghan munajat bolup, “alamot” ahangida ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
Küch-qudret, bashpanah bolghuchimiz Rebbimizdur,
külpette qalsaq eger her zaman yardemdidur.
2-3 Astin-üstün bolup ketsimu zëmin nawada,
taghlar ghulap chüshsimu dëngizlarning astigha.
Dolqunlinip dëngizlar, örkesh yasap tashsimu,
tashqinidin dëngizning, taghlar tewrep ketsimu,
bizde qorqunush yoqtur esla.
Sëlah
Bardur ëqinliri shadliq ëlip këlidighan bir derya,
Xudaning shehiri – ulugh Xudaning muqeddes makanigha.
Shu sheherde bolghach Xuda, tewrenmes u makan esla,
tang ëtishi bilen teng yardemge këler Xuda.
Gumran boldi shahliqlar,
ghowgha kötürüp xelqler.
Jaranglisa Rebbimizning awazi
yer-zëmin ërip këter.
Yaqup ëtiqad qilghan Xuda qorghinimizdur.
Sëlah
Körünglar Perwerdigarning qudritini,
zëminda körsetken weyranchiliqlirini.
Toxtatquchidur u hemme urushlarni,
sundurup oqya, neyzilerni.
Köydürüp jeng harwilirini.
10 Deydu u: “Toxtitinglar urushunglarni,
bilip qoyunglar mëning xudaliqimni!
Ulughlinimen pütün alemde,
barche xelqler ulughlar mëni.”
11 Qudretlik Serdar Perwerdigar biz bilen birgidur,
Yaqup ëtiqad qilghan Xuda qorghinimizdur.
Sëlah

*46-munajat:7
Qudretlik Serdar Perwerdigar – Bezi terjimilerde “samawi qoshunlarning serdari bolghan Perwerdigar” yaki “perishtilerning serdari bolghan Perwerdigar” dep ëlinghan.47-munajat

Korahning ewladliri yazghan munajat bolup, naxsha qilip ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
Ey barche xelqler, chëlip chawaklar,
Xudagha atap yangritinglar alqishlar.
Chünki büyük Perwerdigar heywetliktur,
u jahangha hökümdar ulugh padishahtur.
Bash egdürüp berdi u bizge düshminimizni,
ayighimiz astigha yiqildurdi yat xelqlerni.
Nësiwe qilip bizge tallap berdi bu yerni,
özi söygen Yaqupning* Yaqup – Yaqup we uning ewladlirini körsitidu. pexri bolghan zëminni.
Sëlah
Höküm sürmek bolup Xuda textke chiqti chuqan ara,
Küylenglar Perwerdigarni yangritip neghme-nawa,
küylenglar padishahimizni yangritip saz bilen naxsha.
Chünki pütkül jahangha padishahtur Perwerdigar,
munajatlar ëytip uni küylenglar.
Höküm sürmekte Xuda barche xelq üstide,
olturup u özining muqeddes textide.
Yighilip jahandiki ellerning hökümdarliri,
qoshulidu Ibrahim ëtiqad qilghan Xudaning xelqige,
berheq, Xudagha tewedur pütkül jahanning padishahliri,
eng aliy hökümrandur Perwerdigar, jahan ehli ulughlar uni.

*47-munajat:4
Yaqup – Yaqup we uning ewladlirini körsitidu.

47-munajat:5
Burgha – Qochqar qatarliq haywanlarning münggüzidin yasalghan, püwlep chëlinidighan qedimiy kanay.48-munajat

Korahning ewladliri yazghan munajat
 
Ulughdur Perwerdigar!
Uning muqeddes tëghida,
Xudayimizning shehiride,
layiqtur u köptin-köp medhiyelinishke.
Büyük we körkem Si’on tëghi,
shadliqidur pütkül jahanning.
Heywetliktur Zafon tëghining choqqiliridek,
turar u shehiride ulugh padishahning.
Xuda turup qel’eliride Yërusalëmning,
qoghdighuchiliqini namayan qilar özining.
 
Bir yerge yighip qoshunlirini padishahlar,
mangghanidi jeng qilmaq bolup ular.
Lëkin, ular körüpla sheherni boldi alaqzade,
arqisigha beder qëchishti chüshüp wehimige.
Titrek bësip ularning hemmisini,
qiynaldi tolghaq yigen ayal kebi.
I Xuda, chiqirip sherq shamilingni,
Qudretlik Serdar Perwerdigarning shehiri –
Xudayimizning shehiride,
körginimiz boldi xuddi anglighinimizdekla.
Xuda mustehkem qilar bu sheherni menggüge.
Sëlah
I Xuda, muqeddes ibadetxanang ichide,
chongqur oylanduq menggülük muhebbiting heqqide.
10 Sanga bëghishlanghan medhiyeler, i Xuda,
xuddi namingdekla taraldi keng jahangha.
11 Heqqaniy hökümliringdin,
xush bolsun Si’on tëghi,
shadlansun Yehudiye sheherliri.
 
12 Ey Xudaning xelqliri,
ziyaret qilinglar Yërusalëmni. Yërusalëm – Si’on depmu atilidu.
aylinip körüp uni,
sanap chiqinglar munarlirini.
13 Közitip chiqinglar sëpillirini,
közdin kechürünglar qel’elirini,
bayan qilish üchün këyinki ewladlargha ularni.
14 Berheq, Xuda bizning Xudayimizdur ebedke,
u bizni yëtekler menggüge.

*48-munajat:7
Tarshish – Sheher ismi. Tarshishning këmiliri eyni zamandiki eng qudretlik këmiler bolup, belkim bu yerde insanlarning küchige simwol qilinghan bolushi mumkin.

48-munajat:12
Yërusalëm – Si’on depmu atilidu.49-munajat

Korahning ewladliri yazghan munajat bolup, naxsha qilip ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
Ey jahan ehli qulaq sëlinglar,
ey xelqler yaxshi anglanglar.
Ësilzade yaki addiy adem bolsun,
bay we namrat hemmisi qulaq salsun.
Bayan eyley hëkmetke tolghan durdanilarni,
chüshendürey qelbimdiki chongqur oylarni.
Diqqitimni bërip men hëkmetlik sözlerge,
lira* Lira – Qedimki bir xil tarliq chalghu eswab. chëlip sherhi bërey uning sirliq menilirige.
 
Men nëmishqa qorqup yürey külpet kelse bëshimgha,
reqiblirimning yawuzluqliri etrapimni qaplap tursa?!
Mal-mülkige ishiner ular,
bayliqining köplükidin maxtinar.
7-9 Qërindishi üchün hëchkim Xudagha bedel töliyelmes,
qërindishi üchün bedel tölesh mumkin emes,
bahasizdur insan hayati, sëtip alghili bolmas.
Qutquzalmas hëchkim ölümdin qërindishini,
menggü yashap, gör azabini körmeslikini.
10 Bilimiz danishmenlerning ölüm sherbiti ichidighanliqini,
nadan we exmeqlerningmu oxshashla ölidighanliqini.
Ular haman qaldurup këter bashqilargha mal-mülkini.
11 Ger nam qilip bersimu isimlirini yerlirige,
ularning qebriliri öyliri bolup qalar menggüge.
Turalghusidur shu qebriler dewrdin-dewrgiche.
12 Bayliqi bolsimu menggü yashawermes insan,
haywangha oxshash bir küni ölüp tügeydu haman.
13 Mushundaq bolar aqiwiti özige ishengen exmeqlerning,
ulargha egiship sözlirige qayil bolghanlarning.
Sëlah
14 Padichi bolup ölüm ulargha,
heyder ularni qoy kebi ölükler makanigha.
Jesetliri chirip këter gör ichide,
heshemetlik öylirimu qalar yiraqta.
Heqqaniylar ghelibe küni kelgende
höküm sürer ularning üstide.
15 Lëkin Xuda öz yënigha tartar mëni,
gör azabidin xalas qilip jënimni.
Sëlah
16 Biseremjan bolma birersi bëyip ketse,
a’ilisining mal we mülki köpeyse.
17 Hëchnëmisini ëlip këtelmes u ölgende,
bille bolmas mal we mülki qebriside.
18 Bextlik hës qilsimu u özini hayat chëghida,
kishiler maxtisimu u ronaq tapqinida,
19 këter u yenila ata-bowilirining yënigha,
chiqalmas menggü ular yoruqluqqa.
20 Chüshenmes bayliqi bar insanlar buni,
haywangha oxshash ölidighanliqini bir küni.

*49-munajat:4
Lira – Qedimki bir xil tarliq chalghu eswab.50-munajat

Asaf yazghan munajat
 
Qadir Xuda – Perwerdigar xitab qildi jahan ehlige,
meshriqtin-meghribqiche bolghan pütkül yer yüzidikilerge.
Xudaning parlaq nuri julalidi Si’ondin,
güzellikning kamaliti bolghan ashu makandin.
Rebbimiz süküt qilip turmas zinhar, kelmekte u,
aldida ot yalquni yalmap këler,
etrapida boran-chapqun huwlap këler.
U chaqirip asman bilen zëminni guwahliqqa,
deydu mundaq, öz xelqini tartish üchün soraqqa:
“Huzurumgha yighinglar manga sadiq xelqimni,
qurbanliq qilip men bilen ehde tüzgenlerni.”
Ershte namayan bolar Xudaning heqqaniyliqi,
berheq, alemning soraqchisidur Xuda özi.
Sëlah
“Men Xudadurmen, silerni yaratqan Xuda,
ey xelqim, qulaq sëlinglar manga,
ey Isra’il, shikayitim bar sanga.
Qurbanliqing üchün eyiblimeymen sëni,
eyiblimeymen da’im atighan köydürme qurbanliqingni.
Lazim emestur manga ëghilingdiki buqiliring,
yaki qotiningdiki öchkiliring.
10 Chünki, mëningkidur ormanlardiki barliq haywanlar,
minglighan yaylaqlardiki mal-waranlar.
11 Manga tewedur taghlardiki uchar qanatlar,
daladiki jimi janiwarlar.
12 Sorimasmen sendin qorsiqim achsa nawada,
chünki bu dunya, uningdiki me’ishetler tewedur manga.
13 Ejeba, men yermenmu buqa göshini,
ichermenmu öchke qënini?!
14 Qurbanliq süpitide shükürlerni ëyt manga,
wapa qil bergen wedengge men ulugh Xudagha.
15 Chaqir mëni her waqit kün chüshse bëshinggha,
qutquzimen sëni, ulughlaysen mëni shunda.”
 
16 Emma Xuda deyduki rezillerge:
“Nëme heqqing bar qira’et qilishqa nizamlirimni?
Nëme heqqing bar tilgha ëlishqa ehdemni?
17 Öch köridighan tursang telimlirimni,
ret qilidighan tursang sözlirimni.
18 Dostlishisen oghri bilen,
arilishisen zinaxor bilen.
19 Pasiq sözlerdin tartmaysen tilingni,
tiling toqup chiqar yalghanchiliqlarni.
20 Olturuwëlip qara chaplaysen tughqininggha,
töhmet qilisen bir qorsaq qërindishinggha.
21 Süküt qildim qilghiningda bu ishlarni,
özüngge oxshash, dep oyliding shunga mëni.
Biraq, men eyibleymen choqum sëni,
aldinggha qoyimen qilmishliringni.
22 Ey mëni untughanlar, yaxshi oylanglar qilmishinglarni,
bolmisa bitchit qiliwëtimen hemminglarni.
U chaghda hëchkim qutquzalmas silerni.
23 Qurbanliq süpitide manga shükür ëytqanlar mëni ulughlar,
shundaq qilip nijatliqimgha ërishmek üchün yol hazirlar.”


51-munajat

Dawut yazghan munajat bolup, naxsha qilip ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan. Padishah Dawut Batsheba* Batsheba – Xit xelqidin bolghan Uriya dëgen ademning ayali. Padishah Dawut u ayal bilen zina qilghan we bu gunahini yoshurush üchün Uriyani jeng meydanida öltürgüzüp, andin Batshebani öz emrige alghan. Natan peyghember padishah Dawutning yënigha Xuda teripidin ewetilip, uninggha tenbih bergen. “Muqeddes Kitab. Ikkinchi Samu’il” 11-bab 1-ayettin 12-bab 27-ayetkiche qarang. dëgen ayal bilen bir orunda yatqandin këyin, Dawutning aldigha Natan peyghember këlip Xudaning sözini yetküzgenidi. Shuning bilen padishah Dawut bu munajatni yazghan.
 
Rehimingni iltipat eyligeysen, i Xuda,
chünki menggülük muhebbet bar sende.
Kechürgeysen mëning qilghan gunahimni,
cheksiz rehimdillik xislitingde.
Paklighaysen etmishimdin Igem mëni,
yuyup pakiz mëning barliq gunahimni.
Berheq, mëning iqrarim bar qilmishimgha,
gunahlirim turar da’im köz aldimda.
Gunah qildim aldi bilen sëning aldingda,
neziringde rezil ishlar igisimen i Xuda.
Adaletning igisisen peqet özüng,
heqtursen manga höküm chiqarmaqqa.
Gunahkarmen shübhisizki tughulghinimdila,
hetta anamning qarnida peyda bolghinimdila.
Sen isteysen qelbimning pakliqini,
salghin yürikimning chongqur qatlimigha danaliqingni.
yuyghin mëni qardin aqqa aylinay.
Kechürginingni anglap, shad-xuram bolay,
sen yanjighan ustixanlirim hem shadlanghay.
Neziringdin saqit qilip gunahlirimni,
öchürüwetkin sanga qilghan ita’etsizlikimni.
10 Bir pak yürek ata qilghin manga Rebbim,
ixlasmen qelbni qayta qilip teqdim.
11 Qoghlimighin huzurungdin zinhar mëni,
tartiwalma mendin Muqeddes Rohingni.
12 Hës qildurghaysen yëngibashtin nijatliqning shadliqini,
ata qilghaysen manga bir ita’etmen qelbni.
13 Shundila men azghunlargha ögitey chin yolungni,
gunahkarlar towa qilip, makan qilsun yëningni.
14 Ëh Xuda, nijatkarim Xuda!
Qan töküsh jinayitidin qutquzghin mëni,
shunda shadlinip, küyley nijatliqingni.
15 I Igem, sözlet mëning tilimni,
ëytsun aghzim sanga bolghan medhiyemni.
16 Istimeysen qurbanliq qilishni, bolmisa qilar idim uni,
köydürme qurbanliq qilsammu xursen qilmas könglüngni.
17 Xudani xursen qilidighan qurbanliq – del qelbning pushaymini,
i Xuda, terk etmeysen pushayman qilip towa qilghan köngülni.
18 Shapa’iting bilen yashnatqaysen Si’on Si’on – Yërusalëm shehirining yene bir namidur. shehirini,
yëngibashtin qurghaysen Yërusalëmning sëpillirini.
19 Memnun bolisen bëkitilgen qurbanliqlardin shundila,
qobul qilisen köydürme we pütün qurbanliqlarni,
awam qurbanliq qilar torpaqlarni qurbanliq supangda.

*^
Batsheba – Xit xelqidin bolghan Uriya dëgen ademning ayali. Padishah Dawut u ayal bilen zina qilghan we bu gunahini yoshurush üchün Uriyani jeng meydanida öltürgüzüp, andin Batshebani öz emrige alghan. Natan peyghember padishah Dawutning yënigha Xuda teripidin ewetilip, uninggha tenbih bergen. “Muqeddes Kitab. Ikkinchi Samu’il” 11-bab 1-ayettin 12-bab 27-ayetkiche qarang.

51-munajat:7
Lëpekgül – Eyni zamandiki gunahtin paklinish murasimlirida rohaniylar puraqliq lëpekgülning shaxlirini su yaki qurbanliqning qanlirigha tegküzüp, andin adem we nersilerge qaritip chachatti. Bu ayette Dawut emeliyette ashundaq paklinish murasimidin ötey dëgenliki emes. Dawut peqet lëpekgülni simwol qilish arqiliq özining gunahidin paklinish arzusini ipadiligen.

51-munajat:18
Si’on – Yërusalëm shehirining yene bir namidur.52-munajat

Bu munajat, Do’ëg isimlik bir Idomluq, Sa’ul padishahning aldigha bërip, Dawutning rohaniy Aximelekning öyide ikenlikini xewer qilip qoyghandin këyin Dawut teripidin yëzilghan terbiyewi munajat bolup, naxsha qilip ëytilsun dep, neghmichilerning bëshigha tapshurulghan.
 
Nëchün maxtinisen rezillikingdin ey nochi?
Menggülüktur Xudaning manga bolghan muhebbiti.
Tiling ittik, oxshar ötkür ustirigha,
u ister weyran qilishni, mahirdur yalghanchiliqqa.
Ewzel körisen yaxshiliqtin yamanliqni,
heq sözleshtin yalghanchiliqni.
Sëlah
4-5 Amraqsen ademni tügeshtüridighan yalghan sözlerge,
shuning üchün Xuda sëni yoqitidu menggüge.
Tutuwëlip u sëni tartip chiqar öyüngdin,
yiltizingni yulup tashlar bu paniy alemdin.
Sëlah
Buni körüp heqqaniylar hang-tang qalar,
u nochini mundaq dep zangliq qilar:
“Qaranglar, bu Xudagha tayanmighan küchlük adem idi,
u peqet öz bayliqigha tayanghanidi,
bashqilarni weyran qilish bedilige küchlengenidi.”
 
Men xuddi baraqsan ösken zeytun deriximen,
Xudaning öyide mustehkem güllinip ösimen,
uning mëhir-muhebbitige menggü ishinimen.
Shapa’etlik bolghach Xuda, ümid baghlaymen sanga,
teqwadar xelqing arisida
menggü shükür ëytimen qilghan yaxshi ishliringgha.


53-munajat

Dawut yazghan terbiyewi munajat bolup, “maxalat”ta* Maxalat – “Maxalat”ning menisi namelum bolup, u melum mëlodiyening yaki chalghu-eswabning ismi, yaki melum muzikiliq körsetme bolushi mumkin. ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
Exmeqler öz könglide “Xuda yoq” der,
eslide ular rezil, buzuqlardur.
Ulardin birmu toghra yolda mangghuchi yoqtur.
Insangha nezer salar Perwerdigar ersh’eladin,
barmidu dep, manga telpüngen birer aqil ulardin.
Emma ular buzulghan bolup pasiq, azghuchi,
hetta ularning birimu emes toghra yolda mangghuchi.
Bilmesmu ejeba Xudaning barliqini pasiqlar?!
Ular bulap xelqimni, nandek ëzip yep-yutar,
esla du’a-tilawet qilmas Xudagha ular.
Basar ularni shunche küchlük wehime,
hetta hëchbir qorqunch yoq yerde.
sëni qorshawgha alghanlarning ustixanlirini.
Sen derweqe uyatta qaldurisen ularni,
chünki Xuda ret qilghandur yamanliq qilghuchilarni.
Ëh, Si’ondin chiqip kelse idi nijatliq Isra’illargha!
Yaqup ewladliri shadlinar, Isra’illar chömer xushalliqqa,
Xuda asarettiki xelqini hörlükke chiqarghanda.

*^
Maxalat – “Maxalat”ning menisi namelum bolup, u melum mëlodiyening yaki chalghu-eswabning ismi, yaki melum muzikiliq körsetme bolushi mumkin.

53-munajat:5
Yanchiwëter – Bezi terjimilerde “chëchiwëter” dep ëlinghan. Shu zamanlarda birsi düshmenlirini öltürüp, ularning ustixanlirini her terepke chëchiwetse düshmenlirining teltöküs meghlup bolup, nomusta qalghanliqini körsitetti.54-munajat

Bu Zifliqlar Sa’ul padishahning yënigha bërip “dawut bizning arimizda yoshurunup yüridu” dep chëqimchiliq qilghandin këyin* Bu weqeler “Tewrat. birinchi Samu’il” 23-bab 14-ayettin 29-ayetkiche bayan qilinidu. Dawut yazghan terbiyewi munajat bolup, tarliq sazlar bilen orunlansun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
I Xuda, qutquzghin özüng mëni,
qudritingde qoghdighin mëni.
I Xuda, anglighin du’alirimni,
tingshighin munajat-nidalirimni.
Zorawan düshmenler qarshi chiqmaqta manga,
ular qest qilmaqchi eziz jënimgha.
Ëtibar bermes ular esla Xudagha.
Ishenchim kamilki medetkar Xuda,
Igimiz yar-yölek bolidu manga.
Bergey u yamangha yamanche jaza,
halak qilip düshmenni wapadar Xuda.
I Perwerdigar, sunay sanga xalis qurbanliqimni,
bolghachqa sen shapa’etlik, medhiyeleymen namingni.
Shundaq Xuda, barliq külpetlerdin xalas qilding mëni,
öz közüm bilen kördüm düshmenlirimning meghlubiyitini.

*^
Bu weqeler “Tewrat. birinchi Samu’il” 23-bab 14-ayettin 29-ayetkiche bayan qilinidu.55-munajat

Dawut yazghan terbiyewi munajat bolup, tarliq sazda tengkesh qilinip ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
Qulaq salghin du’ayimgha i Xuda,
biperwa bolmighin iltijayimgha.
Jawab bergin nezer sëlip bu halimgha,
yürimen qaqshap, perishanmen da’ima.
Saldi düshmenler tehdit manga,
reziller salmaqta jebir-japa.
Shikayet qilar ular manga,
qehridin bala yaghar bëshimgha.
Yürikim siqilar qepiside,
wujudum bësilar ölüm teshwishide.
Ensizlik chirmap aldi jismimni,
wehime, titrekler qaplimaqta mëni.
Bolsa idi qanitim kepterler kebi,
perwaz qilip tapar idim aramgahni.
Der heqiqet qëchip bërip yiraqlargha,
qonar idim chöl-jezire, bayawangha.
Sëlah
U yerlerdin bir panah jay tapar idim,
boran-chapqun, quyunlardin qutular idim.
I Igem, biseremjan qilip yawlirimni,
böliwetkin birqanchigha tillirini.
Chünki kördümmen shehirimizde
zorawanning herikiti we jëdilini.
10-11 Qarawulluq qilar ular këche-kündüz,
aylinip yürüp sheher sëpilini.
Wahalenki, qaplighan sheherni jinayet we shumluq,
öz ilkige alghan zulum, hiyle we buzuqchiliq.
 
12 Düshmenlirim emes manga haqaret qilghanlar,
bolmisa sewr-taqet qilar idim.
Öchmenlirim emes mëni kemsitkenler,
bolmisa ulardin özümni qachurar idim.
13 Emma buni qilghuchi del sen – mëning yëqinim,
janjiger dostum we yaxshi hemrahim.
14 Biz sirdash dostlar iduq,
muqeddes ibadetxana hoylisida
jama’et arisida bille yürgeniduq.
15 Ölüm düshmenlirimni qoynigha alsun tuyuqsizla,
tirik ketsun ular ölükler makanigha,
chünki rezillik makan tutar ularning dillirida.
 
16 Iltija qilarmen yalwurup Xudagha,
Perwerdigarim nijatliq bërer manga.
17 Peryad qilsam töküp derdimni,
Xuda anglar awazimni,
etigen, chüsh we axshimi.
18 Gerche shunche köp bolsimu,
qarshi chiqqanlar manga.
U qutquzar jenglerde mëni,
zerer yetküzmey jënimgha.
19 Ezeldin höküm sürüp kelgüchi,
anglap mëning du’alirimni,
Sëlah
mat qilar düshmenlirimni.
Chünki ular yanmas yolidin,
qorqmas hem Xudayimdin.
20 U hemrahim musht kötürdi,
özini dost bilgenlerge.
Xilapliq qildi u hem
dostigha bergen wedisige.
21 Sëriq maydin siliqtur aghzi,
biraq shumluqqa tolghandur dili.
Shiker-sherbettek sözler tili,
lëkin ittik shemsherdek xeterliktur ëytqanliri.
 
22 Perwerdigargha tapshur ghem-qayghungni,
u qollap-quwwetler sëni.
Perwerdigar yiqitmas hergiz,
toghra yolda mangghan ademni.
23 Ëh Xuda,
sen tashlaysen halaket hanglirigha düshmenlirimni,
qanxor, hiyligerler yashiyalmas ömrining yërimini,
emma men yoqatmasmen sanga bolghan ishenchimni.


56-munajat

U Dawut yazghan miqtam* Miqtam – Bu sözning menisi ëniq emes bolup, tash taxtigha oyulup yëzilghan munajatlirini körsitishi mumkin. bolup, “yiraqtiki ünsiz kepter” dëgen ahangda ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan. Dawut bu munajatni Filistiyelikler uni Gat dëgen sheherde tutuwalghanda yazghan.
 
Shepqet qilghin manga, i Xuda.
Kishiler qilip mëni depsende,
künboyi qiynap, bekla ezmekte.
Reqiblirim ziyankeshlik qilishqa urunmaqta.
Tekebburliship ularning nurghunliri,
manga qarshi jenggi-jëdel chiqarmaqta.
3-4 Ishench qildim sanga Xuda qorqqan chëghimda,
wediliring bolghach mëning yürikimning chongqur qëtida.
Ishenchim bolghach Xuda sanga ezeldinla,
qorqmidim, nëmimu qilalar dep insan manga.
Burmilar ular mëning sözlirimni da’ima,
xiyalliri ularning ziyankeshlik qilishtur manga.
Ular manga yoshurun halda hujumgha chiqmaqta,
chüshüp mëning pëyimge hayatimgha qest qilmaqta.
Jazasiz qalarmu ular gunahi turupmu shunche?!
I Xuda, ularni gumran qilghaysen qehringde.
 
Xatirilep qoyghansen bu sersanchiliqlirimni,
tulumgha qachilap qoyghansen köz yashlirimni,
yëzip qoyghansen deptiringge bularni.
Düshmenlirim chëkiner iltija qilsam sanga,
shübhisizki, men tereptidursen, i Xuda.
10 Ulughlarmen Xudani we uning manga bergen wedilirini,
ulughlarmen Igemni we uning manga ëytqan sözlirini.
11 Ishenchim bolghach Xuda sanga ezeldinla,
qorqmidim, nëmimu qilalar dep insan manga.
12 Turmisam bolmas wedilirimde, i Xuda,
sunimen shunga shükür qurbanliqlirimni sanga.
13 Chünki mëni qutquzup qalding ölümdin,
saqliding hem putlirimni putliship këtishtin.
Meqsiting mëni aman yürsun dep aldingda,
mangsun dep hem hayatliq nurungda.

*^
Miqtam – Bu sözning menisi ëniq emes bolup, tash taxtigha oyulup yëzilghan munajatlirini körsitishi mumkin.57-munajat

Dawut yazghan miqtam bolup, “halak qilmighin” dëgen ahangda ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan. Dawut bu munajatni Sa’ul padishahtin qëchip, bir öngkürge yoshurunuwalghan chëghida yazghan.
 
Shepqet körsetkin i Xuda,
shepqet körsetkin manga.
Chünki men panah taparmen sende,
qanatliringning astida,
taki xeter ötüp ketküche.
Nida qilarmen Xudagha – ulugh bolghuchigha,
men heqqidiki iradisini ijra qilghuchigha.
U ershtin eweter nijatliqini,
shermende qilar mëni xarlighanlarni,
Sëlah
körsiter manga muhebbiti we sadaqitini.
Men yatarmen arisida shirlarning,
adem göshi yeydighan ach közlerning.
Tilliri xuddi ötkür qilich bolsa,
neyze we oqlar kebi chishliri ularning.
I Xuda, ulughluqing körsitilgey asman-pelekte,
shan-sheriping namayan bolghay pütkül yer yüzide.
Tuzaq qurar yollirimgha reqiblirim,
elemlerdin ëzildi bu yüreklirim.
Ular ora koliwidi yollirimgha,
özliri chüshti qazghan orilirigha.
Sëlah
Ishenchim kamil Xuda, ishenchim kamil sanga,
shunga medhiye oqup ëytimen sanga naxsha.
Oyghan ey rohim!
Sayra lira, chiltarim!
Oyghitayli tangni neghme-saz bilen,
oyghitayli tangni medhiye bilen.
Hemdusana ëytimen sanga, i Igem Xuda,
sëni küyleymen barche el, xelqi’alem ara.
10 Chünki menggülük muhebbiting asman kebi bipayan,
sadaqiting shunche moldur bulutlargha taqashqan.
11 I Xuda, ulughluqing körsitilgey asman-pelekte,
shan-sheriping namayan bolghay pütkül yer yüzide.


58-munajat

Dawut yazghan miqtam bolup, “halak qilmighin” dëgen ahangda ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
Chiqiramsiler heq qarar hökümdarlar rasttinla?
Adilmidu xelqning üstidiki hökümingla?
Yaq, könglünglarda yamanliq oylap qarar chiqirisiler,
yer yüzide özünglar zorawanliq qilisiler.
 
Reziller adashqandur baliyatqudin chiqqandila,
yalghanchilar yoldin azar anisidin tughulupla.
4-5 Zeherxendidur ular zeherlik yilan kebi,
jahilliqi ularning ney awazini anglimaydighan kobra be’eyni,
yilan oynatquchining mungluq küyini anglimas ular qet’iy.
 
I Xuda, urup sunduruwetkin ularning chishlirini,
i Igem, yuluwetkin u shirlarning tongkay chishlirini.
Ular xuddi ëqip ketken sular kebi yoqalsun,
oqyalirini betlise, oqi shu’an sunup ketsun.
kün körmisun ular ayalning boyidin chüshüp ketken bowaqtek.
Tiken yëqilip ochaqta qazan sezgüche issiqini,
i Xuda, yoqutiwetkin ularni – yash-qërilarning hemmisini.
 
10 Yamanlarni jazalisa Xudayim heqqaniylar xush bolar,
yamanlarning qënida putlirini yuyidu ular.
11 Shunga derki insanlar: “Heqqaniylar in’am alur,
shübhisizki, yer yüzide soraq qilghuchi Xuda bardur.”

*58-munajat:8
Qululiler mangghansëri ërip yoqalghandek – eyni chaghda kishiler qululiler mangghansëri ërip tügeydu, dep qarighan.59-munajat

Dawut bu miqtamni padishah Sa’ul paylaqchilarni ewetip uni közitip turushqa we pursiti kelgende öltürüwëtishke buyruq qilghanda yazghan.
 
Qutquz Igem mëni reqiblirimdin,
qoghda mëni manga qarshi turghanlardin.
Qutquzghaysen yamanlarning qolidin,
azad qilghin qanxorlarning qoynidin.
3-4 Jënimni almaq üchün ular paylap yürmekte,
ne jinayet, ne gunahlar bolsun mëningde.
Wehshiyler birliship manga suyiqest qilmaqta,
hëch yamanliq qilmisammu ulargha.
Ular teyyar bolmaqta manga hujum qilishqa,
kelgin manga yardem bërishke,
nezer sëlip mëning ushbu halimgha.
i Isra’illarni tallighan Xuda,
kelgin barliq Xudasizlarni jazalashqa,
shepqet qilmighin rezil satqunlargha.
Sëlah
Her axshimi këler ular,
lalma ittek sheherde hawship yürer,
toxtimastin ëghizliridin yamanliq chiqar,
tilliri ularning xenjerge oxshar,
ichide “qilghanlirimizni kimmu biler” dep oylar.
Lëkin Xuda sen ular üstidin külisen,
barliq xudasiz ellerni mazaq qilisen.
 
Sanga telmürimen i küch-qudritim Xuda,
chünki bashpanahimdursen manga da’ima.
10 Wapadar Perwerdigar manga këlip yardem bërer,
düshmenlirimning meghlubiyitini körsiter.
11 I qalqinimiz bolghan Igem,
halak qilma ularni,
untumisun xelqim ularning halini,
qudriting bilen sersan qilghin ularni,
yerge qaratqin ularning yüzlirini.
12 Ëghizliri tolghandur yamanliqqa,
zeher tamar tilliridin ularning,
yaman söz we yalghanchiliqliri,
tumshuqidin ilgey tekebburluqining.
13 Ghezipingde yoq qil ularni,
qirip tashla qaldurmay birini.
Ayan bolsun pütün dunyagha,
Yaqup ewladlirigha Xudaning hökümran ikenliki.
Sëlah
14 Her axshimi këler ular,
lalma ittek sheherde hawship yürer.
15 Ozuq izdep heryangha qatrar,
tapalmisa eger ach qëlip huwlar.
 
16 Wahalenki, men küyleymen qudritingni,
her seherde, menggülük muhebbitingni.
Chünki sen mëning qorghinimsen,
ëghir künlerde panahgahimsen.
17 I manga küch-quwwet bolghan Igem,
bardur sanga mëning medhiyem.
Sen mëning mustehkem qorghinimdursen,
manga muhebbet körsetküchi Xudadursen.

*59-munajat:5
Qudretlik Serdar Perwerdigar – Bezi terjimilerde “samawi qoshunlarning serdari bolghan Perwerdigar” yaki “perishtilerning serdari bolghan Perwerdigar” dep ëlinghan.60-munajat

Dawut yazghan terbiyewi qimmetke ige bir miqtam bolup, “guwahliq nëluperi” dëgen ahangda ëytilsun dep, neghmichilerning bëshigha tapshurulghan. Ushbu miqtam Dawut Arram-Naxarayim we Arram-Zobahliqlar bilen jeng qilghandin këyin, hemde leshker bëshi Yo’ab Tuz jilghisida Idomluqlardin on ikki ming ademni öltürgendin këyin yëzilghan.
 
I Xuda, yer bilen yeksan qilding ret qilip bizni,
ghezeplending, emdi qaytur yëninggha hemmimizni.
Sen tewritip ëchiwetting yer-zëminni,
mana silkinmekte yer, ongsha uni.
I Xuda, azab salding öz xelqingge,
jaza sharabini ichküzding bizge.
Emma tikliding belge tughi sanga ixlasi barlargha,
panahlanghay dep yaw oqyaliridin qëchip uninggha.
Sëlah
Ong qolungda qutquz bizni qilip bizge ijabet,
özüng söygen bendiliring tapsun shunda nijat.
 
Xuda shundaq deydu öz muqeddesliki bilen:
“Shadliqta xelqimge bölüp bërimen Shekem diyarini,
teqsim qilip bërimen Sukkot wadisini.
Gil’ad rayoni mensuptur manga,
Manassemu hem te’elluq manga.
Efrayim – bëshimdiki dubulghamdur,
Yehuda mëning seltenet hasamdur.
Put yuyidighan qachidur Mo’ab manga,
choruqumni tashlaymen Idomgha.
Chuqan salimen,
 
Kim mëni idomgha zeper bilen bashlap kirer,
kim mëni u mustehkem sheherge bashlap barar?
10 I Xuda, bizdin waz kechtingmu?
Biz bilen birge bolmiding jengdimu.
11 Düshmenge qarshi bizge bol yardemde,
bihudidur zeper qazinish insanning yardimide.
12 Xudaning qudriti bilen küresh qilimiz baturlarche,
Igem özi meghlup qilar düshminimiz tügigüche.

*60-munajat:8
7-, 8-ayetlerdiki namlar, yerning namliri bolup, bu ayetlerning omumiy menisi Xuda pütkül dunyagha hökümrandur, we barche xelqler qeyerde bolsimu, hemmisi Xudagha mensuptur.61-munajat

Dawut yazghan munajat bolup, tarliq sazlar tengkishide ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
I Xuda, anglighaysen peryadimni,
qobul qilghin sanga qilghan du’ayimni.
Chüshkünlük basqanda qelbimni, iltija qilimen yiraqtin sanga,
yëtekligin mëni panahlinidighan ëgiz qoram tashqa.
Shübhisizki, sen mëning bashpanahim,
Chëdiringni menggülük makan qilay,
qanatliringning sayisida panah tapay.
Sëlah
I Xuda, anglap sen qesemlirimni,
berding manga, sanga ixlas qilghanlargha atighan bextni.
Uzartip padishahning ömrini,
ewladtin-ewladqiche dawam etkin textini.
I Xuda, u menggü höküm sürsun köz aldingda,
qoghdighay uni muhebbiting we sadaqiting da’ima.
Neghme-nawa qilay menggü atap sëning naminggha,
sanga bergen qesemlirimni her küni qilip ada.

*61-munajat:3
Mustehkem qorghinim – Bezi terjimilerde “küchlük munarim” dep ëlinghan.62-munajat

Dawut yazghan munajat bolup, “yidutun” ahangida ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
Aram tapar jënim peqet Xudadin,
nijatliqmu manga peqet këler uningdin.
Qoram tëshim, nijatkarim peqet Xudadur,
tewrenmesmen chünki u qorghinimdur.
 
3-4 Ey reziller qachanghiche manga hujum qilisiler?
Qachanghiche hemminglar mëni öltürmekchi bolisiler?
Xuddi yiqitqandek qiysiyip qalghan tam, lingship qalghan qashani,
silerning qestinglar heywetlik ornumdin yiqitishtur mëni.
Shunche amraq siler yalghanchiliqqa,
bext tiligininglar bilen ëghizinglarda,
qarghaysiler ichinglarda.
Sëlah
Peqet Xudadinla aram tap ey jënim,
chünki uningdidur mëning barliq ümidim.
Qoram tëshim, nijatkarim peqet Xudadur,
tewrenmesmen chünki u qorghinimdur.
Nijatliqim, shan-shöhritim Xudadin këlur,
Xuda mëning bashpanahim, qoram tëshimdur.
Ey xalayiq her da’im ishininglar Xudagha,
izhar eylep köngül we derdinglarni uninggha.
Chünki Perwerdigar bizge bolidu bir panahgah.
Sëlah
Insan peqet birla tiniqtur,
shöhritimu uning quruqtur.
Kötürülüp këter sëlinsa tarazigha ular,
chünki ular bir tiniqtinmu yëniktur.
10 Tayanma zomigerlikke,
ümid baghlima bulangchiliqqa.
Egerde bayliqing awusa,
köngül berme uninggha.
11-12 Xuda dëding: “Küch-qudret mensuptur manga.”
Tekitliding: “Menggülük muhebbet tewedur manga.”
Berheq, sen qayturisen herbir insangha,
qilghan emellirige yarisha.


63-munajat

Dawut Yehuda chölide sersan bolup yürgen waqtida yazghan munajat
 
Perwerdigarim ëtiqad qilimen sanga,
izdeymen sëni intizar bolup i Xuda.
Sugha teshna bolghan qurghaq, qaqas yer kebi,
teshna boldum özüngge, wujudum intiler sanga.
Muqeddes jayda turup nezer salsam,
küch-qudret, shan-sheripingni körüwalsam.
Hayattinmu qimmettur menggülük muhebbiting,
shunga sëni medhiyeler tilim mëning.
Teripleymen Igem sëni jënim tende bolsila,
qollirimni kötürüp du’a qilimen sangila.
5-6 Ornumda yëtip Xuda sëni oylisam,
këchiliri sen heqqide xiyal qilsam,
shadliqqa chömüp medhiyeler töküler aghzimdin,
qorsiqim toyghandek mol dastixandin,
rohim toydi sëning mol iltipatingdin.
Sen medetkar bolup kelding manga i Xuda,
küyleymen sëni qanatliring sayisida.
Birdinbir tayanchim bildim sëni,
ong qolung yöler mëni.
Emma tëgi yoq görge chüsher,
jënimning pëyige chüshkenler.
10 Qilichta ëlinar ularning janliri,
chilbörige yem bolar hem ularning tenliri.
11 Ishinimenki padishah Xudadin xursen bolar,
“Xuda guwah” dep qesem ichkenler Xudani ulughlar,
berheq, yalghan sözligenlerning zuwani tutular.


64-munajat

Dawut yazghan munajat bolup, naxsha qilip ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
Qulaq salghin i Xuda, angla mëning ahimni,
düshmenlerning qestidin qoghdighin hayatimni.
Saqlighin mëni özüng rezillerning suyiqestidin,
aman qil hayatimni yamanlarning qestidin.
Be’eyni shemsher kebi ötkür ularning tilliri,
xuddi oqyadek betleklik ularning zeher sözliri.
Yoshurun atar ular gunahsiz kishilerni,
tuyuqsiz oqqa tutar tep tartmastin ularni.
Betniyetlik qilishqa ilhamlandurup bir-birini,
meslihetlisher öz’ara yoshurun tuzaq qurushni,
oylaydu ular: “Kim bilip qalatti bu ishlarni.”
Deydu ular herxil suyiqest oylap chiqip:
“Mukemmel pilan tüzduq birliship.”
Nëmidëgen sirliq he, insanning ichki dunyasi.
Emma Xuda ulargha oq atar,
ular tuyuqsiz yaridar bolar.
Tilliridin ilinip gumran bular,
ularni körgenler mesxire qilar.
Qorqunch basar hemme insanlarni,
oylighanda Xudaning qudritini,
bayan qilar uning karametlirini.
10 Heqqaniylar shadlansun Perwerdigardin da’ima,
panah tapsun hem ular Perwerdigarning qoynida,
qelbi paklar hemdusana ëytsun uninggha.


65-munajat

Dawut yazghan munajat bolup, naxsha qilip ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
Hemdusana oqumaq bolup sanga i Xuda,
wedilirini emelge ashurar ular shu jayda.
Du’alarni anglighuchi i Xuda,
hemme insan këlidu sëning aldinggha.
Gunahlar bësiwalghan bolsimu bizni,
kechürüm qilisen gunahlirimizni.
Neqeder bextliktur
sen özüngge yëqin qilip tallighan kishiler,
yashar ular muqeddes hoyliliringda,
bolimiz memnun öyüngning berikitidin,
ibadetxanangning muqeddeslikidin.
Ulugh ghelibeng bilen
jawab bërisen bizge,
i qutquzghuchimiz Xuda.
Ümidisen barche insanning,
taki chëtidikilergiche zëminning.
Qudret bilen baghlap bëlingni,
küchüng bilen tikliding taghlarni.
Tinchitisen dëngizlarning shawqunlirini,
hem yat ellerning topilanglirini.
Eyminer karametliringdin yiraqtiki eller,
sherqtin-gherbkiche küy yangritar xelqler.
Sen yerge köngül bölüp,
su bilen sughirip uni
bekmu munbetleshtürdüng zëminingni.
Sugha toldurdung ëriq, östeng, deryaliringni,
ashliq bilen teminleshke bendiliringni.
Sen nësip qilding shundaq bolushni.
10 Toldurup sugha chöneklerni,
tarashlaysen qirlirini.
Yamghur bilen yumshitip yerni,
ündürisen unda mol zira’etlerni.
11 Mol hosulni bëshigha taj qilip taqaysen yillarning,
bay-bayashat, toq bolar yetkenla jaylar qediming.
12 Qoyuq we elwek bolar daladiki otlaqlar,
tagh-dawanlarmu bëlini shadliq kemiride baghlar.
13 Ëkin kebi yarashqan qoylar topi otlaqqa,
zira’et we maysilar tolup ketken jilghigha.
Shunga ular naxsha ëytar yangritip shadliqta.

*65-munajat:1
Si’on – Yërusalëmdiki bir taghning ismidur. Bu tagh üstige merkiziy ibadetxana sëlinghan. Bezide “Zebur” munajatlirida bu nam hetta pütkül Yërusalëmnimu körsitidu.66-munajat

Dawut yazghan munajat bolup, naxsha qilip ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
1-2 Ey jahan ehli Xudagha yangritinglar alqishlar,
xisletlirini teriplep küy-naxshigha qëtinglar,
hayajanda uninggha medhiyeler oqunglar.
Shundaq denglar ey xalayiq Xudagha:
“Neqeder heywetlik-he qudriting!
Körsitilgende karamiting i Xuda,
düshmenliring tügülüp qalar aldingda.
Pütkül yer-jahan sejde qilmaqta sanga,
küylep hemdusana oqumaqta naminggha.”
Sëlah
Körünglar Xudaning büyük qudritini,
uning körsetken karametlirini.
U yol achti dëngizni yërip,
mëngip ötti xelqler qurghaq yoldin.
Tentene qilduq minnetdar bolup Xudadin.
Öz qudriti bilen menggü höküm süridu Xuda,
pütkül insan ishliri ayandur köz aldida.
Ita’etsizler qarshi chiqmisun uninggha.
Sëlah
Ey yat xelqler medhiyelenglar Xudayimizni,
yangritinglar uninggha atap hemdusana, alqishlarni.
U saqlap keldi hayatimizni,
tëyilip këtishtin putlirimizni.
 
10 I Xuda, sen bizni siniding,
kümüshni otta tawlighandek tawliding.
11 Sen tuzaqqa chüshürdüng bizni,
yelkimizge hem artting ëghir yükni.
sen özüng sudinmu, ottinmu ötküzüp bizni,
axiri molchiliqqa ëlip kelding xelqimizni.
13-14 I Xuda, sanga wede bergenidim külpette qalghinimda,
qesem qilghanidim yelkemni ëghir kün basqinida.
Ëlip kirip ibadetxananggha köydürme qurbanliqlarni,
ada qilimen dep, sanga bergen qesemlirimni.
15 I Xuda sanga atap bordaq mallarni,
köydürme qurbanliqqa bëghishlaymen.
Qochqar yëghini köydürüp, puritimen,
buqa we öchkilernimu özüngge sunimen.
Sëlah
16 Ey Xudagha ixlasi barlar, tingshanglar sözümni,
sözlep bërey Xudaning manga körsetken karametlirini.
17 Awazimni kötürüp Xudagha qildim nida,
oqudum uninggha medhiye, hemdusana.
18 Perwerdigar qulaq salmas idi du’ayimgha,
mayil bolsa nawada qelbim mëning gunahqa.
19 Shübhisizki, du’ayimni anglidi Xuda,
du’a qilghinimda qulaq sëlip turdi manga.
20 Teripleyli hemmimiz Xudayimizni,
u ret qilmidi du’ayimni,
mendin xaliy qilmidi menggülük muhebbitini.

*66-munajat:12
Bezi terjimilerde “jeng harwilirining bëshimizni yanjishigha yol qoydung” dep ëlinghan.67-munajat

Bu munajat tarliq sazlarda tengkesh qilinip, naxsha qilip ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
Bizni bextlik qilghaysen Xuda,
shepqitingni körsitip bizge,
didaringning jilwilirini,
chëchip bizning üstimizge.
Sëlah
Alem ara melum bolghay sëning yolung,
barche eller arisida nijatliqing.
Medhiyeligey sëni Xuda hemme xelqler,
hemdusana oqughay sanga jimi milletler.
Barche elni bir özüng yëtekleysen i Xuda,
hem ularning üstidin adil höküm chiqirisen i Xuda,
shunga barliq insanlar shadlinip alqish yangratqay sanga.
Sëlah
Medhiyeligey sëni Xuda hemme xelqler,
hemdusana oqughay sanga jimi milletler.
Yer-zëmindin alduq hosulni,
Xudayimiz bextiyar qildi bizni.
Xuda bizge bext ata qilghay,
barche insan uninggha ixlas qilghay.


68-munajat

Dawut yazghan munajat bolup, naxsha qilip ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
Heriket qilghan bolsa idi Perwerdigar,
düshmenliri tiripiren bolar idi.
Öchmenliri her terepke qachar idi.
Shamal uchurup ketkendek is-tütekni,
Xuda jezmen yoq qilidu rezillerni.
Halak bolar reziller Xuda aldida,
xuddi momdek ërigen otta.
Heqqaniylar tentene qilip, xushal bolar,
Xuda huzurida rohi urghup, shadlinar.
 
Xudagha hemdusana ëytinglar,
namini küy-naxshigha qëtinglar.
“Menggü bar bolghuchi – yah”dur uning nami.
Huzurida xushalliqqa chömünglar.
Ata bolghan yëtimlargha,
ige chiqqan tul xotunlargha,
u Xudadur, makani muqeddestur.
Öy-uchaqliq qilar Xuda ghëriblarni,
azad qilip, munbet yerge bashlar sürgünlerni,
lëkin, qaghjiraq yerge qaldurar boysunmighanlarni.
 
7-8 I Sinay tëghida sözligen Xuda,
i Isra’illarni tallighan Xuda,
zëmin titrep, yamghur tökti asman baghridin,
öz qowmingni chöller ara bashlap mangghiningda.
I Xuda, zëmin we bendiliring üstige,
xasiyetlik yamghurungni yaghdurdung.
Halsirighanda ulargha quwwet berding.
10 Shepqitingge na’il bolghan bendiliring makan tutti,
ëzilgen qowming sëning berikitingge ërishti.
 
11 Perwerdigar ghelibisini jakarlidi,
qiz-ayallar top bolup, xush xewerni tarqatti:
12 “Padishahlar we ularning qoshunliri qëchishti.”
Öyde olturghan qiz-ayallar oljilarni bölüshti.
13 Bayliq boldi hemmisige bu oljilar,
bay boldi hetta öy-makansiz padichilar,
ige boldi yene kümüsh qanatliq,
altun peylik kepterlerge ular.
14 Qadir Xuda yat shahlarni tiripiren qilghinida,
 
15 Ey heywetlik Bashan tëghi,
choqqiliring shunche köp tëxi,
16 ey hakawur Bashan tëghi,
nëchün shunche heset bilen qaraysen,
Xuda makan qilip tallighan Si’on tëghigha –
Xuda menggü makan tutqan tursa uningda?
17 Xudaning jeng harwiliri nurghun, san-sanaqsiz,
Sinay tëghidin muqeddes ibadetxanigha kirer Igimiz.
 
18 Rebbimiz sen yuqirigha chiqqiningda,
ëlip këtisen nurghunlighan esirlerni.
Sëliq qobul qilisen insanlardin,
hetta sanga ita’etsizlik qilghanlardin,
Igem Xuda orun alisen Si’ondin.
 
19 Medhiyeler bolsun Igimizge,
u her küni ëghirchiliqimizni kötürmekte,
Perwerdigar nijatkardur bizge.
Sëlah
20 Peqet bizning Rebbimiz nijatkar Xuda,
ölümdin qutquzush qadir Igemning qolida.
21 Berheq, Xuda kukum-talqan qiliwëter düshmenlirining bëshini,
22 Perwerdigar mundaq dëdi:
“Düshmenlirimni qayturup këlimen Bashan diyaridin,
ëlip chiqimen ularni dëngizning chongqur yëridin.
23 Shuning bilen milinidu putliring qangha –
düshmenliringning qënigha,
ulardin alalaydu nësiwisini itliringmu.”
 
24 I Xuda, sëning zeper qedemliring körünmekte,
i Xuda, mëning padishahim bolghan Perwerdigarim –
muqeddes ibadetxanigha këtiwatqining körünmekte.
25 Mangmaqta aldingda munajatchilar,
keyningde sazchilar.
Otturisida dapchi qizlar.
 
26 Jama’etler ara alqish-sada yangritinglar Xudagha,
27 Ene u yerde kichik Binyamin qebilisi
ulargha bashlamchi bolup mangmaqta.
Bardur ularning keynide sep tüzgen Yehuda emirliri,
shundaqla Zebulunning hem Naftalining emirliri.
 
28 I Xuda, namayan qilip qudritingni,
ilgiri körsetkendek körsetkin küchüngni.
29 Këlip Yërusalëmdiki ibadetxananggha,
padishahlar atar hediyeler sanga.
30 Tenbih bergin qomushluqtiki ashu yirtquch haywanlargha,
buqilar bashlap mangidighan mozaylar kebi yat ellerge.
Yerge urghin bizdin kümüsh-tengge teme qilghanlarni,
tarmar qilghin hem yat ellerdiki urushxumarlarni.
 
31 Misirdin mötiwer elchiler këler,
Üfiyopiye Xudagha xalis hediye teqdim qilar.
32 I jahandiki padishahliqlar,
Igimizge medhiye naxsha ëytinglar,
Rebbimizni küyinglerge qëtinglar.
Sëlah
33 Qedimdin bar bolghan, asmanlarda yüridighan,
qudretlik awazida asman baghrini yarghan,
Igimizning shenige küy-naxshilar ëytinglar.
34 Jakarlanglar Perwerdigarning qudritini,
u yürgüzer Isra’il üstidin seltenetlik hoquqini,
namayan qilar u hem samada küch-qudritini.
35 Shewketliktur Xuda muqeddes ibadetxanisida.
Isra’illarni tallighan Perwerdigar,
öz qowmigha küch-qudret ata qilar.
Medhiyeler oqulghay Xudagha!

*68-munajat:4
U bulutlar üstididur, ulughlanglar – bezi terjimilerde “bulutlargha mingüchige yol hazirlanglar” dep ëlinghan.

68-munajat:14
Zalmon – Ibraniy tilidiki menisi “qapqara” bolup, Zalmon tëghigha qar yaghqanda ap’aq qar taghning menzirisini pütünley özgertidu. Xuddi shuninggha oxshash, Xuda imansiz padishahlarni zëmindin qoghliwetkendin këyin, zëmin pütünley bashqa qiyapetke këlidu.

68-munajat:21
Uzun chachliq bash – Qedimki zamanda urush yaki alahide bir mezgilde kishiler uzun chach qoyghan bolup, bu yerde shu adetni körsetmekchi bolghan bolushi mumkin.

§68-munajat:26
Ey Isra’illar – bezi terjimilerde “ey Isra’ilning buliqidin chiqqanlar” dep ëlinghan.69-munajat

Dawut yazghan munajat bolup, “nëluper” ahangida ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
I Xuda qutquzghin mëni,
Tëgi yoq patqaqqa pëtip kettim,
kelkünde gherq bolup,
chongqurgha chöküp kettim.
Peryad chëkip halim ketti,
gallirim qurup ketti,
telmürüp Xudayimgha
közümning nuri ketti.
Chëchimdin köptur mëning,
sewebsiz manga öchler.
Qara chaplar manga ular,
mëni yoqatmaqchi bolghanlar –
mendin küchlük düshmenler.
Men bulimighan nersini,
qayturup ber, deydu ular.
 
I Xuda, nadanliqim sanga ayan,
mëning yene qebihliklirim –
yoshurun emes, sanga ayan.
I Perwerdigar –
qudretlik serdar Xuda,
mëning sewebimdin
ümidini sanga baghlap kütkenler
yerge qarap qalmighay.
I Isra’illarni tallighan Xuda,
sanga telpüngenler,
mëning sewebimdin
shermende bolmighay.
Haqaretlendim sen üchün Xuda,
yüzüm chüshüp, qaldim nomusta.
Yat boldum tughqanlirimgha,
yaqqa yurtluq ataldim qërindashlirimgha.
Chünki muqeddes öyüngge bolghan muhebbitim
urghutidu xuddi ottek mëning qelbimni.
Sanga haqaret qilghanlarning haqaretlirimu,
basti hem mëning üstümni.
10 Men roza tutup yighlisam
töwen tutup özümni,
mesxire qildi ular mëni.
11 Matem tutup, meyüslinip yürsemmu özüm,
men ularning söz-chöchikige yene qaldim.
12 Tene qildi sheher qowuqida olturghanlar,
meyxorlarning naxshisigha tëma boldum.
 
13 Shundaqtimu du’a qilimen toxtimay sanga,
menggülük muhebbet bolghach sende,
xalighan waqtingda, ishenchlik nijatliqingni
du’alirimgha jawab qilip, bergin manga.
14 Qutquz mëni manga öch bolghanlardin,
qutquz mëni pëtip qalghan patqaqliqtin,
qutquz mëni suning chongqur qaynimidin.
15 Gherq qilma mëni kelkün sulirigha,
yutquzmighin mëni dëngiz dolqunigha,
yem qilmighin mëni tegsiz hanggha.
16 I Perwerdigar, manga özüng jawab bergin,
chünki menggülük muhebbiting ewzel manga,
mëhri cheksiz jamalingni körset Xuda.
17 Jamalingni men qulungdin yoshurmighin,
chünki ëghir kün chüshti mëning bëshimgha.
I Ilahim, manga tëzdin jawab bergin.
18 I Perwerdigar, yëqinlashqin manga,
xalas qilip düshmenlirimdin,
qutquzghuchi bolghin jënimgha.
 
19 Bilisen mëning qandaq haqaretlengenlikimni,
reswa bolup bihörmet qalghanliqimni,
sen bilisen mëning barliq reqiblirimni.
20 Qelbimni zide qildi haqaretler,
qayghu we hesretlerge chömüldim.
Telmürsemmu hësdashliq qilarmu dep bireri,
yaki teselli birermu dep birersi,
birersimu chiqmidi, yoqtur hëchkim.
21 Ular berdi ozuqluqumgha zeherni,
ussuzluqumgha buzulghan sharabni.
22 Ziyapiti özlirige qiltaq bolghay,
mëhmanliri üchün qapqan bolghay.
23 Bel-putliri madarsiz titrep turghay,
közliri torliship kor bolghay.
24 Ghezipingni ulargha chüshürgeysen,
qehringning otida köydürgeysen.
25 Makanliri ularning xarab bolsun,
chëdirliri chölderep qalsun.
26 Chünki ular tëximu ziyankeshlik qilmaqta sen jazalighanlargha,
azab qoshmaqta sen zeximlendürgenlerning azabigha.
27 I Perwerdigar, jaza qoshqin ularning jazasigha,
hem adaletning nësiwisini bermigin ulargha.
28 Öchürüwetkin hayatliqning deptiridin ularni,
hem heqqaniylar qatarigha pütmigin ularni.
 
29 Biraq özüm derd tarttim we ëzildim,
qutquz mëni, panahinggha al Igem.
30 Medhiyeleymen munajatta namingni,
ulughlaymen shükür ëytip sëni.
31 Bundaq qilish sëni xursen qilar,
bu sanga öküz teqdim qilghandin ewzeldur,
münggüzlük we tuyaqliq buqilardinmu eladur.
32 Ëzilgenler buni körüp xush bolar,
Xudagha telpüngenler rohlinip ilhamlinar.
33 Chünki Xuda qulaq salar mohtajlarning derdlirige,
ëtibarsiz qarimas azab tartqan bendilirige.
34 Medhiyelisun asman-zëmin Xudani,
medhiyelisun dëngiz-okyan, janiwarlar hem uni.
35 Chünki Xuda qutquzar Si’onni,
qayta bina qilar Yehudiye sheherlirini.
U yer Xudaning xelqige mensup bolar,
ular shu zëminda hem makanlishar.
36 Xuda qullirining ewladlirigha bu zëminni ata qilar.
Xudani söygenler bu yerlerde makanlishar.

*69-munajat:1
Bu munajatta “su”, “kelkün” qatarliq sözler xëyim-xeter we tehditlerge simwol qilinghan.70-munajat

Dawut yazghan xatire munajiti bolup, naxsha qilip ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
I Perwerdigar,
tëzrek yardem qilip manga,
qutquz mëni i Xuda.
Yüzi chüshüp shermende bolsun,
hayatimgha qest qilghanlar.
Reswa bolup arqida qalsun,
japayimdin shadlanghanlar.
Mesxire qilip, külgenler manga,
shermende bolup qaytsun arqigha.
Sendin xushal bolup, shadlansun,
hemme telpüngenler sanga.
Nijatliqingni söygenler,
dësun da’im “ulughdur Xuda”.
Men bir bichare, hajetmen,
i Xuda, tëz kelgeysen yënimgha.
Sen mëning medetkarim, qutquzghuchim,
i Perwerdigar, ötüney, hayal bolma.


71-munajat

Perwerdigar, senla bashpanahdursen manga,
mëni yerge qaratmighin qilip reswa.
Qutquzghin mëni öz heqqaniyliqingda,
qutuldur mëni qulaq sëlip ahlirimgha.
Qoram tashtek panah bolghin da’im manga,
sen mëning tëghimdursen qorghan kebi,
irade qilding mëni özüng qutquzmaqqa.
Igem mëni azad qilghin rezillerning qolidin,
adaletsiz, rehimi yoq ademlerning aliqinidin.
Özüng ümidimsen, i Perwerdigar Xudayim,
yashliqimdin tartip sen boldung tayanchim.
Hamile waqtimdin bashlap sanga tayandim,
anamning qorsiqidin sen özüng chiqarding,
shundin buyan medhiyemni sanga atap keldim.
Köp ademler üchün nemune men,
chünki sen qudretlik panahimdursen.
Aghzimdin esla chüshmes sanga hemdusanalar,
chüshmes shan-sheripingni alqishlighan sadalar.
Tashlap ketmigin mëni qërip halim qalmighanda,
terk etmigin mëni quwwitimdin ayrilghanda.
10 Chünki düshmenlirim mëni qestliship,
jënimni almaq bolghanlar birliship,
11 dëyisher: “Xuda uni terk etti,
uni qoghlap tutayli,
qutulduridighanlar yoqtur emdi.”
12 Mendin yiraq ketmigin i Xuda,
yardemge tëzraq kelgin yënimgha.
13 Mëni qarilighuchilar shermende bolup yoq bolsun,
manga qest oylighanlar reswa bolup jaq toysun.
14 Biraq özüm ümidsiz bolmaymen zinhar,
sanga bolghan alqishlirim barghanche ashar.
15 Aghzimdin chüshmes adaliting we nijating,
eqlim yetmeydighan ashu ajayip ishliring.
16 Lebbey bolup aldingda,
medhiyeleymen büyük ishliringni Rebbim Xuda,
jakarlaymen heqqaniy dep peqet sënila.
17 I Xudayim, bilmigenni sen bildürdüng yashliqimdin,
karametliringning jakarchisi bolup keldim shu chaghdin.
18 Qërip aqarghanda qara chachlirim,
tashlap ketme mëni Ilahim.
Bayan qilay ewladlargha qudritingni,
sözlep bërey mendin këyin kelgenlerge,
sëning körsetken ulugh möjiziliringni.
19 Ulugh karametlerni qilghan tengdashsiz Xuda,
taqishar adaliting asman-pelekke,
kimmu qilalar bundaq ishni oxshash sanga.
20 Manga azab-külpetlerni körsetkining,
del gör aghzidin mëni tartip ëlip,
janlandurup yëngi hayatqa bashlighining.
21 Tëximu bek üstün qilisen hörmitimni,
yënimgha këlip manga bërisen teselli.
22 Ilahim küyleymen sëni chëlip lira,
sadaqitingge ëytimen hemdusana,
sanga mensup küylirim bar chiltarimda,
Isra’illarni tallighan muqeddes Xuda.
23 Sëni küylisem tentene qilar lewlirim,
shadlinar, sen hör qilghan qelbim.
24 Tilim hemishe bayan eyler sëning adalitingni,
chünki reswa qilip yiqitting shum niyette bolghanlarni.


72-munajat

Sulayman yazghan munajat
 
I Xuda, padishahqa* Padishah – Sulayman padishahning özini körsitidu. ata qilghin adalitingni,
U xelqing üstidin hökümlerni adil chiqarghay,
ajiz, yoqsul bendilerge heqqaniy bolghay.
Taghlar ëlip kelgey xelqlerge memurchiliq,
adalettin ëdirlarmu bergey bayashatliq.
Aqlighuchi bolup padishah ëzilgen möminlerge,
qutuldurghay namratlarning balilirini
hem bitchit qilghay zalimlarni.
I Xuda, bendiliring ewladtin-ewladqiche ixlas qilghay sanga,
taki kün we ay parlap turghuche asmanda.
Yamghur kebi padishahning hökümrani,
yashartqay yëngidin orulghan otlaqlarni,
yëghin bolup sugharghay yer-zëminni.
Ronaq tapqay heqqaniylar uning zamanida,
tinchliq bolghay zëminda
taki ay nur bërishtin toxtighiche asmangha.
U hökümranliq qilghay dëngizdin okyanghiche,
Firat deryasidin zëminning chëtigiche.
Chöl-bayawanda yashawatqanlar tiz püker uninggha,
reqibliri meghlup bolar milinip topa-changgha.
10 Uninggha baj tapshurar Tarshish Tarshish – Ispaniyediki meshhur port shehiri. we arallarning padishahliri,
11 Barliq padishahlar uninggha bash ëger,
xizmitide bolar barche xelqler.
12 U qutquzar nale qilghanlarni,
bashpanahsiz ajizlarni,
medetkari yoq yoqsullarni.
13 Ich aghritar u ajiz, yoqsullargha,
panah bolar u ghërib panahsizlargha.
14 U xalas qilar zulum we zorawanliqtin ularni,
uning neziride qimmettur ularning jëni.
15 Yashisun padishah!
Uninggha Shibaning altunliri sowgha bolghay,
da’im du’alar qilinip, künboyi bext tilengey.
16 Ëtizlarda zira’etler mol bolghay,
ëdirlarda hetta bashaq oxshighay.
Hosullar Liwan taghliridiki ormanlardek ziyade bolghay,
sheher ahaliliri yaylaqtiki chöptek ronaq tapqay.
17 Nami uning menggü öchmigey,
her chagh quyash kebi parlighay,
bext tapqay barliq qowmlar uningdin,
hemme xelqler uni bextlik dep atighay.
18 Teriplengey Isra’illarni tallighan Perwerdigar,
barche möjize we karametler igisi peqet udur.
19 Menggüge teriplengey uning nam-sheripi,
pütkül yer yüzini qaplighay shan-sheripi.
Amin, amin!
 
20 (Shuning bilen Yishayning oghli Dawutning du’aliri tamam boldi.)

*72-munajat:1
Padishah – Sulayman padishahning özini körsitidu.

72-munajat:1
Shahning oghli – Sulaymanning yene özini körsitidu. Belkim bu yerde Sulayman özini “shahning oghli” dep atash arqiliq, özining Dawut padishahning oghli ikenlikini tekitligen bolushi mumkin.

72-munajat:10
Tarshish – Ispaniyediki meshhur port shehiri.

§72-munajat:10
Shiba – Hazirqi Erebistanning gherbiy jenubidiki bir jayning ismi.

*72-munajat:10
Siba – Afriqaning sherqiy shimal teripidiki bir jayning ismi.3-bölek


73-munajat

Asaf yazghan munajat
 
Berheq!
Mëhribandur Xuda Isra’illargha,
mëhribandur Xuda qelbi paklargha.
2-3 Rezil we hakawurlarning
ronaq tapqinini körginimde,
heset qildim ulargha.
Kalwaliship putlirim,
putliship yiqilay dëdim shunga.
Taki ölgüche
yashaydu ghurbetsiz ular,
tëni salamet, bedini mezmut bolar.
Ular bashqilardek derd tartmas,
hem balayi’apetke qalmas.
Kibirlik boynidiki marjinidur,
zorawanliq orunuwalghan tonliridur.
Közliri sëmizliktin tompiyip chiqqan,
qelbige exmiqane niyetliri tolup tashqan.
Mesxire qilar,
zeherdek tilliri bilen sözleydu ular.
Meghrurlinip,
“Zulum salimiz silerge” dep tehdit salar.
Ershke qarshidur ularning ëghizliri,
quruq sözler hemme yerde tilliri.
10 Shunga xelq ulargha bek yüzliner,
sudek ichip sözlirini yamanliqqa kirisher.
11 Der reziller:
“Ulugh Xuda hemmini bilermu?
Bilse u qandaq biler?”
12 Yamanlar mana shundaq rezil bolar,
ular da’im rahette, bayliq toplar.
 
13 Qelbimni pak tutqinim bihudimu?
Gunahsiz yashash hayatta bikarmidu?
14 Nëme üchün künboyi azabtimen,
nëme üchün her seherde jazadimen.
15 Eger men shundaq oyda bolsam idim,
16 Men bularni chüshinishke tirishqanda
bular shunche ëghir bilindi manga.
17 Xudaning ibadetxanisigha kirshimge
chüshendim,
nëmilerning barliqini ularning teqdiride.
18 I Xuda, derweqe,
tëyilghaq yerlerge qoyisen ularni,
tëyilip pare-pare bolar ular axiri.
19 Wehime ichide yoqilar ular,
hem bir deqiqidila parche-parche bolar.
20 Ularning hayati chüshke oxshar,
oyghansila hemmisi yoqilar.
Ularni közge ilmaysen esla,
i Rebbim ornungdin qozghalghanda.
 
21 Ichim ëchishar,
yürikim sanjilip aghrar.
22 Chünki men hamaqet, nadan ikenmen,
aldingda goya angsiz haywan ikenmen.
23 Emma men hemishe sëghinimen sëni,
i Xuda ong qolumdin tuttung mëni.
24 Bilimen, nesiheting mëni yëtekler,
axiri shan-sherepmu qolumgha këler.
25 Sendin bashqa medetkarim yoqtur ershte,
sendin bashqini istimesmen hem yer yüzide.
26 Tënim, qelbim ze’ipleshse egerde,
quwwitidur Xuda qelb, tënimning,
menggülükke nësiwemdur u mëning.
27 Shübhisizki,
halak bolar sendin yiraq turghanlar,
yoq qilisen ularni,
yoqilidu sanga wapasiz bolghanlar.
28 Shunga deymen ewzeldur yëqin turush Xudagha,
panah qildim her zaman Perwerdigarni özümge,
bayan qilip Xudaning qudritini hemmige.

*73-munajat:15
Xelqingge – bezi terjimilerde “perzentliringge” dep ëlinghan.74-munajat

 
Terk etting bizni nëchün i Xuda,
bizni shundaq menggü untup qalamsen?
Sëning ilkingdiki bizdek qoyliringgha
nëchün ghezep otliringni chachisen?
Bedel tölep azad qilghan qowmingni eske alghin,
mülküm bolsun dep qutquzghan qebilengni eske alghin,
özüng makan qilghan Si’on tëghini eske alghin.
Këlip körgin xarab bolghan muqeddes jayingni,
düshmenler urup-chëqip weyran qilghan uningdiki nersilerni.
Reqibliring dawrang sëlishti muqeddes jayingda,
ghelibisige tentene qilishti tughlirini qadap unda.
Özlirini köz-köz qilishti bu hujumchilardek,
paltilirini oynitishti xuddi orman kesküchidek.
Andin ular muqeddes jayinggha kirdi,
palta we bolqa bilen neqishlerni chëqishti.
I Xuda, ular muqeddes jayinggha ot qoyushti,
sanga ibadet qilidighan jayni depsende qilishti.
Köngülliride oylap ular “boysundurayli biz ularning hemmisini”,
köydürüwetti Xudaning zëmindiki muqeddes jaylirini.
 
Karametliring ghayib boldi arimizdin,
peyghembermu ketti yiraq yënimizdin.
Qachanghiche dawam qilar bu ishlar-he,
hëchkim bilmes buni eger sorap baqsang hemmisidin.
10 Reqibliring mesxire qilar sëni Xuda qachanghiche?
Haqaretke qalarmu naming sëning ebedkiche?
11 Nëmishqa tartiwalding qolungni, ëh Xuda ong qolungni?
Qolungni qoyningdin ëlip Xuda yoqatqaysen ularni!
12 Ezeldin bizge shah bolup kelgeniding Xuda,
qazanghanting ghelibilerni biz üchün zëminimizda.
13 Küchüng bilen ikkige bölgeniding dëngiz süyini,
yarghaniding uningdiki ejdihalarning bashlirini.
bergeniding chöldiki haywanlargha ozuq qilip göshlirini.
15 Bulaq közini ëchip yerdin hasil qilghanting ëriqlarni,
qurutqanting toxtimay ëqiwatqan deryalarni.
16 Yaratting sen kün we tün her ikkilisini,
orunlashturdung öz ornigha ay we künni.
17 Ayriding barliq chëgra-pasillarni,
peyda qilding özüng yaz bilen qishni.
 
18 Ësingde tutqaysen i Perwerdigar,
düshmenliringning mesxire qilghanlirini.
Untumighaysen i Perwerdigar,
hamaqet xelqning közge ilmighanlirini.
19 Tutup bermigin wehshiy düshmenge panahsiz bendiliringni,
menggü untumighin ëzilgen möminliringning hayatini.
20 Biz bilen tüzgen ehdengni ësingge alghin Xuda,
zorluq we zombuluqlar yamrap ketti,
zëmindiki qarangghuluq qaplighan bulunglarda.
21 Ëzilgenler yerge qarap qalmisun,
ular sëning naminggha medhiyeler oqusun.
22 Arimizgha yënip këlip i Xuda,
namingni qoghdighina qaytidin.
Hamaqet kishilerning her da’im
mesxire qilghanlirini chiqarmighin yadingdin.
23 Düshminingning chuqanliri bolsun da’im ësingde,
toxtimidi ularning dawrangliri tëxiche.

*^
Bu munajat Babil padishahi Nebukedneser miladiyedin ilgiriki 587-yili Yërusalëmni ishghal qilip, muqeddes ibadetxanini weyran qilghan we köpligen Isra’illarni esirge ëlip, Babilgha sürgün qilghandin këyin yëzilghan bolushi mumkin.

74-munajat:14
Liwyatan – Dëngizda yashaydighan ejdihagha oxshap këtidighan qorqunchluq haywan bolup, Ken’anliqlarning riwayetliride uchraydu.75-munajat

Asaf yazghan munajat bolup, “halak qilmighaysen” dëgen ahangda ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
Sanga shükür ëytimiz i Xuda, shükür ëytimiz,
chünki sen yëqinsen bizge,
bayan qilimiz karametliringni hemishe.
 
Xuda ëytar: “Men bëkitken waqitta,
soriqimni adalette soraymen.
Tursimu ger yer-zëminlar tewrinip,
özümdurmen qoyghuchisi anga tüwrük ornitip.”
Sëlah
Men deymen maxtanchaqqa: “Maxtanma”,
pasiqlargha: “Meghrurlinip ghadayma,
öz küchüngdin körenglep,
tumshuqungni üshlap, po atma.”
 
Chünki yüksilish këler peqetla Xudadin,
Berheq, Perwerdigar birdinbir sotchidur,
u birini eziz qilisa, birini xar qilar.
Chünki Perwerdigarning qolida bir qedeh bolar,
uninggha achchiq, köpüklük sharab tolghan bolar.
Qachanki Xuda uni tökse zëmingha,
pasiqlar dughlirini qoshup ichiwalar.
Yaquplarni tallighan Xuda heqqide
men menggü guwahliq bërimen,
hem uning namigha munajatlar ëytimen.
 
10 Xoriki chong maxtanchaqlarning xorikini kësiwëtimen. 10-ayet Xudaning ëytqan biwasite sözliridur.
biraq adil-heqqaniylarni shan-sherepke ërishtürimen.

*75-munajat:6
Sherq, gherb yaki jenub, shimaldin – bezi terjimilerde “sherq, gherb yaki chöl-bayawandin” dep ëlinghan.

75-munajat:10
10-ayet Xudaning ëytqan biwasite sözliridur.76-munajat

Bu Asaf yazghan mungluq munajat bolup, tarliq sazlar tengkishide ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
Xuda meshhurdur Yehudiye xelqige,
nami büyüktur Isra’iliye ëlide.
Turar jayi Si’ondidur,
U shu yerde sundurdi düshmenning otluq oqlirini,
chëqip tashlidi qalqan, qilich we barliq jeng qorallirini.
Sëlah
I Xuda, sheriping parlaq nurlar chachar,
owgha bay taghlardinmu zor heywiting bar.
Düshminingning baturliri bulang-talang qilinghanda,
qol körtürelmidi hetta birmu palwini,
tamam menggülük uyqugha ketkenidi hemmisi.
Gürkireshliringdin Yaqup ëtiqad qilip kelgen i Xuda,
at hem jeng harwiliri turup qaldi urush meydanida.
Qorqushqa tëgishliktur peqet sendinla, i Xuda,
kimmu özini tik tutalar ghezipingning aldida?
8-9 Höküm ëlan qilish üchün sen ornungdin turghiningda,
yer-zëminni basti qorqunch sükinati, i Xuda.
Jakarliding ersh’elada turup büyük hökümüngni,
qutquzmaq bolup jahandiki barliq ëzilgenlerni.
Sëlah
10 Xuda sëning gheziping ashurar shöhritingni,
kemer qilip baghliding bëlingge qehringni.
 
11 Ada qilinglar qesem qilghanni Perwerdigaringlargha,
sowgha keltürsun qoshna eller qorqushqa layiq Xudagha.
12 Emeldarlar kibrini Xuda sundurar,
qorqar uningdin barliq padishahlar.

*76-munajat:2
Salëm – Yërusalëmning qisqartilip atilishi.77-munajat

Asaf yazghan munajat bolup, “yidutun” ahangida ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
Kötürimen Xudagha peryadimni,
muqerrer anglar u mëning zarimni.
Musheqqette Rebbim sanga telpündim,
këchiliri du’a qilip ötündim,
tesellige ërishmidi bu könglüm.
Ahuzar chektim i Xuda, sëni sëghinip,
yoqitar boldum özümni, sëni yad ëytip.
Sëlah
Sen jawab bermigech uyqusizdur közlirim,
köngül bi’aramliqta gepke kelmes tillirim.
 
Yad ëtimen ötüp ketken künlerni,
yiraq ötmüshtiki güzel chaghlarni.
U këchiler, ëytqan munajatlirim bilen tolghanidi,
ularni oylap, könglümde shundaq so’allar peyda boldi:
Rebbim mëni menggüge terk ëtermu?
Emdi manga rehim-shepqet qilmasmu?
Öchmes muhebbiti emdi bizge öchtimu?
Wediliri menggüge inawetsiz boldimu?
Xuda shepqet qilishni yaki untup qaldimu?
Rehimdillik ornini yaki ghezep aldimu?
Sëlah
10 Andin men dëdim: “Mëni eng azablaydighini shuki,
ulugh Xuda emdi bëshimizni silimaydighan boldi.”
 
11 Yad ëtimen Igem yardemliringni,
qedimdin buyanqi karametliringni.
12 Zahir bolar ejirliring xiyalimda,
bizler üchün qilghan ishliring dilimda.
13 I Xuda, sëning yolung muqeddestur,
ulughluqing alemde yëganidur.
14 Möjiziler igisi bolghan Xudadursen,
qudritingni insaniyetke körsetkensen.
15 Qudritingde qutquzdung öz xelqingni,
Yaqup bilen Yüsüpning ewladini.
Sëlah
titrep sendin qorqqanidi.
Dëngiz tëgi lerzige kelgenidi.
17 Qara bulut köksidin sular töküp,
asmanmu hem güldürmama güldürlitip,
nur oqliring chaqmaq chëqip ëtilghanti.
18 Quyunda güldürmamang güldürligenidi,
chaqmiqingdin jahan nurgha chömülgenidi,
alaqzade bolup yermu tewrigenidi.
19 Sen dëngizdin yol achqaniding,
ulugh sulardin ötüshke imkan qilding,
lëkin esla körünmes idi izing.
20 Yëtekliding qowmingni qoy padisidek,
Musa we Harunni qilip sen qoychidek.

*77-munajat:16
Sular – Mu’ellip bu yerde “Misirdin chiqish”tiki Qizil Dëngizda yüz bergen weqelerni közde tutqan.78-munajat

Asaf yazghan terbiyewi munajat
 
Ey xelqim, qulaq salghin telimimge,
zëhningni ber mëning herbir sözlirimge.
Hëkmet bilen achay men aghzimni,
bayan eylep silerge ötmüshtiki sawaqlarni.
Bizge ëytip qaldurghan bularni ejdadimiz,
anglighan we bilgentuq bularni ulardin biz.
Neslimizdin yoshurmaymiz shunga ularni,
biz sözlep bërimiz ewladlargha,
Xudaning shereplik ishi we qudritini,
hem uning körsetken möjizilirini.
Perzlirini chüshürdi u Yaqup neslige,
qanunlirini turghuzdi u hem Isra’illargha.
“Balanglargha ögitinglar bularni” dep,
emr qilghanidi u ejdadimizgha.
Ewladlirimiz bularni choqum bilgey,
hetta tughulmaqchi bolghan balilarmu,
ewladmu-ewlad balilirigha ögetkey.
Yar-yölek qilghay ular Xudani,
ri’aye qilip uning emrlirige,
ejrini püküp köngüllirige.
Dorimisun ular ejdadlirini –
ularning ita’etsiz, jahilliqini.
Semimiyetsizlik bolmisun dillirida,
sadaqetsizlik bolmisun ularda.
Oqyaliq bolsimu Efrayim nesli,
jengde arqigha burulup qachti.
10 Ular Xudaning ehdisige boysunmidi,
hem uning qanuni boyiche mangmidi.
11 Untughandur ular Xudaning ishlirini,
yene uning körsetken möjizilirini.
12 Misirdiki Zo’an dalalirida,
körsitilgenidi möjize ejdadlirimizgha.
13 Dëngizni yërip ularni ötküzgenidi,
suni qiya kebi tik turghuzghanidi.
14 Kündüzi yëteklise ularni bulut bilen,
këchisi yol bashlighanidi Otning nuri bilen.
15 U chölde tashni yërip su chiqarghanidi,
süyini dëngiz kebi mol qilghanidi.
16 Tashlardin ëtilip chiqip sular,
aqqanidi derya kebi ular.
17 Emma chölde isyan kötürdi ulugh Xudagha,
shuning bilen patti ular yene ëghir gunahqa.
18 Ular qesten sinap Xudani,
nepsi üchün telep qildi ta’amni.
19 Dëgenidi ular haqaret qilip Xudagha:
“Salalamdu dastixan mushu chöl-dalagha?”
20 Derweqe, u uruwidi tashni,
sular bulaqtek ëtilip chiqti.
“Emdi u bizge nan bilen
göshni bërelemdu?” dëyishti.
21 Anglap buni Perwerdigar ghezeplendi,
Yaqup neslige ghezep oti chüshti,
qehri uning Isra’il neslige tegdi.
22 Ishenmidi ular Xudagha,
tayanmidi uning nijatliqigha.
23 Biraq Xuda emr qilip yene asmangha,
buyrudi ershning derwazisini ëchishqa.
24 Yëmekliki üchün köktin yaghdurdi manna,
dëmek, ersh yëmeklikini berdi ulargha.
25 Insanlar perishtilerning nënini yëdi,
Xuda ata qilghach buni, ular toydi.
26 Xuda kökte uchurdi sherq shamilini,
yëteklep keldi jenub shamilini.
27 Chang-tozandek yaghdurdi göshlerni ulargha –
qushlarni qondurdi sahildiki qumlar kebi etrapigha.
28 U yaghdurdi bularni bargahlirining otturisigha,
chüshürdi chëdirlirining etrapigha.
29 Ular yëdi xalighanche, toydi qorsaqliri,
boldi ijabet ularning Xudadin tiligenliri.
30 Lëkin nepsi ularning tëxi toymay turupla,
chaynawatqan göshliri ëghizlirida turghandila,
31 ghezipi këlip Xudaning ulargha,
qiriwetti ularning eng jesur palwanlirini,
Isra’illarning yaramliq yash yigitlirini.
32 Kördi shunche köp körgülükni, lëkin towa qilmidi,
kördi shunche köp möjizilerni, lëkin anga ishenmidi.
33 Shunga Xuda hayatini ularning
axirlashturdi menisizlik ichide,
ötti yilliri dekke-dükkide.
34 Ölüm kelgende ular eske aldi Xudani,
towa qilip ixlas bilen izdeshke bashlidi uni.
35 Oylidi ular “qoram tashtek bashpanahimiz –
ulugh Xuda – qutquzghuchi, nijatkarimiz.”
36 Lëkin ularning maxtashliri ëghizda idi,
tillirida dëgenliri yalghan idi.
37 Xudagha sadiqliq yoq idi köngülliride,
shunga emel qilmaytti tüzgen ehdisige.
38 Biraq Xuda yenila rehimdil bolghach,
gunahlirini kechürüp, yoqatmidi ularni,
qayta-qayta bësiwaldi ghezipini,
hem tökmidi qehrining hemmisini.
39 Eslidi u ularning insanliqini,
nepes kebi ketse qaytip kelmeydighanliqini.
40 Biraq ular isyan qilghach chölde talay qëtim,
azar yep dili Xudaning, boldi köngli yërim.
41 Ular qaytidin yoldin chiqip sinap Xudani,
zëde qildi Isra’illar ëtiqad qilip kelgen
muqeddes Xudaning yürikini.
42 Untudi ular Xudaning küch-qudritini,
estin chiqirip yawdin qutuldurghan künini.
43 Untudi ular Xudaning Misirdiki möjizilirini,
Zo’an tüzlenglikide körsetken karametlirini.
44 Qangha aylandurup qoyghach Xuda deryasini ularning,
ichmek mumkin bolmidi sulirini deryaning.
45 Neshterlik chiwin apiti peyda qildi ulargha,
paqilarni ewetti zëminini xarab qilargha.
46 Ëtizliri uchridi chëketkiler hujumigha,
hosullirining hemmisi yem boldi ulargha.
47 Weyran boldi möldürde üzümzarliri,
üshshüp qaldi soghuqta enjürliri.
48 Möldür tëgip weyran boldi qoy-kaliliri,
köyüp ketti chaqmaq soqup charwa-malliri.
49 Qehr-ghezep, külpet, nepret yaghdi Xudadin,
keldi bu bir türküm buzghunchi perishtiler ershtin.
50 Ghezipi chekke yëtip Xudaning,
jënini ayimaq bolup ularning,
waba kësel ewetti ulargha.
51 Perwerdigar öltürüwetti Misirda barliq tunji balilarni,
52 U xelqini pada kebi bashlap mangdi chopan bolup,
chöl-bayawan, jeziride padisigha qoychi bolup.
53 Aman-ësen qilghach Xuda ularni,
qorqunchtin xaliy mangdi yolini,
gherq qildi dëngizgha düshmenlirini.
54 Xuda yëteklidi ularni muqeddes zëminigha,
ëlip keldi ong qolida ërishken tëghigha.
55 Xuda qoghliwëtip u yerdin yat ellerni,
Isra’illargha bölüp berdi yerlirini.
Isra’il qebilisige ëlip berdi öylirini.
56 Emma ular ita’etsizlik qilip,
sinap kördi ulugh Xudani,
terk etti uning perzlirini.
57 Ejdadliridek yoldin tëyip wapasizliq qildi ular,
ishenchsizlikte xuddi ëgilip ketken yagha oxshar.
58 Ëgizlikte qurup ibadetgahlar,
yasap uninggha herxil butlar,
keltürdi ular Xudaning achchiqini,
örtidi Xudaning yürikini.
59 Buni körüp ghezeplendi Perwerdigar,
ret qilindi shu haman Isra’illar.
insanlar arisigha tikken chëdirini.
62 Tashlap berdi öz qowmini qilich astigha,
chachti hem ghezipini ular bëshigha.
63 Otta köydi ularning qiran yigitliri,
naxsha-küysiz qaldi berna qizliri.
64 Yiqilsimu rohaniyliri tigh aldida,
tul qalghan ayalliri tutalmidi haza.
65 Bu chagh Igem uyqudin oyghanghan adem kebi,
sharabning küchi bilen rohlanghan batur kebi.
66 Meghlup qilip chëkindürdi reqiblirini,
menggüge reswa qilip ularni.
67 Xuda ret qilip Yüsüp chëdirini,
tallimastin Efrayim qowmini,
68 belki tallidi Yehuda qowmini,
yeni özi söygen Si’on tëghini.
69 Quruldi muqeddes ibadetgah asman-pelek,
mezmut we ebediydur asman-zëmin yaralghandek.
70 Perwerdigar tallap Dawutni,
chaqiriwaldi qoy qotinidin uni.
71 Yeni bëqishtin saghliq qoylarni,
chaqirdi bëqishqa Yaqup qowmini –
özige mensup bolghan Isra’illarni.
72 Baqti Dawut ularni köngül qoyup,
yëteklidi shundaqla mahir bolup.

*78-munajat:51
Ham – Nuhning oghli bolup, u Misirliqlarning ejdadidur. “Ham chëdiri” Misirni körsitidu.

78-munajat:60
Shilo – Efrayimlar yashighan bir sheher bolup, Yërusalëmdin 32 kilomëtir yiraqliqqa jaylashqan. Ehde sanduqi deslepki mezgillerde mushu yerde saqlanghanidi. “Muqeddes Kitab. Birinchi Samu’il” 1-babqa qaralsun.

78-munajat:61
61-ayettiki “qudriti” we “shöhriti” dëgen sözler Xuda öz qowmi bilen tüzgen ehdisi saqlanghan sanduqni körsitidu.

§78-munajat:61
61-ayettiki “qudriti” we “shöhriti” dëgen sözler Xuda öz qowmi bilen tüzgen ehdisi saqlanghan sanduqni körsitidu.79-munajat

 
I Xuda, yat eller bësip kirdi zëmininggha,
ular bulghap muqeddes ibadetxanangni,
xarabige aylandurdi Yërusalëmni.
Asmandiki qushlargha yem qildi ular,
qulliringning jesetlirini.
Tashlap berdi daladiki haywanlargha,
mömin bendiliringning etlirini.
Yërusalëmda derya qilip ëqitti ular,
xelqingning qanlirini.
Birer tirik jannimu qaldurmidi hetta,
kömgili jesetlirini.
Haqaritige qalduq qoshna ellerning,
mesxire nishani bolduq ularning.
I Perwerdigar, gheziping qachanghiche, menggügimu?!
Ot bolup yanghan gheziping bësilarmu?
Qehringni chach sëni tonumighan ellerge,
we sanga ëtiqad qilmighan seltenetlerge.
Chünki ular weyran qildi Yaqupning neslini,
xaniweyran qilip uning makanini.
Bizdin alma soriqini gunah qilsa ejdadimiz,
bizge tëzraq rehim qilghin,
bekmu nachar chünki bizning ehwalimiz.
I nijatkarimiz Perwerdigar,
shöhriti üchün namingning,
bolghin bizge medetkar.
Kechürgeysen gunahimizni,
naming üchün qutquzghin bizni.
10 “qëni ularning Xudasi” dep,
yat eller mazaq qilsa bolamdu?
Qirghin qilghan tursa ular qulliringni,
körset bizge ularni jazalighanliqingni.
11 Esirlerning ah-zarlirini anglighaysen,
ölümge buyrulghanlarni qudritingde saqlighaysen.
12 I Igem,
sanga qilghan haqaritini qoshna ellerning,
yette hesse ashurup özige ber ularning.
13 Biz sëning öz qowming, qoy padangdurmiz,
sanga menggü hemdusana-shükür ëytimiz,
medhiyemizni ewladtin-ewladqiche dawam ëtimiz.

*^
Asaf yazghan bu munajat Babil padishahi Nebukedneser miladiyedin burunqi 587-yili Yërusalëmni, jümlidin u yerdiki muqeddes ibadetxanini weyran qilip, köp sandiki Isra’illarni esir ëlip, Babilgha ëlip ketkendin këyin yëzilghan bolushi ëhtimalliqqa yëqin.80-munajat

Bu Asaf yazghan munajat bolup, “guwahliq nëluperi” dëgen ahangda ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
I Isra’illargha qoychi bolup yol bashlighuchi,
Yüsüp neslini qoy padisidek yëtekligüchi,
ötüney, bizge qulaq salghin,
shan-shereplik nurungni chachqin.
Efrayim, Binyamin we Manasse qebililirimizde,
körsitip qudritingni, qutquzghin bizni.
Qayta güllet bizni i Xuda,
körsetkin bizge didaringni,
shunda taparmiz nijatliqni.
I Perwerdigar – Qudretlik Serdar Xuda,
ghezipingdin qobul körmey du’ayimizni,
qachanghiche ret qilarsen bizlerni?
Qayghu berding nan ornigha yëyishke,
chëlek-chëlek yashni berding ichishke.
Qilding qoshna ellerge bizni talishish nishani,
düshmenlirimiz öz’ara mesxire qilishar bizni.
I Qudretlik Serdar Xuda,
qayta güllet bizni,
körsetkin bizge didaringni,
shunda taparmiz nijatliqni.
Misirdin ëlip kelding bir tüp üzüm köchiti, Bir tüp üzüm köchiti – Isra’illargha simwol qilinghan.
yat ellerni qoghlap özüng tikting uni.
Zëmin teyyar qilip berding u köchetke,
yiltiz tartip keng yëyildi zëmingha.
10 Taghlar qaldi uning sayisi tëgide,
këdir derexliri qaldi shaxliri astida.
11 U uzartti shaxlirini ta dëngizghiche,
notilirini Firat deryasighiche.
12 Nëchün buzup uning qashasini,
yoldin ötkenlerge bërisen mëwisini?
13 Ormandiki yawa tongguz uni xarab qilmaqta,
daladiki haywanatlar uningdin ozuqlanmaqta.
14 I Qudretlik Serdar Xuda,
qayta kelgin yënimizgha.
Samadin nezer sëlip üzümzarliqqa,
ghemxorluq qilghin üzüm tallirigha.
15 Ong qolungda östürgen yiltizghu bu,
u özüng üchün chong qilghan oghlung idighu.
16 Mana u kësiwëtildi, köydürüldi otta,
halak bolmaqta ghezeplik bëqishingda.
17 Qanat astinggha alghaysen özüng tallighanni,
aman qilghaysen özüng üchün östürgenni.
18 Bizler hergiz sendin ayrilmaymiz shunda,
gülletkin bizni, ibadet qilimiz sanga.
19 I Perwerdigar – Qudretlik Serdar Xuda,
qayta güllet bizni,
körsetkin bizge didaringni,
shunda taparmiz nijatliqni.

*80-munajat:1
Kërub – Perishtige oxshaydighan, ershte yashaydighan intayin küchlük bir xil qanatliq mexluq. Eyni waqitta Xudaning ehde sanduqining üstige bu mexluqning ikki dane heykili ornitilghan. Xudaning ehde sanduqining yene bir ismi “Xudaning texti”dur. Shu sewebtin “kërublar otturisida textte olturghuchi” dep ëlinghan.

80-munajat:8
Bir tüp üzüm köchiti – Isra’illargha simwol qilinghan.81-munajat

 
Küch-quwwitimiz bolghan Xudagha,
shadliqta medhiyeler oqunglar.
Yaqup ëtiqad qilip kelgen Xudani
xush bolup küy-naxshigha qëtinglar.
Chiltar, dap, mungluq lirani ëlip qolunglargha,
medhiye naxshanglarni tengkesh qilip ëytinglar.
Yëngi ay tughqanda we ay tolghanda,
bayram qilip burghilarni chëlinglar.
Bu Isra’illargha chüshken bir permandur,
Yaqup ëtiqad qilghan Xudaning hökümidur.
5-6 Yüsüp neslini Misirdin chiqqan waqtida,
buni Isra’illargha qanun qilip bëkitkendur.
 
men natonush bir awazni anglidim:
“Uning mürisini yüktin bikar qildim,
qollirini sëwettin azad qildim.
Qistangchiliqta nida qilsang,
men sëni qutuldurdum.
Qara bulutlar arisidin sanga jawab berdim,
Sëlah
Tingsha xelqim, qulaq sal ey Isra’illar!
Men silerni agahlanduray:
Zëmininglarda yat ilahlargha orun bermenglar,
hem ulargha bash qoyup, sejde qilmanglar.
10 Silerni Misirdin ëlip chiqqan
Perwerdigaringlar mendurmen.
Ëghizinglarni achsanglar,
beriketke toldurimen.
11 Biraq xelqim sözümni anglimidi,
Isra’il xelqi manga boysunmidi.
12 Shunga men qoyuwettim ularni öz tersaliqigha,
mëngiwerdi dessep ular özi xalighan yollargha.
13 Xelqim sözümge qulaq salsa idi,
Isra’illar men bashlighan yolda mangsa idi.
14 Düshmenlirini ularning tëzla bash egdürer idim,
reqiblirige qudritimni bildürüp quyar idim.
15 Shunda, manga öchmenler qorqup boysunar idi,
ular hemishe shermendilikte qalar idi.
16 Silerni bughdayning eng ësilida baqar idim,
tashtin hesel chiqirip teshnaliqinglarni qandurar idim.”

*^
Gittif – Gat shehiride ijad qilinghan bir xil saz yaki ahangning nami. Yene bir chüshendürülüshte, birer bayram yaki murasimda ëytilghan naxshidur.

81-munajat:7
Miriba – Jayning ismi bolup, ëlishish, jëdel dëgen menide. Isra’illar bu yerlerde Musa peyghemberdin renjigenidi we Perwerdigarni sinimaqchi bolghanidi. “Tewrat. Misirdin chiqish” 17-babqa qaralsun.82-munajat

Asaf yazghan munajat
 
Xuda bash bolup olturup ershtiki mejliste,
deydu mundaq hökümdarlargha:
“Naheq höküm chiqirisiler qachanghiche?
Rezillerge yan basisiler ne chaghqiche?
Sëlah
Yëtim-yësir, namratlargha körsitinglar adaletni,
aqlanglar ëzilgenler we ajizlarni.
Miskin we yoqsullarni qutquzunglar,
rezillerdin ularni azad qilinglar.
Nadan we bilimsizdur ularning hemmisi,
mangar ular zulmet ara, tewrer yerning ulliri.
Dëgenidim silerge: siler ‘ilahlar’,
hemminglar ulugh Xudaning ‘perzentisiler’!
Lëkin silermu bashqa bendilerdek ölisiler,
xuddi barliq hökümranlardek tügeysiler.”
 
Soraq qilghin yer yüzige këlip i Xuda,
chünki pütkül xelqler tewedur sanga.


83-munajat

Asaf yazghan munajat
 
Ün chiqarmay jimip qalma i Xuda,
süküt qilip yoqap ketme i Xuda.
Chünki sanga öch bolghanlar
bash kötürüp chiqmaqta.
Sanga düshmen bolghanlar
shunche dawrang salmaqta.
Ular quwluq ishlitip,
suyiqest qilar xelqingge.
Qarshi pilan tüzüsher,
sen qedirligenlerge.
Deydu ular:
“Yürünglar, barche qowm qataridin yoq qilayli Isra’illarni,
ëlinmisun ikkinchi ëghizimizgha ularning nami.”
Ular birge meslihetler qilishmaqta,
sanga qarshi ittipaqmu tüzüshmekte.
Mana, Idomluqlar, Isma’ilning nesilliri,
Mo’abliqlar we Hagrilar,
Gibal, Ammon we Amalek,
Filistiye hemde Tir ahaliliri,
Assuriyemu ulargha qoshuldi,
ular Lut oghullirigha
yar-yölek bolup kelgenidi.
Sëlah
I Xuda, sen Midyanliqlargha
Qishon deryasida Sisira we Yabingha
qandaq taqabil turghan bolsang,
shundaq taqabil turghin ulargha.
10 Ular Ëndor yëzisida qirilghanidi,
tenliri tëzek kebi oghutqa aylanghanidi.
11 Halak qilghaysen ularning
12 Chünki ular mundaq dëgenidi:
“Özimizning mülki qiliwalayli
13 I Ilahim, sersan qiliwet ularni
boranda qalghan qamghaqtek.
Soruwetkin ularni
shamalda qalghan samandek.
14 Köydürüwetkin ularni –
otqa oxshash ormanliqqa tutashqan,
yalqun kebi tagh baghrigha yamashqan.
15 Qoghliwetkin ularni borining bilen,
wehime sal ulargha quyunung bilen.
16 Chüshürgin nomusta yüzini, i Perwerdigar,
taki yardem sorighiche sëningdin ular.
17 Qara yüz bolghay ular nomustin,
reswa bolup yoqalghay zëmindin.
pütkül jahanda eng büyük turar.

*83-munajat:11
Orëb we Zi’ëb – Midyanlarning begliri yaki serkerdiliridur.

83-munajat:11
Zebax we Zalmunna – Midyanlarning emirliridur.

83-munajat:12
Chimen-yaylaq – Isra’iliye zëminini körsitidu.

§83-munajat:18
Perwerdigar – Bu ayette Xudaning xas nami bolup, Ibraniyche nusxida “yahweh” dep ëlinghan.84-munajat

 
Neqeder ezizdur uchrishish jaying,
i Perwerdigar – Qudretlik Serdar.
Sëghinip shunchilik boldum men teshna,
i Igem ibadetxanining hoylilirigha.
Bolmaqta qelbim we jismim shunche intizar,
Manga shah bolghan i Qudretlik Serdar Xuda,
qurbanliq supangning etraplirigha,
hetta qushqachlar saldi uwa,
qarlighachmu jay tapti balilirini bëqishqa.
Neqeder bextlik ibadetxanangda bolghanlar,
toxtimastin sanga hemdusana oquwatqanlar.
Sëlah
Neqeder bextlik sendin küch-qudret tapqanlar,
qelbidin Si’onni tawap qilishqa intizar bolghanlar.
Yigha-zar qaplighan qurghaq jilghidin ötkende ular,
u yerni bulaqliq makangha aylandurar,
u yer küz yamghurliri bilen beriketliner.
Mangghansëri ular quwwet üstige quwwet tapar,
Si’ongha yëtip bërip, Xudaning huzurida hazir bolar.
I Perwerdigar – Qudretlik Serdar Xuda,
qulaq salghin du’alirimgha.
Tingshighin iltijayimni,
i Yaqupni tallighan Xuda.
Sëlah
Ilahim, köngül bölgin qalqinimiz padishahqa,
neziringni ber özüng tallighininggha.
ewzeldur bashqa yerde ötken ming kündin.
Ela bilimen Xuda öyining bosughisida turushni,
rezillerning rahet-paraghetlik öyide yashashtin.
11 Bizge quyash, qalqandur Perwerdigar Igimiz,
ata qilar u shan-shöhret we shapa’et.
Durus yolda mangghanlardin,
ayimas yaxshiliqini ta’ebed.
12 I Perwerdigar – Qudretlik Serdar,
bextliktur sanga tayanghanlar.

*^
Gittif – Gat shehiride ijad qilinghan bir xil saz yaki ahangning ismidur. Yene bir chüshendürlüshide, “bu bayram yaki murasimda ëytilidighan naxsha” dëyilgen.

84-munajat:2
Hayatliq buliqi bolghan birdinbir Xuda – Bezi terjimilerde “hayat Xuda” dep ëlinghan.

84-munajat:10
Ibadetxanangda – Bezi terjimilerde “ibadetxanangning hoylilirida” dep ëlinghan.85-munajat

Korahning ewladliri yazghan munajat bolup, naxsha qilip ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
Neziring tegken zëmingha iltipat eylep i Igem,
qayta güllep-yashnatqaniding yurtini Yaqupning.
Epu qilip qilmishini xelqingning,
kechürgeniding gunahlirini ularning.
Sëlah
Achchiqingni yutuwëtip ichingge,
ottek yanghan qehringni basqaniding.
Bizge nijatliq bërip kelgen i Xuda,
bizge bolghan achchiqinggha hay bërip,
alghin bizni qaytidin öz mëhringning qoynigha.
Bizge Xuda ebediy ghezeplinip turamsen?
Ghezipingni ewladtin-ewladqiche sozamsen?
Shadlinishi üchün sendin xelqingning
bizni qayta güllendürüp qoymamsen?
Bizge bergin menggülük muhebbitingni,
ata qilghin bizge hem nijatliqingni.
 
Qulaq salay Xudaning sözlirige,
xatirjemlik, amanliq bëridu Igem
öz xelqi we teqwadarlirigha,
mangmisun dep xata yolda ular yene.
Shundaq, ixlasmenlerni qutquzar Xuda,
zahir bolup shan-sheripi zëminimizda.
10 Xudaning menggülük muhebbiti we sadaqiti
ëlip këler heqqaniyliq we amanliqni.
11 Wapadarliq zëminda mewjut bolar,
heqqaniyliq ershlerdin baqar.
12 Perwerdigar beriket ata qilar,
yerlirimiz choqum hosulluq bolar.
13 Heqqaniyliq, elchisi bolup Xudaning,
këler aldida yol hazirlap Perwerdigarning.


86-munajat

Dawutning du’asi
 
Bichare we mohtajdurmen, i Rebbim Xuda,
nidayimgha qulaq sëlip jawab bergin manga.
Sanga sadiq bendengning saqlap qalghin jënini.
Qutquzuwalghin, peqetla sanga tayanghan qulungni.
Chünki senla birdinbir mëning Xudayimsen.
I Rebbim, iltipat eyligin manga,
qilmaqtimen künboyi iltija sanga.
Men pëqir qulungning könglini bir shad qilghina,
chünki men sëghinip du’a qilimen sanga.
I Rebbim, berheq sen mëhriban we epuchan,
mëhring cheksiz, iltija qilghanlargha her qachan.
I Perwerdigar, köngül bölgin mëning du’ayimgha,
qulaq salghin shepqet sorighan iltijayimgha.
Sëghinimen Rebbim sëni kün chüshkende bëshimgha,
chünki sen jawab bërip kelding manga da’ima.
ulugh ishni qilghuchi peqet bir özüngla.
Sen yaratqan barliq qowmlar
këlip aldinggha sejde qilar
hem namingni ulughlar ular.
10 Ajayip ulugh möjiziler igisisen,
berheq, yalghuz senla Xudadursen.
11 Perwerdigar, ögetkin manga yolungni,
egiship sanga heq yolda yashay.
Qaratqin özünggila bu qelbimni,
chin dilimdin sanga ixlas qilay.
12 Pütün qelbim bilen shükürler ëytimen sanga,
ulughlaymen namingni menggüge Rebbim Xuda.
13 Chünki qutquzdung jënimni jehennem dergahidin,
özgermes muhebbiting shunche cheksiz bolghach manga.
14 I Xuda, manga qarshi turidu menmenchiler,
jënimni almaq üchün izder mëni wehshiyler.
Közge ilip qoymas sëni qilche ular.
15 Lëkin Rebbim rehimdil, shepqetliksen,
asanliqche ghezeplenmeysen,
mëhir-muhebbet, sadaqette cheksizsen.
16 Halimgha baq, manga shepqet eyligin,
mendek qulunggha küch-madar ata qilghin,
pëqir qulungni musheqqettin qutquzghin.
17 Körset manga shepqitingni,
yardem bergin i Perwerdigar,
tapsun qelbim teselli,
bolsun shermende manga öch bolghanlar.

*86-munajat:8
Ilahlar – Bu yerde ëytilghan “ilahlar” dunyadiki her xil xelqler ishinidighan yalghan ilahlarni körsitidu.87-munajat

Korahning ewladliri yazghan mungluq munajat
 
Muqeddes taghlar ara Xuda qurghan sheher* Xuda qurghan sheher – Si’on shehirini, yeni Yërusalëmni körsitidu. turar.
Perwerdigar Isra’iliyening barliq jayliridin
Si’on shehirini eng yaxshi körer.
Ey Xudaning shehiri,
sheripingge pütülmekte ulugh ishlar.
Sëlah
 
Raxabliq Raxab – Misirning leqimidur. we Babilliqlar bardur mëni tonughanlar arisida, 4-ayet Xudaning ëytqan biwasite sözliridur.
Filistiyelik, Tirliq hem Ëfiyopiyelikmu shu qatarda.
Deymen ular heqqide: “Bu ademler tughulghan Si’onda.”
 
Si’on toghruluq mundaq ëytilar:
“Si’onda tughulghan her millettin bolghanlar”,
ulugh Xuda özi Si’onni puxta qilar.
Yat qowmni pütkinide tizimgha Perwerdigar:
“Bu kishi Si’onda tughulghan” dep yëzip qoyar.
Sëlah
Naxshichi, ussulchilar naxshini mundaq ëytar:
“Ey Si’on, mëning hayat menbeyim sëningdidur.”

*87-munajat:1
Xuda qurghan sheher – Si’on shehirini, yeni Yërusalëmni körsitidu.

87-munajat:4
Raxab – Misirning leqimidur.

87-munajat:4
4-ayet Xudaning ëytqan biwasite sözliridur.88-munajat

Korahning ewladliri we Ezraxning oghli Hëman yazghan terbiyewi munajat bolup, “maxalat-lë’anot” ahangida naxsha qilip ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
I Perwerdigar, nijatkarim Xuda,
këche-kündüz men sanga qildim nida.
Qobul qilghin du’ayimni,
anglighin nidayimni.
Chünki derdler jënimgha patti,
hayatimmu ölümge yëqinlashti.
Bir putum sanggilidi gör aghzigha,
küch-madar qalmidi hëch tënimda.
Ölüklerdin hëchbir perqsizmen,
tënim lehettiki murdidekla.
Untulghanmen ölüklerdek,
mëhringdin mehrummen ulardekla.
Tashliwetting sen mëni chongqur hanggha,
tashliding hem zulmet, qarangghuluqqa.
Yelkemni basti yük bolup sëning qehring,
manga qattiq zerbe boldi hayat dolqunliring.
Sëlah
Yiraq qilding mëningdin dostlirimni,
yirgendürdüng mëningdin hem ularni,
qamap qoydung chiqalmas qilip mëni.
I Perwerdigar, közlirim xireleshti azabta,
her küni qilimen sanga nida,
qollirimni kötürüp du’agha.
10 Ölüklerge körsetmekchimusen karametliringni?
Murdilar ornidin turup medhiyelermu sëni?
Sëlah
11 Qebride kimmu bayan qilsun menggülük muhebbitingni?
Ölükler makanida kimmu maxtisun sadaqitingni?
12 Qarangghuluqta kimmu körelisun karametliringni?
“Untulghanlar zëmini”da yaxshiliqingni?
13 I Perwerdigar, nale qilimen sanga,
her seherde qilip du’a.
14 I Perwerdigar, tashliwetting nëchün mëni?
Nëchün mendin yoshurisen didaringni?
15 Ëzilip tas qalghantim ölüshke yash chëghimdin,
qiynilip pëtip qaldim ümidsizlikke dehshitingdin.
16 Qehr-gheziping basti üstümni,
wehimiliring nabut qildi mëni.
17 Kelkün kebi ular mëni ëliwaldi qoynigha,
chüshüp qaldim men ularning qorshawigha.
18 Yiraq qilip mëningdin hemrahlirim, dostlirimni,
yar qilding peqet manga qarangghuluqni.


89-munajat

Ezraxning oghli Ëtan yazghan terbiyewi munajat
 
Perwerdigar menggülük muhebbitingni ebediy küyleymen,
sadaqitingni ewladtin-ewladqiche bayan eyleymen.
Jakarlaymenki muhebbiting menggü özgermes,
sadaqiting ersh’eladek mezmut, tewrenmes.
Rebbim, sen dëdingki:
“Talliwalghan bendem bilen ehde qildim,
qulum bolghan Dawutqa qesem qildim.
Sëning ewladliringni ebediy xanidanliqqa ige qilimen,
neslingning textke warisliq qilishigha kapaletlik qilimen.”
Sëlah
I Igem, ersh’elada möjiziliring tebrikliner,
sadaqiting perishtiler arisida medhiyeliner.
Büyüklükte sanga tengdash biri yoqtur,
ersh’elada hëchkim sanga oxshimastur.
Xudaning heywisidin perishtiler titrep turar,
etrapida hemmeylen qorqup turar.
sanga oxshash qudret igisidin yene kim bar?
Etrapingni sadaqetlik orap turar.
Dëngiz qanche meghrur bolsun sen uninggha hökümransen,
örkeshlise dolqun yasap uni bësip tinchlandurisen.
qudritingde düshminingni bitchit qilding.
11 Asman, zëmin – pütün jahan sëningkidur,
uningdiki hemme nerse peqet sëning ijadingdur.
12 Yaratqansen shimal, jenub we ulardiki hemmini,
shadliqta namingni küyler Tabor, Xermon choqqiliri.
13 Biliking qudretlik, qolung küchlüktur,
üstün kötürülgen ong qolung ghalibtur.
14 Textingning uli bolsa heqqaniyliq, adalettur,
muhebbet we sadaqetlik hökümranliqingning hemrahidur.
15 Tentene, alqishlarni qilghan xelq bextlik hësablinar,
yashar ular huzurungning nurida i Perwerdigar.
16 Naming bilen ular da’im shad bolar,
adalitingdin söyünüp tentene qilar.
17 Ularning küch-quwwet, shan-sheripi sendin këler,
shapa’iting bolghach ular da’im ghelibe qilar.
 
18 Berheq, bizning padishahimiz mensuptur Perwerdigargha,
tewedur Isra’illarni tallighan muqeddes Xudagha.
19 Bir wehiyingde mundaq dëgeniding sadiq öz bendengge:
“Men bir ezimetke yardimimni yetküzdüm,
el arisidin uni tallap, kötürdüm.
20 Dëmek, qulum Dawutni taptim,
muqeddes mëyimni sürkep bëshigha,
uni silerge padishah qilip tiklidim.
21 Qolum uninggha yölek bolar,
bilikim uni küchke toldurar.
22 Düshmenliri uni peqet yëngelmes,
peskeshlermu uni qistap ëzelmes.
23 Reqiblirini uning aldida weyran qilimen,
öchmenlirini yer bilen yeksan qilimen.
24 Sadaqitim, muhebbitim uninggha yar bolar,
mëning namim bilen u zeper quchar.
hoquqini yürgüzermen hem deryalargha.
26 U manga nida qilip dëdiki:
‘sen mëning atam, Xudayimdursen,
nijatkarim, qoram tëshimdursen.’
27 Men uni mëning tunji oghlum qilimen,
dunyadiki eng ulugh padishah qilip tikleymen.
28 Muhebbitim uninggha ebediydur,
qilghan ehdem menggüge buzulmastur.
29 Ewladlirini ebediy xanidanliqqa ige qilimen,
textini uning asman kebi dawam qildurimen.
30 Mubada uning ewladliri telimlirimdin chiqip ketse,
hökümlirim boyiche ish körmise.
31 Ular permanlirimni buzsa,
emrlirimge ita’et qilmisa,
32 unda men ita’etsizliklirini tayaq bilen,
gunahlirini yara-jarahet bilen jazalaymen.
33 Lëkin muhebbitimni Dawuttin üzmeymen,
yaki wedemge xiyanet qilmaymen.
34 Tüzgen ehdemni esla buzmaymen,
wedemdin peqet qaytmaymen.
35 Men muqeddes namimda qesem ichkenmen,
Dawutqa ëytqan sözümdin yanmaymen.
36 Uning ewladliri ebediy dawamlishar,
uning texti quyash kebi parlap turar.
37 U asmandiki sadiq guwahchi ay kebi
mustehkem, mezmut turar ebediy.”
Sëlah
38 Biraq hazir sen uni ret qilip tashliwetting,
özüng tallap bëkitken padishahqa ghezeplending.
39 Inkar qilding qulung bilen tüzgen ehdini,
tashliwetting uning taj-text – hoquqini.
40 Weyran qilding uning barliq qorghanlirini,
xarabe qilding sheher-qel’elirini.
41 Yoldin ötüwatqanlar bulimaqta shehirini,
u qoshna eller aldida reswa boldi.
42 Ghelibe qildurdung uning reqiblirini,
xushal qilding pütkül düshmenlirini.
43 Qayturdung uning qilichining bisini,
jenglerde meghlup qilding uni.
44 Yerge urdung uning heywitini,
küldek tozuttung textini.
45 Xijaletke chömdürüp
qisqartting yashliqini.
Sëlah
46 I Perwerdigar,
qachanghiche özüngni mendin qachurisen?
Qehr-ghezep otungni qachanghiche köydürisen?
47 Este tutqin i Xuda, ömrümning qisqiliqini,
nëmidëgen bihudiliktur insanning hayati.
48 Qaysi insan yashap ölüm körmeydiken?
Gördin öz jënini aman saqlap qalidiken?
Sëlah
49 I Rebbim,
sadaqette Dawutqa qilghan wediliring nelerde qaldi?
Burun körsetken mëhir-muhebbiting qeyerde qaldi?
50 Qulung uchrawatqan mesxirilerni eske alghaysen,
barche elning manga qilghan haqaretlirini körgeysen!
51 Reqibliring mëni da’im mesxire qilar,
özüng tallighan padishahni xar qilar.
52 Perwerdigargha menggü hemdusanalar bolghay!
Amin, amin!

*89-munajat:8
Qudretlik Serdar Perwerdigar – Bezi terjimilerde “samawi qoshunlarning serdari bolghan Perwerdigar” yaki “perishtilerning serdari bolghan Perwerdigar” dep ëlinghan.

89-munajat:10
Raxab – Ken’an xelqining qedimiy riwayetliride uchraydighan bir xil dëngizdiki mexluq bolup, u halaketlik dëngizgha we weyran qilghuchi küchlerge simwol qilinghan.

89-munajat:25
Dëngiz we deryalar – Bezi mutexessisler bu yerdiki “dëngiz”ni Ottura Dëngiz, “deryalar”ni Firat deryasi we uning tarmaq ëqimliri, dep qaraydu. Qandaqla bolmisun, bu yerdiki “dëngiz” we “deryalar” Xuda we uning padishahliqigha qarshi chiqqan düshmenlerge simwol qilinghan.4-bölek


90-munajat

Teqwadar Musa peyghemberning du’asi
 
I Rebbim, panah bolup kelding bizge,
ewladtin-ewladqiche.
Taghlar berpa qilinmastinla,
zëmin we alem yaritilmastinla,
özüng Xuda iding ezeldinla,
menggüge Xudadursen yenila.
Dëseng eger “ey insanlar, tupraqqa qaytinglar”,
insan shu’an tupraqqa aylinar.
Berheq, sen üchün ming yil goya
tünügün ötken bir kündekla,
yaki këchidiki birnechche sa’ettekla.
Insanni ëlip këtisen kelkündek,
uning ömri tüger goyaki chüshtek,
tang seherde ünüp chiqqan maysidek.
Maysilar ünüp chiqar seherde,
soliship këter axshamghiche.
Shübhisizki, biz halak bolimiz ghezipingdin,
wehimige chüshimiz qehringdin.
Ashkara qilisen yamanliqimizni aldingda,
pinhan gunahlirimizni jamalingning nurida.
Künlirimiz ghezep-neprette öter,
yillirimiz uh tartip azabta këter.
10 Ömrimiz yetmish yilche bolar,
seksenge ulishar maghduri barlar.
Emma eng yaxshi chaghlirimizmu
japa we qayghuda öter,
künlirimiz közni yumup achquche tüger,
hayatimiz uchqandek ötüp këter.
11 Ghezipingning qudritini kim oylap yëter?
Qehringge layiq kim sendin eyminer?
12 Ömür qisqa, qedirleshni ögetkin bizge,
shu ömürning sawaqliri ornisun qelbimizge.
13 I Igem ötüney men, qaytip kelgin arimizgha,
qachanghiche yashaymizki mohtaj bolup shepqitingge?
Rehim eyle sëni söygen bendiliringge!
14 Her seherde qandursang ger bizni chin muhebbitingge,
her kün alqish yangratqaymiz sëning qutluq sheningge.
15 Bizge qanche uzun azab salghan bolsang,
bizni qandaq külpetlerge qoyghan bolsang,
emdi shunche külke, shadliq bergin bizge.
16 Sadiq bendiliring körsun nijatliqingni,
ularning perzentliri shan-shöhritingni.
17 I Rebbimiz, mëhring bizge yar bolsun,
medet qilghin, ishlirimiz ong bolsun,
qollirimiz berikitingge liq tolsun.


91-munajat

Kimki makan tutsa ulugh Xudaning panahida,
yashar u hemmige qadir Xuda sayisida.
Ëytarmen Perwerdigargha: “Bashpanahim, qorghinimsen,
ishenchimni baghlighan Xudayimsen.”
Berheq, Xuda qutquzar sëni qiltaqchining qiltaqliridin,
qirghin qilghuchi wabadin.
Bürküt kebi u qanatliri astigha alar sëni,
sen üchün panah bolar uning qanatliri,
qalqan we istihkaming bolar sadaqiti.
Qorqmassen ne këchining wehimisidin,
ne kündüzi ëtilghan oqtin.
Ne qarangghuda bildürmey tarqalghan wabadin,
ne yoruqta kelgen ejellik apettin.
Gerche minglighan kishiler yiqilsimu bu yëningda,
tümenligen jesetler yatsimu u yëningda,
bala-qazalar hëch yëqinlashmas sanga.
Körisen peqet öz közüng bilen bu ishlarni,
pasiqlarning qandaq jazalanghinini.
Perwerdigarni panah qilghining üchün,
ulugh Xudani qorghinim dep bilgining üchün,
10 hëchbir yamanliq kelmes bëshinggha,
hëch waba yëqinlashmas chëdiringgha.
11 Perwerdigar emr bërer sen üchün perishtilirige,
ular qoghdar sëni hemme yolliringda.
12 Yürer perishtiler sëni kötürüp qollirida,
urulup ketmisun dep putliring birer tashqa.
13 Bësip desseysen yilan we shirni,
cheyleysen zeherlik yilan we arslanni.
14 Deyduki Perwerdigar:
“Mëni söygenliki üchün uni qutquzimen.
Mëni tonughanliqi üchün qoghdaymen.
15 Jawab bërimen iltija qilghinida,
uning bilen bille bolimen ëghir künliride,
qutquzup uni, sazawer qilimen shöhretke.
16 Uzun ömür ata qilip, memnun qilimen uni,
bërimen uninggha nijatliqimni.”


92-munajat

 
I Perwerdigar, neqeder bexttur sanga shükür ëytish,
i ulugh Xuda, neqeder bexttur namingni naxshigha qëtish.
Bayan eylep menggülük muhebbitingni seherde,
sadaqitingni teriplesh herbir këchide –
On tarliq saz we chiltarning nawasida,
liraning yëqimliq munglirida.
Chünki mëni shadlandurdung karametliringde i Xuda,
manga qilghan ejringdin naxsha ëytarmen xushalliqta.
I Perwerdigar, neqeder büyük sëning möjiziliring.
Shunchilik yüksek, niyet, meqsetliring.
 
Töwendiki heqiqetni bilmes nadan ademler,
chüshenmeydu uni yene hamaqet we exmeqler.
Gerche ot-chöp öskendek tëz össimu reziller,
shunche güllep yashnisimu hemde barliq peskeshler,
lëkin menggülük halaketke duchardur ular.
Hemmige menggü qadirdursen, i Perwerdigar.
Mana qara, düshmenliring muqerrerki halak bolar,
tiripiren bolidu hem yamanliq qilghuchilar.
 
10 Lëkin yawa buqidek küchlendürdüng sen mëni,
11 Kördüm düshmenlirimning meghlubiyitini,
anglidim rezil reqiblirimning yigha-zarini.
12 Xuddi xorma derixidek güllep yashnar heqqaniylar,
hem yene Liwandiki këdir derixidek aynip öser.
13 Tikilgendur ular Perwerdigar huzurigha,
güllep yashnar Igimizning hoyla-aramlirida.
14 Qërisimu ular yene bëridu mëwe,
bük-baraqsan kökirip turar hemishe.
15 Shunga ular deyduki: “Perwerdigar adildur,
adaletlik u da’im, qoram tashtek panahimiz Xudadur.”

*^
Dem ëlish küni – Xuda Musa peyghember arqiliq Yehudiylargha bu künde ish qilmay dem ëlish heqqide emr qilghan. “Tewrat. Misirdin chiqish” 20-bab 8–11 ayetlerge qarang.

92-munajat:10
Bëshigha may sürkesh – Eyni waqitta Isra’iliyede mëhmanning bëshigha rohlanduridighan xush puraqliq may sürkesh aditi bar idi.93-munajat

Hökümrandur Perwerdigar,
heywet uning yëpinchisi,
oralghandur ulughwarliq,
qudret uning bel potisi.
Mezmut qilinghan dunya,
tewrenmes u esla.
Mustehkemdur texting ezeldin,
mewjutsen özüng elmisaqtin.
I Perwerdigar,
sharqirimaqta dëngiz suliri,
yangrimaqta shawqunliri,
güldürlimekte dolqunliri.
Dëngizlarning güldürleshliridin,
dolqunlarning yulqunushliridin,
qudretliktur ershtiki Perwerdigar.
I Perwerdigar, özgermestur perzliring,
öyüngge zinnettur menggülük muqeddesliking.


94-munajat

I jazalighuchi Perwerdigar, i Xuda,
i jazalighuchi Perwerdigar, chachqin jula.
I jahan soraqchisi, chiqip otturigha,
layiqida jaza bergin tekebburlargha.
I Perwerdigar, reziller qachanghiche maxtinar,
qachanghiche bëshini kötürüp yürüsher ular?
Walaqshiydu tekebburluq bilen ular,
po atidu u yamanliq qilghuchilar!
Sen tallighan qowmingni ëzip ular,
sanga tewe bolghanlargha jebir salar.
Qirghin qilip tul xotun, ghëriblarni,
öltüridu panahsiz yëtimlarni.
Ular der: “Körmeydu Perwerdigar,
Yaqupning Xudasi bilmeydu zinhar.”
 
Ey elning hamaqetliri, oylap bëqinglar!
Ey exmeqler, qachan bolar eqlinglar?
Anglimasmu qulaqni yaratquchi?!
Körmesmu közni ata qilghuchi?!
10 Yat ellerni jazalighuchi Xuda jazalimasmu silerni?
Insangha eqil ögetküchi terbiyelimesmu ademni?
11 Xuda bilidu insanning oy-pikrini,
bihudidur xiyallarning hemmisi.
 
12 Bextliktur sen terbiyeligen kishi, i Perwerdigar,
insan terbiyengdin, telimingdin bext tapar!
13 Sen ularni aman qilisen yaman künlerde,
taki yamanlar origha chüshüp halak bolghuche.
14 Perwerdigar öz qowmini terk etmes,
özige mensup bolghanlarni tashlap ketmes.
15 Höküm-perman hoquqi qaytar haman adaletke,
qelbi paklar himaye qilar adaletning keynide.
16 Rezillerdin qoghdaydu mëni kim chiqip otturigha?
Kim turar men terepte qarshi halda yamanlargha?
17 Eger yardem bermigen bolsa idi manga Xuda,
yatar idim jimjitliq qaplighan ölükler makanida.
 
18 I Perwerdigar, tëyilip këtey dëginimde,
yöliding mëni menggülük muhebbitingde.
19 Ghem-qayghu, endishide qalghinimda,
shadlandurisen teselli bërip manga.
20 Sanga dost bolalmas chirikleshken emeldarlar,
qanunni qalqan qilar qilghanlirida eski ishlar.
21 Ular birlisher heqqaniylarni öltürüshke,
höküm qilar bigunahlarni ölümge.
22 Perwerdigar qorghinimdur,
panahgahim – qoram tëshimdur.
23 Gunahliri üchün Xuda ularni jazalar,
rezilliki üchün Xuda ularni halak qilar,
shundaq, Perwerdigarimiz ularni qirip tashlar.


95-munajat

Naxsha ëytayli këlinglar Perwerdigargha bëghishlap,
qoram tashtek qutquzghuchi Xudani medhiyeleyli alqishlap.
Huzurigha Xudaning shükür ëytip kireyli,
tentene bilen uninggha nawa qilip medhiyeler ëytayli.
Chünki Xuda – Igimiz Perwerdigar ulughdur,
Choqqilardin taki eng chongqur yerlirigiche zëminning,
jimisi uning qolida, mülkidur uning.
Dëngiz-okyanlar tewedur Xudagha, u yaratqan ularni,
zëmin anga mensuptur, qolliri wujudqa keltürgen uni.
Sejde qilayli këlinglar Perwerdigargha,
Yaratquchimiz u bizning tiz pükeyli uninggha.
Chünki u bizning Xudayimizdur,
biz uning ghemxorluqidiki qowmdurmiz,
u perwish qiliwatqan qoyliridurmiz.
Bügün uning awazigha qulaq salsanglar eger,
u derki: “Jahil bolmanglar ejdadinglar Miribada bolghinidek,
Ata-bowanglar ene shu yerde mëni sinighanidi,
möjizilirimni körüp turupmu mëni tekshürgenidi.
10 Men qiriq yilghiche yirginip ejdadliringlardin,
dëdimki: ‘ularning qelbi yiraqtur mendin,
mangmas ular mëning yolumdin.’
11 Qesem qilip ëyttim yene ghezepte shunga:
‘kirelmes ular mëning aramgahimgha.’ ”

*95-munajat:3
Ilahlar – Bu yerde ëytilghan “ilahlar” dunyadiki her xil xelqler ishinidighan yalghan ilahlarni körsitidu.

95-munajat:8
Miriba we Massah – Yer isimliri bolup, menisi “jëdel” we “sinash” dëgenliktur. Isra’illar bu yerlerde Musa peyghemberdin renjigenidi we Perwerdigarni sinimaqchi bolghanidi. “Tewrat. Misirdin chiqish” 17-babqa qaralsun.96-munajat

Yëngi naxsha ëytinglar Perwerdigargha bëghishlap,
ey jahan ehli yangritinglar ghezeller uninggha atap.
Naxshanglarda teriplenglar Xudaning namini,
bayan eylep her küni uning nijatliqini.
Tarqitinglar shan-sheripini eller ara,
ajayip ishlirini xelq ara.
Ulugh bolghach Perwerdigar da’ima,
u layiqtur hessilep medhiyelinishke,
üstün bolghach u gheyriy ilahlardin,
peqet ula erziydu eyminishke.
Peqet buttur bashqilarning ilahliri,
emma Xuda yaratqandur ershlerni.
Orap turar shan-sherep we büyüklük uni,
qudret we güzellikke tolghandur uning turargahi.
Teriplenglar ey el-qowmlar Perwerdigarni,
küylenglar uning shan-shöhret we qudritini.
Perwerdigar sheripige munasip hemdusana oqunglar,
Xudaning ibadetxana hoylisigha hediye bilen kiringlar.
Ey jahan ehli, Perwerdigardin qorqunglar,
parlaq, muqeddes Perwerdigargha sejde qilinglar,
10 ëytinglar eller ara:
“Perwerdigar eng aliy hökümrandur,
u sorar xelqlerni adalette.
Berheq, dunya mustehkem, tewrenmestur.”
11 Shadlansun yer-jahan, xush bolsun asmanlar,
tentene qilishsun dëngiz we uningdiki janliqlar.
12 Yayrisun dalilar, uningdiki charwilar,
naxsha ëytsun Igimiz aldida ormanlar.
13 Chünki Perwerdigar jezmen këlidu hökümranliq qilishqa,
këlidu dunyani adalette, xelqlerni heqqaniy bashqurushqa.


97-munajat

Eng aliy hökümrandur Perwerdigar,
xushallansun buningdin hemme xelqler,
shadlansun hetta eng yiraqtiki eller.
Sirliq we pinhanliq ara turar Perwerdigar,
heqqaniyet, adalette texti uning mezmut turar.
Otlar lawuldap köyüp turar aldida,
reqiblirini köydürüwëter heryanda.
Chaqmiqini chaqturup yorutar u jahanni,
yer-zëmin titrep këter körüp buni.
Momdek ërip këter büyük taghlar hetta,
alemning hökümrani Perwerdigar aldida.
Ershler jakarlar uning heqqaniyliqini,
jimi xelqler körer uning shan-sheripini.
Shermendilikte qalar axir butperesler,
erzimes butlirini maxtighanlar.
Perwerdigargha sejde qilar barliq “ilahlar”.
 
I Perwerdigar,
shadlandi adalitingdin pütün Yehudiye sheherliri,
xushalliqqa chömdi Si’on anglap hökümliringni.
Berheq, i Perwerdigar,
jahangha hökümran ulugh Xudadursen,
gheyriy ilahlardin shuqeder üstündursen.
 
10 Ey Perwerdigarni söygenler, öch körünglar yamanliqni,
Perwerdigar qoghdar öz teqwadarlirining jënini,
qutquzar rezillerning changgilidin u sadiqlarni.
11 Nur xuddi uruqtek chëchilghandur heqqaniylargha,
shadliq tërilghandur dili duruslargha.
12 Ey heqqaniylar, Perwerdigardin xushallininglar,
muqeddeslikini yad ëtip uninggha shükür ëytinglar.


98-munajat

Perwerdigargha bëghishlap ëytinglar yëngi naxsha,
chünki ajayip möjiziler igisidur Xuda,
muqeddes biliki, ong qoli zeper bergendur uninggha.
Qildi Xuda namayan ghelibisini hemmige,
adalitini körsetti jahandiki ellerge.
U yetküzdi Isra’illargha mëhir we muhebbitini,
untumidi u zinhar Isra’illargha bolghan sadaqitini,
barche awam kördi hem Igimizning utuqini.
Ey barche insanlar, alqish yangritinglar Xudagha,
xush bolup medhiyeler oqunglar naxshanglarda uninggha.
Xudagha atap lira bilen neghme-nawa qilinglar,
hem uninggha lira bilen naxsha-ghezel ëytinglar.
Yangritinglar alqishlar padishahimiz Xudagha,
alqishimiz bolsun anga kanay bilen burghida.
Jushqunlisun dëngiz we uningdiki janliqlar,
qilsun qizghin tentene zëmin yene janliqlar.
Chawak chalsun Xudagha xushalliqtin deryalar,
shadliq bilen Xudani küyge qatsun hem taghlar.
Chünki Perwerdigar jezmen këlidu hökümranliq qilishqa,
këlidu dunyani adalette, xelqlerni heqqaniy bashqurushqa.


99-munajat

Eng aliy hökümrandur Perwerdigar!
uningdin eyminip titrisun pütkül qowmlar,
heywisidin zilzilige kelsun hemme jaylar.
Hökümrandur Si’ongha Perwerdigar,
u barliq qowmlar üstidin höküm sürer.
 
Muqeddestursen i Perwerdigar,
heywetlik, büyük namingni medhiyelisun ular.
I adalet söygüchi qudretlik shahimiz – Xuda,
adilliqni ornatqanting Yaqup ewladliri arisigha,
adalet we heqqaniyet emelge ashqanidi ularda.
 
Perwerdigarimizni ulughlanglar,
ayighigha bash qoyup sejde qilinglar.
Chünki u muqeddestur!
Samu’ilmu uninggha iltija qilghanlardindur.
Ular du’a qilghanda Perwerdigargha,
berheq u jawab bergenidi ulargha.
ular emel qilishti Xuda bergen perz-permanlargha.
 
I Igimiz Perwerdigar, jawab berding ulargha.
Ularning gunahlirini meghpiret qilding da’ima,
emma jazaliding ularni towa qilmighinida.
 
Perwerdigarimizni ulughlanglar,
muqeddes Si’on tëghida uninggha sejde qilinglar,
chünki muqeddestur Perwerdigarimiz!

*99-munajat:1
Kërub – Perishtige oxshaydighan, ershte yashaydighan intayin küchlük bir xil qanatliq mexluq. Eyni waqitta Xudaning ehde sanduqining üstige bu mexluqning ikki dane heykili ornitilghan. Xudaning ehde sanduqining yene bir ismi “Xudaning texti”dur. Shu sewebtin “kërublar otturisida textte olturar” dep ëlinghan.

99-munajat:6
Rohaniy – Xuda bilen insanlar otturisidiki wasitichilikke teyinlinip, özi we öz xelqi üchün qurbanliq qilidighan, du’a qilidighan, shundaqla xelqning Xudagha ita’et qilishi üchün ulargha Tewrat qanunini chüshendürüp, uninggha emel qilishqa dewet qilidighan adem.

99-munajat:7
Bulut tüwrüki ichidin – Musa öz qowmini Misirdin ëlip chiqip, chöl-bayawanda yol bashlap këtiwatqinida asmandin bulut tüwrüki chüshüp, Perwerdigarning awazi bulut tüwükining ichidin anglanghanidi. “Tewrat. Misirdin chiqish” 33-bab 9-ayetke qaralsun.100-munajat

Shükür ëytish munajiti
 
Ey pütkül jahandiki insanlar,
yangritinglar Perwerdigargha alqishlar.
Xushalliq bilen ibadet qilinglar uninggha,
shadliq bilen munajat oqup kiringlar huzurigha.
Bilinglarki, Perwerdigar yëganidur,
bizni u yaratqandur, biz uninggha tewedurmiz,
biz uning xelqidurmiz, yayliqining qoyliridurmiz.
Derwaziliridin kiringlar hemdusana-shükür ëytip,
qedem teshrip qilinglar hoylilirigha medhiye oqup,
teriplenglar namini minnetdarliq bildürüp.
Berheq, Perwerdigar shapa’etliktur,
uning mëhir-muhebbiti menggülüktur,
ewladtin-ewladqiche sadaqetliktur.


101-munajat

Dawut yazghan munajat
 
Küyleymen menggülük muhebbet we adalitingni,
i Perwerdigar küylirimge qatimen sëni.
Yolum toghra bolsimu ëhtiyat qilip mangimen,
Perwerdigar qachanmu yardemge këlersen?
Xiyalimgha kelmes esla pasiq qilmish, rezillik,
yoldin chiqqan azghunlargha nepritim bar shunchilik,
ular qilghan gunahlargha hewisim yoq qilchilik.
Könglüm mëning egriliktin xaliydur,
hemde hemme rezilliktin yiraqtur.
Bashqilargha kimki töhmet eylise yoq qilarmen uni düshmen bilip,
körsem eger hali üstün, menmenchini turalmasmen süküt qilip.
Kim ershtiki Xudagha sadiq bolsa,
ulargha öz ordamdin orun bërimen.
Toghra, heq yolda mangghanlarni
mëning xizmitimge qoyimen.
Hiyligerlerge ordamda orun yoqtur,
yalghanchilar huzurumda bolalmastur.
Zëminimdin yoq qilimen rezillerni her seherde,
birmu yaman qalmas hetta Perwerdigarning shehiride.


102-munajat

Ëzilip halidin ketken bir ademning Perwerdigargha dad-peryad qilip qilghan du’asi.
 
Anglighaysen Perwerdigar du’ayimni,
tingshighaysen mëning qilghan peryadimni.
Yoshurmighin didaringni mendin Xuda külpette qalghinimda,
nida qilsam qulaq sëlip tëzdin jawab bergin manga.
Ömrüm mëning is-tütektek ketmekte ghayib bolup,
wujudum örtenmekte ottek köyüp.
Yürikim quruq chöptek qurup ketti.
Ishtihasiz, tamiqim azlap ketti.
Hesret we nadamette köp qiynaldim,
oruqlap bir tëre, bir ustixan bolup qaldim.
Men goya bayawanda uchup yürgen tazqarimen,
weyrane xarabini makan qilghan huwqushmen.
Men goya ögzidiki yëtim qushmen,
yatsammu közüm ochuq, uyqusizmen.
Künboyi mesxire qilar mëni düshmenlirim,
haqaretlik sözge yandash bolup qaldi mëning ismim.
9-10 Sen qehr-ghezep qilghach manga,
kül yëdim qorsiqimgha nan ornigha.
Köz yëshimsiz ichelmeymen ichimlikimni,
berheq, Xuda exlet kebi tashliding mëni.
11 Gugumdiki kölenggidek hayatimmu ghuwalashti,
tënim chöptek bolup qaqshal-ghazanglashti.
12 Lëkin texting menggülüktur Perwerdigar,
shöhriting elmisaqtin ta’ebedke dawamlishar.
13 Sen yardimingni ayimay, Si’ongha rehim qilisen,
chünki uninggha mëhriban bolup, yardem qilish waqti keldi,
shundaq, yardem qilishning waqit-sa’iti yëtip keldi.
14 Qulliring tashlirini chin qelbidin söyer Si’onning,
xarab bolghan tupriqigha ichini aghritip uning.
15 Barche eller naminggha hörmet qilar Perwerdigar,
sheripingdin eyminer alemdiki hemme shah, hökümranlar.
 
16 Perwerdigar Si’onni qayta qurar,
shan-shöhriti Xudaning namayan bolar.
17 Qobul qilar Perwerdigar miskinning du’asini,
ret qilmaydu ghëribning peryadini.
18 Këlichek bir ewlad üchün
xatirilenglar Xudaning qudritini,
kelgüside xelqler medhiyelisun Xudani.
19-20 Chünki Xuda anglay dep, mehbuslarning ah-zarini,
azad qilay dep, yene ölümge buyrulghanlarni.
Nezer saldi üstimizge muqeddes makanidin,
qaridi zëmin taman Perwerdigar ersh’eladin.
21-22 Padishahlar, qowmlar jem bolghinida,
Perwerdigargha ibadet qilghinida.
Uning ulughluqini jakarlar Si’onda,
shenige medhiye oqur Yërusalëmda.
23 Biraq Xuda ajiz qildi qiran waqtimda,
hayatimni qisqartti ömrümning yërimida.
 
24 Yilliringning chëki yoqtur i Xuda,
jënimni alma ömrümning yërimida.
25 Dunyani yartqanting elmisaqta,
asmanmu berpa boldi öz qolungda.
26 Biraq ularning hemmisi yoqilidu,
sen bolsang ebediy we menggülüksen.
Ular goya kiyimdek konirighanda,
sen ularni kiyim kebi almashturisen.
Asman-zëmin yoq bolar birdinla.
27 Lëkin senla özgermes Perwerdigar,
peqet sende ebediy hayatliq bar.
28 Xatirjem yashaydu qulliringning baliliri,
huzurungda güllep yashnar ularning ewladliri.


103-munajat

Dawut yazghan munajat
 
Igimizge hemdusana ëytqin mëning ey qelbim,
teripligin uning muqeddes namini ey wujudum.
Igimizge hemdusana ëytqin mëning ey qelbim,
untumighin Xudaning shepqitini her da’im.
Kechürer u barliq gunahliringni,
saqaytar herqandaq këselliringni.
U qutquzar ölümdin hayatingni,
yaghdurar hem muhebbiti, rehimdilliqini.
U sëni berikitide memnun qilar ömür boyi,
yash chëghingdek küch-quwwiting urghup turar bürküt kebi.
 
Perwerdigar yürgüzer heqqaniyet,
ëzilgen barliq mezlumlargha adalet.
Namayan qildi Xuda Musa peyghemberge öz yolini,
Isra’il ewladlirigha karametlirini.
Xuda rehimdil, shepqetliktur,
asanliqche ghezipi kelmes,
mëhir-muhebbiti cheksizdur.
Eyiblimes u bizni uzaqqiche,
ghezipimu emestur adaqqiche.
10 U mu’amile qilmighandur bizge gunahlirimizgha Yarisha,
jazalimighandur bizni u qilmishlirimizgha qarita.
 
11 Asman, zëmindin ëgiz bolsa qanchilik,
Xudaning ixlasmenlerge bolghan muhebbiti cheksizdur shunchilik.
12 Meshriq meghribtin yiraq bolsa qanchilik,
yiraqlashturghandur gunahlirimizni u bizdin shunchilik.
13 Ata öz balilirigha köyse qanchilik,
Perwerdigar köyümchanliq qilar ixlasmenlirige shunchilik.
14 Shundaq, u biler bizning nëmidin yasalghanliqimizni,
ësige alar u bizning tupraq ikenlikimizni.
15 Maysidek qisqidur insanning ömri,
dalada ëchilghan güldür insanning özi.
16 Egerde chiqsa shamal u gül tozar,
hëchbir iz qaldurmastin ghayib bolar.
17-18 Emma Perwerdigar özige ixlas qilghanlargha,
hem uning ehdisige sadiq bolghanlargha,
emrlirige emel qilishni ëside tutqanlargha,
u körsiter menggülük muhebbitini adaqqiche,
heqqaniyiti dawam ëter ewladtin-ewladqiche.
19 Perwerdigar ornatqandur textini ershke,
u hökümranliq qilar hemmining üstide.
 
20 Ey Perwerdigarning qudretlik perishtiliri,
silerdursiler uning sözige qulaq salghuchiliri,
uning emrlirini ijra qilghuchiliri,
shunga teriplep küylenglar Perwerdigarni.
21 Ey Xudaning ershtikiliri,
silerdursiler uning iradisini ijra qilidighan xizmetchiliri,
shunga teriplep küylenglar Perwerdigarni.
22 Ey Perwerdigar yaratqanlar,
teriplenglar Perwerdigarni u höküm sürgen hemme jayda,
ey mëning qelbim ëytqin hemdusana Perwerdigargha.


104-munajat

Ey qelbim, hemdusana ëytqin Perwerdigargha!
Shan-shewketlik, heywetliksen, i Xuda,
Ilahim tengdashsizsen ulughluqta.
Libasingdur yoruqluq, sen uninggha pürkengen,
asminingning gümbizi chëdir kebi tikilgen.
Ershtiki turargahing limlirini
ornitipsen köktiki sulargha,
jeng harwisi kebi qilip bulutni,
mangdurupsen shamalning qanitida.
Shamal qilisen perishtiliringni,
Ornitipsen yerni shunche mukemmel
u ulidin hëchbir zaman tewrenmes.
6-7 Dëngiz yerni libas kebi orighan,
choqqilarmu su astida qalghanti.
Güldürmamang eymendurgech sularni,
sular tëzdin öz ornigha yanghanti.
Taghlar körünüp, wadilarmu ayan boldi,
sular hem sen buyrughan yerge këlip jaylashti.
Dëngiz süyi tëship yene basmisun dep zëminni,
sen ulargha chek qoyup sizding chëgra siziqni.
10-11 Sen bolghach wadida bulaq közi ëchilip,
taghlar ara shildirlap aqti suliri.
Sular ichse uningdin daladiki janiwarlar,
qanar idi hettaki yawa ëshekning teshnaliqi.
12 Su boyigha qushlarmu köktin chüshüp qonidu,
da’im ular shaxlarda taqlap yürüp sayraydu.
13 Ershtiki su bilen sughirisen taghlarni,
özüng östürgen mëwige toldurisen zëminni.
14 Charwa üchün dalida ot-chöplerni östürdüng,
ozuqini insanlar qara yerdin alsun dep,
ëtizlarda zira’et-köktatlarni östürdüng.
15 Köngüllerni shad eyliseng sharabta,
quwwet berding nëning bilen tenlerge,
jilwe berding mëying bilen yüzlerge.
 
16 Liwandiki këdir derexliri
Perwerdigar tikkendur uni,
Xuda qanghuche sughirar ularni.
17 U derexlerge qushlar këlip uwa yasar,
archa derexliri leylekning öyi bolar.
18 Tagh öchkiliri taghlarda oynar,
tik qiya sughurgha panah bolar.
 
19 I Xuda, pesillerni ayrish üchün ayni yaratting,
quyashqimu patidighan waqitni bildürdüng.
20 Qarangghuluq chüshürseng këche bolidu,
ormanlarda janliqlar shipirlap këzip yüridu.
21 Arslanlar olja izdep huwlishar,
riziqlirini ular, Xuda sendin sorar.
22 Quyash chiqsa ularmu uwisigha qaytar,
qaytip këlip uwisida aram alar.
23 Hemme adem öz ishigha mëngishar,
etigendin kechkiche mëhnet qilar.
24 Perwerdigar yaratqan mexluqatliring shunche köptur.
Sen yaratqan janliqlar bilen tolghandur zëmin yüzi,
bularning hemmisila hëkmitingning mëwisidur.
25 Ene aldingda bipayan dëngiz yatar,
uningda san-sanaqsiz janliq yashar,
hem ularning chongi we kichiki bardur.
üstide uning qëyiq bilen këme qatnar.
27 Ular sendin rizqi üchün ozuq küter,
ozuq üchün jamalinggha telmürer.
28 Ozuqini ular sëning qolungdin alar,
shu ozuqta ularning qorsiqi toyar.
29 Dekke-dükkige chüsher ular jamalingni yoshurghiningda,
jan üzüp qara yerge qaytar, nepeslirini toxtatqiningda.
30 Sen öz nepisingni ewetkiningde ular yaritilar,
pütün yer yüzi yëngilinar.
 
31 Perwerdigarning shöhriti ebediy bolghay,
Perwerdigar yaratqanliridin xursen bolghay.
32 Perwerdigar yerge baqsa zëmin titrer,
taghqa tegse otlar yënip, tütün chiqar.
33 Nawada jënim tende bolsila
medhiye oquymen Xudayimgha,
menggü hemdusana ëytimen uninggha.
34 Oylirimdin Xuda razi bolghay,
chünki Perwerdigardin boldum xushal,
35 gunahkarlar yer yüzide qalmighay,
reziller zawal tapqay.
Hemdusana ëytqin ey qelbim Perwerdigargha,
hemdusana oqunglar hemminglar uninggha.

*104-munajat:4
Shamal qilisen perishtiliringni, ot yalquni qilisen xizmetkarliringni – bezi terjimilerde “perishte qilisen shamalni, xizmetkar qilisen ot yalqunini” dep ëlinghan.

104-munajat:26
Liwyatan – Dëngizda yashaydighan ejdihagha oxshap këtidighan qorqunchluq haywan bolup, Ken’anliqlarning riwayetliride uchraydu.105-munajat

Perwerdigargha shükürler ëytinglar,
uning shenige medhiyeler oqunglar,
karametlirini eller ara bayan qilinglar!
Xudani küylenglar qëtip naxsha-neghmige,
möjizilirini uning jakarlanglar hemmige.
Ulughlanglar muqeddes xisletlirini Xudaning,
qelbi shadlansun Perwerdigarni sëghinghanlarning.
Telpününglar Xudaning qudritige-küchige,
intilinglar hem uning huzurigha-mëhrige.
Ësinglarda bolsun uning karametliri,
möjiziliri we chiqarghan hökümliri.
I Xudaning quli Ibrahimning nesilliri,
u özi tallighan Yaqupning ewladliri.
U Perwerdigardur, u bizning Xudayimizdur,
uning hökümliri hemme yerde küchke igidur.
Uning tüzgen ehdisi ebediy yadididur,
bu uning adaqqiche wede qilghan sözidur.
Perwerdigar Ibrahim bilen ehde tüzgenidi,
Is’haqqimu qesem ichkenidi.
10 U buni Yaqupqimu nizam qilip bergenidi.
Isra’ilgha* Isra’il – Yaqup peyghemberning yene bir ismi. menggülük ehde qilip mundaq dëgenidi:
11 “Kenan zëminini sëning mülküng qilimen,
uni sanga te’elluq nësiweng qilimen.”
12 U chaghda ular nahayiti az sanliq idi,
nezerde yoq hem musapir idi.
13 Ular yurtmu-yurt sersan idi,
eldin-elge këzer idi.
14 Xuda hëchkimning ularni ëzishige yol qoymidi,
ularni dep, padishahlarnimu mundaq agahlandurdi:
15 “Mëning tallighanlirimgha chëqilmanglar,
peyghemberlirimge ziyankeshlik qilmanglar.”
16 Acharchiliq berdi Xuda Ken’angha,
zar qildi ularni ash-nangha.
17 Xuda ularni dep aldin’ala Yüsüpni Misirgha ewetkenidi,
akiliri uni qul qilip satqanidi.
18 Uning putliri zenjirde zeximlengenidi,
boynigha boyunturuq sëlinghanidi.
19 U tawlandi Perwerdigarning bëshariti körülgüche,
Xuda Yüsüpning chüshide körsetkenliri ispatlanghuche.
20 Uni azad qilishqa Pir’ewn emr qildi,
ellerning hökümrani uninggha hörlük berdi.
21 Pir’ewn uni ordisigha ghojidar qildi,
barliq mal-mülkige bashliq qilip teyinlidi.
22 Berdi uning ixtiyarigha wezirlirini,
danaliq öginishke tapshurdi aqsaqallirini.
23 Shundaq qilip Isra’illar Misirgha keldi,
24 Ularni köp nesillik qildi Perwerdigar,
hem düshmenliridin küchlük boldi ular.
25 Shunga ulardin bizar bolup Misirliqlar,
hiyle-mikir mu’amilide boldi ular.
26 Andin ewetti Xuda öz quli Musani,
yollidi öz tallighini Harunni.
27 Xudaning alametlirini bayan qildi ular Misirda,
uning möjizilirini körsetti ham zëminida.
28 Zëminni zulmet qilsimu qarangghuluqida Perwerdigar,
uning emrige ita’etsizlik qilmidi ular.
29 Qan qildi Xuda Misirning sulirini,
öltürüwetti ularning bëliqlirini.
30 Paqa apiti qaplidi yerlirini,
qaplidi hetta paqilar padishah sariyini.
31 Xudaning emri bilen qaplidi ghuzh-ghuzh chiwinlar,
hemme yerni basti ghing-ghing pashilar.
32 Yamghur ornigha möldür yaghdi,
Misirni chaqmaq urdi.
33 Nabut boldi enjür derixi, üzüm talliri,
weyran boldi derexlerning barliqi.
34 Xudaning emri bilen keldi yene chëketkiler,
mizhildap keldi san-sanaqsiz chëketkiler.
35 Qoymidi ular barliq giyahlarni,
yep tügetti ëtizlarda hosullarni.
36 Axirida öltürdi Xuda Misirdiki tunji balilarni –
ularning ghururi bolghan birinchi oghullarni.
37 U Isra’illarni seperge altun-kümüsh bayliq bilen chiqardi.
Ularning hemmisi saghlam hem küchlük idi.
38 Ularning ketkinige Misirliqlar xushal boldi,
chünki Misirliqlar Isra’illardin bek qorqqanidi.
39 Perwerdigar bulutni sayiwen qildi,
tünde ulargha otni nur qilip berdi.
40 Ular Xudadin tiligenidi, bödüne ata qildi,
toqlash üchün ularni asmandin nan chüshürdi.
41 Tashni yërip ariliqliridin su chiqardi,
qaqas chölde ëqin-derya peyda qildi.
42 Berheq Xuda muqeddes wedisini untumidi,
quli bolghan Ibrahimni es-yadida saqlidi.
43 U xelqini chiqardi Misirdin shad qilip,
hörlükige tentene qildi xelqi naxsha ëtip.
44 Yat ellerning zëminlirini berdi ulargha Perwerdigar,
bashqilarning ejir-mëhnetlirige muyesser boldi ular,
45 shunga ita’et qilip Perwerdigarning qanunlirigha,
boysununglar uning permanlirigha.
Hemdusana oqunglar Perwerdigargha!

*105-munajat:10
Isra’il – Yaqup peyghemberning yene bir ismi.

105-munajat:23
Ham – Nuhning oghli bolup, u Misirliqlarning ejdadidur. “Ham zëmini” Misirni körsitidu.106-munajat

Hemdusana oqunglar Perwerdigargha,
shükürler ëytinglar uninggha.
Chünki Perwerdigar shapa’etliktur,
uning muhebbiti menggülüktur.
Qudritini Xudaning kimmu toluq teripliyeler?
Kim uninggha ëytalar mukemmel medhiyeler?
Neqeder bextlik-he, adaletlik ish qilghanlar,
her da’im heqqaniyet yolini tutqanlar.
 
I Perwerdigar, alghaysen mëni ësingge,
himmitingni körsetkiningde öz xelqingge.
Xewer alghin halimdin nijatliqing kelgende.
Özüng tallighan xelqingning iqbalini körey,
ularning külkisige jor bolup küley,
sanga mensup xelqing bilen maxtinip yürey.
 
Xuddi ejdadlirimizdek bizmu gunah ötküzduq,
rezil, iplas hem yaman ishlarni hemmimiz qilduq.
Ejdadlirimiz Misirdiki chëghida,
mensitmigenidi Xudaning möjizilirini.
Isyan kötergenidi ular Qizil Dëngiz boyida,
ësidimu tutmastin Xudaning muhebbitini.
Emma Perwerdigar özining sheripi üchün,
ularni qutquzup qudritini namayan qilghanidi.
Uning emri bilen süyi qurup Qizil Dëngizning,
ularni xuddi chöllükte ëlip mangghandek
dëngiz astidin yëteklep mangghanidi.
10 Perwerdigar ularni
düshmenlirining qolliridin azad qildi,
reqiblirining changgilidin qutquzdi.
11 Düshmenliri su astida gherq boldi,
ulardin birersimu hayat qalmidi.
12 Shundila Xudaning wedisige ishendi ular,
Perwerdigarni medhiyelep oqudi küy-naxshilar.
 
13 Lëkin ular uzun ötmey untudi Perwerdigarni,
rawa körmidi özlirige Xudaning iradisini.
14 Ular chölde nepsige teslim boldi,
hem Perwerdigarni sinap kördi.
15 Telep qilghan nersisini Perwerdigar berdi ulargha,
biraq bir këselni küshende qilip ewetti ulargha.
16 Chëdirlirida ular heset qildi hezriti Musagha,
we Xuda tallighan muqeddes rohaniy Harungha.
17 Shuning bilen yer yërilip Datanni yutuwaldi,
Abiramni hemrahliri bilen qapsiwaldi.
18 Hemrahliri arisigha ot chüshürülgenidi,
ot yalquni rezillerni köydürüwetti.
19 Mozay butni yasap ular Sinay* Sinay – Xorëb depmu atilidu. tëghida,
sejde qilip choqundi shu altun butqa.
20 Chöp yeydighan bir kalining butini ular,
qoydi shan-shereplik Perwerdigarning ornigha.
21 Untudi ular qutquzghuchisi Xudani,
Misirda ulugh ishlarni qilghuchini.
22 Karamitini körsitip Qizil Dëngizda,
Ham diyarida möjiziler Yaratquchini.
23 Shunga Xuda ularni halak qilmaq bolghanidi,
lëkin Xuda teripidin tallanghan Musa chiqip
rehim tilep Xudaning ghezipini basqanidi.
24 Ular bu güzel zëmingha kirishni ret qildi,
Perwerdigarning wedisige ishenmidi.
25 Qaqshap turup ular öz chëdirlirida,
qulaq salmidi Perwerdigarning awazigha.
26 Shunga Xuda qolini kötürüp qesem qilip,
dëdiki: “Ularni chöllerde yoqitimen.
27 Ewladlirini yat ellerde weyran qilip,
yaqa yurt, yiraqlargha tarqitimen.”
28 Pë’or tëghida ular Ba’al ilahigha choqunup,
ölüklerge atalghan qurbanliqlarni yëyishti.
29 Qilmishliri ularning ghezipini keltürdi Xudaning,
shu wejidin waba kësel tarqaldi arisigha ularning.
30 Shunga Pinixas chiqip otturigha,
toxtatti u wabani dadilliqida.
31 Buning bilen Pinixas heqqaniy dep hësablandi,
uning töhpisi ewladtin-ewladqiche tarqaldi.
 
32 Xudaning ghezipini qozghidi ular yene
bu seweblik azar yetti Musagha.
33 Chünki ular Musaning jënigha tegkech,
bixestelik qilip Musa sözlep saldi ulargha.
34 Perwerdigarning emrige xilapliq qilip
halak qilmay hemme yat ellerni,
35 eksiche ariliship ular bilen
ögendi ularning qiliqlirini.
36 Choqundi ularning butlirigha,
halaket ëlip keldi but ulargha.
37 Qiz-oghullirini atidi qurbanliqqa,
bëghishlap ularni jin-sheytangha.
38 Atap Ken’andiki butlargha,
ular tökti qiz-oghullirining
bigunah qanlirini,
qanlar bulghidi zëminni.
39 Pahishe ayaldek boldi ularning ishliri,
bulghidi ularni öz qilmishliri.
 
40 Perwerdigar özi tallighan xelqige ghezeplendi,
peqet özigila tewe bolghan qowmidin nepretlendi.
41 Shunga ularni tashlap berdi yat ellerning qoligha,
öchmen bolup kelgenler hökümranliq qildi ulargha.
42 Reqibliri qolida ëzildi ular,
qeddini püküp, bëshini egdi yawlar.
43 Talay qëtim qutquzsimu ularni Perwerdigar,
emma qesten boysunushni ret qilip kelgech,
boldi gumran axirda gunahliri sewebidin ular.
44 Shundaqtimu ularning peryadini anglighanda,
rehimdillik bilen nezer saldi Xuda japalirigha.
45 Ular üchün Perwerdigar ehdisini ësige ëlip,
mëhir-muhebbiti birle burunqi niyitidin yënip,
46 ulargha rehim-shepqet qildurdi,
ularni esir alghuchilarning diligha sëlip.
 
47 I Xudayimiz Perwerdigar, qutquzghin bizni,
qayta yighip ekelgin yurtimizgha bizlerni.
Shunda sëni medhiyeleyli, küyleyli,
shu muqeddes naminggha shükür-rehmet ëytayli.
48 Medhiyelengey menggüdin-menggüge,
isra’illarni tallighan Perwerdigar!
Xalayiqlar “amin” dësun birlikte!
Perwerdigargha hemdusana oqunglar!

*106-munajat:19
Sinay – Xorëb depmu atilidu.

106-munajat:32
Miribada peyda bolghan su – “Tewrat. Misirdin chiqish” 17-babqa qaralsun.5-bölek


107-munajat

Shükür ëytinglar Perwerdigargha, shapa’etliktur Perwerdigar,
uning mëhir-muhebbiti menggülükke dawam qilar.
Ëytinglar bu medhiyeni Perwerdigar qutquzghanlar,
bayan qilinglar yaw qolidin qutquzulghanlar.
Ëytinglar bu medhiyeni her yurtlardin yighilghanlar –
sherq, gherb, jenub, shimaldin kelgenler.
Beziliri këzip adem ayagh basmighan bayawanni,
tapalmidi adem makan tutqan hëchbir yerni.
Ular ach, ussughanidi,
ümidliri üzülgenidi.
Külpette qalghinida nida qilghanidi Perwerdigargha,
Perwerdigar chiqardi ularni külpettin azadliqqa.
Tapquche ular makanlashqudek bir yerni,
tüz yolgha bashlidi Xuda ularni.
Shükür ëytsun ular Perwerdigargha,
uning menggülük muhebbitige,
insanlargha körsetken möjizilirige.
U qandurghuchidur ussuzluqini changqighanlarning,
u toydurghuchidur ësil nëmetler bilen qorsiqini achlarning.
 
10 Beziler zulmet qarangghuluqta yashighanidi,
ular kishenlinip, azab chekken mehbuslar idi.
11 Chünki ular yerge urup Xudaning emrlirini,
közge ilmighanidi ulugh Xudaning körsetmilirini.
12 Derd tartquzup kemter qildi Xuda ularni,
yiqilsimu ger ular chiqmidi yöleydighan hëchbiri.
13 Külpette qalghinida nida qilghanidi Perwerdigargha,
Perwerdigar chiqardi ularni külpettin azadliqqa.
14 Qarangghu zulmettin chiqardi ularni,
sundurup zenjir-asaretlirini.
15 Shükür ëytsun ular Perwerdigargha,
uning menggülük muhebbitige,
insanlargha körsetken möjizilirige.
16 Pachaqlap tashlidi u tuch derwazilarni,
chëqip tashlap tömür taqaqlarni.
 
17 Beziler hamaqet boldi gunahliridin,
duchar boldi azablargha qebihlikliridin.
18 Yëmekliklerdin bolup bizar,
bërip qaldi ölüm girdabigha ular.
19 Külpette qalghinida nida qilghanidi Perwerdigargha,
Perwerdigar chiqardi ularni külpettin azadliqqa.
20 Këselliri tëpip shipa Xudaning kalamidin,
qutquzdi ularni ölüm girdabidin.
21 Shükür ëytsun ular Perwerdigargha,
uning menggülük muhebbitige,
insanlargha körsetken möjizilirige.
22 Sunup Xudagha minnetdarliq qurbanliqini,
medhiyege qëtinglar uning karametlirini.
 
23 Beziler olturup këme-paraxotlarda,
tirikchilik qilatti dëngizlarda.
24 Guwahchidur ular Perwerdigarning qudritige,
chongqur dëngizlarda körsetken karametlirige.
25 Emri bilen hörkiritip boranlarni,
peyda qilghanidi u dolqunlarni.
26 Këmiler gah kötürülüp asman-pelekke,
gah chüshkinide dolqun tektige,
ular xeterdin chüshkenidi sarasimige.
27 Ular goya mestlerdek deldengshiytti,
hëchqandaq chare-amali qalmighanti.
28 Külpette qalghinida nida qilghanidi Perwerdigargha,
Perwerdigar chiqardi ularni külpettin azadliqqa.
29 U boranni toxtatti,
dolqunlarmu tinchidi.
30 Shadlandi ular tinchitqachqa dolqunni,
nishan qilghan portqa yëteklidi Xuda ularni.
31 Shükür ëytsun ular Perwerdigargha,
uning menggülük muhebbitige,
insanlargha körsetken möjizilirige.
32 Ular xelq arisida ulughlisun Xudani,
aqsaqallar mejliside medhiyelisun Xudani.
 
33-34 Gunah qilsa bu yerning ademliri,
bayawangha aylandurular deryaliri,
süyi tügep qaghjirar bulaqliri,
shorluq tupraq bolar munbet yerliri.
35 U yene köl qilar chöl-bayawanni,
bulaqlargha aylandurar changqaq yerlerni.
36 Achlarni jaylashturup ashu yerge,
aylandurar u yerni bir sheherge.
37 Üzüm tikip, yer tërip ular,
alidu mol hosullar.
38 Beriket bergech ulargha Perwerdigar,
zor kölemde sani awup ularning,
ziyade bolar ularda mal-waranlar.
39 Zulum, külpet, derd sëlip düshmenliri,
nawada xorlinip, aziyip ketse sanliri,
40 yaw hökümdarlirini shermende qilip Perwerdigar,
ularni desht-chöl, bayawanda sersan qilar.
41 Zulumdin azad qilip miskinlerni,
qoy padisidek köp qilidu ewladlirini.
42 Buni körüp shadlinidu heqqaniylar,
aghzi ëtilip, ünsiz turar pasiqlar.
43 Köngül qoysun bu ishlargha eqli barlar,
Xudaning menggülük muhebbitini chüshensun ular.


108-munajat

Dawut yazghan mungluq munajat
 
Ishenchim kamildur sanga, i Xuda!
Pütün qelbim bilen medhiye oquymen naxshamda.
Ey lira,* Lira – Qedimki bir xil tarliq chalghu eswab. chiltar oyghan emdi,
qeside oqup oyghitayli tangni.
I Perwerdigar, shükürler ëytip sanga,
küyleymen sëni xelqler, yat eller ara.
Chünki menggülük muhebbiting asmandin bipayan,
sadaqiting shunche moldur, bulutlargha taqashqan.
I Xuda, ulughluqung körsitilgey asman-pelekte,
shan-sheriping namayan bolghay pütkül yer yüzide.
Du’ayimni qilip ijabet, qutquz bizni ong qolungda,
özüng söygen bendiliring nijatliq tapar shunda.
 
Xuda mundaq dëdi öz muqeddesliki bilen:
“Shadliqta xelqimge bölüp bërimen Shekem diyarini,
teqsim qilip bërimen Sukkot wadisini.
Gil’ad rayoni mensuptur manga,
Manassemu hem te’elluq manga.
Efrayim – bëshimdiki dubulghamdur,
Yehuda mëning seltenet hasamdur.
Put yuyidighan qachidur Mo’ab manga,
choruqumni tashlaymen Idomgha.
Chuqan salimen,
 
10 Kim mëni Idomgha zeper bilen bashlap kirer?
Kim mëni u mustehkem sheherge bashlap barar?
11 I Xuda, bizdin waz kechtingmu?
Biz bilen birge bolmiding jengdimu?
12 Düshmenge qarshi bizge bol yardemde,
bihudidur zeper qazinish insanning yardimide.
13 Xudaning qudriti bilen jeng qilimiz baturlarche,
igem özi dessep cheyler düshminimiz tügigüche.

*108-munajat:2
Lira – Qedimki bir xil tarliq chalghu eswab.

108-munajat:9
8-, 9-ayetlerdiki namlar, yerning namliri bolup, bu ayetlerning omumiy menisi Xuda pütkül dunyagha hökümrandur, we barche xelqler qeyerde bolsimu, hemmisi Xudagha mensuptur.109-munajat

Dawut yazghan munajat bolup, naxsha qilip ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
I medhiyemning igisi Xuda,
süküt qilip, ünsiz turma.
Haqaret qilmaqta reziller manga,
yalghanchi tilida chaplap qara.
Nepretlik sözliri aldi mëni qorshawgha,
sewebsiz hujum qilip ular manga.
Muhebbitimni bersemmu men ulargha,
shikayetler qildi ular qarshi manga,
shundaqtimu ular üchün qilimen du’a.
Yaxshiliqimgha berdi yamanliqni,
söygümge berdi nepretni.
Bir rezil adem eyiblisun uni sotta,
dewagerdin birsi bolsun ong yënida.
Eyibkar bolup chiqsun u soraqta,
du’asimu gunahliq bolsun hetta.
Ömri qisqa bolsun,
mensipini bashqisi alsun.
Baliliri yëtim bolsun,
xotuni tul qalsun.
10 Oghulliri ghëribane öyidin ayrilip sergerdan bolsun,
yaqa yurtlarda rizqini izdep tilemchi bolsun.
11 Tartiwalsun jazanixorlar mal-mülkini,
buliwalsun yatlar hemme bisatlirini.
12 Mëhribanliq körsetmisun uninggha hëchkim,
köngül bölüp yürmisun balilirigha birkim.
13 Qurutulup uning nesli,
qalmisun këyinki ewladliri.
14 Ejdadlirining qebihliki yadida bolsun Xudaning,
untulmisun gunahliri hem anisining.
15 Xudaning köz aldida bolsun da’im gunahliri,
yer yüzidin yoq qilsun Perwerdigar uning namini.
16 Chünki u mëhribanliq körsetmestin bashqilargha,
öltürmek boldi, belki sëlip zulum
ëzilgen, dili sunuq, yoqsullargha.
17 U xushtar idi lenet oqushqa,
shunga lenet kelsun uning bëshigha.
Rayi yoq idi bext tileshke,
shunga bext yiraq bolsun uninggha.
18 U özige kiyim qilip kiyidu lenetlerni,
lenetliri aqqan sudek kirsun ichige,
singip ketsun may kebi söngeklirige.
19 Lenetliri oriwalsun uni tonidek,
da’im bëlini baghliwalsun belbëghidek.
20 Perwerdigar ene shundaq jazalisun shikayette bolghanlarni,
edeplisun, yaman sözler bilen manga hujum qilghanlarni.
 
21 I Rebbim Perwerdigar,
namingning hörmiti üchün yardem qil manga,
qutquz mëni, menggülük muhebbiting bolghach ela.
22 Chünki men hajetmen, bichare,
derdimmu jiq ichimde.
23 Hayatimmu ghuwalashti gugumdiki kölenggidek,
chetke qëqildim qëqiwëtilgen chëketkidek.
24 Roza tutup putumning madari ketti,
tënim jüdep, harghinliq yetti.
25 Düshmenlirim aldida boldum reswa,
bëshini chayqar ular manga qarashqanda.
26 Perwerdigar, i Rebbim yardem qil manga,
qutquz mëni, menggülük muhebbet sende bolghachqa.
27 Ular bilsun bu ishni sëning qilghanliqingni,
manga nijatkar bolghuchining Perwerdigar ikenlikini.
28 Meyli ular oquwersun lenet manga,
biraq sen ata qilisen bext manga.
Hujum qilsa ular xijalette qalar,
emma menki qulung shadliqqa tolar.
29 Reqiblirim kiyim qilsun xijaletni,
ton qilip yëpinsun nomusni.
30 Perwerdigargha shükür ëytimen,
uni awam ichide medhiyeleymen.
31 Chünki u turar mohtajlarning ong yënida,
ularni ölümge mehkum qilghanlardin qutquzushqa.


110-munajat

Dawut yazghan munajat
 
Perwerdigar ëyttiki Igemge:
“Olturghin sen mëning ong yënimda,
men dessetküche düshmenliringni ayighing astigha.”
Perwerdigar zoraytar hökümranliqingni Si’ondin,
derki u: “Sen höküm sürgin düshmenliring üstidin.”
Sen jeng qilidighan küni qoshunliringni yighqanda,
teqwadarliring chiqar öz ixtiyarliqida.
Sübhide këlur newqiranlar aldinggha,
xuddi shebnem chüshkendek sen turghan taghqa.
 
Perwerdigar özgertmes qilghan munu qesimini:
I Perwerdigar, turar Igem sëning ong teripingde,
padishahlarni bitchit qilar ghezipini körsetken künide.
U höküm chiqirar xudasiz xelqlerge,
bashlirini kukum-talqan qiliwëter yer yüzide,
ularning zëminini toldurar jesetlerge.
Igem yol üstide bulaqtin su icher,
küch-quwwet ëlip, meydisini ëgiz kötürer.

*110-munajat:4
Malkisidiq – Salëm (Yërusalëm) shehirining padishahi hem ulugh Xudaning rohaniysi bolup, u Ibrahim peyghember bilen körüshken we uninggha bext tiligen. “Malkisidiq” dëgen isimning menisi “heqqaniyet padishahi” dëgenliktur. “Salëm padishahi” dëgenning menisi “amanliq padishahi” dëgenliktur. Muqeddes yazmilarda uning ata-anisi, uruq-ewladi, nesebi hemde uning hayatining bashlinishi we axirlishishi toghrisida birer xatire yoq. “Tewrat. Alemning yaritilishi” 14-babqa qaralsun.111-munajat

Hemdusana oqunglar Perwerdigargha!
Heq yoldiki jama’et arisida,
shükür ëytimen ixlas bilen Xudagha.
Ulughdur Perwerdigarning biz üchün qilghanliri,
buni tilgha ëlishar ularning qedrini bilgenliri.
Perwerdigarning ejri heywet, sherepliktur,
uning heqqaniyliqi menggülükke dawam qilur.
Möjizilirini kishilerning ësige salar,
rehimdil, shepqetliktur Perwerdigar.
Xuda bërer ixlasmenlirining rizqini,
ta’ebed ëside tutar öz ehdisini.
Perwerdigar körsetti öz qowmigha qudritini,
ëlip bërip ulargha yatlarning zëminini.
U adil, wapadar herbir ishida,
ishench bardur yolyoruqlirida.
Dawamlishar ular menggü, ta’ebedke,
orundilar ular durus, sadaqetlikte.
Muqeddes, sürlüktur Xuda!
Qutulush berdi öz qowmigha,
ehdisini bëkitti hem menggüge.
10 Danaliq Perwerdigargha ixlasmenliktin bashlinur,
emrige emel qilghuchilar hëkmetlik bolur.
Perwerdigargha atalghan hemdusanalar menggülük bolur.


112-munajat

Perwerdigargha hemdusana oqunglar!
Neqeder bextliktur Perwerdigargha ixlasi barlar,
uning emrlirige boysunushtin söyünidighanlar.
Küchlük bolar zëminda ularning ewladliri,
bextliktur durus yolda mangghanliri.
Öyliri bayliqqa tolup, döletmen bolar,
ularning heqqaniyliqi menggülük bolar.
Qarangghuluqta nur chëchilar durus yolda mangghanlargha,
rehimdil, shepqetlik, heqqaniydur Xuda.
Saxawetlik, merd adem bextlik bolar,
adil ish qilidighanlar ronaq tapar.
Heqqaniylar ebediy meghlup bolmas,
heqqaniylar menggüge untulmas.
Qorqup ketmes shum xewer kelse ulargha,
köngli toqtur ularning tayanghach Perwerdigargha.
Iradisi mustehkemdur ularning,
qorqmaydu esla,
körer meghlubiyitini düshmenlirining.
Sëxiydur ular, yoqsullargha bërer sediqe,
menggü untulmas heqqaniyliqi ularning,
qudret tëpip, na’il bolar hörmitige kishilerning.
10 Buni körüp chidimaydu reziller,
achchiqida öz göshini özi yer,
ze’ipliship ümidliri üzüler.


113-munajat

Perwerdigargha hemdusana oqunglar!
Ey uning qulliri, uni medhiyelenglar,
Perwerdigar namigha medhiyeler ëytinglar.
2-3 Teriplensun nam-shöhriti Xudaning
hazirmu we këyinmu ta adaqqiche.
Medhiyelensun nam-shöhriti Xudaning
sübhi-tangdin taki gugum-shamghiche.
Hökümranliq qilar Xuda barche insan üstidin,
shan-sheripi büyüktur, üstün turar pelektin.
5-6 Hëchkim teng bolalmas igimiz Perwerdigargha,
kimmu oxshar u samawi textte olturup,
asman-zëmingha yuqiridin nezer salghuchigha?
U qutquzar yoqsullarni yoqsulluq tozanidin,
ëlip chiqar u mohtajlarni mohtajliq ewrizidin.
Olturghuzar ularni shahzadiler qëshigha,
hetta öz xelqining shahzadiliri yënigha.
U shadliq bëghishlar tughmas ayalgha,
öz öyide quchiqini toldurar baligha.
Hemdusana oqunglar Perwerdigargha.


114-munajat

Isra’illar Misirdin chiqqinida,
Yaqup ewladi yat xelqlerdin ayrilghinida,
Yehuda neslini makan qildi Xuda,
Isra’illar Xudaning ilkidiki xelq idi.
Dëngiz buni bilip yandi arqigha,
I’ordan deryasi burulup keynige aqti.
Taghlar chöchüp sekridi qochqarlardek,
dönglermu ürküdi qozilardek.
Ey dëngiz, nëmishqa qachisen?
Ey I’ordan deryasi, nëmishqa keyningge aqisen?
Ey taghlar, nëmishqa sekreysiler?
Ey döngler, nëmishqa ürküysiler?
Ey zëmin, tewren Rebbingning siymasidin,
Yaqup ëtiqad qilghan Xudaning kelginidin.
U tashni kölchekke aylandurdi,
uyul tashtin bulaqni peyda qildi.


115-munajat

Bolmisun bizge i Perwerdigar, bolmisun bizge,
bolsun mensup shan-shöhret peqet özüngge,
chünki menggülük muhebbet we
cheksiz sadaqitingni körsetting bizge.
Mesxire qiliship bizni yat xelqler,
“Qëni ularning Xudasi” dëyisher.
Bizning Xudayimiz ersh’elada turar,
nëme qilishni xalisa shu ishni qilar.
Yat xelqlerning ilahliri altun-kümüsh buttur peqet,
ularni insan öz qolida qilidu ijad.
Ularning ëghizliri turup sözliyelmes,
közliri turup hëchnëmini körelmes.
Qulaqliri tursimu angliyalmas,
burni turupmu hëchnëmini puriyalmas.
Qolliri bolsimu, ular tutalmas,
putliri bolsimu, mangalmas.
Kanayliridin awaz chiqiralmas.
Butlarni yasighanlar we ulargha ümid baghlighanlar,
özliri axiri butlirigha oxshap qalar.
 
Ey Isra’il ewladliri, tayininglar Igimizge,
u yölenchük, qalqandur silerge.
10 Ey Harun jemeti,* Harun jemeti – Xudaning rohaniylirini körsitidu. tayininglar Igimizge,
u yölenchük, qalqandur silerge.
11 Ey Perwerdigargha ixlasi barlar,
tayininglar Igimizge.
U yölenchük, qalqandur silerge.
12 Perwerdigar bizni yad ëter,
isra’il ewladigha beriket bërer,
Harun jemetige beriket bërer.
13 Hemmisi Perwerdigargha ixlas qilsa eger,
kichikidin-chongighiche beriket bërer.
14 Igimizdin siler we ewladliringlargha,
hessilep bext-sa’adet yaghqay da’ima.
15 Yaratquchi Perwerdigar asman we zëminni,
silerge ata qilghay cheksiz bextni.
16 Asmanlar te’elluqtur Perwerdigargha,
zëminni u bergen insanlargha.
17 Ölükler süküttidur qebrilikte,
medhiyeler bolmas görde Igimizge.
18 Lëkin biz bügün we ta’ebedke,
Rebbimizni teripleymiz menggüge.
Hemdusana oquyli Igimizge!

*115-munajat:10
Harun jemeti – Xudaning rohaniylirini körsitidu.116-munajat

Men söyimen Perwerdigarni,
chünki u anglar nidayimni,
anglar mëning ötünüshümni.
Qulaq salghach u manga,
ömürwayet nida qilimen uninggha.
Ölüm asaretliri chirmidi mëni,
göristan wehimisi qapsidi mëni,
qayghu, hesret ilkige aldi mëni.
Nida qildim tilgha ëlip Perwerdigar namini,
“Qutquzghin dep Perwerdigar jënimni.”
Perwerdigar shepqetlik, heqqaniydur,
u bizning Xudayimiz rehimdildur.
Perwerdigar panahida saqlaydu panahsizni,
u bëshimgha kün chüshkende qutquzdi mëni.
Hey qelbim, qaytqin emdi aramgahinggha,
chünki Perwerdigar iltipat eylidi manga.
 
I Xuda, saqliding ölümdin jënimni,
yigha-zar qilishtin közlirimni,
putliship këtishtin putlirimni.
I Perwerdigar, sen üchün yashaymen paniy alemde.
10 Shunche xar bolsammu yenila,
ishench baghlidim men sanga.
 
11 Lëkin dëdim men teshwish ara:
“Yalghanchidur hemme insanlar.”
12 Perwerdigarning manga qilghan iltipatigha,
qandaq jawab qilay uninggha?
13 Nijatliq qedihini sundum Xudagha,
shükür ëytip uning namigha.
14 Perwerdigarning xelqi aldida,
qesimimni qilimen ada.
15 Ölüp ketse teqwadar bendiliri,
Perwerdigar etiwarlar ularning ölümini.
 
16 I Perwerdigar, men sëning qulungdurmen,
Azad qilding mëni özüng asarettin.
17 Shükür qurbanliqi sunimen sanga,
shükür ëytimen naminggha, i Xuda.
 
18 Perwerdigarning xelqi aldida,
qesimimni qilimen ada.
19 Ibadetxanining hoyla-aramlirida,
ey Yërusalëm, turup sëning otturangda,
qesimimni qilimen ada.
Hemdusana oqunglar Perwerdigargha.

*116-munajat:16
Bu misra Ibraniychide: “Men sëning qulungdurmen, dëdikingning oghlidurmen” dep ëlinghan. Ibraniy tilida bu oxshitish “eng töwen, quldinmu töwen” dëgen menini ipadiligechke, uyghurche terjimiside sözmusöz terjimisi bilen emes, uni “pëqir” dep alduq.117-munajat

Ey jahan ehli, medhiyelenglar Perwerdigarni,
ey pütkül qowmlar, alqishlanglar Xudani.
Büyüktur uning menggülük muhebbiti,
menggülükke dawam qilar wapadarliqi,
hemdusana oqunglar Perwerdigargha.


118-munajat

Shükür ëytinglar Xudagha, shapa’etliktur Perwerdigar,
uning mëhir-muhebbiti menggüge dawam qilar.
“Uning mëhir-muhebbiti menggülük” dësun Isra’illar.
“Uning mëhir-muhebbiti menggülük” dësun Harun jemetige tewe bolghanlar.
“Uning mëhir-muhebbiti menggülük” dësun Perwerdigargha ixlasi barlar.
 
Nida qildim Perwerdigargha kün chüshkende bëshimgha,
nidayimgha jawaben nijatliq berdi manga.
Qorqmaymen, men terepte Perwerdigar,
nëme qilalisun mëni insanlar!
Men tereptidur yölenchüküm Perwerdigar,
köz aldimda meghlup bolar manga öch bolghanlar.
Bashpanah qilmaq Perwerdigarni,
ewzeldur yölenchük qilishtin insanni.
Bashpanah qilmaq Perwerdigarni,
ewzeldur tayanch qilmaqtin hakimlarni.
10 Qorshiwalghan bolsimu barliq yat eller mëni,
Perwerdigarning yardimide meghlup qildim men ularni.
11 Shundaq, qorshap turghan bolsimu etrapimni,
Perwerdigarning yardimide meghlup qildim men ularni.
12 Qorshiwalghan bolsimu ular mëni herilerdek,
öchürüldi shunche tëzdin qurghaq tiken otidek.
Perwerdigarning yardimide meghlup qildim men ularni.
13 Yiqilghili tas qalghanidim ittirilgende,
biraq, men yiqilmidim Perwerdigarning yardimide.
14 Perwerdigar munajitim we küch-qudritim,
boldi u mëning nijatkarim.
 
15 Heqqaniylarning chëdirlirida nijatliq tentenisi yangrimaqta,
Perwerdigarning küchlük ong qoli zeper quchmaqta.
16 Perwerdigarning küchlük ong qoli ghelibe qilmaqta,
Perwerdigarning küchlük ong qoli zeper quchmaqta.
17 Men ölmeymen, belki yashaymen,
Perwerdigarning möjizilirini bayan eyleymen.
18 Mëni qattiq jazalighan bolsimu Perwerdigar,
emma tashlap qoymidi ölümge zinhar.
19 Heqqaniylar kiridighan derwazini ëchip bëringlar manga,
men kirip, shükür ëytimen Perwerdigargha.
20 Derwazisidur bu Perwerdigarning,
kirish yolidur heqqaniylarning.
21 Sanga shükür ëytimen Xuda,
chünki manga jawab bërip
nijatkar boldung manga.
22 Këreksiz bilingen tash tamchilargha,
ultash boldi qurulushqa.
23 Perwerdigarning qilghan ishidur bu,
köz aldimizda karamet boldi u.
24 Perwerdigar yaratqan mushu künde,
xushalliqqa tolayli qilip tentene.
 
25 I Perwerdigar, ötüney, qutquzghin bizni,
ötüney, muweppeqiyetlik qilghaysen ishimizni.
26 Bext yar bolghay Perwerdigarning namida kelgüchige,
bext tileymiz Perwerdigarning öyidin silerge.
birdinbir yëganidur.
U chachar nurini üstimizge.
Qurbanliqni baghlanglar tanilar bilen
qurbanliq supisining burjeklirige.
28 Sen mëning Ilahimsen, shükür ëytimen,
sen mëning Ilahimsen, ulughlaymen.
29 Shükür ëytinglar Xudagha, shapa’etliktur Perwerdigar,
uning mëhir-muhebbiti menggüge dawam qilar.

*118-munajat:27
Perwerdigar – Bu ayette Xudaning xas nami bolup, Ibraniyche nusxida “yahweh” dep ëlinghan.119-munajat

Neqeder bextliktur durus yolda mangidighanlar,
Perwerdigarning telimliri boyiche yashaydighanlar.
Bextliktur yene uning perzlirini tutup,
pütün qelbi bilen uninggha telpünidighanlar.
Naheqchilik qilmas ular esla,
mangar ular Perwerdigarning yolida.
Perwerdigar chüshürdüng emrliringni,
estayidil orundanglar dep ularni.
Qararlirim qet’iy bolghay mëning,
permanliringgha emel qilishqa sëning.
Köngül bölsem emrliringge,
qalmasmen esla shermendilikke.
Medhiyeleymen pak qelbimdin sëni,
ögenginimde adil hökümliringni.
Permanliringgha emel qilimen,
mëni hergiz tashliwetmigin.
 
Yash yigit qandaq qilip pak yolda mangalar?
U peqet kalaminggha emel qilghanda bolar.
10 Pütün qelbim bilen telpündüm sanga,
heq yolungdin ëzishqa yol qoyma manga.
11 Niyet qilip gunahkar bolmasliqni,
saqlidim qelbimde ching sözliringni.
12 Hemdusana bolsun Perwerdigar sanga,
ögetkeysen nizamliringni manga.
13 Bayan qilimen hökümliringni,
jakarlaymen telimliringni.
14 Ademler xursen bolghandek bayliqliridin,
shadlinimen özüm perzliringdin.
15 Chongqur pikir qilimen nizamliring üstide,
oylinimen yol-qediming heqqide.
16 Söyündürdi nizaming mëni,
untumaymen kalamingni.
 
17 Shepqitingni körsetseng men qulunggha,
shunda men hayat yashap, emel qilay kalaminggha.
18 Achqin mëning közlirimni,
körey telimliringdiki karametlerni.
19 musapirmen zëminda,
emringni yoshurma.
20 Yürikim ëzilmekte,
telpünüshtin hökümüngge.
21 Eyiblersen lenetke uchrighan tekebburlarni,
emringdin ëzip ketken meghrurlarni.
22 Ëlip tashla mendin xorluq, mesxirilerni,
chünki ada qilip keldim perzliringni.
23 Topliship manga suyiqest qilsimu hökümranlar,
pëqir qulung nizamliring heqqide yenila oylinar.
24 Perzliring söyünishimdur,
hem mëning meslihetchimdur.
 
25 Qara tupraq qoynigha almaqchi mëni,
wedengge wapa qilip qutquzghin hayatimni.
26 Bayan qilsam sanga yürgen yollirimni,
jawab berding, öget manga nizamliringni.
27 Telimingni chüshinishke qadir qil mëni,
shunda xiyal qilalaymen karamet ishliringni.
28 Ghem-ghussilar destidin harduq yetti jënimgha,
kalaminggha asasen küch-qudret bergin manga.
29 Hiyle-mikir yolidin nëri qil mëni,
iltipat eylep öget manga telimliringni.
30 Tallidim men sadaqet yolini,
köz aldimda tutimen hökümliringni.
31 Perwerdigar, ching tutimen perzliringni,
shermendilikte qoymighin mëni.
32 Qizghin ada qilimen sëning emrliringni,
chünki shundaq qilishqa qadir qilding mëni.
 
33 Perwerdigar, chüshendürgin emrliringni,
axirghiche ijra qilay ularni.
34 Qelbimni yorutqaysen, yolungni tutay,
pütün wujudum bilen ulargha emel qilay.
35 Emrliringge boysunidighan qilghin mëni,
chünki söyimen sëning yolungda mëngishni.
36 Mayil qilmay qelbimni menpe’etlerge,
belki xushtar qilghin sëning perzliringge.
37 Nezirimni yiraq qilip saxtiliqtin,
öz yolung bilen mëni rohlandurghin.
38 Emelge ashursang qulunggha bergen wedengni,
xelqler tëximu hörmetler sëni.
39 Qorqimen, yiraq qil mendin haqaretlerni,
berheq, ela bilimen hökümliringni.
40 Neqeder telpünimen yolyoruqliringgha,
mëni rohlandurghin heqqaniyliqingda.
 
41 I Perwerdigar, körsitip menggülük muhebbitingni,
ata qil manga wede qilghan nijatliqingni.
42 Shunda jawab bëreleymen manga haqaret qilghanlargha,
chünki men tayinimen peqet sëning kalaminggha.
43 Bergin manga heqiqiy guwahliqning pursitini,
baghlighanmen peqet sëning hökümingge ümidimni.
44 Boysunimen da’ima telimliringge,
ri’aye qilimen hem menggüge.
45 Men erkin, bixetermen hemme jaylarda,
chünki ita’et qilip keldim yolyoruqliringgha.
46 Perzliringni sözleymen shahlar aldida,
reddiyege uchrap nomusta qalmasmen esla.
47 Emrliringdin xursen bolurmen,
hem ularni shunche söyermen.
48 Emrliringni hörmetlep qolum turar köksümde,
oylinimen men söygen permanliring heqqide.
 
49 Untumighin men qulunggha bergen wedengni –
manga ümid bëghishlighan ashu kalamingni.
50 U manga tesellidur külpette qalghinimda,
yëngi roh ata qilar wedeng manga.
51 Mesxire qilsimu mëni da’im tekebburlar,
lëkin sëning telimliringdin aghmidim zinhar,
52 eslisem qedimdin buyanqi hökümliringni,
i Perwerdigar, bërer ular manga tesellini.
53 Terk etkech reziller telimliringni,
basalmaymen ulargha bolghan ghezipimni.
54 Yürsemmu ger musapir bolup paniy dunyada,
permanliring boldi manga güzel bir naxsha.
55 I Perwerdigar, ri’aye qilimen telimliringge,
yad ëtimen namingni herbir këchide.
56 Ri’aye qilip keldim sëning yolyoruqliringgha,
bundaq qilish bext ëlip keldi manga.
 
57 Nësiwem dep bilimen Perwerdigar bir özüngni,
wedem bar ching tutushqa kalamingni.
58 Chin qelbimdin istep keldim shepqitingni,
körset manga wede qilghan iltipatingni.
59 Nezer sëlip mëngiwatqan yolumgha,
qedimimni buridim perzliring tamanigha,
60 aldiridim,
emrliringni ijra qilishqa,
hem hëch ikkilenmidim.
61 Ger reziller chirmiwalsimu arghamchilar bilen mëni,
untumasmen esla sëning telimliringni.
62 Adalet bolghach hökümliringde
hemdusana oquymen sanga,
ornumdin turup yërim këchide.
63 Dostturmen sanga ixlas qilghanlargha,
shërikmen yolyoruqliringgha ri’aye qilidighanlargha.
64 Menggülük muhebbitingge tolghandur zëmin,
i Perwerdigar, nizamliringni manga ögetkin.
 
65 Özüng bergen wedengge asasen,
qulunggha yaxshiliq qilding sen.
66 Eqil we bilim bergeysen manga,
chünki men ishendim permanliringgha.
67 Azghun idim sen mëni jazalashtin ilgiri,
ching tutimen ësimde emdi sëning sözüngni.
68 Neqeder shapa’etliksen, ayimiding yaxshiliqingni,
ögetkin manga nizamliringni.
69 Tekebburlar chaplisimu yalghandin bohtan manga,
emma chin qelbimdin boysunimen yolyoruqliringgha.
70 Bixudlashqan ularning qelbi ezeldin,
men bolsam söyünimen telimingdin.
71 Tartqan japalirim paydiliq boldi manga,
chünki mëngishni ögendim permanliring yolida.
72 Ëytqan telimliringni bilimen ela,
minglighan altun-kümüshtin hetta.
 
73 Qolliring yaratti, yasidi mëni,
eqil ber manga, chüshiney emrliringni.
74 Mëni körüp xush bolar ixlasi barlar sanga,
chünki men ümidimni baghlighanmen kalaminggha.
75 Bilimen hökümliringning adilliqini,
sadaqiting bilen jazaliding mëni.
76 Bergen wedeng boyiche men qulunggha,
menggülük muhebbiting teselli bolsun manga.
77 Rehim qilip, saqlighaysen hayatimni,
shadliqim dep bilip keldim telimliringni.
78 Shermende bolsun tekebburlar,
sewebsizla manga naheqchilik qilghanlar,
oylirim peqet telimliring heqqide bolar.
79 Sanga ixlas qilidighanlar kelsun yënimgha,
perzliringni ögitimen ulargha.
80 Semimiy ijra qilay permanliringni,
shermendilikte qoymas ular mëni.
 
81 Zariqimen nijatliqinggha,
ümidimni baghlighach kalaminggha.
82 Sëni “qachan teselli bërerkin” dep,
zariqishtin taldi közler wede kütüp.
83 Oxshap qalsammu ger ista qurighan këreksiz tulumgha,
her dem ching saqlidim permanliringni yadimda.
84 Qachanghiche kütküzersen men qulungni,
qachanliqqa jazalarsen manga ziyankeshlik qilghanlarni?
85 Tekebburlar men üchün ora kolar,
ular sëning telimingge qarshi chiqar.
86 Ishenchliktur emrliringning hemmisila,
yardem qil, düshmenler sewebsiz ziyankeshlik qilmaqta manga.
87 Yer yüzidin yoq qilay dep qalsimu ular mëni,
emma terk etmidim yolyoruqliringni.
88 Rohlandurghin mëni menggülük muhebbitingde,
boysunay sëning bergen perzliringge.
 
89 I Perwerdigar, kalaming menggülüktur,
u ershte mukemmel pütülgendur.
90 Ewladtin-ewladqiche bildürdüng sadaqitingni,
ornatting öz ornigha mustehkem qilip yerni.
91 Emring bilen mewjut bolup turmaqta pütün dunya,
chünki pütkül mewjudat quldur sanga.
92 Shadlanmighan bolsam eger telimliringdin,
halak bolar idim azab-oqubetlerdin.
93 Untumasmen esla sëning yolyoruqliringni,
chünki ular rohlandurdi hayatimni.
94 Men sanga mensupturmen, qutquz mëni,
chünki ijra qilip keldim yolyoruqliringni.
95 Peyt kütsimu reziller weyran qilmaqqa mëni,
emma dilimda saqlaymen yenila perzliringni.
96 Kördüm men chekliklikini hemme nersining,
emma kemtüki yoqtur emrliringning.
 
97 Shu qeder söyimen telimliringni,
yad ëtimen künboyi ularni.
98 Reqibimdin dana boldum emring bilen,
chünki teliming birge bolghach da’im men bilen.
99 Eqil-idrak ustazlirimdin köprek boldi mende,
chünki chongqur tepekkur qildim emrliring heqqide.
100 Aqsaqallardinmu danaliqraq boldum,
chünki yolyoruqliringgha boysundum.
101 Ela bilip kalaminggha egishishni,
ret qilip keldim hemme rezillikni.
102 Hökümliringdin qëyip ketmidim,
chünki özüng bergensen telim.
103 Kalaming shërin tëtidi tilimgha,
heseldin tatliq tuyuldi aghzimgha.
104 Dana bolurmen yolyoruqliringdin,
nepretlinimen shunga saxta yollardin.
 
105 Chiragh bolup kalaming putlirimgha,
nur bërer u yollirimgha.
106 Qesem ichtim, sadiqmen qesimimge,
boysunimen adil hökümliringge.
107 Qaldim men qiyinchiliq, müshküllükte,
i Perwerdigar, rohlandur mëni wedeng boyiche.
108 Qobul qil chin dilimdin chiqqan medhiyelirimni,
i Perwerdigar, ögetkin manga telimliringni.
109 Hayatim bolsimu da’im xewp astida,
emma telimliringni untumasmen esla.
110 Tuzaq qursimu men üchün gerche reziller,
yolyoruqliringdin chiqmasmen zinhar.
111 Menggülük mirastur manga perzliring,
shübhisizki, shadliqidur ular qelbimning.
112 Qararim bar boysunushqa,
adaqqiche nizamliringgha.
 
113 Öch körimen ikki yüzlimichilerni,
biraq, söyimen sëning telimliringni.
114 Bashpanah, qalqandursen manga,
ümidim bardur sëning kalamingda.
115 Köz aldimdin yoqilinglar, ey yamanliq qilghuchilar,
Xudayimning emrige boysunmaqqa qararim bar.
116 Özüng wede qilghiningdek yar-yölek bol hayatimgha,
shermende qilip, qoyma mëni ümidsiz halgha.
117 Yölenchük bolghin manga, shunda ërishey nijatliqqa,
hem köngül böley sëning permanliringgha da’ima.
118 Neziringde erzimestur permaningdin tayghanlar,
bihudidur qanchilik neyrengwazliq qilsimu ular.
119 Exlitini ayrighandek otta tawlap altunni,
yoq qilisen yer yüzidin rezillerning hemmisini,
men söyimen sëning barliq perzliringni.
120 Wujudum titrer qorqup sëningdin,
wehimige chüshimen hökümliringdin.
 
121 Qildim adil, toghra ishlarni,
zalimlarning qoligha qaldurma mëni.
122 Kapalet bergin men qulungning bextige,
yol qoyma tekebburlarning mëni ëzishige.
123 Közlirim taldi sëning nijatliqinggha telmürüp,
ishenchlik wedengning emelge ëshishini kütüp.
124 Men qulunggha yetküzüp menggülük muhebbitingni,
öget manga nizamliringni.
125 Eqil-idrak bergin men qulunggha,
perzliringni chüshineleymen shundila.
126 I Perwerdigar, waqting keldi heriket qilishqa,
chünki xelq boysunmidi qanunliringgha.
127 Berheq, altundin ela bilimen emrliringni,
hetta sap altundin artuq körimen ularni.
128 Adil dep qaraymen permanliringni,
öch körimen barliq saxtiliqlarni.
 
129 Perzliring bolghach sëning bibaha,
boysunimen shunga men ulargha.
130 Kalamingning menisi yëshilgende, nur chachar yolimizgha,
eqil-idrak bërer u sadda insanlargha.
131 Nepsimni qisar mëning teqezzaliq,
chünki bardur emringge intizarliq.
132 Halimdin xewer alghin körsitip shepqitingni,
namingni söygenlerge körsetkendek mëhringni.
133 Wedeng bar mezmut qilmaqliqqa qedimimni,
manga xoja qilip qoyma hëchbir gunahni.
134 Insanlar zulmidin qutquz mëni,
ching tutay sëning yolyoruqungni.
135 Jamalingning nurini chëchip manga,
permanliringni ögetkin men qulunggha.
136 Xelqler boysunmighach qanununggha,
köz yëshim derya bolup aqmaqta.
 
137 I Perwerdigar, adilsen özüng,
heqqaniy hem hökümliring.
138 Adildur buyrughan perzliring,
ishenchliktur hemmisi ularning.
139 Ghezeplirim köydürmekte tënimni,
reqiblirim mensitmigech sözüngni.
140 Ishenchlik bolghachqa wediliring sëning,
söyer ularni shunchilik, menki qulung.
141 Xarlansammu këreksiz insan bolup,
qalmasmen yolyoruqliringni esla untup.
142 Menggülüktur adaliting,
heqiqettur telimliring.
143 Kelginide bëshimgha azab we külpet,
emrliring boldi manga shadliq ülpet.
144 Perzliring adildur ta’ebedke,
rohlinay men, nur ata qil qelbimge.
 
145 I Perwerdigar, chin qelbimdin nida qilimen sanga,
boysunimen permanliringgha, jawab ber manga.
146 Iltija qilimen, qutquzghin mëni,
ching tutay shunda perzliringni.
147 Peryad qilimen medet tilep sübhide,
ümidimni baghlighachqa peqet sëning sözüngge.
148 Kirpik qaqmay chiqimen këchiche,
oygha pëtip sëning wedeng heqqide.
149 Muhebbetlik Perwerdigar, anglighaysen awazimni,
adaletlik Perwerdigar, qutquzghin hayatimni.
150 Yëqinlap kelmekte manga rezil insanlar,
telimliringdin yiraqtur ular.
151 I Perwerdigar, yëqinsen manga,
emrliringning hemmisi toghra.
152 Uzundin bëri bildimki shuni,
perzliringning menggülükini.
 
153 Nezer sëlip azablirimgha, qutquzghin mëni,
untumidim men sëning telimliringni.
154 Dewayimni qollighin, qutquzghin mëni,
wedeng boyiche saqlighin hayatimni.
155 Rezil insanlar nijatsiz qalar,
ëtibar bermigech emrliringge ular.
156 Perwerdigar, mëhir-shepqet moldur sëningde,
mëni rohlandurghin dëginingdek hökümüngde.
157 Bolsimu ger shunche köp ziyankeshlik qilghuchilar,
perzliringdin yüz örümesmen zinhar.
158 Nepretlinimen ita’etsizlerge,
ri’aye qilmighach sözliringge.
159 Neqeder söyimen-he, sëning yolyoruqliringni,
menggülük muhebbiting bilen rohlandur mëni.
160 Kalamingning asasi heqiqettur,
hökümliring adil, menggüge dawam qilur.
 
161 Sewebsizla ziyankeshlik qilsimu hökümdarlar,
qelbim peqet kalamingdin qorqup turar.
162 Kalamingdin söyünüp keldim shunche,
ërishkendek ghayet zor xezinige.
163 Yirginimen yalghanchiliqtin,
söyünimen telimingdin.
164 Sanga her kün yette waq medhiyem bar,
berheq, hemme hökümüngge adilliq yar.
165 Telimingni söygenlerge amanliq bolar,
hëch nersige putliship yiqilmas ular.
166 I Perwerdigar, telmürüp kütimen nijatliqingni.
Ijra qilip keldim men sëning emrliringni.
167 Perzliringge ri’aye qilimen,
hem ularni qizghin söyimen.
168 Boysunimen perzliring, nizamliringgha,
berheq, hemme emellirim ayandur sanga.
 
169 Perwerdigar qulaq salghin ahuzarimgha,
wapa qilip wedengge idrak bergin manga.
170 Anglighaysen Perwerdigar iltijayimni,
wapa qilip kalaminggha qutquzghin mëni.
171 Lewlirimdin urghup chiqar hemdusana,
chünki sen emrliringni ögetting manga.
172 Kalamliring küyliner tillirimda,
chünki bardur adilliq buyruqungda.
173 Teyyar qilghin yardemge qolungni,
chünki men tallighanmen yolungni.
174 Nijatliqinggha teshnamen Perwerdigar,
telimingdin qelbim mëning shadliqqa tolar.
175 Ilham ber manga, hemdusana oquy sanga,
hökümliring yardem qilsun manga.
176 Adashtim qoy kebi yolumdin, izde qulungni,
chünki men untumasmen emrliringni.


120-munajat

Yërusalëmdiki ibadetxanigha bërish yolida ëytilghan munajat
 
Nida qilsam Perwerdigargha,
külpette qalghinimda,
u jawab berdi manga.
“Qutquzghin mëni i Xuda,
yalghanchi lewlerdin, aldamchi tillardin”
dep iltija qildim uninggha.
Ey yalghanchi til!
Qandaq urar sëni Xuda?
Bërer sanga qandaq jaza?
Baturlarning oqliri tëger,
archilarning choghliri köydürer.
Halimgha way, musapir boldum Meshek diyarida,
bextsiz boldum Qëdarlarning chëdirida.
Toydum yashashtin bu yerde,
tinchliqqa öch xelq arisida.
Söyüp men tinchliqni,
dësemmu “tinchliqta yashayli” ger,
biraq ular “urushayli” der.


121-munajat

Yërusalëmdiki ibadetxanigha bërish yolida ëytilghan munajat
 
Közlirimni tikimen taghlargha,
qeyerdin këler dep yardem manga.
Perwerdigarla qilar yardemni,
u yaratqandur asman-zëminni.
Saqlar u tëyilishtin putliringni,
segek turup qoghdaydu sëni.
Bilginki, qoghdighuchi Isra’illarni,
uxlimas, terk etkendur uyquni.
Qoghdighuchingdur Perwerdigar,
ong yëningda sayiwen bolup turar.
Zerer yetküzelmes sanga zinhar,
ay we quyash, këche we kündüz.
Yamanliqlardin qoghdaydu Perwerdigar,
hem jëningni u aman qilar.
Nezer sëlip Perwerdigar yürüsh-turushunggha,
bügündin ta’ebedkiche alar sëni öz panahigha.


122-munajat

Yërusalëmdiki ibadetxanigha bërish yolida ëytilghan, Dawut yazghan munajat
 
Shadlanghanidim, dëginide kishiler manga:
“Barayli Xudaning öyi – ibadetxanigha.”
Ey Yërusalëm, derwazangning ichide turimiz emdi mana!
Yërusalëm – retlik sëlinghan puxta bir sheher.
Këler qowmlar, Perwerdigarning qowmliri uninggha,
këler bërilgen perman boyiche Isra’ilgha,
shükür ëytidu ular Perwerdigarning namigha.
Ey Yërusalëm, höküm chiqirilsun dep sende,
text sëlindi Dawut jemetidikilerge.
 
Yërusalëmning tinchliqi üchün mundaq du’a oqulsun:
“Sëni söygenler ronaq tapsun,
qorghan ichi aman bolsun,
ordiliri awat bolsun!”
Qërindash we dostlirim sende turghachqa,
tileymen: “Tinchliq bolsun Yërusalëmda”.
Perwerdigarimizning öyi sende bolghachqa,
ey Yërusalëm, bext tileymen sanga.


123-munajat

Yërusalëmdiki ibadetxanigha bërish yolida ëytilghan munajat
 
Ersh textide olturghuchi i Xuda,
telmürüp közlirimni tikimen sanga.
Közlirimiz tikilgendur Xudayimiz – Perwerdigargha,
qullarning közliri kebi tikilgen quldarning qollirigha,
dëdekning közliri kebi tikilgen aghicha xënimning qollirigha.
Taki bizge shepqitini körsetkiche telmürimiz Perwerdigargha.
I Perwerdigar, shepqet qil, shepqet qil bizge,
chünki tartqan xorluqlirimiz yëtip ashquche.
Mazaqlirigha qalduq tolimu baghri tashlarning,
xorluqini tarttuq xoymu hakawurlarning.


124-munajat

Yërusalëmdiki ibadetxanigha bërish yolida ëytilghan, Dawut yazghan munajat
 
“Eger Igem biz terepte turmighan bolsa”,
ah Isra’illar, shundaq denglar!
2-5 Kishiler bizge achchiqlinip hujumgha ötkinide
eger Igem biz terepte turmighan bolsa,
ular bizni tirik pëti yewëter idi.
Kelkün kebi ëqip kelgen adem topi
dolqun yasap basqinida üstimizdin
ezim deryadek bizni gherq qilar idi.
 
Ëytayli Perwerdigargha hemdusana,
yem qilmidi bizni ularning chishlirigha.
Qëchip chiqtuq qush kebi biz ularning qapqinidin,
tuziqi buzulup, qachtuq ularning changgilidin.
Bizge yardem bergen Perwerdigardur,
u asman-zëminni yaratquchidur.


125-munajat

Yërusalëmdiki ibadetxanigha bërish yolida ëytilghan munajat
 
Si’on tëghi tewrenmey, menggüge mezmut turar,
Si’ongha oxshar, ümidini Perwerdigargha baghlighanlar.
Taghlar qorshap turghandek Yërusalëmni,
Perwerdigar qorshap turar öz xelqini,
ta’ebedkiche qoghdap ularni.
Boliwermes hökümranliq hasisi pasiqlarda,
heqqaniylargha riziq qilip bërilgen bu zëminda,
reziller hökümranliq qilsa heqqaniylar üstide,
heqqaniylarmu aylinip këter rezillerge.
 
I Perwerdigar, mëhringni bergin da’ima,
yaxshilar we qelbi paklargha.
Adiship ketkenlerni egri yollargha,
jazalaydu Perwerdigar rezillerge qoshupla,
tinch-amanliq bolghay Isra’illargha.


126-munajat

Yërusalëmdiki ibadetxanigha bërish yolida ëytilghan munajat
 
Perwerdigar sürgündikilerni qayturup kelgende Si’ongha,
bolup qalghaniduq biz xuddi chüsh körüwatqandekla.
Xushalliqtin aghzimiz yëtip quliqimizgha,
chuqanlar kötergeniduq shadliqta.
“Perwerdigar zor bir yaxshiliq qildi ulargha”,
dëgen sözler tarqalghanidi yat eller arisida.
Derweqe Perwerdigar zor yaxshiliq qildi bizge,
shad-xuramliq toldi bizning qelbimizge.
Ronaq tapqan waqtimizgha qaytur bizni, i Perwerdigar,
tosattin sugha tolghandek jenubtiki quruq ëriqlar.
Yighlap turup uruq chachqanlar, naxsha bilen hosul yighar.
Dümbisige artip uruq xaltisini, yigha bilen ketken kishi,
qaytip këler naxsha bilen, orighan baghlamlirini kötürgen pëti.

<

127-munajat

Yërusalëmdiki ibadetxanigha bërish yolida ëytilghan, Sulayman yazghan munajat
 
Öyni salmisa özi Perwerdigar,
öy salghuchilarning ejri bikar këter.
Nawada sheherni qoghdimisa Perwerdigar,
bihudidur oyghaq tursimu qarawullar.
Bikardur nan üchün japa tartqininglar
ensirep seher turup kech yatqininglar,
chünki Perwerdigar öz söygenlirige
këche yatqandimu rizqini ata qilar.
 
Perwerdigarning sowghitidur perzentler,
uning bergen iltipatidur hamililer.
Tapqan oghulliri ademning yashliqida,
oxshar palwanning qolidiki oqlirigha.
Bextliktur sadiqini toldurghanlar mushundaq oqlargha,
chünki ular munazirileshkende sheher derwazisi aldida,

*127-munajat:5
Yëngilip, shermende bolmas qarshilashqanlargha – Eyni chaghlarda kishiler heq-naheqni ayrishta sheher derwazisi aldidiki meydanda xelqi’alem aldida munazirilishetti. Majiralar shu yerde hel qilinip, höküm chiqirilatti.128-munajat

Yërusalëmdiki ibadetxanigha bërish yolida ëytilghan munajat
 
Neqeder bextliktur Perwerdigargha ixlasi barlar,
neqeder bextliktur uning yolida mangghanlar.
Berheq, mëhnitinglarning mëwisini yeysiler,
ronaq tëpip, bextiyar bolisiler.
Ayalinglar oxshar mol mëwe bergen üzüm tëligha,
zeytun shëxidek köp bolar baliliringlar yëninglarda,
dastixininglarni chöridep olturar ular etrapinglarda.
Mana shundaq beriket tapar Perwerdigargha ixlasmen adem.
Perwerdigar Si’ondin ata qilsun sanga bextni,
körgeysen ömür boyi ronaq tapqan Yërusalëmni.
Ömrüng yetkey balangning balilirigha,
tinch-amanliq bolghay Isra’illargha.


129-munajat

Yërusalëmdiki ibadetxanigha bërish yolida ëytilghan munajat
 
“Yashliqimdin tartip manga köp qëtim
ziyankeshlik qilip kelgenidi ular.”
Ah Isra’illar, shundaq denglar!
“Yashliqimdin tartip manga köp qëtim
ziyankeshlik qilip kelgen bolsimu ular,
biraq ghelibe qilalmidi üstümdin zinhar.”
Qoshchi yerni chongqur aghdurghan kebi,
qamchida ular dumbemge izlar saldi.
Adaletlik, heqqaniydur Perwerdigar,
rezillerning asaritini u sundurar.
 
Si’ongha nepret bilen qaraydighanlar,
reswa qilinip arqisigha chëkindürülsun.
Xuddi ögzide ünüp qalghan chöplerdek
orulmay turup ular solushup qalsun.
Chöp orighuchi chöpni yighsa bir tutammu chiqmisun.
Chöp baghlighuchi baghlisa bir baghlamgha toshmisun.
Yoldin ötkenler dëmes bu qutluq tilekni ulargha:
“Igimiz beriket bersun ishinglargha,
silerge bext tileymiz Perwerdigarning namida.”

130-munajat

Yërusalëmdiki ibadetxanigha bërish yolida ëytilghan munajat
 
1-2 Peryad qildim Perwerdigar müshküllükte,
qulaq salghin Igem mëning erzimge.
Anglighaysen awazimni,
yardem tiligen sadayimni.
Eger Xuda pütüp qoysang pütüküngge
bizning qilghan gunah we qilmishimizni,
qutquzalar jazayingdin kim özini?
Biraq kechürüm bolghach sende,
sanga ixlas bardur bizde.
 
Kütmektimen Perwerdigarni telmürüshte,
wujudumda ümid bolghach uning sözige.
Seherge teshna bolghan këchilik közetchining
zariqishidek kütmektimen Igemni qëtidin yürikimning.
 
Ey Isra’illar, ümid baghlanglar Perwerdigargha,
chünki menggülük muhebbet bardur uningda,
teyyar turghandur u bizni qutquzushqa.
Peqet Perwerdigar qutquzar Isra’illarni,
gunahlirining jazasidin xalas qilip ularni.


131-munajat

Yërusalëmdiki ibadetxanigha bërish yolida ëytilghan, Dawut yazghan munajat
 
I Perwerdigar,
tekebburluq yoqtur könglümde,
hakawurluq qilmasmen qilche.
Arilashmaymen qurbim yetmes ishlargha,
kirishmeymen büyük arzu-armanlargha.
Sütke toyghan balidek anisining baghrida,
könglüm tinip, tinchlandi tënim,
berheq, sütke toyghan balidek aram taptim.
Ey Isra’illar, ebediy ümid baghlanglar Perwerdigargha.


132-munajat

Yërusalëmdiki ibadetxanigha bërish yolida ëytilghan munajat
 
Perwerdigar eske alghaysen Dawutni,
uning tartqan jebir-zulum, japalirini.
Qesem ichip Perwerdigargha,
u mundaq wedilerni bergenidi,
Yaqup ëtiqad qilghan qadir Xudagha:
“Kirmesmen öyümge, yatmasmen ornumda.
Uxlimasmen, mügdimesmen hetta,
taki teyyar qilmighuche Yaqupning qudretlik Xudasi –
Perwerdigar bilen uchrishish jayini.”
Ehde sanduqi heqqidiki xewerni
Efratada anglighaniduq,
biz u sanduqni Ya’ir dalaliridin taptuq.
Xuda bilen uchrishidighan jaygha barayli,
uning putliri astida sejde qilayli.
 
I Perwerdigar, merhemet ibadetxananggha –
sanga atalghan aramgahinggha.
Kirgeysen qudriting nishani bolghan
ehde sanduqi bilen birge.
Heqqaniyliq rohaniylargha kiyim bolsun,
teqwadar xelqliring shadliqqa tolsun.
10 Qilip qulung Dawutning hörmitini,
ret qilmighin özüng tikligen padishahingni.
11 Qayturuwalmas Perwerdigar wedisini,
Dawutqa bergen munu qesimini:
“Waris qilimen textingge,
öz pushtungdin bolghan birsini.
12 Oghulliring ri’aye qilsa ehdemge,
boysunsa men qilghan barliq emrge,
olturar oghullirimu textingde ebedke.”
13 Shundaq, Perwerdigar tallighandur Si’onni,
biz bilen uchrishishqa xalighandur bu yerni.
 
menggügidur u mëning makanim,
xalighanmen bu yerni men özüm.
15 Berheq, Si’onni ronaq tapquzimen,
yoqsullirining qorsaqlirini toq qilimen.
16 Kiydürimen rohaniylirigha nijatliq tonini,
yangritidu teqwadarliri tentenilik awazni.
17 Küchlük qilimen bu yerde Dawut neslini,
yandurimen özüm tallighanning ömür chirighini.
18 Kiydürimen düshmenlirige shermendilik tonini,
parlaq qilimen Dawutning bëshidiki tajini.”

*132-munajat:14
Eskertish: 14-ayettin 18-ayetkiche Xudaning ëytqan biwasite sözliridur.133-munajat

Yërusalëmdiki ibadetxanigha bërish yolida ëytilghan, Dawut yazghan munajat
 
Qaranglar, neqeder güzel, neqeder yëqimliq,
qërindashlar ara bolsa inaqliq.
Inaqliq qimmetlik yaghdek bolur,
ëqip chüshüp saqallirigha,
tamghanidi yaqilirigha.
Mol shebnemge oxshar inaqliq,
berheq, bextni – menggülük hayatni,
ata qilghanidi Perwerdigar Si’on tëghida.

*133-munajat:2
Harunning bëshidin quyulup bu yagh – Harun bash rohaniy qilip teyinlengende, uning Xudaning xizmetlirini qilishqa teyinlengenlikini bildürüsh üchün, bëshigha alahide puraqliq yagh quyulghanidi. Bu xil yagh bir nechche xil puraqliq ot-chöpler bilen zeytun yëghi arilashturulup yasilatti. Bu yerde del shu yagh körsitilgen. “Tewrat. Misirdin chiqish” 30-bab 22 – 38-ayetlerge qaralsun.

133-munajat:3
Xermon tëghidiki shebnemler – Ottura Sherqte jaylashqan Xermon tëghi mol shebnemliri bilen dangliq idi.134-munajat

Yërusalëmdiki ibadetxanigha bërish yolida ëytilghan munajat
 
Ey Perwerdigargha xizmet qilidighanlar,
këchilep Xuda öyide ibadette bolidighanlar,
këlinglar, Perwerdigarni teriplenglar!
Muqeddes jay terepke qarap,
du’agha kötürülsun qolliringlar,
Perwerdigarni teriplenglar!
Yaratquchidur Xuda asman, zëminni,
bextiyar qilghay u Si’ondin silerni.


135-munajat

1-2 Hemdusana oqunglar Perwerdigargha,
medhiyeler ëytinglar uning namigha.
Ey Perwerdigargha xizmet qilidighanlar,
uning öyide ibadette bolidighanlar,
Igimizning hoylilirida turidighanlar,
medhiyeler oqunglar uninggha.
Medhiyelenglar Perwerdigarni,
chünki shapa’etliktur Perwerdigar.
Küy-naxshigha qëtinglar uning namini,
chünki uni küylimek bizni shad qilar.
 
Perwerdigar talliwaldi Yaqup qowmini,
özige tewe qilip Isra’illarni.
Bilimen, berheq Perwerdigar ulughdur,
Asman-zëmin, dëngiz-okyan, chongqurluqlarda,
nëme qilishni xalisa shuni qilar Xuda.
U, zëminning töt teripidin ekëlip bulutlarni,
yamghur yaghdurup hem chaqturup chaqmaqlarni,
kuhiqapliridin ëlip chiqar shamallarni.
U Misirliqlarning halak qildi tunji tughulghanlirini,
yeni halak qildi adem we mallarning tunjilirini.
U Misirda körsetti möjize we karametlirini,
jazalidi Pir’ewn we uning wezirlirini.
10 Weyran qildi u nurghun döletlerni,
öltürdi qudretlik padishahlarni.
11 Örüwetti u Amorlarning padishahi Sixonni,
Bashanning padishahi Ogni,
hetta Ken’andiki barliq padishahlarni.
12 Ularning zëminini berdi öz qowmigha,
ata qildi ularni öz xelqi Isra’ilgha.
13 I Perwerdigar, untulmaydu sëning naming,
ewladtin-ewladqiche dewr sürer shöhriting.
14 Xuda “gunahsiz” dep jakarlar öz qowmini,
körsiter uning qullirigha öz rehimini.
 
15 Altun bilen kümüshtur yat ellerning butliri,
yasighandur ularni insanlarning qolliri.
16 Ularning aghzi bar sözliyelmes,
közliri bar körelmes.
17 Qulaqliri bar anglimas,
aghzida yoqtur nepes.
18 Butlarni yasighanlar, uninggha ümid baghlighanlar,
axiri özlirining butlirigha oxshap qalar.
 
19 Ey Isra’il jemeti, Perwerdigargha hemdusana ëytinglar,
ey Harun jemeti, Perwerdigargha hemdusana ëytinglar.
20 Ey Lawiy jemeti, Perwerdigargha hemdusana ëytinglar,
hemdusana ëytinglar Perwerdigargha ixlasi barlar.
21 Perwerdigar turar Yërusalëmda,
hemdusana ëytilsun Si’onda,
hemdusana oqunglar uninggha.

*135-munajat:5
Ilahlar – Bu yerde ëytilghan “ilahlar” dunyadiki her xil xelqler ishinidighan yalghan ilahlarni körsitidu.136-munajat

div class=’q’>
1-2 Perwerdigargha shükür ëytinglar, u shapa’etliktur,

uning muhebbiti öchmes we ebediydur.
Perwerdigargha shükür ëytinglar,
u barliq hökümdarlardin üstündur,
uning muhebbiti öchmes we ebediydur.
Perwerdigargha shükür ëytinglar,
peqetla u ulugh möjiziler igisidur,
uning muhebbiti öchmes we ebediydur.
Perwerdigargha shükür ëytinglar,
u danaliqta asmanni yaratquchidur,
uning muhebbiti öchmes we ebediydur.
Perwerdigargha shükür ëytinglar,
u zëminni su üstige ornatquchidur,
uning muhebbiti öchmes we ebediydur.
Perwerdigargha shükür ëytinglar,
u yoruqluq tarqatquchi jisimlarni yaratquchidur,
uning muhebbiti öchmes we ebediydur.
Perwerdigargha shükür ëytinglar,
u kündüzi parlaydighan quyashni yaratquchidur,
uning muhebbiti öchmes we ebediydur.
Perwerdigargha shükür ëytinglar,
u këchisi parlaydighan ay, yultuzni yaratquchidur,
uning muhebbiti öchmes we ebediydur.
10 Perwerdigargha shükür ëytinglar,
Misirda tunji toghulghanlarning jënini alghuchidur,
uning muhebbiti öchmes we ebediydur.
11 Perwerdigargha shükür ëytinglar,
u Isra’illarni Misirdin qutquzup chiqquchidur,
uning muhebbiti öchmes we ebediydur.
12 Perwerdigargha shükür ëytinglar,
u ularni zor qudriti bilen ëlip chiqquchidur,
uning muhebbiti öchmes we ebediydur.
13 Perwerdigargha shükür ëytinglar,
u Qizil Dëngizning süyini ikkige bölgüchidur,
uning muhebbiti öchmes we ebediydur.
14 Perwerdigargha, shükür ëytinglar,
u dëngizni yërip Isra’illarni uningdin ëlip chiqquchidur.
Uning muhebbiti öchmes we ebediydur.
15 Perwerdigargha shükür ëytinglar,
u Pir’ewn we uning qoshunlirini Qizil Dëngizgha gherq qilghuchidur,
uning muhebbiti öchmes we ebediydur.
16 Perwerdigargha shükür ëytinglar,
u öz qowmini chöl-bayawandin yëteklep ötküchidur,
uning muhebbiti öchmes we ebediydur.
17 Perwerdigargha shükür ëytinglar,
u katta padishahlarni yer bilen yeksan qilghuchidur,
uning muhebbiti öchmes we ebediydur.
18 Perwerdigargha shükür ëytinglar,
u küchlük padishahlarni halak qilghuchidur,
uning muhebbiti öchmes we ebediydur.
19 Perwerdigargha shükür ëytinglar,
u Amorlarning padishahi Sixonning jënini alghuchidur,
uning muhebbiti öchmes we ebediydur.
20 Perwerdigargha shükür ëytinglar,
u Bashan padishahi Ogning jënini alghuchidur,
uning muhebbiti öchmes we ebediydur,
21 Perwerdigargha shükür ëytinglar,
u ularning zëminlirini öz qowmigha mülük qilip bergüchidur,
uning muhebbiti öchmes we ebediydur.
22 Perwerdigargha shükür ëytinglar,
u ularning zëminlirini öz qulliri Isra’illargha mülük qilip bergüchidur,
uning muhebbiti öchmes we ebediydur.
23 Perwerdigargha shükür ëytinglar,
u xar bolghan chëghimizda bizni esligüchidur,
uning muhebbiti öchmes we ebediydur.
24 Perwerdigargha shükür ëytinglar,
u bizni reqiblirimizdin qoghdighuchidur,
uning muhebbiti öchmes we ebediydur.
25 Perwerdigargha shükür ëytinglar,
u barliq janliqlargha ozuq ata qilghuchidur,
uning muhebbiti öchmes we ebediydur.
26 Ersh’eladiki Xudagha shükür ëytinglar,
uning muhebbiti öchmes we ebediydur.

*136-munajat:1-2
Ilahlar – Bu yerde ëytilghan “ilahlar” dunyadiki her xil xelqler ishinidighan yalghan ilahlarni körsitidu.137-munajat

Derya-östeng boyigha yighilghanda Babilda,
Si’onni eslep közimiz toldi yashqa.
Liralirimiz* Lira – Qedimki bir xil tarliq chalghu eswab. ësiqliq turatti söget shëxida.
Chünki bizni sürgün qilghanlar
naxsha telep qilatti bizdin,
köngüllirini ëchishqa.
Jënimizni qiynighanlar külüp turup
deytti bizge: “Ëytip ber
Si’onning munajatliridin.”
Yaqa yurtta qandaqmu ëytayli uni –
Perwerdigarning munajitini.
 
Ey Yërusalëm, sëni untusam,
qurusun ong qolum.
Ey Yërusalëm, sëni untusam,
sëni eng zor xushalliqim dep bilmisem,
chapliship qalsun tangliyimgha tilim.
I Perwerdigar,
Idomluqlarning zorawanliqi bolsun yadingda,
Yërusalëm qoldin ketken küni ular
dëyishkenidi: “Uni buzunglar, chëqinglar,
yer bilen yeksan qilinglar.”
Ey Babilliq, weyran bolghuchilar,
bextliktur bizge qilghan yamanliqinglarni
özünglargha qayturghuchilar.
Bextliktur bowaqliringlarni tashqa atquchilar.

*137-munajat:2
Lira – Qedimki bir xil tarliq chalghu eswab.138-munajat

Dawut yazghan munajat
 
Chin qelbimdin teshekkür ëytimen sanga,
Muqeddes ibadetxananggha qarap sejde qilimen sanga,
sadaqiting, muhebbiting üchün shükür ëytimen naminggha,
sözüng bilen namingni qilding hemmidin ela.
Berding jawab nida qilghan chëghimda,
jesur qilding küch-quwwet bërip manga.
Anglighach ular sëning sözüngni, i Perwerdigar,
apirin ëytar sanga alemdiki padishahlar.
Ulugh bolghach Perwerdigarning shan-sheripi,
küyler ular uning ish-izlirini.
Büyüklükte bolsimu Perwerdigar,
kemterlerge ghemxorluq qilar,
tekebburlardin yiraq turar.
Yürsemmu ger külpetlerde men,
özüng mëni rohlandurisen.
Tosup sen düshmenlirim ghezipini,
qutquzisen ong qolung bilen mëni.
Emelge ashurar Perwerdigar men heqqidiki pilanini,
menggülüktur mëhir-muhebbiting, i Perwerdigar,
terk etme, öz qolungda yaratting mëni.

*138-munajat:1
Perishtiler aldida – Bezi terjimilerde “barliq ilahlar aldida”, yaki “yer yüzidiki ulughlarning aldida” dep ëlinghan.139-munajat

Dawut yazghan munajat bolup, naxsha qilip ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
I Perwerdigar, kördüng qelbimni,
bilding mëni.
Bilisen olturup-qopushumni,
chüshinisen yiraqtinmu oylirimni.
Körüp turisen yürüsh-turushumni,
ëniq uqisen barliq ishlirimni.
I Perwerdigar, bilisen sözlirimni,
hetta ëghizimdin chiqarmasta ularni.
Bardursen etrapimda,
qoydung qolungni dolamgha.
Qudriting eqlimni lal qilar shunche,
eqlim yetmes bu sirlarni bilishke.
 
Negimu baralaymen möküp yürüp rohingdin,
negimu këteleymen qëchip chiqip qoyningdin.
Asmangha chiqsammu barsen u yerde,
lehetke kirsemmu barsen u yerde.
Perwaz qilip qanitida seherning,
tutsam makan eng chëtide dëngizning.
10 U yerdimu yëtekler qolung,
yöler mëni ong qolung.
11 Mökünüwalay dep oylisammu qarangghuluqqa,
etrapimdiki yoruqluq ger tünge aylansa,
12 tün zulmiti qarangghu körünmes sanga,
këche goya kündüzdek yorup turar,
qarangghuluq yoqtur sen üchün esla.
 
13 Shundaq, sen yaratting ichki ezalirimni,
apiride qilding anamning qorsiqida mëni.
14 Shükür-rehmet ëytimen sanga,
chünki qaltis, alamet yaratting mëni.
Shunche karamet ijadiyetliring,
yaxshi bilimen qelbimde buni.
15 Mëni pinhan yaratqiningda,
pütülgende anamning qorsiqigha,
sanga yochun emesti tënim esla.
16 Körgeniding hamile chëghimda mëni,
kelmey turup hayatimning tunji küni,
teqdirim deptiringge yëzilghanidi.
17 Shunche qedirliktur men heqqidiki oyliring, i Xuda,
ularning hëchbir sani yoqtur esla.
18 Sanimaq bolsam ularni qumdinmu köptur hetta,
etigende oyghanghinimda men heqqide oylaysen yenila.
 
19 I Xuda, juda qilghin rezillerni jënidin,
ey qanxorlar, yiraq qëchinglar mëningdin.
20 Kupurluq sözler sen heqqide, i Xuda,
düshmenliring namingni qalaymiqan ëlip tilgha.
21 I Perwerdigar, sanga öch bolghanlargha öch bolmasmenmu?
Sanga hujum qilghanlardin yirgenmesmenmu?
22 Ulargha öch bolimen chish-tirniqimghiche,
ularni düshmen hësablaymen özümge.
 
23 Körgin qelbimni, i Xuda, bilgin mëni,
sinap kör mëni, bilgin oy-xiyallirimni.
24 Baqqin birer yamanliq barmu-yoq mende,
menggülük yolungda mëni yëtekle.


140-munajat

Dawut yazghan munajat bolup, naxsha qilip ëytilsun dep, neghmichiler bëshigha tapshurulghan.
 
I Perwerdigar, rezillerdin qutquzghin mëni,
zorawanlarning ziyankeshlikidin saqlighin mëni.
Yamanliq oylaydu ular köngülliride,
jëdel-majira chiqirar herbir künde.
Zeherlik yilangha oxshaydu ularning tilliri,
yilan zehirige tolghandur ularning lewliri.
Sëlah
I Perwerdigar, qutquz mëni rezillerning changgilidin,
putlirimni aman qilghin zorawanlarning putlishidin.
Yoshurun qiltaq qurdi men üchün tekebburlar,
we yip torini yaydi ular,
yol boyigha qurdi hem tuzaqlar.
Sëlah
Perwerdigar “sen mëning Igemdursen” dëgenidim,
qulaq salghin iltijayimgha, i Ilahim.
I Rebbim Perwerdigar, qudretlik nijatkarimsen,
jenglerde qalqan bolup bëshimni qoghdighansen.
I Perwerdigar, ijabet qilmighaysen rezillerning ümidini,
emelge ashurmighaysen ularning hiylilirini,
bolmisa ular chong tutuwalidu özlirini.
Sëlah
Tehditliri mëni qorshiwalghanlarning,
yansun öz bëshigha ularning.
10 Qipqizil choghlar chüshsun ular üstige,
tashliwëtilsun ular otlar ichige,
qaytidin chiqalmighudek hangning tëgige.
11 Yer yüzide ronaq tapmisun chëqimchilar,
owchilargha olja bolup yoqalsun zorawanlar.
12 Bilimen, ëzilgenlerge ige bolup Perwerdigar,
yoqsullarning heqqini qoghdar.
13 Berheq, sanga shükür ëytar heqqaniylar,
huzurungda yashaydu durus yolda mangghanlar.


141-munajat

Dawut yazghan munajat
 
Perwerdigar men sanga qildim nida,
kelsiken dep sëni tëzdin yënimgha,
anglisangchu awazimni sanga nida qilghinimda.
Qobul qilghin isriq kebi mëning du’ayimni,
kechte qilghan qurbanliq kebi kötürülgen qollirimni,
Perwerdigar, bir közetchi turghuzghin aghzimgha,
posta tursun u lewlirim derwazisi aldida.
Rezillikke mayil qilip meylimni,
yamanliq qilishqa yol qoyma mëni.
Qebihlerge shërik qilma könglümni,
yëgüzmigin hem ularning nëmetlirini.
Mëni ursa heqqaniy, u bergendek bolar manga mëhrini,
tenbihliri biliner bëshimgha ësil mayni quyghandek,
tenbihini ret qilip chayqimaymen bëshimni,
bolsammu ger külpette toxtatmasmen yenila du’ayimni.
 
6-7 Xuddi qëzilip chiqqan tashlardek soqa yerni aghdurghanda,
ustixanliri chëchilip yatar gör aldida.
Tashliwëtilse yarlardin ularning hakimliri,
heqiqet bolghach sözüm qalghanlar chüshiner uni.
Lëkin, Igem Perwerdigar, telmürüp qaraymen sanga,
sendin panah izdeymen, mëni panahsiz qaldurma.
Saqla mëni ularning manga qurghan qiltaqliridin,
qebihlik qilghuchilarning tuzaqliridin.
10 Reziller chüshsun özi qurghan tuzaqqa,
men ötüp këtey u xeterdin da’ima.


142-munajat

 
Anglisun dep Perwerdigar, bar awazimda nale-peryad qilimen,
Perwerdigardin rehim tilep ünlük awazda yëlinimen.
Men uninggha derdlirimni tökimen,
hem uninggha müshküllirimni ëytimen.
Reqiblirim yollirimgha qiltaq qurghan bolsimu,
rohim mëning buruqtum bolup tügishey dësimu,
özüng halimdin xewer alisen shundaqtimu.
Perwerdigar qarap baqqin ong yënimgha,
manga köngül bölgüchi yoqtur etrapimda,
panah bolup hëchkim köyünmes manga.
I Ilahim, peryad chëkip sanga dëdim:
“Sen mëning bashpanahimsen,
paniy alem quchiqida nësiwemsen.”
I Igem, peryadimgha qulaq salghin,
ehwalim bek nachar-müshküldur.
Qutquz mëni ularning qoghlishidin,
chünki ular mendin küchlüktur.
Shükür ëytmaq üchün sëning naminggha,
özüng mëni chiqarghaysen zindandin.
Heqqaniylar shundila olishidu etrapimgha,
chünki zor mëhribanliqqa ërishimen sëningdin.

*^
Bu munajatta bayan qilinghan weqeler Dawut peyghember Sa’ul padishahtin qëchip, ikki qëtim gharda yoshurunup turghan waqtida yüz bergen weqeler bolup, “Muqeddes Kitab. Birinchi Samu’il” 22-babtin 24-babqiche bolghan bölikide xatirilengen.143-munajat

Dawut yazghan munajat
 
Qulaq salghin Perwerdigar du’ayimgha,
mohtaj bolup sanga qilghan iltijayimgha.
Heqqaniysen Perwerdigar, sadaqitingde
jawab bergin mëning qilghan mung-zarimgha.
Gunahsiz bir insan yoqtur aldingda,
shunga ötüney, men qulungni soraq qilma.
Hayatimni depsende qilip düshmenlirim,
ziyankeshlik qilmaqta bu jënimgha.
Ölükler makani qebristandek,
mejburlar mëni zulmet-qarangghuluqqa.
Shunga rohim siqilip buruqtum boldi,
ümidlirim üzülüp könglümmu qayghugha toldi.
Esleymen burun ötken künlirimni,
sëghinimen körsetken möjiziliringni,
yad ëtimen sëning qilghan ejirliringni.
Qollirim sanga qarap sozulghandur,
wujudum changqighan zëmindek sanga teshnadur.
Manga tëzdin jawabingni bergine Perwerdigar,
bolmisa ümidlirim berbat bolup halim këter,
ötüney, didaringni yoshurmighin mendin zinhar.
Bolmisa tënim mëning görde bolar.
Menggülük muhebbitingni anglighum bar tang seherde,
chünki men peqet sanga tayanghanmen.
Mëngishim zörür bolghan yolni özüng bildür manga,
chünki men wujudumdin peqet sanga telmürgenmen.
Qutuldur mëni Perwerdigar düshmenlirimning ilkidin,
bashpanah izdep keldim yëninggha, orun bergin qoyningdin.
10 Öget manga iradengge emel qilip yashashni,
chünki sen mëning Xudayimdursen,
adashmay, yëteklisun aliyjanab rohing mëni.
11 Perwerdigar shöhriting üchün bolsimu qutquz mëni,
heqqaniysen i Igem, palakettin azad qilghin jënimni.
12 Manga bolghan menggülük muhebbitingde
halak qilghin i Igem, düshmenlirimni,
xarab qilghin hem jënimni xar qilghanlarni.
Berheq, men sëning bendeng, qulungdurmen.


144-munajat

Dawut yazghan munajat
 
Hemdusana oqulsun qoram tëshim bolghan Xudagha,
mahir qilar u mëning qollirimni jeng qilishqa.
Manga sadiq medetkar, qorghinimdur u mëning,
nijatkarim, mustehkem qel’eyim u mëning.
Qalqinimdur u mëning, panah taparmen uningda,
boysundurar u da’im xelqlerni qol astimgha.
I Perwerdigar, insan nëmidi sen uninggha nezer salghudek,
adem balisi nëmidi sen uninggha köngül bölgüdek?
Oxshar insan hayati goya këtiwatqan sayigha,
oxshar uning ömri be’eyni bir tiniqqa.
 
Kökni yërip chüshkin i Xuda,
is-tütekler chiqarghin taghlar ara.
Chaqmaqlarni chaqturup qoghlighaysen reqibingni,
tarqatqaysen ularni ëtip turup oqliringni.
Uzitip qolungni sen kök baghridin,
tartiwalghin mëni Xuda qaynam derya-sulardin,
qutquzghin hem mëni yatlar changgilidin.
Ular da’im sözler yalghan sözlerni,
bërer saxta, yalghan qesemlerni.
 
I Xuda, sanga atap ëytay yëngi naxsha,
küyley sëni on tarliq chiltarda.
10 Sen Isra’iliyening padishahlirigha zeper ata qilghuchisen,
bendeng Dawutni ejellik qilich astidin qutquzghuchisen.
11 Yatlarning qolidin qutquzup azad qil mëni,
ular da’im sözler yalghan sözlerni,
bërer saxta, yalghan qesemlerni.
 
12 Oghullirimiz oxshighay yaxshi ösken köchetlerge,
qizlirimiz orda tüwrükliridiki nepis neqishlerge.
13 Ambarlirimiz liq tolghay ashliqlargha,
qoylirimiz san-sanaqsiz köpeygey yaylaqlarda.
14 Köp bolghay öküzlirimizning yükliri,
esirge chüshmigey xelqimizdin hëchbiri.
buzup ötelmigey hëchkim sëpillirimizni,
anglanmighay kochilardin zarlinish awazliri.
15 Neqeder bextliktur,
bundaq tilekliri emelge ashqan insanlar!
Neqeder bextliktur,
Igisi Perwerdigar bolghan qowmlar!


145-munajat

Dawut yazghan medhiye küyi
 
Ulughlaymen padishahim Xuda sëni,
teripleymen ta’ebed nam-sheripingni.
Hemdusana ëytimen her küni sanga,
apirin oquymen menggü naminggha.
Xuda ulugh, hessilep medhiyeleshke layiqtur,
ulughluqini bilishke hëchkim qadir emestur.
Ewladlardin-ewladqa qalar yaxshi ishliring,
teripliner ularning tillirida qudriting.
Tepekkur qilimen shan-shöhriting heqqide,
chongqur oylaymen möjiziliring üstide.
Dastan bolup taralghan katta ishliring tillarda,
menmu bayan eyleymen ulughluqingni da’ima.
Ular eslep, sözlisher shepqitingni bes-beste,
adalitingni küylisher naxsha oqup heweste.
 
Xuda rehimdil, shepqetliktur,
asanliqche ghezipi kelmes,
mëhir-muhebbiti cheksizdur.
Perwerdigar hemmige iltipat qilar,
barliq yartqanlirigha rehimdil bolar.
 
10 I Perwerdigar, sanga ular shükür ëytar,
sanga sadiq bendiliring medhiye oqar.
11 Ulughwar hökümranliqing heqqide ular sözler,
büyük qudritingni hemme insangha bayan eyler.
12 Jahan ehlini ulugh ishliring bilen ular xewerdar qilar,
padishahliqingning shereplik seltenetini melum qilar.
13 Padishahliqing menggülük padishahliqtur,
hökümranliqing ewladtin-ewladqichidur,
Perwerdigar wedisige sadiqtur,
u hemmige her da’im wapadardur.
14 Perwerdigar yöler yiqilghanlarni,
ruslar igilgenlerning qeddini.
15 I Perwerdigar,
telmürer hemmisining közi sanga,
bërisen rizqini ulargha öz waqtida.
16 Janliqlarning ëhtiyajini qandurisen,
ulargha qoli ochuq sëxiydursen.
 
17 Perwerdigar hemme ishta adildur,
u hemmige her da’im wapadardur.
18 Perwerdigar özige nida qilghanlarning yënididur,
uni chin dilidin sëghinghanlargha yëqindur.
19 U yetküzer muradigha özige ixlas qilghanlarni,
anglap nalisini qutquzar ularni.
20 Qoghdar Perwerdigar özini söygenlerni,
emma halak qilar barliq pasiqlarni.
21 Hemdusanalar chüshmes mëning ëghizimdin Perwerdigargha,
pütkül janliqlar menggü medhiye oqusun muqeddes namigha.


146-munajat

Oqunglar Perwerdigargha hemdusana,
ey qelbim medhiyengni yaghdur anga!
Ömürwayet medhiyeleymen Perwerdigarni,
jan tende bolsila küyleymen Xudayimni.
Ishench baghlima shahzadilerge,
nijatliq bërelmeydighan bendilerge.
Tiniqi toxtishi bilenla qaytar ular tupraqqa,
shu künila barche pilanliri chiqar yoqqa.
Bextliktur Yaqupni tallighan Xudani medetkarim dep bilgenler,
ümidini Igisi Perwerdigargha baghlighan ademler.
Yaratqandur Perwerdigar asman we zëminni,
dëngizni we uningdiki hemme mewjudatlarni,
u menggü untumas qilghan wedisini.
Yetküzer ëzilgenlerni adilliqqa,
riziq birer ach qalghanlargha,
hörlük ata qilar mehbuslargha.
Achar Perwerdigar qarighularning közini,
ruslar ëgilgenlerning qeddini.
Söyer toghra yolda mangghanlarni.
Qoghdar Perwerdigar musapirlarni,
qollar tul xotun, yëtim-yësirlarni.
Lëkin tosar pasiqlarning yolini.
10 Hökümrandur Perwerdigar ewladtin-ewladqiche,
ey Si’on,* Si’on – Yërusalëm shehiri we uningda yashaydighanlarni körsitidu. sëning Xudaying höküm sürer menggüge.
Oqunglar Perwerdigargha hemdusana!

*146-munajat:10
Si’on – Yërusalëm shehiri we uningda yashaydighanlarni körsitidu.147-munajat

Hemdusana oqunglar Perwerdigargha,
Igimizni küylimek bexttur bizge,
xushalliqtur medhiye oqush Xudagha,
hemdusanalar layiqtur uning shenige.
Igimiz qaytidin quridu Yërusalëmni,
Isra’ilgha yëngidin yighidu sürgün bolghanlarni.
Könglige dawa bëridu köngli sunuqlarning,
shipaliq melhem tangidu yarilirigha ularning.
 
Xuda özi belgileydu yultuzlarning sanini,
ayrim namda atighandur ularning herbirini.
Rebbimiz büyüktur, qudriti cheksiz,
danaliqi uning mölcherligüsiz.
Perwerdigar yölep kötürer ajizlarni,
u yerge urar pasiq-rezillerni.
Perwerdigargha shükür ëytip, qoshaq qëtinglar,
qoshaqlarni saz lirada tengkesh qilip ëytinglar.
 
U asmanni bulutlargha toldurup,
köktin yerge yamghurini yaghdurup,
tagh-dalani ot-chöplerge toldurar.
Xuda ata qilar charwa-malgha öz rizqini,
ozuq bërer qaqildighanda qagha baliliri.
10 U söyünmes at küchidin,
chebdes, chaqqan adem putidin.
11 Perwerdigar söyüner özige ixlas qilghanlardin,
uning menggülük muhebbitige ümid baghlighanlardin.
 
12 Ey Yërusalëm, Perwerdigarni alqishla,
ey Si’on, medhiye oqu Xudayinggha.
13 Chünki Perwerdigar derwaz taqaqliringni mehkem qilar,
sëpil ichidiki perzentliringge bext ata qilar.
14 U chëgraliringghiche asayishliq ëlip këler,
u silerni bughdayning ësili bilen teminler.
15 Xuda yer yüzige emr qilar,
emri tëz bërip emelge ashar.
16 Perwerdigar aq yungdek ap’aq qarni yaghdurar,
nepis qirowni pütkül zëmingha küldek chachar.
17 Möldürlerni nan uwaqliridek chëchiwëter,
kimmu uning soghuqigha berdashliq bërer.
18 Perwerdigar sözi bilen ëriter ularni,
shamili bilen aqquzar sularni.
 
19 Perwerdigarning kalamini yetküzer Yaqupning neslige,
perman hem perzlirini ayan qilar Isra’il xelqige.
20 Perwerdigar bashqa xelqqe hëchqachan bundaq mu’amile qilghan emes,
uning perzlirini bashqilarmu hem bilgen emes.
Hemdusanalar bolsun Perwerdigargha.


148-munajat

Perwerdigargha hemdusana oqunglar!
Medhiyelenglar ershtikiler Xudani,
medhiyelenglar asman-pelekte uni.
Medhiyelenglar perishtiler Xudani,
ey samawi qoshunlar, medhiyelenglar uni.
3-4 Ay we quyash, jimi parlaq yultuzlar,
ersh’ela we köktiki ey sular,
medhiyelenglar Perwerdigarni hemminglar.
 
Medhiyelisun ular Perwerdigarning namini,
chünki u emri bilen yaratqan ularni.
Perwerdigar ornatti öz jaylirigha ularni,
buzmas Xuda ta’ebed özi qilghan emrini.
 
Medhiyelenglar Perwerdigarni yer yüzidiki janliqlar,
ey chongqur dëngiz we uningdiki mexluqlar.
Medhiyelenglar Xudani qar we möldür, chaqmaq bilen tumanlar,
uning emrlirige boysunghan ey küchlük boranlar.
Medhiyelenglar uni ey tagh we töpilikler,
këdir derexliri yene mëwilik derexler.
10 Medhiyelenglar Xudani ey yawayi haywanlar we barliq charwilar,
ey ömiligüchi janliqlar we hemme uchar qanatlar.
11 Medhiyelenglar uni ey jahan shahliri we barche xelqler,
medhiyelenglar uni ey barche hökümranlar we shahzadiler.
12 Medhiyelenglar uni yigitler shundaqla qizlar,
medhiyelenglar uni ey yashanghanlar hem yashlar.
 
13 Medhiyelisun ular Perwerdigarning namini,
chünki büyüktur hemmidin uning nam-shöhriti,
asman-zëmindin yüksektur hem shan-sheripi.
medhiyeler oqar uninggha barliq teqwadarlar –
Xuda söygen Isra’illar.
Perwerdigargha hemdusana oqunglar!

*148-munajat:14
Öz xelqini küchlük qildi Perwerdigar – bezi terjimilerde “küchlük padishah tiklidi öz xelqi üchün Perwerdigar” dep ëlinghan.149-munajat

Oqunglar Perwerdigargha hemdusana,
ëytinglar Perwerdigargha atap yëngi bir naxsha,
medhiyelenglar uni teqwadarlar arisida.
Xushal bolsun Isra’illar yaratquchisidin,
shadlansun Si’onning perzentliri padishahi Xudadin.
Medhiyelisun Xudani ular ussul oynap,
alqish küyi chalsun dap, lirada uninggha atap.
Chünki Perwerdigar öz qowmidin söyüner,
kemterlerge nijatliq tajini kiydürer.
Shadlansun bu shöhrettin sadiq bolghanlar Xudagha,
ëytsun naxsha xushalliqtin orunlirida yatqanda.
Chüshürmes ular ëghizliridin ulughlashni Xudani,
chüshürmes ular qolliridin qosh bisliq qilichlirini.
Ëlish üchün ita’etsiz qowmlardin qisasini,
bermek üchün ularning hem edipini,
zenjir bilen baghlap ularning shahlirini,
tömür kishen bilen kishenler ësilzadilirini.
Ijra qilar pütülgen hökümni ulargha,
mensuptur bu sherep Xudaning teqwadarlirigha.
Oqunglar hemdusana Perwerdigargha.


150-munajat

Oqunglar Perwerdigargha hemdusana,
medhiyelenglar Xudani muqeddes jayida,
qudriti ayan bolghan ersh’elada.
Medhiyelenglar uning yaratqan möjizilirini,
medhiyelenglar uning hemmidin ulughluqini.
medhiyelenglar chëlip chiltar, lira.
Medhiyelenglar uni dap chëlip, chüshüp ussulgha,
medhiyelenglar uni tengkesh qilip ney we tarliq sazgha.
medhiyelenglar uni jallilarning jarangliq awazida.
Medhiyeligey Perwerdigarni jimiki tiniqi barlar,
Perwerdigargha hemdusana oqunglar!
Tebirler
Xudaning ong qoli – Ushbu atalghu Xudaning küch-qudriti, hoquqi we yardimige simwol qilinghan. Bezide u qutquzghuchi Mesihning özige wekillik qilidu.
chiltar – Qedimki Ibraniylarning bir xil chalghu eswabi
lira – qedimki Ibraniylarning bir xil chalghu eswabi
Sëlah – Ibraniyche söz bolup, bu söz heqqide mundaq birqanche chüshendürüshler bar: 1. “biraz toxtap, chongqur tepekkür qilinglar” dëgen menide. 2. Ibadet qilghuchilargha sejde qilish heqqide bërilidighan belge. 3. Muzikidiki melum bir belge. 4. Merghul.
Si’on – Taghning ismi bolup, u taghda Dawut peyghember Xudaning “ehde sanduqi” saqlanghan muqeddes chëdirni yasighan. Këyinche Sulayman padishah del shu taghda ibadetxana qurghan. U ibadetxana ibadet qilishning merkizi bolghan. “Zebur”da “si’on” Xudaning ibadetxanisini, Yërusalëm shehirini yaki bezide pütkül Isra’il zëminini körsitishimu mumkin. “Si’on” hem Xudaning öz xelqi bilen bille bolushigha hem Xudaning yer-zëmingha hökümranliq qilishining merkizige wekillik qilidu.

*150-munajat:3
Burgha – Qochqar qatarliq haywanlarning münggüzidin yasalghan, püwlep chëlinidighan qedimiy kanay.

150-munajat:5
Jalla – Mistin yasalghan bir xil chalghu eswab bolup, u yene “jang” depmu atilidu.