Titusqa yëzilghan xet
1

Xudaning xizmetkari we Eysa Mesihning elchisi bolghan menki Pawlustin Titusqa salam. Men Xuda tallighanlargha ëtiqad yolini körsitishke we ularni ixlasmenlikke yëtekleydighan heqiqetni chüshendürüshke teyinlendim. Bu ëtiqad we heqiqet bizde menggülük hayatqa ërishish ümidini peyda qilidu. Yalghanchiliqtin mustesna bolghan Xuda dunya apiride bolushtin ilgirila bu menggülük hayatni wede qilghan. Xuda belgilengen waqitta bu menggülük hayat toghrisidiki xush xewerni ashkarilidi. Qutquzghuchimiz Xuda öz emri bilen bu xush xewerni yetküzüsh wezipisini manga tapshurdi.
Xuda’atimiz we qutquzghuchimiz Eysa Mesihke bolghan ortaq ëtiqad yolida öz oghlumdek bolup qalghan sanga mëhir-shepqet we amanliq ata qilghay!
Titusning Krit arilidiki xizmiti
Orundilip bolmighan ishlarni bir terep qilish we sanga burun tapshurghinimdek, herqaysi sheherlerdiki ëtiqadchilar jama’etchilikining yëtekchilirini teyinlesh üchün, sëni Krit arilida qaldurdum. Yëtekchilikke teyinlinidighan kishi eyibsiz, ayaligha sadiq bolghan, perzentliri bolsa Xudagha ëtiqad qilidighan, keyp-sapadin nëri bolghan hemde ata-anisigha boysunidighan kishilerdin bolushi kërek. Ëtiqadchilar jama’etchilikige bashlamchi bolghan bundaq kishi Xudaning xizmitini zimmisige alghanliqi üchün, shundaq eyibsiz bolushi kërekki, hergiz tersa, chus mijez, haraqkesh, zorawan, mal-dunyagha temexor bolmasliqi, eksiche mëhmandost, yaxshiliqni söyidighan, özini tutuwalghan, adil, pak we temkin bolushi lazim. U özige ögitilgen ishenchlik telimde ching turushi kërek. Shundaq qilghanda, u bu toghra telim arqiliq bashqilargha nesihet qilalaydu hem telimge qarshi chiqquchilarning xataliqini tüziteleydu.
10 Nurghun kishiler bu telimge ita’et qilmay, bimene sözler bilen bashqilarni azduridu. Bolupmu qutquzulush üchün xetne qilinish zörür, dep turuwalghuchilar shundaq qilidu. 11 Mushundaq kishilerning aghzini tuwaqlash kërek. Chünki, ular mal-dunyagha ige bolush üchün kishilerge saxta telimlerni ögitip, bezi a’ililerning ëtiqadini pütünley nabut qilmaqta. 12 Krit arilidikilerning öz peyghemberliridin biri: “Kritlar hemishe yalghan sözleydu, ular wehshiy haywanlar we hurun nan qëpilardur” dëgen. 13 Bu heqiqettur. Shunga, Krittiki ëtiqadchilarning ëtiqadining sap bolushi üchün, ularni qattiq agahlandurghin. 14 Ular bimene Yehudiy epsanilirige we heqiqiy telimdin chetnigenlerning diniy qa’ide-yosunlirigha qulaq salmisun. 15 Pak kishiler üchün hemme nerse halaldur. Lëkin, napak kishiler we ëtiqadsizlar üchün hëchqandaq nerse halal emestur. Ularning oy-pikirlirimu, wijdanimu bulghinip ketken. 16 Ular Xudani tonuymiz, dep dawrang qilsimu, lëkin emeliyitide uni ret qilidu. Ular hëchkimge boysunmaydighan yirginchlik kishiler bolup, qolidin hëchqandaq yaxshi ish kelmeydu.


2

Toghra telimge layiq yashash
Titus, ëtiqadchilargha toghra telimge layiq yashashni ögitishing kërek. Yashanghan erlerni özini tutuwalghan, ësil peziletlik, salmaqliq, ëtiqadta sap, mëhir-muhebbiti bilen sewr-taqiti tolup tashqan bolushqa chaqirghin. Shuningdek, yashanghan ayallarni ixlasmenlikige layiq yürüsh-turushqa hemde pitne-pasat qilmaydighan, haraq-sharabqa bërilmeydighan bolushqa chaqirghin. Ular bashqilargha nëmining yaxshi ikenlikini ögetsun. Buning bilen, bu ayallar yash ayallargha telim bërip, ulargha öz erlirige we balilirigha köyünüsh, özini tutuwëlish, pak bolush, öy ishlirigha mahir bolush, mëhriban bolush we erlirige ita’et qilishlarni ögiteleydighan bolsun. Yash ayallar shundaq yashisa, Xudaning sözi qarilanmaydu.
Yash erlernimu özini tutuwalalaydighan bolushqa chaqirghin. Özüngmu herqandaq ishta yaxshi emeliyiting bilen ulargha ülge bol. Pak niyet, salmaqliq, hemde bashqilar qusur tapalmaydighan toghra sözler bilen telim bergin. Buning bilen, bizge qarshi chiqquchilar yaman gëpimizni qilishqa seweb tapalmay uyalsun.
9-10 Qullargha herqandaq ishta xojayinlirigha boysunushni ögetkin. Ular gep yandurmay, oghriliq qilmay, özlirining hemme ishta ishenchlik ikenlikini körsitip, xojayinlirini razi qilsun. Shundaq bolghanda, ular bashqilarni qutquzghuchimiz Xuda toghrisidiki telimlerge her jehettin jelp qilalaydu.
11 Sewebi, Xudaning barliq insanlarni qutquzidighan mëhir-shepqiti ayan boldi. 12 Bu mëhir-shepqet bizni gunahkarliqni we bu dunyaning arzu-heweslirini ret qilip, bu paniy dunyada toghra, Xudagha ixlasmen we özini tutuwalghan halda yashashqa yëtekleydu. 13 Biz ulugh Xuda bolghan qutquzghuchimiz Eysa Mesihning shan-sherep bilen qayta këlishidin ibaret mubarek ümidimizning emelge ëshishini intizarliq bilen kütimiz. 14 Eysa Mesih biz üchün qurban boldi. Buningdin meqset, u bizni hemme rezilliklerdin azad qilish hemde bizni pak qilip, özige mensup bolghan, yaxshi emellerni qilishqa tirishidighan xelq qilish üchündur.
15 Sen bu telimlerni ëtiqadchilar jama’etchilikige öget. Ulargha ilham ber hem pütün hoququngni ishlitip, ularning yaman illetlirini tüzet. Hëchkim sëni kemsitmisun.


3

Ëtiqadchilar qilishqa tëgishlik ishlar
Sen ëtiqadchilargha shuni eslitip turghinki, ular hökümet we hökümet emeldarlirigha boysunsun, ularning sözini anglap, herqandaq yaxshi emellerni qilishqa teyyar tursun. Ëtiqadchilar hëchkimge töhmet qilmisun, jëdelxor bolmisun, eksiche xush pë’il bolsun. Herqandaq kishi bilen mu’amile qilghanda heqiqiy kemterlikini körsetsun.
Chünki, bir chaghlarda bizmu nadan iduq. Bizmu Xudagha boysunmaydighan, azdurulghan, her xil arzu-heweslerning quli bolghan, yamanliq we hesetxorluq ichide yashighan, bir-birimizge öchmen kishiler iduq. Lëkin, qutquzghuchimiz Xuda insanlargha bolghan mëhribanliqi we muhebbitini ochuq ayan qildi. Biz yaxshi emeller bilen emes, belki uning rehim-shepqitidin qutquzulduq. Xuda bizning gunahlirimizni yuyup, Muqeddes Roh arqiliq bizni qaytidin töreldürüp, yëngi hayatqa ërishtürüsh bilen bizni qutquzdi. Qutquzghuchimiz Eysa Mesih arqiliq Xuda kengchilik bilen Muqeddes Rohni qelbimizge tökti. Buning bilen, biz Xudaning mëhir-shepqitidin heqqaniy adem dep jakarlinip, menggülük hayatqa ërishish ümidige ige bolduq. Bu sözlirim heqtur. Ularni tekitlishingni ümid qilimen. Shundaq qilghiningda, Xudagha ëtiqad qilghanlar özlirini da’im tirishchanliq bilen yaxshi emellerni qilishqa bëghishlaydu. Bu telimler insanlar üchün yaxshi hem paydiliqtur.
Exmiqane talash-tartishlar, nesebnamiler toghrisidiki quruq gep-sözler we Tewrat qanuni bilen munasiwetlik jëdel-majiralardin saqlan. Chünki, bu ishlar paydisiz we ehmiyetsizdur. 10-11 Shundaq ishlarni qilip ëtiqadchilar arisida guruhwazliq peyda qilghuchilarni agahlandur. Bir-ikki qëtimliq agahlandurushtin këyin yene guruhwazliq qilsa, ular bilen bolghan munasiwitingni üz. Bundaq ademlerning heqiqettin chetnigen, gunahkar ademler ikenliki ëniqtur. Ularning qilghan gunahliri özlirini jazagha mehkum qilidu.
Axirqi söz
12 Artëmasni yaki Tikikusni qëshinggha ewetmekchi boluwatimen. Qaysi biri qëshinggha barmisun, mumkinqeder Nikopolis shehirige tëzrek kelgin. Chünki, u yerde qishlimaqchimen. 13 Qanunshunas Zënas bilen Apollosning sepirige imkanqeder yardemde bolghin. Ularning kem-kütiliri bolsa, hel qilip bergin. 14 Ëtiqadchi qërindashlirimiz hajetmenlerge yardem qilip, özlirini yaxshi emellerni qilishqa bëghishlashni ögensun. Shundaq bolghanda, ularning hayati mëwisiz bolmaydu. 15 Yënimdikilerning hemmisidin sanga salam. Krit arilidiki bizni söyidighan ëtiqadchilargha salam ëyt. Xudaning mëhir-shepqiti hemminglargha yar bolghay!