Yuhanna yazghan ikkinchi xet


Xuda teripidin tallanghan xanimgha* Xanim – bir jehettin heqiqiy bir ayal xanimni körsitishi, yene bir jehettin bir ëtiqadchilar jama’etchilikini körsitishi mumkin. we uning perzentlirige menki ëtiqadchilar jama’etchilikining yëtekchisidin salam! Men chin könglümdin silerni söyimen. Silerni yalghuz menla emes, Xudaning heqiqitini tonup yetkenlerning hemmisi söyidu. Chünki, bu heqiqet qelbimizde yashimaqta we menggü bizge yar bolidu. Ershtiki atimiz we uning oghli Eysa Mesih heqiqet we mëhir-muhebbet ichide yashaydighan bizlerge mëhir-shepqet, rehimdillik we amanliq ata qilghay!
Heqiqet we mëhir-muhebbet
Perzentliringizdin bezilirining ershtiki atimizdin alghan emr boyiche heqiqet yolida mangghanliqini körüp, intayin xursen boldum. Hörmetlik xanim, emdi men sizdin shuni ötünimenki, biz hemmimiz bir-birimizge mëhir-muhebbet körsitishimiz kërek. Men sizge yëziwatqanlirim yëngi bir emr emes, belki biz burundin tartip qobul qilip këliwatqan emrdur. Mëhir-muhebbet Xudaning emrlirige emel qilip yashash dëmektur. Xudaning emri bolsa siler burundin tartip anglap këliwatqandek, mëhir-muhebbet yolida mëngishtur.
Nurghun saxta telim bergüchiler dunyaning hemme jaylirida peyda boldi. Ular Eysa Mesihning dunyagha insan tënide kelgenlikini ëtirap qilmaydu. Bundaqlar del aldamchi we Eysa Mesihning reqibidur. Xuda yolida singdürgen ejringlarni yoqitip qoymay, Xudaning toluq in’amigha ige bolushunglar üchün, özünglargha agah bolunglar. Eysa Mesihning telimliride ching turmay, uningdin chetnigenler Xuda’atigha baghlanmighan bolidu. Eysa Mesihning telimliride ching turghanlar bolsa ershtiki Atimiz we uning Oghligha baghlinip yashawatidu. 10 Eger birer kishi silerning jama’etchilikinglargha Eysa Mesihning telimlirini emes, belki bashqiche telim ëlip kelgen bolsa, uni öyünglargha teklip qilmanglar hem uni qarshi almanglar. 11 Chünki, undaq ademni qarshi alghan kishi uning yaman ishlirigha shërik bolghuchidur.
Axirqi söz
12 Silerge deydighan yene köp sözlirim bar idi. Lëkin, qeghez bilen siyahni ishletkendin köre, xushalliqimizning tolup tëshishi üchün, yëninglargha bërip didar körüshüp sözlishishni ewzel bildim. 13 Xuda teripidin tallanghan hedingizning perzentliridin Hedingizning perzentliri – Yuhanna turghan jaydiki ëtiqadchilar jama’etchilikini körsitishi mumkin. sizge salam!

*1:1
Xanim – bir jehettin heqiqiy bir ayal xanimni körsitishi, yene bir jehettin bir ëtiqadchilar jama’etchilikini körsitishi mumkin.

1:13
Hedingizning perzentliri – Yuhanna turghan jaydiki ëtiqadchilar jama’etchilikini körsitishi mumkin.