«Malaki»


1

Bu, Perwerdigarning Malaki* Malaki – menisi “elchim”. peyghember arqiliq Isra’illargha chüshürgen wehiysidur.
Perwerdigarning Isra’illargha bolghan mëhir-muhebbiti
Perwerdigar: “Men silerge mëhir-muhebbet körsitip keldim” deydu.
Lëkin siler: “Rastmu? Sen bizge qandaq mëhir-muhebbet körsetting?” dep soraysiler.
Perwerdigar jawaben mundaq deydu: “Yaqupning akisi Esaw emesmu? Lëkin men ejdadinglar Yaqupqa mëhir-muhebbet körsettim, emma Esawni ret qildim. Esawgha teqsim qilghan taghlarni desht-bayawangha aylandurup, uni chilbörilerge tashlap berdim”.
Esawning ewladi bolghan Idomluqlar belkim: “Bizning yurtimiz weyran qilinsimu, emma biz bu xarabilikni qaytidin qurup chiqalaymiz” deydu.
Biraq Qudretlik Serdar Perwerdigar mundaq deydu: “Belkim ular yene qaytidin qurup chiqar, emma men yene weyran qiliwëtimen. Ularning zëmini ‘rezillikke tolghan’, xelqi ‘Perwerdigarning menggülük ghezipige uchrighan’ dep nam alidu. Siler u ishlarni öz közünglar bilen körüp, ‘Perwerdigarning ulughluqi Isra’iliyening zëminidin halqip këter!’ deysiler.”
Perwerdigarning rohaniylarni tenqid qilishi
Qudretlik Serdar Perwerdigar mundaq deydu: “Oghul atisini, chakar xojayinini hörmet qilar. Eger men bir ata bolsam, qëni mëning hörmitim? Eger men bir xojayin bolsam, qëni manga bolghan ita’etmenlikinglar? Siler rohaniylar mëning namimni depsende qildinglar, emma siler ‘qandaq depsende qilduq?’ dep soraysiler.
Siler napak hediyelerni qurbanliq sopamgha qoyup manga atidinglar. Shundaq turuqluq, siler yene ‘sëni qandaq xapa qilduq?’ dep soraysiler. Siler mëning qurbanliq supamni hörmet qilmisaq boliwëridu, dep oylaydikensiler. Silerning kor malni qurbanliq qilghininglar toghrimu? Nakar we kësel malni qurbanliq qilghininglar toghrimu? Men Qudretlik Serdar Perwerdigar shundaq deymenki: öz hakiminglargha shundaq sowghatni bërip sinap bëqinglarchu qëni, u xursen bolamdikin?! U silerge himmet körsitemdikin?!
Emdi siler men Xudaning mëhir-shepqitige ërishish üchün yëlinip bëqinglar. Siler ashundaq qurbanliqlarni sunghininglarda, Xuda silerge shepqet qilarmu?!”
10 Qudretlik Serdar Perwerdigar shundaq deydu: “Biringlar ibadetxanining derwazilirini taqiwëtinglarchu, shundaq qilsanglar mëning qurbanliq supamda ot yëqip, erzimes qurbanliqlarni sunup olturmaysiler. Men silerdin razi emesmen. Emdi men silerning qolunglardin qurbanliq qobul qilmaymen. 11 Kün chiqishtin tartip kün pëtishqiche bolghan xelqler mëning namimni ulughlaydu. Hemme yerde mëning namimgha atap isriq salidu we pak hediyelerni sunidu. Mëning namim pütkül xelqler arisida ulughdur.
12 Emma siler rohaniylar manga hörmetsizlik qildinglar. Siler men Igenglarning qurbanliq supisini közge ilmay, biz bu supida erzimes yëmeklikler we qurbanliqlarni sunsaqmu boliwëridu, dep oylaysiler. 13 Siler igenglargha xizmet qilishni bek awarichilik dep oylap, mëni mensitmidinglar. Oylap bëqinglar! Siler oghrilap këlingen yaki nakar, kësel haywanlarni qorbanliq qilisiler! Men silerning qolliringlardin shundaq qurbanliqlarni qobul qilamdimen?!
14 Men Igenglargha, öz malliri arisidin bëjirim erkek malni qurbanliq qilishqa wede qilip turup, eyibnaq malni qurbanliq qilghan aldamchigha qarghish tegsun.” Men Qudretlik Serdar Perwerdigar shundaq deymenki: “Men bolsam ulugh padishah, pütkül xelqler mendin qorqushi kërek.”

*1
Malaki – menisi “elchim”.2

Perwerdigarning rohaniylarni agahlandurushi
1-2 Qudretlik Serdar Perwerdigar shundaq deyduki: “Ey rohaniylar, bu silerge bërilgen emr. Eger manga qulaq salmisanglar we mëning namimni hörmetleshni chin qelbinglargha pükmisenglar, men silerge lenet yaghdurimen, beriketliringlargha lenet yaghdurimen. Derweqe shundaq qildim, chünki siler namimni hörmetleshni chin qelbinglargha pükmidinglar. Men silerning ewladinglarni jazalaymen we silerning hëytlarda qilghan qurbanliqinglarning meynetchiliklirini yüzünglargha sürkeymen, shundaqla silerni shu meynetchilikler bilen birge tashliwëtimen. Shuningda siler mëning Lawiylar bilen tüzgen ehdemni dawamlashturush toghrisida qilghan emrimning meqsitini bilip qalisiler. Mana bu men Qudretlik Serdar Perwerdigarning sözliridur!”
“Lawiylar bilen tüzgen ehdemning meqsiti hayatliq we amanliqni ata qilish bolup, derweqe men uni ulargha ata qildim. Bu ehdemde ularning mëni hörmetlishi telep qilinghanidi. Ular manga ixlasmen boldi we mëni hörmetlidi. Ular xelqqe heqiqetni ögetti, ularning aghzidin natoghra sözler chiqmidi. Ular inaqliq we durusluq yolida men bilen bille mangdi. Ular nurghun kishilerni gunah yolidin qayturup keldi. Rohaniylarning aghzidin chiqqan telim Perwerdigarning heqiqitini saqlap qëlishi kërek. Xelq ularni izdep, ulardin sawaq ëlishi lazim, chünki ular Qudretlik Serdar Perwerdigarning elchiliridur. Biraq siler rohaniylar hazir Perwerdigarning yolidin chetnep kettinglar. Silerning telimliringlar nurghun kishilerni gunah yoligha kirgüzüp qoydi. Siler mëning Lawiylar bilen tüzgen ehdemni buzdunglar” dëdi Qudretlik Serdar Perwerdigar. Perwerdigar yene: “Men silerni pütün xelq aldida kemsitilishke we xarliqqa duchar qildim. Chünki siler mëning yolumda mangmay, kishilerge telim bergininglarda ayrimichiliq qildinglar.” dëdi.
Nikah we ajrishish toghrisida
10 Hemmimizning Xuda’atimiz bir emesmu? Hemmimizni Xuda yaratqan emesmu? Shundaq turuqluq biz nëme üchün bir-birimizni aldap, ejdadlirimizning Xuda bilen tüzgen ehdisini buzimiz? 11 Yehudiye xelqi Perwerdigargha semimiyetsizlik qildi. Ular Isra’iliyede, hetta Yërusalëmda yirginchlik gunah ötküzdi. Ular butlargha choqunidighan ayallar bilen toy qilip, Perwerdigar yaxshi köridighan ibadetxanini bulghidi. 12 Shundaq ish qilghanlarni, u kim bolushidin hem qandaq hediye sunushidin qet’iynezer Perwerdigar Isra’il jama’itidin yoqatqay.
13 Siler yene shundaq ish qiliwatisler, siler Perwerdigarning qorbanliq supisini köz-yëshinglargha chilawatisiler, ün sëlip, öksüp yighlawatisiler. Chünki Perwerdigar silerning hediyeliringlargha qarapmu qoymaywatidu we uni qobul qilmaywatidu. 14 Siler yene: “Perwerdigar nëme üchün bizning hediyelirimizni qobul qilmaydighandu?” dep soraysiler. Perwerdigar yashliq chëghinglarda ayalinglargha qilghan qesiminglerge guwahtur. Chünki nikahlinip alghan hemrahing sanga sadaqetmen bolsimu, emma sen uninggha sadaqetsizlik qilding.
15 Perwerdigar sëni we ayalingni bir ten, bir jan qilmighanmidi? Jismaniy we rohiy jehette siler Perwerdigargha mensup. Perwerdigar silerdin nëmini kütidu? Silerning bir ten, bir jan bolush arqiliq Xuda yolida mangidighan perzentlerning dunyagha këlishini kütidu. Shunga qelbinglarni pak tutup, qedinas ayalinglargha sadiq bolunglar.
16 Perwerdigar – Isra’illar ëtiqad qilip kelgen Xuda: “Men ajrishishqa nepretlinimen” deydu. “ajrishish xuddi birsige qilghan zorawanliq bilen barawerdur. Shunga qelbinglarni pak tutup, sadaqetsizlik qilmanglar!”
Perwerdigarning öz elchisini ewetishi
17 Siler gep-sözünglar bilen Perwerdigarni bizar qildinglar. Lëkin siler: “Biz uni qandaq bizar qiptuq?” dep soraysiler. Siler: “Perwerdigarning neziride yamanliq qilghuchilarmu yaxshidur, yene këlip Perwerdigar ulardin xursendur”, “qëni adil Xuda?” dep biljirlap uni bizar qildinglar.


3

“Mana, emdi men Perwerdigar öz elchimni ewetimen. U manga yol hazirlaydu. Andin siler telmürüwatqan Igenglar, yeni siler töt köz bilen kütüwatqan, ehde xewirini yetküzgüchi elchim tosattin öz ibadetxanisigha këlidu, u choqum këlidu!” dëdi Qudretlik Serdar Perwerdigar.
“Emma u kelgende kimmu berdashliq bëreleydu? U zahir bolghanda, kimmu uning aldida des turalaydu? Chünki u kümüsh tawlaydighan otqa oxshaydu, u kirlerni yuyup aqartiwëtidighan küchlük sopungha oxshaydu. U kümüshni otta tawlap exlitidin ayriydighan ademge oxshash, u Lawiylarnimu altun-kümüsh tawlighandek tawlap paklaydu. Shuning bilen ular men Perwerdigargha, men qobul qilalaydighan hediyelerni sunalaydu. Andin burunqidek, Yehuda we Yërusalëmliqlarning sunghan hediyeliri men Perwerdigarni xursen qilidighan bolidu.
Shu chaghda men silerni soraqqa tartimen, mendin qorqmaydighan barliq baxshilar, zinaxorlar, saxta guwahchilar, ishlemchilerning ish heqqige qara sanaydighanlar, tul xotun, yëtim-yësirlarni xorlaydighanlar we musapirlarni bozek qilidighanlardin hësab alimen. Mana bular men Qudretlik Serdar Perwerdigarning sözliridur”.
Perwerdigarning towa qilishqa chaqiriq qilishi
“Men Perwerdigar özgermesturmen. Shu sewebtin Yaqupning ewladliri bolghan siler weyran qilinmidinglar. Siler ejdadinglar zamanidin tartip mëning emr-permanlirimdin chetnep, uninggha ita’et qilishtin bash tartip keldinglar. Emdi siler mëning yolumgha qaytip këlinglar, menmu silerge qayta yar bolay. Biraq siler: ‘biz ezeldin chetnep ketmigen tursaq, qandaq qaytimiz?’ dep soraysiler.
Adem Xudagha xiyanet qilalamdu? Derheqiqet siler manga xiyanet qildinglar. Biraq siler: ‘Biz qandaqlarche sanga xiyanet qilalaymiz?’ dep soraysiler. Siler manga tëgishlik bolghan ondin bir ülüshke we hediyelerge xiyanet qildinglar. Pütün xelqinglar manga xiyanet qilghanliqidin, silerge lenet yaghidu. 10 Ondin bir ülüshning hemmisini ibadetxana ambirigha ekëlinglar, shuningda ibadetxanamda yëterlik ashliq bolidu. Bu ishta mëni – Qudretlik Serdar Perwerdigarni sinanglar! Mëning siler ‍üchün jennetning derwazilirini ëchip, silerge mol bext-sa’adet yaghdurghanliqimni körisiler. 11 Men zira’etliringlarni ziyandash hasharatlarning weyran qilishidin qoghdaymen. Silerning üzümliringlar pishquche chüshüp ketmey sapiqida turidu” dëdi qudretlik Serdar Perwerdigar. 12 “Zëmininglarning munbetlikidin barliq milletler silerge ‘bext qonuptu’ dëyishidu! Mana bular men Qudretlik Serdar Perwerdigarning sözliridur.”
Perwerdigarning rehimdillikni wede qilishi
13 Perwerdigar mundaq deydu: “Siler üstümdin yaman gep qildinglar. Emma siler mendin: ‘Bu nëme dëgining? Biz sanga qandaq yaman gep qiptuq?’ dep soraysiler.
14 Siler yene: ‘ Xudagha xizmet qilish bihude, biz uning emrlirige ita’et qilip, yaki Qudretlik Serdar Perwerdigarning aldida hesret chëkip, gunahlirimizgha towa qilip nëmige ërishtuq? 15 Hazir tekebburlar bext tëpip, yamanliq qilghuchilar güllep yashnawatidu. Ular Xudani sinap turup yene qëchip qutuldighu!’ deysiler.”
16 Perwerdigargha ixlasmenler bu ishlar toghrisida öz’ara paranglashti. Perwerdigar ularning sözlirini qulaq sëlip anglidi. Perwerdigarning huzurida uning ixlasmenlirining we uning namining shan-sheripini izdigüchilerning ismi oralma pütükke royxet qilip pütülgendur.
17 Qudretlik Serdar Perwerdigar shundaq deyduki: “Men hökümümni emelge ashuridighan künde ular manga mensup bolup, mëning qimmetlik öz xelqim bolidu. Xuddi ata özining ita’etlik balisigha rehim qilghandek, menmu ulargha rehim qilimen. 18 Shu chaghda siler mëning heqqaniy adem bilen rezil ademni, manga xizmet qilghan adem bilen qilmighan ademni perqlendüridighanliqimni bilip qalisiler.”


4

Perwerdigarning öz hökümini emelge ashuridighan künning yëqinlishishi
Qudretlik Serdar Perwerdigar shundaq deyduki: “Bir kün këliduki, u kün xuddi tonurdiki lawuldap köyüwatqan ottek bolidu. Shu küni tekebburlar we yamanliq qilghuchilar paxaldek köydürüp tashlinidu. Ulardin ne yiltiz, ne shax-shumbighiche hëch nerse qalmaydu”.
“Emma mëning namimni hörmetligen silerge bolsa adaletlik quyash chiqip, shipaliq nurlirini chachidu. Siler yaylaqqa qoyuwëtilgen mozaylardek shadlinip, sekrep yürisiler. Men hökümimni emelge ashuridighan künde siler yamanliq qilghuchilarni xuddi tapininglar astidiki küldek desseysiler” dëdi qudretlik Serdar Perwerdigar.
“Men Sinay tëghida xizmetkarim Musa arqiliq barliq Isra’il xelqige chüshürgen tewrattiki emr-permanlirimgha ita’et qilishni chin qelbinglargha pükünglar.
Bilip qoyunglarki, men Perwerdigarning ulugh we qorqunchluq küni këlishtin burun silerge Ilyas peyghemberni ewetimen. U atilarni balilirigha, balilarni atilirigha chin yürekliridin yarashturidu. Shundaq bolmisa, men bu zëmingha lenet yaghdurimen.”