Salonikaliqlargha yëzilghan ikkinchi xet
1

Menki, Pawlus we men arqiliq Silas hemde Timotiydin Xuda’atimiz we Rebbimiz Eysa Mesihke mensup bolup, Salonika shehiride yashawatqan ëtiqadchilar jama’etchilikige salam. Xuda’atimiz we Rebbimiz Eysa Mesih silerge mëhir-shepqet we amanliq ata qilghay!
Azab-oqubet ichide righbetlendürülüsh
Qërindashlar, siler üchün Xudagha her da’im shükür ëytishni burchimiz dep bilimiz. Chünki, ëtiqadinglar barghansëri küchiyiwatidu, bir-biringlargha bolghan mëhir-muhebbitinglarmu chongqurlishiwatidu. Shunga, biz Xudagha mensup bolghan herqaysi ëtiqadchilar jama’etchiliki arisida silerdin pexirlinimiz. Chünki, siler bëshinglargha kelgen her xil ziyankeshlik we qiyin ehwallargha berdashliq berdinglar we ëtiqadinglardin tewrenmidinglar.
Silerning bundaq qiyin ehwallarda ëtiqadinglardin tewrenmigenlikinglar Xudaning qiyamet künide chiqiridighan hökümining adil ikenlikini körsitidu. Chünki, Xuda silerning qiyin ehwallardimu ëtiqadinglarda ching turidighanliqinglardin silerni öz padishahliqida yashashqa layiq hësablaydu. Siler mana shu padishahliq üchün azab-oqubet chëkiwatisiler. Xuda adildur. U silerge azab-oqubet keltürgenlerning tëgishlik jazasini bëridu. Shundaqla, Rebbimiz Eysa qudretlik perishtiler we yalqunluq ot bilen ershtin qayta kelgen chaghda, Xuda azab-oqubet chekken silerge we bizge aramliq bëridu. Shu chaghda, Rebbimiz Eysa Xudani tonushni xalimighanlarni we özi heqqidiki xush xewerni qobul qilmighanlarni jazalaydu. Bundaq kishilerning jazasi menggülük halakettin ibaret bolup, ular Rebbimizdin we uning ulugh küch-qudritidin ayrilip qalidu. 10 U waqitta, Rebbimiz özining muqeddes xelqi teripidin ulughlinidu we medhiyilinidu. Shundaqla, silermu biz yetküzgen xush xewerge ishengenlikinglar üchün, Rebbimizni medhiyiligenler arisida bolisiler.
11 Shuning üchün, biz da’im shundaq du’a qilimizki, silerni chaqirghan Xuda bu ulugh chaqiriqigha munasip yashishinglargha yardem qilghay. U öz küch-qudriti bilen yaxshi niyitinglarni hemde ëtiqadinglar bilen qilghan hemme ishinglarni emelge ashurghay. 12 Buning bilen, Rebbimiz Eysa Mesih siler arqiliq ulughlinidu we silermu u arqiliq shan-sherepke ërishisiler. Bu, Xudaning we Rebbimiz Eysa Mesihning mëhir-shepqitidin këlidu.


2

Xudagha qarshi chiqquchi
Qërindashlar, Rebbimiz Eysa Mesihning qayta këlidighan hemde bizning uning bilen bir yerge jem bolidighan künimiz toghrisida silerdin shuni ötünüp soraymizki, eger siler: “Rebbimizning qaytip këlidighan küni yëtip keldi” dëgen sözni anglisanglar, hoduqup ketmenglar, qorqupmu ketmenglar. Bundaq sözni qilghuchilar meyli uni Xudadin kelgen wehiydin yaki bashqilarning telimidin angliduq yaki bolmisa bizning namimizda yëzilghan xetlerdin körduq dësimu, uninggha ishenmenglar. Herqandaq adem herqandaq usul bilen silerni aldap ketmisun. Chünki, axir zamanda Xudagha qarshi chong topilang yüz bermigüche we menggülük halaketke mehkum qilinghuchi, yeni “Xudagha qarshi chiqquchi” ashkarilanmighuche, bu kün yëtip kelmeydu. Xudagha qarshi chiqquchi Xuda dep atalghan yaki kishiler choqunidighan nersilerning hemmisige qarshi chiqip, özini hemmidin üstün qilip körsitidu, hetta Xudaning ibadetxanisida olturup, özini Xuda, dep jakarlaydu.
Bularni men siler bilen bille bolghan waqtimda ëytqanliqim ësinglarda bardu? Xudagha qarshi chiqquchining ashkarilinishini hazirghiche nëmining tosup turuwatqanliqini bilisiler. U peqet Xuda belgiligen waqitta ashkarilinidu. 7-8 Sheytanning küchi alliqachan yoshurun heriket qilishqa bashlidi. Lëkin, bu küchni tosup këliwatqan tosalghu yötkiwëtilgendin këyinla, Xudagha qarshi chiqquchi ashkarilinidu. Rebbimiz Eysa Mesih bolsa uni bir ëghiz söz bilenla halak qiliwëtidu we yer yüzige kelgendiki parlaq nuri bilen uni yoqitidu.
Xudagha qarshi chiqquchi Sheytanning küchi bilen këlip, her xil küch-qudret, adem azduridighan möjize we karametlerni körsitidu 10 hemde menggülük halaketke yüzlengenlerni azdurush üchün her xil hiyle-mikirlerni ishlitidu. Ular menggü halak bolush aldida turuwatidu, chünki ular özlirini qutquzulushqa yëtekleydighan heqiqetni qobul qilmaydu. 11 Shu sewebtin, Xuda ulargha heqiqettin chetnitidighan bir küch ewetidu. Buning bilen, ular yalghan geplerge ishinidu. 12 Netijide, heqiqetke ishenmey, yaman ishlarni qilishni yaxshi köridighanlarning hemmisi jazagha mehkum qilinidu.
Qet’iy tewrenmenglar
13 Ey, Rebbimiz söygen qërindashlar, siler üchün her da’im Xudagha shükür ëytishni burchimiz dep bilimiz. Sewebi, silerning Muqeddes Roh teripidin pak qilinishinglar we heqiqetke ishinishinglar arqiliq Xuda silerni qutquzulushqa aldin tallidi. 14 Xuda silerni Rebbimiz Eysa Mesihning shan-sheripige ige qilish üchün, biz yetküzgen xush xewer arqiliq qutquzulushqa chaqirdi. 15 Shuning üchün, qërindashlar, ëtiqadinglarda qet’iy tewrenmenglar, biz silerge ëghizche yaki xet arqiliq yetküzgen telimde ching turunglar!
16-17 Rebbimiz Eysa Mesih we bizge mëhir-muhebbet körsetken, özining mëhir-shepqiti bilen menggülük righbet hem güzel ümid ata qilghan Xuda’atimiz silerni righbetlendürgey hemde silerge barliq yaxshi ish, yaxshi sözlerni qilishqa küch-qudret bergey!


3

Biz üchün du’a qilinglar
Qërindashlar, sözimizning axirida biz üchün du’a qilishinglarni ümid qilimiz. Rebbimiz heqqidiki xush xewer xuddi silerge yetken chaghdikige oxshash, herqandaq yerde tëz tarqalsun we hörmet bilen qobul qilinsun. Xudaning bizni rezil we yaman ademlerdin qutuldurushi üchünmu du’a qilinglar. Chünki, hemmila adem Rebbimiz Eysa Mesihke ëtiqad qilghini yoq. Emma, Rebbimiz ishenchliktur. U silerni mustehkem qilidu hem Sheytanning yamanliqliridin saqlaydu. Xuda silerning buyrughanlirimizni qiliwatqanliqinglar we dawamliq qilidighanliqinglar heqqide bizge ishench berdi. Rebbimiz Eysa silerni Xudaning mëhir-muhebbitini tëximu chongqur chüshinishke yëtekligey we silerni özige oxshash chidamliq qilghay.
Ishligen chishleydu
Qërindashlar, bizdin alghan telimlerge ri’aye qilmay, kün boyi laghaylap yürgenlerdin yiraq turushunglarni Rebbmiz Eysaning nami bilen buyruymiz. Bizdin qandaq ülge ëlishinglar këreklikini özünglar bilisiler. Chünki, biz siler bilen bille bolghanda, hurunluq qilip, laghaylap yürmigeniduq. Hëchkimning nënini bikargha yëmigeniduq. Biz hëchqaysinglargha ëghirimizni salmasliq üchün, tiriship-tirmiship, këche-kündüzlep ishligeniduq. Bundaq qilishimiz, silerdin yardem sorashqa heqliq bolmighanliqimizdin emes, belki silerge yaxshi ülge qaldurush üchün idi. 10 Biz silerning yëninglarda bolghinimizda, silerge: “Ishlimigen chishlimeydu!” dëgeniduq. 11 Lëkin, aranglarda bezilerning hëch ish qilmay laghaylap yürgenlikini angliduq. Ular bikarchiliqta bashqilarning ishlirigha ariliship yürüptu. 12 Bundaqlargha Rebbimiz Eysa Mesihning nami bilen shundaq buyruymiz we ulardin ötünüp soraymizki, tinch yashap, emgikinglar bilen nan tëpip yenglar. 13 Lëkin siler, qërindashlar, yaxshi ishlarni qilishtin boshashmanglar. 14 Eger ushbu xëtimizdiki sözlerni qobul qilmaydighanlar bolsa, ulardin hezer eylenglar, ularni uyaldurush üchün ular bilen arilashmanglar. 15 Biraq, ularni düshmen qatarida körmey, eksiche ulargha bir qërindash süpitide nesihet qilinglar.
Tilekler
16 Amanliqning menbesi bolghan Rebbimiz her waqit her jayda silerge amanliq ata qilghay. Rebbimiz hemminglar bilen bille bolghay!
17 Menki Pawlus bu axirqi Salimimni öz qolum bilen yazdim. Bu, mëning hemme xetlirimning özige xas belgisidur. Mana bu, mëning öz qelimimdur. 18 Rebbimiz Eysa Mesihning mëhir-shepqiti hemminglargha yar bolghay!