Salonikaliqlargha yëzilghan birinchi xet
1

Menki Pawlus we men arqiliq Silas hemde Timotiydin Xuda’atimiz we Rebbimiz Eysa Mesihke mensup bolghan, Salonika shehiridiki ëtiqadchilar jama’etchilikige salam. Xuda silerge mëhir-shepqet we amanliq ata qilghay!
Salonikaliqlarning ëtiqadi
Biz du’alirimizda siler üchün da’im Xudagha shükür ëytip, silerni yad ëtip turuwatimiz. Xuda’atimizning aldida ëtiqadinglardin kelgen yaxshi ishliringlarni, mëhir-muhebbitinglar bilen singdürgen ejringlarni we Rebbimiz Eysa Mesihke baghlighan ümidinglardin kelgen sewr-taqet bilen berdashliq bergenlikinglarni da’im eslep turuwatimiz. Ey Xuda söygen qërindashlar, bizge melumki, Xuda silerni tallidi. Silerge yetküzgen bu xush xewerni biz söz bilenla emes, belki Muqeddes Rohtin kelgen küch-qudret bilen, shundaqla Xudaning bu xush xewer arqiliq silerni qutquzidighanliqigha bolghan toluq ishenchimiz bilen silerge yetküzduq. Biz siler bilen bille bolghan chaghlarda qandaq yashighanliqimizni siler bilisiler. Bularning hemmisi silerning menpe’itinglar üchün idi. Siler bizdin, shundaqla Rebbimizdin ülge aldinglar. Chünki, siler ëghir qiyinchiliqlargha qarimay, Muqeddes Roh ata qilghan shad-xuramliq ichide Xudaning sözini qobul qildinglar. Netijide, silermu Makëdoniye we Yunan ölkiliridiki pütkül ëtiqadchilargha ülge boldunglar. Rebbimiz heqqidiki sözler silerdin bashlinip, Makëdoniye we Yunanghila emes, hemme yerge tarqiliptu. Biz u yerlerge barghinimizda, kishilerning silerning Xudagha bolghan ëtiqadinglardin alliqachan xewiri barliqini uqtuq. Shunga, bizning ëtiqadinglar toghrisida yene ëghiz ëchishimizning hajiti yoq. Biz barghan jaydiki kishiler silerning bizni illiq qobul qilghanliqinglarni anglighanidi. Ular silerning butlargha choqunushtin waz këchip, hayat bolghan heqiqiy Xudagha xizmet qilish üchün uninggha yüzlengenlikinglarni bizge ëytti. 10 Ular yene bizge silerning Xudaning Oghlining, yeni Xuda ölümdin tirildürgen Eysa Mesihning ershtin qayta këlishini kütüwatqanliqinglarni ëytti. Bizlerni Xudadin këlidighan ghezeptin qutquzghuchi del Eysa Mesihtur.


2

Pawlusning Salonikadiki xizmiti
Qërindashlar, silerge melumki, bizning qëshinglargha barghinimiz bikargha ketmidi. Silerge yene shumu melumki, biz qëshinglargha bërishtin ilgiri Filipi shehiride turghan waqtimizda, u yerde azab chektuq we haqaretke uchriduq. Këyin, silerning shehiringlardimu yene qattiq qarshiliqlargha uchriduq. Lëkin, biz Xudaning yardimi bilen gheyretke këlip, Xudaning xush xewirini silerge yetküzduq. Biz bu xush xewerni birer saxtiliq, yaman niyet yaki hiyligerlik bilen yetküzüwatqinimiz yoq. Emeliyette, Xuda bizni layiq körüp, xush xewerni yetküzüsh wezipisini bizge tapshurdi. Biz xush xewerni insanlarni xursen qilish üchün emes, belki bizning qelbimizni közitiwatqan Xudani xursen qilish üchün yetküzüwatimiz. Silerge melumki, biz hëchqachan silerning yëninglargha xushamet qilghili yaki niqablinip temexorluq qilghili barmiduq. Buninggha Xuda guwahtur. Meyli siler bolunglar yaki bashqilar bolsun, biz hëchkimdin birer maxtash teme qilmiduq. Eysa Mesihning elchiliridin bolghanliqimiz üchün, yardiminglarni telep qilishqa heqliq iduq. Lëkin, silerge xuddi balilirini baghrigha basqan mulayim anidek mu’amile qilduq. Shu chaghda, silerge shundaq muhebbet baghlighaniduqki, biz Xudaning xush xewirinila emes, öz jënimiznimu teqdim qilishqa razi iduq. Chünki, silerni shu qeder yaxshi körettuq! Qërindashlar, bizning qandaq tiriship-tirmiship ishligenlikimiz jezmen ësinglarda bardur. Biz hëchqaysinglargha ëghirimizni salmasliq üchün, bir tereptin këche-kündüzlep ishlep turmushimizni qamdisaq, yene bir tereptin Xudaning xush xewirini silerge yetküzduq. 10 Ëtiqadchilardin bolghan silerning aranglardiki emeliy herikitimizning pak, heqqaniy we eyibsiz ikenlikige özünglar guwahliq bëreleysiler, buninggha Xudamu guwahtur. 11 Silerge melumki, biz herbiringlargha ata perzentige ejir singdürgendek ejir singdürduq, 12 silerge medet berduq, teselli berduq. Silerni öz padishahliqigha we shan-sheripige chaqirghan Xudaning perzentlirige layiq yashashqa dewet qilduq.
13 Xudagha hemishe shükür ëytishimizdiki yene bir seweb shuki, siler bizdin Xudaning sözini anglap, uni qobul qilghininglarda, bu sözni insanlarning sözi emes, belki Xudaning sözi dep ëtirap qildinglar. Emeliyettimu, bu söz Xudaning sözi bolup, u hazir uninggha ishinidighan silerge küchlük tesir körsetmekte. 14 Qërindashlar, silerning ehwalinglarmu Xudagha ëtiqad qilghan we Eysa Mesihke mensup bolghan Yehudiye ölkisidiki ëtiqadchilar jama’etchiliklirige oxshaydu. Chünki, ularning shu yerdiki Yehudiylar teripidin ziyankeshlikke uchrighinigha oxshash, silermu öz yurtdashliringlar teripidin ziyankeshlikke uchridinglar. 15-16 Burun Yehudiylarning ejdadliri peyghemberlerni öltürgen, këyin ularning ewladliri Rebbimiz Eysani öltürdi. Hazir yenila bezi Yehudiylar bizgimu zulum sëlip, bizni biz xush xewer tarqitiwatqan sheherlerdin qoghlap chiqardi. Ularning bundaq qilmishliri Xudaning ghezipini keltüridu. Ular xuddi pütkül insanlar bilen düshmenleshkendek, bizning Yehudiy emeslerning qutquzulushqa ërishishi üchün ulargha bu xush xewerni tarqitishimizgha tosqunluq qiliwatidu. Buning bilen, ular gunahlirini üzlüksiz köpeytip, chëkige yetküzmekte. Shuning üchün, Xudaning ghezipi emdi ulargha chüshüsh aldida turidu.
Pawlusning ensirishi
17 Qërindashlar, biz amalsiz halda silerdin waqitliq ayrilduq. Biz siler bilen bille bolmisaqmu, qelbimiz yenila siler bilen bille. Biz siler bilen yene bir qëtim didar körüshüshke intizar bolghanliqimiz üchün, yëninglargha bërishqa intayin tirishtuq! 18 Bizning yëninglargha barghumiz kelgenidi. Bolupmu, menki Pawlus nechche qëtim silerni yoqlap barmaqchi bolghan bolsammu, biraq buninggha Sheytan tosalghu boldi. 19 Silerning ëtiqadinglarda axirghiche choqum ching turidighanliqinglargha ishinimiz we siler üchün bek xushal bolimiz. Rebbimiz Eysa qayta kelgende, uning aldida pexirlinidighan tajimiz del siler emesmu? 20 Biz heqiqeten silerdin pexirlinimiz, siler bizning xushalliqimiz!


3

1-2 Biz silerning xewiringlarni alalmay, taqitimiz qalmighanda, özimiz Afina shehiride yalghuz qëlip, aldinglargha qërindishimiz hem Xuda yolida biz bilen bille Eysa Mesih heqqidiki xush xewerni tarqitiwatqan xizmetdishimiz Timotiyni ewetishni qarar qilduq. Bizning uni ewetishimizdiki meqsitimiz, silerning köz aldinglardiki qiyinchiliqlar sewebidin ëtiqadinglarning tewrinip qalmasliqi hemde silerni righbetlendürüsh we ëtiqadinglarni kücheytishtur. Bizning choqum qiyinchiliqqa uchraydighanliqimizmu silerge melum. Biz siler bilen bille bolghan waqtimizda, hemmimizning qiyinchiliqlargha uchraydighanliqimizni silerge aldin’ala ëytqaniduq. Emeliyettimu dëginimizdek boldi. Shu sewebtin taqitim taq bolup, ëtiqadinglarning zadi qandaq ikenlikini bilish üchün, Timotiyni yëninglargha ewetkenidim. Men Sheytanning silerni azdurushi we buning bilen bizning silerge singdürgen ejrimizning bikargha këtishidin ensirigenidim.
Lëkin, yëqinda yëninglardin qaytip kelgen Timotiy ëtiqadinglar we mëhir-muhebbitinglar toghrisida bizge yaxshi xewer ëlip keldi. U silerning bizni her da’im xursenlik bilen eslep turghanliqinglarni, xuddi bizning silerni körgümiz kelgendek, silerningmu bizni körgünglar kelgenlikini ëytti. Qërindashlar, silerning ëtiqadinglar boshashmaptu. Mushundaq japa-musheqqet we qiyinchiliqlar ichide turghan biz buningdin chong ilham alduq. Chünki, Rebbimizge bolghan ëtiqadinglar mustehkem bolghanliqi üchün, biz heqiqeten yëngiwashtin rohlanduq, siler üchün xushalliqqa chömduq. Bundaq ehwalda biz Xudaning aldida siler üchün qandaqmu teshekkür ëytmay turalaymiz! 10 Siler bilen didar körüshüsh we ëtiqadinglardiki yëtersizliklerni tüzitishke yardem bërelishimiz üchün, këche-kündüz chin qelbimizdin Xudagha du’a qilmaqtimiz.
11 Atimiz Xuda we rebbimiz Eysa bizning siler bilen körüshüshimizge yol achqay. 12 Rebbimiz Silerning bir-biringlargha we hemme ademlerge bolghan mëhir-muhebbitinglarni bizning silerge bolghan mëhir-muhebbitimizdek tolup tashturghay. 13 Hem shu arqiliq, Rebbimiz Eysa özige mensup bolghan barliq muqeddes xelqi bilen bille qaytip kelginide, silerning atimiz Xudaning aldida eyibsiz we pak bolushunglar üchün iradenglarni mustehkem qilghay!


4

Xudani xursen qilidighan hayat yoli
Qërindashlar, axirda biz yene shuni dëmekchimizki, Xudani xursen qilish üchün qandaq yashash këreklikini bizdin öginiwaldinglar hemde siler emeliyitinglardimu bizdin ögengininglar boyiche shundaq yashawatisiler. Emdi Xudani xursen qilishqa tëximu tirishishinglarni Rebbimiz Eysaning nami bilen soraymiz. Chünki, siler bizning Rebbimiz Eysaning nami bilen silerge yetküzgen telimlirimizni bilisiler. Xudaning iradisi shuki, pak bolunglar we jinsiy exlaqsizliqtin saqlininglar; 4-5 Herbiringlar Xudani tonumaydighan ademlerdek shehwaniy heweslerge bërilmey, belki tëninglardiki bu heweslerni bashqurup, pak we izzet-hörmitinglar bilen hayat kechürünglar.* Jümlining eng axirqi bölikini “pakliqinglar we izzet-hörmitinglar bilen bir ayal hemrah tëpinglar” yaki “pakliqinglar we izzet-hörmitinglarni saqlap, ayalinglar bilen yashanglar” depmu chüshinishke bolidu. Bu yaman ishlarda qërindashliringlarni aldap, ulardin paydilinip ketmenglar. Ilgiri silerni agahlandurghinimizdek, Rebbimiz mana shundaq gunahlar tüpeylidin insanlarni jazalaydu. Chünki, Xuda bizni napak emes, belki pak yashashqa chaqirdi. Shuning üchün, bu telimni ret qilghan kishi insanni emes, belki silerge Muqeddes Roh ata qilghan Xudani ret qilghan bolidu.
Qërindashliq mëhir-muhebbitige kelsek, bu toghrisida silerge xet yëzishimizning hajiti yoq. Chünki, Xuda bir-biringlargha mëhir-muhebbet körsitishni ögetken. 10 Emeliyette, siler pütün Makëdoniye ölkisidiki qërindashlargha shundaq qiliwatisiler. Shundaq bolsimu, qërindashlar, mëhir-muhebbet körsitishte tëximu tirishishinglarni soraymiz. 11 Silerge tapilighinimizdek, tinch-aman hayat kechürüshke, bashqilarning ishlirigha arilashmay, öz ishinglar bilen bolushqa we ikki bilikinglargha tayinip yashashqa tirishinglar. 12 Mana shundaq qilsanglar, ëtiqadchilar jama’etchilikining sirtidiki kishiler aldida izzet-hörmetke ige bolup yashiyalaysiler we iqtisad jehette hëchkimge bëqinmaysiler.
Eysa Mesihning qayta këlishi
13 Qërindashlar, silerning Eysa Mesihke ëtiqad qilmay ümidsizlik ichide yashawatqan kishilerdek hesret chekmeslikinglar üchün, biz, alemdin ötken ëtiqadchilar toghrisidiki heqiqettin xewerdar bolushunglarni xalaymiz. 14 Eysa Mesihning ölüp tirilgenlikige ishengenikenmiz, Eysa Mesih qayta kelgende Xudaning alemdin ötken ëtiqadchilarni Eysa Mesih bilen bille ëlip këlidighanliqigha ishinishimiz kërek. 15 Biz hazir Rebbimizning sözi boyiche silerge shuni ëytimizki, Rebbimiz qayta kelgende, biz hayat yashawatqanlar hergizmu ölüp ketken ëtiqadchilardin awwal Rebbimiz bilen jem bolalmaymiz. 16 Rebbimiz özi bir perman arqiliq bash perishtining awazi we Xuda yangratqan Kanay sadasi bilen asmandin chüshidu. Eysa Mesihke mensup bolup ölüp ketkenler awwal tirilidu. 17 Këyin hayat yashawatqan bizler, yeni bu dunyada hayat kechürüwatqanlar ashu ölgenler bilen birlikte Rebbimiz bilen asmanda körüshüsh üchün, bulutlar arisigha kötürülimiz. Shuningdin këyin, Rebbimiz bilen menggü birge bolimiz. 18 Shunga, bir-biringlarni bu sözler bilen righbetlendürünglar.

*4-5
Jümlining eng axirqi bölikini “pakliqinglar we izzet-hörmitinglar bilen bir ayal hemrah tëpinglar” yaki “pakliqinglar we izzet-hörmitinglarni saqlap, ayalinglar bilen yashanglar” depmu chüshinishke bolidu.5

Rebbimizning qayta këlishini kütüwëlish
Qërindashlar, silerge bu ishlarning qachan yüz bëridighanliqi toghrisida yëzishim hajetsiz. Chünki, silermu yaxshi bilisiler, Rebbimizning qayta këlidighan küni xuddi këchidiki oghrining këlishige oxshash tuyuqsiz këlidu. Kishiler “dunya tinch-aman” dep turghanda, tasadipiy ulargha halaket këlidu. Bu xuddi hamilidar ayalning tolghiqi ushtumtut tutqinigha oxshash bolup, uningdin qëchip qutulghili bolmaydu. Lëkin, qërindashlar, siler Eysa Mesihke ëtiqad qilghanliqinglar üchün, qarangghuluqta emessiler. Shunga, u kün silerni oghrigha oxshash chöchütüp kelmeydu. Biz hemmimiz kündüzning, yeni yoruqluqning perzentlirimiz. Hemmimiz këchining, yeni gunahning qarangghuluqigha mensup emesmiz. Shuning üchün, Eysa Mesihke ëtiqad qilmighanlardek uxlap yatmayli. Eksiche, segek we hoshyar bolayli. Uxlaydighanlar këchisi uxlaydu, mes bolidighanlarmu këchisi mes bolidu. Yoruqluqqa mensup bolghan bizler bolsaq üstimizge ëtiqad we mëhir-muhebbet sawutini, bëshimizgha qutquzulush ümidining dubulghisini kiyip, özimizni segek tutushimiz kërek. Chünki, Xuda bizni öz ghezipige uchrisun dep emes, belki Rebbimiz Eysa Mesih arqiliq qutquzulsun, dep tallighandur. 10 Eysa Mesih biz üchün öldi. Buningdiki meqset, u qayta kelgende, biz meyli hayat yaki ölgen bolayli, bizning uning bilen bille menggü yashishimiz üchündur. 11 Shuning üchün, hazirmu bir-biringlarni burunqigha oxshash dawamliq righbetlendürüp, bir-biringlarning ëtiqadini kücheytinglar.
Axirqi telim we salamlar
12 Qërindashlar, aranglarda japaliq ishlewatqan we Rebbimizning yolida silerge yëtekchilik qilip, nesihet qiliwatqanlarni qedirlishinglarni soraymiz. 13 Ularning bu xizmetliri üchün ulargha chongqur hörmet we muhebbitinglar bilen mu’amile qilinglar. Bir-biringlar bilen inaq ötünglar. 14 Qërindashlar, silerdin ötünimizki, bikar teleplerni oyghitinglar, yüreksizlerni righbetlendürünglar, ajizliqi bolghanlargha yar-yölek bolunglar we hemme ademge sewrchan bolunglar. 15 Hëchqaysinglar yamanliqqa yamanliq qayturmanglar. Eksiche, bir-biringlargha we barliq kishilerge hemishe yaxshiliq qilishni niyet qilinglar.
16 Her da’im xushal-xuram bolunglar. 17 Hemishe du’a qilinglar. 18 Herqandaq ehwalda Xudagha shükür ëytinglar. Chünki, mana bular Xudaning Eysa Mesihke mensup bolghan silerge qaratqan iradisidur. 19 Muqeddes Rohning qelbinglardiki otini öchürmenglar. 20 Aranglarda yetküzülgen wehiylerge sel qarimanglar. 21 Ularning hemmisini tekshürüp körüp, heqiqeten Xudadin kelgen yaki kelmigenlikini perq ëtip, Xudadin kelgen wehiyni qobul qilinglar. 22 Her xil yamanliqlardin yiraq turunglar.
23 Bizge amanliq ata qilghuchi Xuda özi silerni teltöküs pak qilghay. Rebbimiz Eysa Mesih qayta kelgüche Xuda rohinglar, jëninglar we tëninglarni eyibsiz saqlighay. 24 Silerni chaqirghan Xuda jezmen shundaq qilidu. U ishenchliktur!
25 Qërindashlar, biz üchün du’a qilinglar. 26 Hemme qërindashlar bilen mëhribanlarche salamlishinglar. 27 Rebbimizning nami bilen silerning bu xetni shu yerdiki hemme qërindashlargha oqup bërishinglarni tapilaymen.
28 Rebbimiz Eysa Mesihning mëhir-shepqiti silerge yar bolghay!