Filimungha yëzilghan xet


Eysa Mesihke xizmet qilish yolida mehbus bolghan menki Pawlus we men arqiliq qërindishimiz Timotiydin qedirlik xizmetdishimiz bolghan sen Filimungha we singlimiz Afiyagha, biz bilen bille küresh qilghan Arkipusqa we öyüngde jem bolidighan ëtiqadchilar jama’etchilikige salam! Xuda’atimiz we Rebbimiz Eysa Mesih silerge mëhir-shepqet we amanliq ata qilghay!
Filimunning mëhir-muhebbiti we ëtiqadi
Qedirlik Filimun, du’alirimda hemishe sëni yad ëtip, Xudagha shükür ëytimen. Chünki, men sëning Rebbimiz Eysagha bolghan ëtiqading we barliq ëtiqadchilargha bolghan mëhir-muhebbiting toghrisida her da’im anglap turuwatimen. Ëtiqading seweblik Xuda sanga teqdim qilghanlarni bashqilar bilen merdlerche ortaqlishishing üchün du’a qilimen. Shundaq qilsang, bizning Eysa Mesihke mensup bolghanliqimizdin bizge bërilgen bextlerning neqeder mol ikenlikini tëximu chongqur chüshineleysen. Qërindishim, sëning ëtiqadchilargha bolghan mëhir-muhebbiting manga zor xushalliq we righbet ëlip keldi. Chünki, sen ëtiqadchilarning rohini kötürdüng.
Filimunning quli Onësimus heqqide iltimas
Shunga, men Eysa Mesihning elchisi bolushum bilen eslide sëning qilishqa tëgishlik ishni bëjirishingni yüreklik halda buyruyalisammu, lëkin, yenila sëning mëhir-muhebbitingge köre iltimas qilishni talliwaldim. Bu iltimasni mushu yashqa kirip qalghan hem Eysa Mesihke xizmet qilish yolida hazir mehbus boluwatqan menki Pawlustin dep bilgin. 10 Sendin qulung Onësimus heqqide iltimas qilimen. U zindandiki waqtimda men arqiliq ëtiqadchi bolghanliqtin, öz oghlumdek bolup qalghan. 11 U burun sanga paydisiz bolsimu, emma hazir sangimu, mangimu paydiliqtur.* Onësimus – Grëkche “paydiliq” dëgen menide. 12 Men hazir uni, yeni janjigirimni sëning yëninggha qayturimen. 13 Xush xewerni yetküzgenlikim üchün mehbus bolup zindanda yëtiwatqan mushu waqtimda, uni sëning ornungda xizmitimde bolush üchün yënimda ëlip qalghum bar idi. 14 Biraq, sëning raziliqingni almighachqa, bundaq qilishni xalimidim. Sëning manga mejburiy emes, belki razimenlik bilen yaxshiliq qilishingni ümid qildim. 15 Xudaning qulung Onësimusning waqtinche sëning yëningdin qëchishigha yol qoyghanliqi, belkim këyin sëning uni menggü ëlip qëlishing üchündur. 16 Emdi sen uni qul qatarida emes, belki quldin köp üstün – söyümlük bir ëtiqadchi qërindishing qatarida körersen. U men üchün intayin qedirliktur. Sen üchün tëximu shundaq bolushi kërek. Chünki, sëning hazir uning bilen qul-xojayinliq munasiwiting bolupla qalmay, Rebbimizge ëtiqad qilish jehette qërindashliq munasiwitingmu bardur.
17 Shuning üchün, eger sen mëni Rebbimizning xizmitide sepdash dep qarisang, uni mëni qobul qilghandek qobul qil. 18 Eger burun u sanga birer yolsizliq qilghan bolsa yaki pulliringni oghrilighan bolsa, uni mëning hësabimgha yaz. 19 Menki Pawlus bu sözlerni öz qolum bilen yëziwatimen: hësabatni özüm qayturimen. Lëkin, xush xewer arqiliq ërishken menggülük hayating üchün manga qerzdar ikenlikingni tilgha ëlishimning hajiti bolmisa kërek. 20 Shunga, ey qërindishim, Rebbimiz üchün iltimasimni qobul qilghin. Ikkilimiz Eysa Mesihke mensup bolghanliqimiz üchün, rohimni kötür. 21 Sözümni anglaydighanliqinggha we sorighanlirimdin artuq orunlaydighanliqinggha chongqur ishinip, bu xetni yazdim. 22 Yene bir ish, manga turalghu jay teyyarlap qoyghin. Chünki, du’aliringlar arqiliq zindandin azad bolup, yëninglargha qaytip baridighanliqimgha ishinimen.
Axirqi salam
23 Eysa Mesihke xizmet qilghanliqi üchün, men bilen bille mehbus bolghan Ëpafira, 24 xizmetdashlirim Markus, Aristarxus, Dëmas we Luqalardin sanga salam.
25 Rebbimiz Eysa Mesihning mëhir-shepqiti silerge yar bolghay!

*1:11
Onësimus – Grëkche “paydiliq” dëgen menide.