Korintliqlargha yëzilghan ikkinchi xet
1

Xudaning iradisi bilen Eysa Mesihke elchi bolushqa chaqirilghan menki Pawlus we qërindishimiz Timotiydin Korint shehiridiki Xudagha mensup bolghan ëtiqadchilar jama’etchilikige, jümlidin Yunan ölkisining herqaysi jayliridiki Xudaning barliq muqeddes xelqige salam. Xuda’atimiz we Rebbimiz Eysa Mesih silerge mëhir-shepqet we amanliq ata qilghay!
Xuda – tesellining menbesi
Rebbimiz Eysa Mesihning atisi, yeni barliq tesellining menbesi bolghan rehimdil Atimiz Xudagha medhiyiler oqulghay! Herqandaq müshküllükke uchrighinimizda, Xuda bizge teselli bërip keldi. Shunga, bizmu Xudadin alghan teselli bilen müshkül ehwalda qalghanlargha teselli bëreleymiz. Biz Eysa Mesih üchün köp azab-oqubet chekken bolsaq, u arqiliq yene köp tesellimu tapimiz. Bizning azab-oqubet chëkishimiz silerning teselli tëpishinglar we qutquzulushunglar üchündur. Bizning teselli tëpishimiz silerningmu teselli tëpishinglar üchündur. Bu teselli arqiliq, siler biz bëshimizdin ötküzgendek azab-oqubetke duch kelgende, sewr-taqet bilen berdashliq bëreleysiler. Shunga, silerning berdashliq bëreleydighanliqinglargha ishenchimiz kamil. Chünki biz bilimizki, siler biz chekken azab-oqubetni chekkenge oxshash, biz ërishken teselligimu ërishisiler.
Qërindashlar, bizning Asiya ölkiside chekken azab-oqubetlirimizdin xewerdar bolushunglarni toghra taptuq. U waqitlarda, chidighusiz ëghir bësim astida hetta hayatimizdinmu ümid üzgeniduq. Könglimizde heqiqetenmu ölümge mehkum bolduq, dep oylighaniduq. Buningdin biz özimizge emes, ölüklerni tirildüridighan Xudaghila tayinishimiz lazimliqini tonup yettuq. 10 Xuda bizni chong bir ölüm xewpidin qutuldurghan we qutulduridu. Ümidimiz bizni kelgüside yene qutulduridighan Xudagha baghlanghan. 11 Silermu bizge du’a qiliwatqanliqinglar sewebidin biz üchün qilinghan tëximu köp du’alar Xudagha yëtip, Xuda bizni ölüm xewpidin qutulduridu. Buning bilen, köpligen kishiler Xudagha shükürler ëytidu.
Pawlusning ziyaret pilanini özgertishi
12 Bu dunyaning danaliqigha emes, belki Xudaning shepqitige tayinip, yürüsh-turushimizda bolupmu siler bilen bolghan munasiwitimizde semimiy we aq köngül bolghanliqimizgha wijdanimiz guwahtur. Biz mana buning bilen pexirlinimiz. 13 Bizning silerge yazghanlirimizda hëchqandaq yoshurun mene yaki siler chüshinelmigüdek yer yoqtur. 14 Men shuni arzu qilimenki, gerche siler bizni hazirghiche toluq chüshenmisenglarmu, kelgüside toluq chüshengeysiler. Shundaq bolghanda, xuddi biz siler bilen pexirlenginimizdek, Rebbimiz Eysa qayta kelgen küni silermu biz bilen pexirlinisiler.
15-16 Men bulargha ishench bilen qarighachqa, silerge qosh bext ëlip këlishni oylap, Makëdoniye ölkisige bërishta aldi bilen silerge yoluqup ötüshni, qaytishimda yene bir yoluqup, silerning mëni Yehudiye ölkisige yolgha sëlip qoyushunglarni niyet qilghanidim. 17 Biraq qaytishimda, silerge yoluqalmidim. Bu, niyitimning biqarar ikenlikini körsitermu!? Yaki men pilan qilghanda, shexsiy gherizige yëtish üchün bir dem “he’e”, bir dem “yaq” deydighan ademlerdek bolup qaldimmu!? 18 Silerge ëytqan sözlirim xuddi Xuda ishenchlik bolghandek ishenchliktur. Sözlirim hergizmu birdem “he’e” birdem “yaq” dep özgirip turmaydu. 19 Men Silas we Timotiylar bilen silerge xush xewirini yetküzgen Xudaning Oghli Eysa Mesih bir dem “he’e”, bir dem “yaq” deydighanlardin emestur. U Xudaning pütün wediliridiki “he’e”dur. 20 Xudaning pütün wediliri Eysa Mesih arqiliq emelge ashurulidu. Shuning üchün, biz Eysa Mesih arqiliq “amin” dep, Xudani ulughlaymiz. 21 Siler bilen bizni Eysa Mesihke baghlap, ëtiqadta mustehkem qilghuchi Xudadur. U bizni özi üchün tallidi. 22 Qelbimizge Muqeddes Rohni sëlish bilen bizge igidarchiliq möhrini bësip, uni öz wedisining toluq emelge ashidighanliqining kapaliti qildi. 23 Xuda manga guwahchi bolsunki, Korint shehirige qayta barmighanliqimning sewebi silerge qattiq qolluq qilip qoyushumdin saqlinish üchündur. 24 Biz silerning ëtiqadinglar üstidin hökümranliq qilmaqchi emesmiz. Chünki shuni bilimizki, siler Xudagha tayinip, ëtiqadta mustehkem turuwatisiler. Biz peqet silerning xushal bolushunglar üchün, siler bilen birge xizmet qilmaqchimiz.


2

Shunga, shu chaghda men yëninglargha barmasliqni qarar qildim. Chünki, silerni ötkenkidek ghem-qayghugha sëlishni xalimidim. Silerni ghem-qayghugha salsam, mëni xush qilalaydighan ademlerni qayghugha salghan bolmamdimen? Undaqta, kim mëni xush qilalisun? Shuning üchün, yëninglargha bërishning ornigha xet yazdim. Meqsitim, yëninglargha barghan waqtimda mëni xushal qilishqa tëgishlik bolghan silerning eksiche mëni qayghugha salmasliqinglar üchündur. Men ishinimenki, mëning xushalliqim silerning xushalliqinglardur. U xetni silerni ghem-qayghugha sëlish üchün emes, belki mëning silerge bolghan chongqur muhebbitimni chüshinishinglar üchün, qattiq qayghu-elem ichide köz yashlirimni töküp turup yazghanidim.
Gunahkarni qobul qilish
Eger birersi qayghu ëlip kelgen bolsa, u mangila emes, pütün jama’etchilikinglargha melum derijide qayghu ëlip keldi dësem, bu köptürgenlik bolmaydu. Köpinchinglar u kishini yetküche jazalighanidinglar. Emdi uni kechürünglar we uninggha teselli bëringlar. Bolmisa, u heddidin ziyade qayghurup këtidu. Shuning üchün, uninggha muhebbitinglarni körsitishinglarni soraymen. Aldinqi xëtimni yëzishimdiki seweb silerning herqandaq ishta mëning sözümni anglaydighan-anglimaydighanliqinglarni sinash üchün idi. 10 Siler u kishini kechürsenglar, menmu uni kechürimen. Men kimni kechürsem, buni Eysa Mesih aldida siler üchün qildim. 11 Buningdiki meqset, Sheytan teripidin azdurulup ketmeslikimiz üchündur. Chünki, biz Sheytanning hiyle-mikirlirini yaxshi bilimiz.
Yëngi ehdining xizmetkari
12 Eysa Mesih toghrisidiki xush xewerni yetküzüsh meqsitide Tro’as shehirige barghinimda Rebbimiz üchün xizmet qilishqa purset bërilgen bolsimu, 13 silerning xewiringlarni ëlip kelmekchi bolghan qërindishim Titus u yerge tëxi kelmigenliki üchün, könglüm teshwishke chüshüp, u yerdikiler bilen xoshlishipla Makëdoniye ölkisige uni izdep kettim.
14 Xudagha shükür! Xuda hemishe bizni Eysa Mesih arqiliq özining zeper qoshunida bolushqa muyesser qilip, biz arqiliq xush xewer yetküzüsh bilen uni tonushning xush puriqini hemme yerde chachmaqta. 15 Mana biz qutquzulidighanlarghimu, halak bolidighanlarghimu chëchilidighan, Eysa Mesihning Xudagha atighan xush puriqidurmiz. 16 Bu xush puraq halak bolidighanlar üchün ölüm puriqi bolsa, qutquzulidighanlar üchün hayatliq puriqidur. Bundaq zor wezipining höddisidin kim chiqalaydu? 17 Elwette, Xudaning sözini payda közlep burmilaydighanlar hergiz bundaq wezipining höddisidin chiqalmaydu. Biz bolsaq, undaq ademlerdin emesmiz. Biz Eysa Mesihke mensup bolghanlar hem Xuda teripidin ewetilgenler bolghachqa, Xuda aldida Xudaning sözini semimiy yetküzüwatqanlardurmiz.


3

Yëngi ehdining xizmetkarliri
Bundaq dëyish bilen yene özimizni körsitishke bashliduqmu? Yaki bezilerdek, silerge tonushturush xëti ëlip bërishimiz yaki silerdin tonushturush xëti ëlishimiz kërekmu? Siler özünglar bizning tonushturush xëtimizdursiler. Chünki, emeliyitinglardin hemme kishi bizni hem bizning aranglarda qilghan yaxshi xizmitimizni tonuwalalaydu. Dëmek, bu xet qeghezge emes, belki qelbge yëzilghandur. Ëniqki, siler xizmitimizning mëwisi. Siler siyah bilen emes, menggü hayat Xudaning Rohi bilen; tash taxtilargha emes, insanlarning qelbige yëzilghan, Eysa Mesih teyyarlighan xettursiler.
Yuqirida ëytqanlirimizgha Eysa Mesih arqiliq Xuda aldida jezm qilalaymiz. Biz hemme ishni öz iqtidarimiz bilen qilalaymiz, dëmekchi emesmen. Chünki, bizning iqtidarimiz Xudadin kelgendur. U bizni yëngi ehdining xizmetkarliri qilish üchün iqtidarliq qildi. Bu ehde yëziq bilen xatirilengen Tewrat qanunigha emes, belki Muqeddes Rohqa asaslanghan. Chünki, yëziq bilen xatirilengen Tewrat qanunigha hëchkim toluq ri’aye qilalmighachqa, u insanlargha menggülük ölüm ëlip këlidu. Muqeddes Roh bolsa gunahigha towa qilghanlargha menggülük hayatliq ata qilidu. Tash üstige herpler bilen oyulghan Tewrat qanuni insanlargha menggülük ölüm ëlip kelsimu, bu qanun Musa peyghember arqiliq Xudaning parlaq nuri ichide chüshürülgende, Musa peyghemberning chirayi shundaq parlighanidiki, gerche nur asta-asta yoqalghan bolsimu, Isra’il xelqi uning chirayigha qarap turalmighanidi. Bu qanunning chüshürülüshi shundaq ulugh bolghan yerde, Muqeddes Rohning ëlip këlidighini tëximu ulugh bolmamdu!? Yeni insangha jaza ëlip këlidighan Tewrat qanuni ulugh bolghan yerde, insanni heqqaniy qilidighan yëngi ehde tëximu ulugh bolmamdu!? 10 Emeliyette, burunqi ulughluqni hazirqi tëximu shanliq ulughluq bilen sëlishturghanda, hëchqanche emestur. 11 Waqitliq yürgüzülgini ulugh bolghan yerde, menggü yürgüzülidighini tëximu ulugh bolmamdu!?
12 Bizde shundaq bir ümid bolghachqa, yüreklik halda xush xewerni yetküzüwatimiz. 13 Biz yüzidiki nurning asta-asta öchüp këtiwatqanliqini Isra’illarning körüp qalmasliqi üchün yüzige chümperde tartiwalghan Musa peyghemberge oxshimaymiz. 14 U waqitta, Isra’illarning eqli bixudliship ketkenidi. Ular taki bügüngiche kona ehde, yeni Tewratni oqughinida, eqli goya shu chümperde bilen yëpiwëlinghandek turmaqta. Chünki, bu chümperde peqet Eysa Mesih arqiliqla ëliwëtilidu. 15 Shundaq, bügünki kündimu ular Musa peyghember arqiliq chüshürülgen Tewratni oqughanda, shu chümperde yenila ularning qelbini yëpiwalmaqta. 16 Biraq, ular qachan Rebke yüzlense, u chümperde shu chaghda ëlip tashlinidu. 17 Bu yerdiki “Reb” dëgenlik Muqeddes Rohtur. Kimning qelbide Rebning Rohi bolsa, uningda hörlük bolidu. 18 Bizlerdiki chümperdiler ëliwëtilgechke, Rebbimizning ulughluqini körüwatimiz. Buning bilen, biz Rebbimizge oxshash bolushqa özgertilip, bara-bara uning ulughluqini tëximu eks ettürüwatimiz. Bu Rebbimizdin, yeni Muqeddes Rohtindur.


4

Qudretlik Xuda we ajiz insan
Xuda rehim-shepqiti bilen bu xizmetni bizge bergeniken, jasaritimizni yoqatmaymiz. Uyatliq, xupiyane ishlarni qilishtin yiraq turup, hiyle-mikirlik qilmaymiz, Xudaning sözini burmilimaymiz. Eksiche, heqiqetni öz pëti ëytimiz. Buning bilen, biz özimizni Xuda aldida hemme kishige bildürimiz, ularmu öz qelbide bizning qandaq adem ikenlikimizni bilidu. Biz yetküzüwatqan xush xewerning menisi yoshurun dëyilse, u halak bolidighanlar üchünla yoshurundur. Chünki, bu dunyaning hökümrani bolghan Sheytan Xudaning obrazi bolghan Eysa Mesihning ulughluqini bildüridighan xush xewerning nuri ëtiqadsizlarning dilini yorutmisun dep, ularning eqlini ishlimes qilip qoydi. Biz qeyerge barsaq, özimizni emes, belki Rebbimiz Eysa Mesihni jakarlaymiz. Özimizge kelsek, biz peqet Eysa Mesih üchün silerning xizmetkaringlarmiz. Chünki, dunyani yaratqanda “nur qarangghuluqtin chaqnisun” dep emr qilghan Xuda bizning özining Eysa Mesih arqiliq ayan qilghan ulughluqini tonup yëtishimiz üchün, xush xewerning nuri bilen qelbimizni yorutti. Xudaning bizge ata qilghini xush xewerning nuridin ibaret bolghan bibaha xezinidur. Biz goya bu xezine qachilanghan sapal idish. Mana buningdin kishiler bizdiki ulugh qudretning özimizdin emes, belki Xudadin kelgenlikini bileleydu. Mana biz her tereptin qiyin ehwalda qalduq, emma yeksan bolmiduq. Temtirep qalduq, emma ümidsizlenmiduq. Qoghliniwatimiz, halbuki Xuda teripidin tashliwëtilmiduq. Yiqitilduqyu, emma yoqitilmiduq. 10 Eysa Mesihke oxshash azab-oqubetlerge, hetta ölüm xewpige duch këliwatimiz, lëkin Eysa Mesih da’im bizge küch-qudret bërip turuwatidu. Buning bilen, kishiler wujudimizdin uning hayat ikenlikini körüwalalaydu. 11 Shundaq, Eysa Mesihke egeshkenlikimiz sewebidin hemishe ölümge duchar qilinmaqtimiz. Kishiler buningdin Eysa Mesihning hayatini bizde körüwalalaydu. 12 Dëmek, biz hemishe ölümge duchar boluwatimiz; siler bolsanglar buning bilen hayatliqqa ërishiwatisiler. 13 Biz yenila xush xewerni tarqitiwatimiz, chünki muqeddes yazmilarda yëzilghan “ëtiqad qildim, shu wejidin sözlidim” dëgüchide bar bolghan ëtiqad bizdimu bardur. 14 Chünki, Rebbimiz Eysani ölümdin tirildürgen Xudaning biznimu uninggha oxshash tirildüridighanliqini we siler bilen bille öz huzurigha keltüridighanliqini bilimiz. 15 Biz tartiwatqan müshkülchiliklerning hemmisi siler üchündur. Bu arqiliq Xudaning mëhir-shepqiti tëximu köp kishilerge yetküzülidu. Shundaq bolghanda, ularning teshekkürliri Xudagha ëytilip, Xuda tëximu ulughlinidu. 16 Shunga, jasaritimizni yoqatmaymiz. Tënimiz barghansëri xarab bolsimu, rohimiz kündin-künge yëngilanmaqta. 17 Biz uchrawatqan bu waqitliq we erzimes azab-oqubetler bizge tengdashsiz we menggülük shan-sherep ëlip këlidu. 18 Shunga, közimiz körünidighanda emes, belki körünmeydighandidur. Chünki, körünidighini ötkünchidur, körünmeydighini bolsa menggülüktur.


5

Ershtiki makanimiz
Bizge melumki, biz yashawatqan bu dunyadiki chëdir örülüp chüshkende, yeni tënimizdin ayrilghanda, adem qoli bilen yasalghan emes, belki ershte Xuda bizge hazirlap qoyghan bir turalghugha, yeni menggü mewjut bolidighan bir tenge ige bolimiz. Biz hazirqi tënimizde yashawatqanliqimizdin hesret chëkip, ershtiki tënimizning uning ornini ëlishigha intizar bolmaqtimiz. Chünki, shundila rohimiz tensiz qalmaydu. Hazirqi tënimizde yashawatqan bizler ëghir yükler astida hesret chekmektimiz. Chünki, biz hazirqi tënimizdin qutulup, ölüshke emes, belki chirimes tenge ige bolup, menggülük hayatning ötkünchi hayatimizning ornini ëlishigha intizar bolmaqtimiz. Bizni biz intizar bolghan hayatliqqa ërishtürüsh üchün teyyarlighuchi, shundaqla buning kapaliti süpitide bizge Muqeddes Rohni ata qilghuchi del Xudaning özidur.
Shuning üchün, hazirqi tende yashighinimizda, Rebbimizning makanida bolalmaydighanliqimizni bilimiz. Wehalenki, Xudaning bizge yëngi ten bëridighanliqidin ibaret heqiqetke ishenchimiz kamil. Chünki, köz bilen körgili bolidighangha emes, ëtiqadqa tayinip yashaymiz. Ishenchke ige ikenmiz, hazirqi tënimizdin waz këchip, Rebbimizning makanida bolushqa razimiz. Qisqisi, meyli bu tende yashayli yaki bu tendin waz këcheyli, nishanimiz yenila Rebbimizni xursen qilishtur. 10 Chünki, herbirimiz hazirqi tënimizde yashighan waqtimizdiki yaxshi-yaman emeliyitimizge yarisha choqum Qutquzghuchi – Mesihning soraq texti aldida hësab bërip jawabqa ërishimiz.
Eysa Mesih arqiliq Xuda bilen yarishish
11 Rebbimizdin eyminishni bilgenikenmiz, insanlarni bu heqte qayil qilishqa tirishimiz. Bizning qandaq adem ikenlikimiz Xudagha ayan. Wijdaninglarningmu bizning qandaq adem ikenlikimizni tonup yëtishini ümid qilimen. 12 Beziliringlar ëytqandek, özimizni yene maxtimaqchi emesmiz. Belki silerge bizdin maxtinish pursitini bermekchimiz. Buning bilen, ataqta Xudaning xizmitini qilidighan, tëshi pal-pal, ichi ghal-ghal ashu maxtanchaq kishilerge jawab bëreleysiler. 13 Bezilerge nisbeten biz ëliship qalghandek körüngen bolsaq, kërek yoq. Chünki, Xuda bizning herqandaq ishni uning üchün qilidighanliqimizni bilidu. Silerge nisbeten bizning eqlimiz jayida, chünki silerning menpe’itinglar üchün xizmet qiliwatqanliqimizni bilisiler. 14 Bizni shundaq qilishqa qistawatqini Eysa Mesihning muhebbitidur. Biz Eysa Mesihning hemmimiz üchün ölgenlikige ishengenikenmiz, özimizning burun yashap kelgen hayatimizgha nisbeten ölgenlikimizgimu ishinimiz. 15 Eysa Mesih pütkül insanlar üchün öldi. Meqset, u ata qilghan yëngi hayatqa ërishkenlerning özliri üchün emes, belki ularni dep ölgen we ölümdin tirilgen Eysa Mesih üchün yashisun, dëgenliktin ibaret.
16 Shuning üchün, biz buningdin këyin hëchkimge bu dunyaning közqarishi bilen qarimaymiz. Gerche biz burun mushu közqarash bilen Eysa Mesihni peqetla bizge oxshash bir insan dep qarighan bolsaqmu, emdi undaq dep qarimaymiz. 17 Bir kishi Eysa Mesihke mensup bolidiken, u yëngidin yaralghan ademdur. Uning kona hayati axirliship, yëngisi bashlanghan bolidu. 18 Bularning hemmisi Xudadindur. Xuda Eysa Mesih arqiliq bizni özi bilen yarashturdi, shundaqla bizge kishilerni özi bilen yarishishqa chaqirish wezipisini tapshurdi. 19 Dëmek, Xuda insanlarning gunahliridin hësab almay, ularni Eysa Mesih arqiliq özi bilen yarashturdi, shundaqla özi bilen yarashturulush heqqidiki bu xush xewerni bizge amanet qildi. 20 Shunga, biz Eysa Mesihning wekilliri uninggha wakaliten silerni shuninggha ündeymizki, Xuda bilen yarishinglar. Bejayiki, bu Xudaning biz arqiliq silerni muraji’et qilghinidur. 21 Xuda bizning Eysa Mesih arqiliq heqqaniy adem dep jakarlinishimiz üchün, gunahsiz Mesihni gunahimizning qurbani qildi.


6

Biz Xuda bilen bille xizmet qilghuchi süpitide Xudaning mëhir-shepqitining silerde bikargha ketmeslikini ötünimiz. Chünki, Xuda mundaq deydu:
 
“Waqit-sa’iti kelgende, sanga qulaq salimen,
qutquzulush künide sanga shapa’et qilimen.”
 
Silerge ëytip qoyayki, Xudaning “waqit-sa’iti” dëgini hazirdur, Xudaning qutquzush küni bügündur.
Bashqilarning ëtiqadigha tosalghu bolidighan ishlarni qilip, elchilik xizmitimizge dagh keltürmeywatmiz. Belki hemme ishta Xudaning xizmetkarliri ikenlikimizni körsitip, her xil müshküllük, awarichilik we japa-musheqqetlerge berdashliq bëriwatimiz. Tayaq yëduq, zindanda yattuq, topilangchilarning parakendichiliklirige duch kelduq, halimizdin ketküdek ishliduq, uyqusiz qalduq we acharchiliqlargha uchriduq. Pakliqimiz, eqil-parasitimiz, sewr-taqitimiz, mëhribanliqimiz, semimiy muhebbitimiz we Muqeddes Rohtin kelgen küch bilen özimizning Xudaning xizmetkarliri ikenlikimizni körsettuq. Xudaning heqiqitini yetküzduq, Xudaning qudritining biz bilen bille ikenlikini namayan qilduq. Heqqaniyliqni özimizge qoral qilip, türlük hujumlargha zerbe bërish bilen birge özimiznimu qoghdiduq. Hörmetkimu sazawer bolduq, haqaretlergimu uchriduq. Eyibkimu buyrulduq, maxtashqimu muyesser bolduq. Kishiler bizni aldamchimu dëdi, biraq biz durus kishilermiz. Tonulmighan erzimes kishilerdek qaralsaqmu, lëkin hemmige tonushmiz. Ölüm girdabida bolsaqmu, lëkin yenila hayatmiz. Tayaq yëgen bolsaqmu, öltürülmiduq. 10 Qayghu-elemde bolsaqmu, hemishe shad-xurammiz. Namrat bolsaqmu, nurghun kishilerni rohiy jehette bay qiliwatimiz. Hëch nersimiz yoq bolsimu, hemmige igimiz.
11 Ey Korintliqlar, silerge ochuq-ashkara sözliduq, silerge baghrimizni keng achtuq. 12 Silerdin muhebbitimizni ayimiduq, lëkin siler bizdin muhebbitinglarni ayidinglar. 13 Men silerge öz perzentlirimge ëytqandek ëytayki, keng qorsaq bolup, bizge xuddi biz silerge mu’amile qilghandek mu’amile qilinglar.
Ëtiqadsizlarning tesiridin saqlinish
14 Ëtiqadsizlar bilen bir boyunturuqqa kirmenglar. Chünki, heqqaniyliq bilen heqqaniysizliqning otturisida qandaqmu ortaqliq bolsun!? Yoruqluq bilen qarangghuluq qandaqmu chiqishalisun!? 15 Mesih bilen Sheytan* Esli tëkistte “Beliyal” dep ëlinghan bolup, uning Ibraniy tilidiki menisi “erzimes, osal”. qandaqmu këlishelisun!? Ëtiqadchilar bilen ëtiqadsizlarning nëme ortaqliqi bolsun!? 16 Xudaning ibadetxanisi bilen butlar arisida qandaqmu birlik bolsun!? Biz menggü hayat Xudaning ibadetxanisi. Xuddi Xudaning ëytqinidek:
 
“Xelqim ichide turimen,
ularning arisida yürimen.
Ularning Xudasi bolimen,
ularmu mëning xelqim bolidu.”
 
17 Shuning üchün, Perwerdigar mundaq deydu:
 
“Ëtiqadsizlardin ayrilip nëri turunglar.
Napak ishlargha yëqin yolimanglar,
shunda, men silerni qobul qilimen.”
“Hemmige qadir Perwerdigar yene:
18 ‘Silerge ata bolimen.
Silermu mëning oghul-qizlirim bolisiler.’ deydu.”

*15
Esli tëkistte “Beliyal” dep ëlinghan bolup, uning Ibraniy tilidiki menisi “erzimes, osal”.7

Qedirlik qërindashlar, bu wedilerge ërishkenikenmiz, tenni we rohni bulghaydighan herqandaq nersilerdin yiraq turup özimizni pak tutayli. Xudadin eymengen halda özimizni pütünley Xudagha atayli.
Pawlusning Korintliqlargha bolghan ishenchi
Qelbinglardin bizge orun bëringlar. Biz hëchkimge naheqliq qilmiduq, hëchkimni ëtiqad yolidin azdurmiduq, hëchqachan özimizning menpe’itige chogh tartmiduq. Men bu sözlerni qilish arqiliq silerni tenqidlimekchi emesmen. Burun ëytqinimdek, qelbimizdin shundaq orun aldinglarki, biz siler bilen hayat-mamatta birge bolimiz. Silerge ishenchim kamil hem silerdin pexirlinimen. Ëghir müshkülchiliklerde qalghanda, siler arqiliq teselli tëpip, cheksiz xushalliqqa chömgenidim.
Makëdoniye ölkisige barghandin këyin, könglimiz emin tapmay,* 2-bab 13-ayetke qaralsun. xilmuxil qiyinchiliqlargha duch kelduq. Sirtta jëdel-majira, ichimizde qorqunch boldi. Lëkin rohi chüshkenlerge teselli bëridighan Xuda Titusni yënimizgha ewetish arqiliq bizge teselli berdi. Biz peqet uning këlishi bilenla emes, belki uning silerdin alghan tesellisi bilenmu teselli taptuq. U silerning manga bolghan sëghinishinglarni, ötküzgen sewenlikinglargha qilghan pushaymininglarni we manga bolghan qizghinliqinglarni bizge ëytqanda, xushalliqim tëximu ashti.
Ilgiriki xëtimning silerge bir mezgil qayghu ëlip kelgenlikidin xewer tapqinimda, pushayman qilghan bolsammu, lëkin hazir pushayman qilmaymen. Hazir xushalmen. Silerni qayghugha salghanliqimgha emes, bu qayghuning silerni towa qilishqa ëlip barghanliqigha xushalmen. Chünki, silerning bundaq qayghugha chöküshünglar Xudaning iradisi boyiche boldi. Shunga ëytalaymenki, biz silerni qayghugha salghan bolsaqmu, uningdin hëchqandaq ziyan tartmidinglar. 10 Chünki, Xudaning iradisi bilen chekken qayghu kishini towa qildurup, uni qutquzulushqa ëlip baridu. Bu xil towa qilish kishini pushayman qildurmaydu. Lëkin, bu dunyaning helekchiliki üchün bolghan qayghu bolsa kishini towa qildurushqa emes, belki ölümge ëlip baridu. 11 Xudaning iradisi bilen chekken ene shu qayghularning silerde qandaq yaxshi mëwilerni bergenlikini oylanglar: estayidilliq bilen xataliqinglarni tüzitip, özünglarni aqlidinglar, aranglardiki gunahkarning qilmishidin ghezeplendinglar hemde bu qilmishning dawamlishishi bilen Xudaning jazasining silerge këlishidin qorqtunglar, men bilen körüshüshke intizar boldunglar, mëning elchilik hoququmni hörmetlep, manga qizghin boldunglar, gunahkarni jazalash arqiliq adaletperwerlikinglarni körsettinglar. Mana bular arqiliq silerning bu ishta toghra qilghanliqinglar ëniq boldi.
12 Ötken qëtimliq xetni yëzishimdiki asasliq meqset, kimning azar bergenliki we kimning azar yëgenlikini bëkitish üchün emes, belki silerning Xuda aldida biz üchün neqeder qizghin ikenlikinglarni özünglargha bildürüsh üchün idi. 13 Biz silerning shu qizghinliqinglardin teselli taptuq. Shuning bilen bir waqitta, Titusning xushalliqini körüp, xushalliqimiz tëximu ashti. Chünki, silerning sewebinglardin uning rohi kötürenggü idi. 14 Silerni uninggha maxtap bergenidim, silermu mëni yerge qaritip qoymidinglar. Xuddi silerge ögetkenlirimning hemmisi rast bolghinidek, silerni Titusqa maxtap ëytqanlirimningmu rast ikenliki emeliyitinglar arqiliq ispatlinip chiqti. 15 Shunga, Titus hemminglarning uninggha qandaq ita’etmen bolghanliqinglarni, uni shunche chong körüp, hörmet bilen kütüwalghanliqinglarni esliginide, uning silerge bolghan muhebbiti tëximu chongqurlashmaqta. 16 Silerge her jehettin ishench qilalighanliqim üchün xushalmen.

*5
2-bab 13-ayetke qaralsun.8

Sëxiyliq bilen i’ane qilishqa ilhamlandurush
Qërindashlar, silerge Xudaning Makëdoniye ölkisidiki ëtiqadchilar jama’etchilikliride körsetken mëhir-shepqiti toghrisida ëytmaqchimiz. Ular bëshidin ötküzgen müshkül külpetler arqiliq qattiq sinaldi. Shundaqtimu, ularning xushalliqi tolup tëship, özlirining intayin kembeghellikige qarimay, qoli ochuqluq we merdlik qildi. Ularning özlükidin küchining yëtishiche, hetta özige qalmisimu i’ane qilghanliqigha guwahliq bërimen. Ular Yehudiye ölkisidiki ëtiqadchilargha qilinidighan yardemge özliriningmu hesse qoshushini bizdin ötünüp sorashti. Bu heqiqeten bizning ulardin kütkinimizdin köp ëship ketti. Ular aldi bilen özlirini Rebbimizge atidi, andin Xudaning iradisi boyiche bizge atidi. Titus xëli burun silerning bu merdlerche i’ane qilishni bashlishinglargha yardem qilghaniken, uningdin bu ishning axirini chiqirishinglargha yardem bërishni ötünduq. Siler hemme ishta – ëtiqad yolida, söz qabiliyitide, Xuda heqqidiki bilim we bashqilargha yardem bërishke bolghan qizghinliqta we bizge bolghan mëhir-muhebbette aldida turghandek, bu qëtimliq i’ane qilishtimu aldida turunglar. Bu sözlirimni silerge buyruq teriqiside ëytqinim yoq. Men mëhir-muhebbitinglarning semimiylikini Makëdoniyidiki jama’etchiliklerning i’ane toplash jeryanida körsetken mëhir-muhebbiti bilen sëlishturush arqiliq sinap körmekchimen. Rebbimiz Eysa Mesihning neqeder mëhir-shepqetlik ikenlikini bilisiler. Gerche u bay bolsimu, siler üchün namrat boldi. Meqset, özi namrat bolush arqiliq silerni rohiy jehettin bay qilish idi.
10 Men silerge paydiliq bolghan bir teklipni bërey. Siler ötken yili peqet i’ane bërishni otturigha qoyupla qalmay, belki uni ixtiyar bilen emelge ashurushtimu hemmining aldida boldunglar. 11 Emdi bu xizmetning ayighini chiqiringlar. Siler bu ishni deslepte pilanlighan waqtinglardikidek qizghinliq bilen tamamlanglar hemde özünglarning iqtisadi yar bergen shara’it astida yardem qolunglarni sununglar. 12 Bir kishi razimenlik bilen chamisining yëtishiche berse, bu ish Xudani xursen qilidu. Xuda hergizmu birkimdin özide yoqinimu bërishni telep qilmaydu.
13 Bashqilarning yükini yëniklitish üchün özünglarni qiynanglar, dëginim yoq. Eksiche, ikkila terepte barawerlik bolsun deymen. 14 Silerde artuq bolghini hazirche ularning kem yërini toldurghinidek, ularda artuq bolghini künlerning biride silerning kem yëringlarni tolduridu. Mana shundaq bolghanda, barawerlik bolghan bolidu. 15 Xuddi muqeddes yazmilarda yëzilghinidek:
 
“Köprek yighiwalghanlarning ëship qalmidi,
az yighiwalghanlarningmu këmip qalmidi.”
Titus we uning xizmetdashliri
16 Mëning silerge bolghan qizghinliqimdek qizghinliqni Titusning qelbige salghan Xudagha shükürler bolghay! 17 Titusning yëninglargha barmaqchi bolghini peqet bizning telipimiz bilenla emes, belki uning öz ixtiyari we silerge bolghan qizghinliqi bilen boldi. 18 Biz bir qërindishimizni uninggha qoshup qoymaqchimiz. U qërindishimiz xush xewerni yetküzüsh yolida pütün ëtiqadchilar jama’etchiliklirining maxtishigha sazawer bolghan. 19 Yene këlip, u toplanghan i’anilarni Yërusalëmgha apirish sepiride biz bilen hemseper bolush üchün, ëtiqadchilar jama’etchilikliri teripidin teyinlengenidi. Bizning meqsitimiz i’ane toplash arqiliq Rebbimizni ulughlash we yardemge teyyar ikenlikimizni körsitishtur. 20 Bashqilarning qusur tëpishining aldini ëlish üchün, merdlerche bërilgen bu i’anilarni bashqurushta ëhtiyat qilip, u qërindishimizni bille ëlip bërishni layiq taptuq. 21 Yaman ataqqa qalmasliq üchün, peqet Rebbimizning neziride emes, insanlarning neziridimu toghra dep qaralghan ishlarni qilishqa diqqet qilip këliwatimiz.
22 Biz köp qëtim we köp ishlarda sinash arqiliq bashqilargha yardem bërishte qizghin dep qarighan yene bir qërindishimiznimu ular bilen bille ewetmekchimiz. U silerning bu i’ane ishini bir bashqa ëlip chiqalaydighanliqinglargha ishendi. Bu ishench uning silerge yardem bërishtiki qizghinliqini hessilep ashurdi. 23 Titusqa kelsek, u mëning hemrahim we aranglarda qiliwatqan ishlirimda xizmetdishimdur. Bashqa ikki qërindishimiz bolsa jama’etchiliklerning wekilliri bolup, ular Eysa Mesihke shan-sherep keltürgüchilerdindur. 24 Shunga, siler herqaysi jama’etchilikler aldida ulargha muhebbitinglarni körsitinglar. Shuning bilen, jama’etchilikler bizning silerdin maxtinishimizning orunluq ikenlikini bilsun.


9

Sëxiy bolushqa ündesh
Ëtiqadchilar üchün toplinidighan bu i’ane toghruluq silerge xet yëziwërishimning hajiti yoq. Chünki, yardem bërishte qizghin ikenlikinglarni bilimen. Men Makëdoniyidiki ëtiqadchilar aldida Yunan ölkisidiki silerning ötken yildin bëri i’ane bërishke teyyar ikenlikinglardin maxtinip keldim. Del silerning bu qizghinliqinglar ularning köpchilikini i’ane toplash üchün qozghatti. Bu ishta siler bilen maxtinishimning quruq gep bolup qalmasliqi üchün, silerni mëning ëytqinim boyiche teyyarliq qilip tursun dep, bu üch qërindashni yëninglargha ewetmekchimen. Nawada Makëdoniyidiki bezi qërindashlar men bilen bille bërip, silerning teyyarliq qilmighanliqinglarni körse, siler bir yaqta qëlip, silerge bolghan küchlük ishenchim wejidin men xijalet bolup qëlishim turghan gep. Shu sewebtin, silerning bërishke wede qilghan merdlerche i’anenglarni aldin’ala teyyar qilishinglar üchün, bu qërindashlarning yëninglargha bizdin awwal bërishini zörür taptim. Shundaq bolghanda, i’anenglarning teyyarlanghanliqini hemde ularning mejburiy emes, belki razimenlik bilen qilinghanliqini körüwalghili bolidu. Ësinglarda bolsunki, az tërighan az alidu, köp tërighan köp alidu. Herkim qiynilip turup yaki mejburiy halda emes, öz könglide niyet qilghini boyiche bersun. Chünki, Xuda xushalliq bilen bergüchini yaxshi köridu. Xuda silerning ëhtiyajinglarni qandurushqa qadirdur. Shundaq bolghachqa, her da’im, herqandaq ehwal astida ëhtiyajinglar qandurulup, bashqilargha xeyr-saxawetlik bolalaysiler.
Muqeddes yazmilarda yëzilghinidek:
 
“U yoqsullargha merdlerche sediqe bërer
uning xeyr-saxawetliki menggü untulmas.”
 
10 Dëhqangha tërighili uruq, yëgili ozuq ata qilghan Xuda silerning hajetmenlerge tëximu merdlik bilen bërelishinglar üchün, silerde barni köpeytidu. 11 Silerning hemishe merdlik bilen bashqilargha yardem qilishinglar üchün, Xuda silerni herqaysi jehetlerdin beriketlik qilidu. Biz silerning i’anenglarni ëhtiyajliq bolghanlargha berginimizde, ular Xudagha teshekkürler ëytidu. 12 Siler qilghan bu yardem Yërusalëmdiki ëtiqadchilarning ëhtiyajini qandurupla qalmay, ularning Xudagha bolghan shükürlirini tëximu ashuridu. 13 Silerning bu qëtimqi i’anenglar ëtiqadinglarning heqiqiy ikenlikining ispatidur. Kishiler silerning özünglar ëtirap qilghan Eysa Mesih heqqidiki xush xewerge sadiq bolghanliqinglar, shundaqla mal-mülkünglarni özliri we köpchilik bilen merdlerche ortaqlashqanliqinglar üchün, Xudani ulughlaydu. 14 Ular Xuda silerge ata qilghan pewqul’adde mëhir-shepqet sewebidin silerge ishtiyaq baghlap, silerge du’a qilmaqta. 15 Til bilen teswirligili bolmaydighan iltipati, yeni öz oghlini ata qilghini üchün, Xudagha shükürler bolghay!


10

Pawlusning elchilik hoquqini aqlishi
R@dio10Siler bilen bille bolghanda mu’amilisi yumshaq, lëkin bille bolmighanda silerge qarita qattiq qol dep qaralghan menki Pawlus Eysa Mesihtek mulayimliq we rehimdillik bilen silerdin shuni ötünüp telep qilimenki, yëninglargha barghinimda, bizni bu dunyaning arzu-hewesliri boyiche yashaydighanlar dep qaraydighan bezi kishilerge qilmaqchi bolghan qattiq mu’amilini silergimu qilishimizgha mejbur qilmanglar. Bu dunyada yashisaqmu, bu dunyaning arzu-hewesliri boyiche yashaydighanlardek jeng qilmaymiz. Chünki, jeng qorallirimiz bu dunyagha xas qorallar emes, belki Sheytanning mustehkem qel’elirini gumran qilidighan, Xudaning küch-qudritige ige bolghan qorallardur. Biz bu qorallar bilen bimene sepsetilerni we Xudani tonushqa tosqunluq qilidighan her xil köreng közqarashlarni bitchit qilimiz hemde kishilerning öz oy-pikirlirini Eysa Mesihke bëqindurup, uninggha ita’et qilishi üchün, ularni qayil qilimiz. Siler Eysa Mesihke toluq ita’et qilghandin këyin, aranglardiki her xil ita’etsizlikte turuwalghuchilarni jazalashqa teyyarmiz.
Siler peqet sirtqi körünüshkila qaraydikensiler. Eger biri özini Eysa Mesihke wekillik qilimen dep qarap, mëni inkar qilghan bolsa, yene yaxshiraq oylinip, mëningmu Eysa Mesihke wekillik qilidighanliqimni ëtirap qilsun. Rebbimiz teripidin manga bërilgen elchilik hoquqi silerni nabut qilish üchün emes, belki rohiy jehette yëtildürüsh üchün bërilgen. Shunga, bu hoquq bilen ziyade maxtansammu, hergiz xijalet bolmaymen.
Siler xetlirimni bizni qorqutush üchün yazdi, dep oylap qalmanglar. 10 Derweqe beziler, “Pawlusning xetliri hem qattiq hem küchlük, biraq özini körsingiz iqtidarsiz, sözliri tuturuqsiz” dëyishidu. 11 Bu kishiler shuni bilsunki, yiraqtin silerge yazghan xetlirimde nëme qilimen dëgen bolsam, yëninglargha barghandimu shuni qilimen.
12 Özini qaltis chaghlaydighan kishiler bilen özimizni bir qatarda qoyushqa we ular bilen sëlishturushqa qandaqmu jür’et qilayli? Ular özlirini özlirining ölchimi bilen ölcheydu, özlirini özliri bilen sëlishturidu. Mana bu ularning eqilsizliqini körsitidu. 13 Lëkin, biz özimizde bar bolmighan hoquqlar bilen maxtinip yürginimiz yoq. Maxtansaqmu, Xudaning pilani da’iriside xizmet qilish bilen maxtinimiz. Bu pilan xush xewerni silergimu yetküzüshni öz ichige alghan. 14 Eger biz xush xewerni silerge tunji yetküzgenlerdin bolmisaqiduq, undaqta shu hoquqlirimizdin maxtinishimiz bizning öz da’irimizning sirtigha chiqip ketkenlikimiz dep hësablansa bolatti. Lëkin, Eysa Mesih toghrisidiki xush xewerni yiraqtiki silerge deslep yetküzgen biz bolduq. 15 Qisqisi, öz xizmet da’irimizdin chiqip, bashqilarning xizmiti bilen maxtanghinimiz yoq. Biz peqet ëtiqadinglarning tëximu küchiyip, aranglarda qilghan xizmitimizning tëximu këngiyishini ümid qilimiz. 16 Shundaq bolghanda, biz silerdinmu yiraq bolghan, tëxi xosh xewer yetküzülmigen jaylargha bërip, xosh xewer yetküzeleymiz. Teyyargha heyyar bolup, bashqilarning öz xizmet da’iriside qilghan ejri bilen maxtinish bizge yattur. 17 Muqeddes yazmilarda yëzilghinidek, “maxtinidighanlar Rebbimiz bilen maxtansun.” 18 Chünki, öz-özini maxtaydighan emes, belki Rebbimizning maxtishigha muyesser bolghan kishi heqiqiy maxtashqa erziydu.


11

Pawlusning özini saxta elchiler bilen sëlishturushi
Maxtinishim bilen bir’az exmeqliq qilip qoysammu, ëghir almighaysiler! Yenila sewrchan bolghaysiler. Men silerni saxta elchilerdin qizghinimen. Bu, Xudagha bolghan mëhir-muhebbitimdin kelgen. Men goya bir pak qizni yatliq qilghandek, silerni “yëgane er”ge – Eysa Mesihke teqdim qildim. Biraq, Hawa’anining hiyliger yilan teripidin azdurulghinidek, silerningmu saxta elchiler teripidin azdurulup, Eysa Mesihke bolghan semimiy we pak qelbinglarning bulghinishidin ensireymen. Chünki, silerning yëninglargha bërip, Eysa Mesih toghrisida men yetküzgenge oxshimaydighan bashqa bir telimni yetküzgenlerge ochuqtin-ochuq yol qoydunglar. Siler qobul qilghan Muqeddes Rohtin bashqa bir roh we siler qobul qilghan xush xewerdin bashqa bir xush xewer toghrisida ëytilghanlarnimu sighdurdunglar. Halbuki, men özümni hëchqandaq ishta siler derijidin tashqiri dep qarighan ashu elchilerdin töwen dep qarimaymen! Gep qilishta mahir bolmisammu, lëkin bilimim bar. Qiliwatqan herbir xizmitim buni her jehettin ochuq ispatlap turuptu.
Mëning silerni chong körüp, özümni töwen tutup, Xudaning xush xewirini silerge heq telep qilmay yetküzginim gunah boldimu?* Pawlus ëtiqadchilargha öz ëghirini salmasliq üchün, öz hünirige tayinip, turmushini qamdighan. Biraq, beziler “Pawlus heqiqiy elchi bolghan bolsa, ëtiqadchilarning iqtisadiy yardimige tayanghan bolatti” dep, uning elchilik hoquqini inkar qilghanidi. Men silerge xizmet qilish üchün, bashqa jama’etchiliklerdin heq ëlip, ulargha “uwal” qildim. Siler bilen bille bolghan waqitlirimda, ëhtiyajim bolsimu, hëchqaysinglargha ëghirimni salmidim. Chünki, Makëdoniye ölkisidin kelgen qërindashlar kem-kütimni toluqlap berdi. Hëchqandaq ishta silerge yük bolmay keldim, buningdin këyinmu yük bolmaymen. 10 Qelbimdiki Eysa Mesihning heqiqiti bilen ëytimenki, mëning bu maxtinishimni pütün Yunanda herqandaq adem tosup qalalmaydu. 11 Nëme üchün silerdin heq almidim? Silerni söymeydighanliqimdinmu? Xudagha ayanki, silerni söyimen! 12 Atalmish elchilerning “bizning qiliwatqinimiz bilen ularning qiliwatqinida hëchqandaq perq yoq” dep maxtinishigha purset tapalmasliqi üchün, silerdin heq almay qiliwatqan xalis ishlirimni dawamlashturimen. 13 Chünki, bundaqlar saxta elchiler, hiyligerler bolup, özlirini Eysa Mesihning elchisi, dep perdazliwalghanlardur. 14 Emeliyette, bu heyran qalarliq ish emes, chünki Sheytan özini yoruqluq perishtisi, dep perdazliwalghandur. 15 Shunga, uning bu chakarlirimu özlirini adilliqning xizmetkarliri dep perdazliwalsa, ejeblinerlik emes. Ularning aqiwiti özlirining emeliyitige layiq bolidu.
Pawlusning tartqan azab-oqubetliri
16 Yene shuni ëytimenki, hëchqaysinglar mëni exmeq, dep qalmanglar. Eger exmeq dep qarisanglar, bir exmeqni qobul qilghanchilik bolsimu mëni qobul qilinglar. Shuning bilen, menmu bir’az maxtiniwalay. 17 Bu sözlirim Rebbimiz mendin telep qilghan sözler emes. Mëning bundaq maxtinishim peqetla bir exmeqning yüreklik po atqanliqidur, xalas. 18 Nurghun kishiler bu dunyadiki ishliri bilen maxtinip këtidiken, menmu maxtinip baqay. 19 Chünki, siler özünglarni shunche eqilliq chaghlaysileryu, bu saxta elchilerning exmiqane telimlirige yol qoyuwërisiler! 20 Ularning silerni qul ornida körüshige, heqqinglarni yëyishige, silerdin nep ëlishigha, silerge chongchiliq qilishigha we silerning yüzünglarni chüshürüshige yol qoyisiler. 21 Bizning silerge shundaq mu’amile qilishqa ajiz kelgenlikimizni xijilliq ichide ëtirap qilimen. Lëkin, ulardin birliri birer ishtin maxtinishqa jür’et qilghan yerde (yene exmeqlerche ëytay), menmu shu ishtin maxtinishqa jür’et qilalaymen. 22 Ular sëpi özidin Ibraniymu? Menmu shundaq. Ular Isra’illarmu? Menmu Isra’il. Ular ejdadimiz Ibrahimning ewladidinmu? Menmu uning ewladidin. 23 Ular Eysa Mesihning xizmetkarlirimu? Eqildin azghanlardek ëytsam, men ulardin tëximu yuqiri turidighan bir xizmetkari. Men tëximu japaliq ishlidim, zindanda tëximu köp yattim. Kürming qëtim qamcha yëdim, qayta-qayta ölüm xewplirige duch keldim. 24 Yehudiylarning ottuz toqquz qamcha jazasigha besh qëtim tartildim. 25 Üch qëtim Rim hökümranliridin tayaq yëdim, bir qëtim chalma-kësek qilindim, üch qëtim këme hadisisige uchridim, bir këche-kündüzni dëngizda ötküzdüm. 26 Köp qëtim uzun seperlerde bolup, deryalarda hem qaraqchilarning, öz xelqimning, Yehudiy emeslerning arisida xëyim-xeterlerge yoluqtum. Sheherlerde, chöllerde, dëngizlarda we saxta qërindashlarning arisida xewplik künlerni bashtin kechürdüm. 27 Xizmitimni tiriship-tirmiship ishlidim. Talay këchilerni uyqusiz ötküzdüm, achliq we ussuzluqning derdini tëtidim. Yeydighangha tamaq, kiyidighangha kiyim tapalmay, ach-yalingach qaldim. 28 Bulardin bashqa, her küni dëgüdek pütün ëtiqadchilar jama’etchiliklirining ghëmini yëdim. 29 Men qachan ajizlargha hësdashliq qilmidim?! Sheytanning tuziqigha chüshüp, ëzip ketkenler üchün ichim qachan örtelmidi?! 30 Eger maxtinishimgha toghra kelse, öz ajizliqimni körsitidighan ishlar bilen maxtinimen. 31 Rebbimiz Eysaning Atisi, menggü medhiyileshke erziydighan Xudagha ayanki, yalghan ëytmidim. 32 Demeshq shehiride padishah Arëtasning qol astidiki bir waliy mëni tutush üchün, pütün sheherni qattiq nazaret astigha alghanidi. 33 Lëkin, men sëpildiki bir kamardin sëwet bilen peske chüshürülüp, uning qolidin qutuldum.

*7
Pawlus ëtiqadchilargha öz ëghirini salmasliq üchün, öz hünirige tayinip, turmushini qamdighan. Biraq, beziler “Pawlus heqiqiy elchi bolghan bolsa, ëtiqadchilarning iqtisadiy yardimige tayanghan bolatti” dep, uning elchilik hoquqini inkar qilghanidi.12

Pawlusqa kelgen wehiy
Maxtinishning paydisi bolmisimu, maxtanmisam bolmaydu. Emdi Rebbimizdin kelgen ghayibane alametler we wehiyler üstide toxtilay. Eysa Mesihke mensup bolghan bir ademni* Bu adem del Pawlusning özi bolup, u Xuda uninggha bergen wehiy we ghayibane alametler bilen maxtinishni qilche xalimighan. Eksiche, özini töwen tutushqa tiriship, 3-shexs tilida sözligen. tonuymen. U on töt yil ilgiri ershi’elagha kötürüldi. U kötürülgende, tëni kötürüldimu yaki rohi kötürüldimu bilmeymen, buni Xuda özi bilidu. Ishqilip, bu ademning jennetke kirip chiqqanliqini bilimen. Tëni kötürüldimu yaki rohi kötürüldimu bilmeymen, buni Xuda özi bilidu. U jennette til bilen ipadiligili bolmaydighan, insanlargha ëytish men’i qilinghan ajayip ishlarni anglidi. Shundaq bir adem bilen maxtinimen, özüm heqqide bolsa ajizliqlirimni ëtirap qilmaqtin bashqa birer ish bilen maxtinalmaymen. Emeliyette, bashqa ishlardin maxtanghan bolsammu, exmeq hësablanmayttim; chünki undaq qilghinimda heqiqetni sözligen bolattim. Lëkin, kishiler mëni körginidin yaki anglighinidin üstün oylap qalmisun dep, maxtinishtin özümni nëri tutimen.
Xudadin manga kelgen wehiylerning ajayip-gharayipliqi bilen körenglep ketmeslikim üchün, tënimge tiken sanjilghandek bir azab yëpiship, xuddi Sheytanning yalaqchisining qiynashliridek mëni qiynidi. Bu, mëning körenglep ketmeslikim üchün idi. Azabtin qutulush üchün, Rebbimizge üch qëtim yëlinip du’a qildim. Lëkin, u manga: “Mëhir-shepqitim sanga yëterlik; mëning küch-qudritim ajiz chaghliringda toluq ipadilinidu” dëdi. Shunga, hayatimda Eysa Mesihning qudriti ipadilensun dep, ajizliqlirimdin xursenlik bilen maxtinimen. 10 Eysa Mesih üchün ajizliqlarni, haqaretlerni, azab-oqubetlerni, ziyankeshliklerni we qiyinchiliqlarni xushalliq dep bilimen. Chünki, qachan ajiz bolsam, shu chaghda Eysa Mesihning qudritige tolup, küchlük bolimen.
Pawlusning Korint jama’etchilikige köngül bölüshi
11 Exmeqqe oxshap qaldim, mëning bundaq bolushumgha siler sewebchi. Men eslide silerning maxtishinglargha ërishishim kërek idi. Chünki, herqanche bolsammu, siler derijidin tashqiri dep qarighan ashu elchilerdin her tereptin qëlishmaymen. 12 Men aranglarda bolghan chaghda elchilikimni ispatlaydighan ishlarni, yeni möjize, karamet we qudreklik ishlarni sewrchanliq bilen qildim. 13 Bashqa ëtiqadchilar jama’etchiliki arisida qilghan, biraq silerning aranglarda qilmighan birdinbir “xataliqim” silerning iqtisadiy yardiminglarni almighanliqimdur. Bu “adaletsizlik”imni epu qilghaysiler!
14 Hazir men yëninglargha üchinchi qëtim bërishqa teyyarmen. Silerge hëchqandaq ëghirimni salghum yoq. Chünki, manga këriki silerning bayliqinglar emes, özünglardursiler. Perzentler ata-anilar üchün emes, belki ata-anilar perzentler üchün mal-mülük yighishi kërek. 15 Siler üchün, men barliqimni serp qilishqa, hetta jënimni qurban qilishqimu razimen. Ejeba, men silerni qanche köp söysem, silerning muhebbitinglargha shunche az ërishemdimen?
16 Boldila, qisqisi men silerge yük bolghan emesmen. Biraq, beziler mëni hiyligerlik qilip, yalghan sözlep, silerdin nep ündürüwalidu, dëyiship yüridu. 17 Ejeba, men silerge ewetken ademlerning birersi arqiliq silerdin nep aldimmu? 18 Titusni silerning yëninglargha bërishqa ündidim we yene bir qërindashnimu uning bilen bille ewettim. Titusning silerdin nep ëlip baqqan yëri barmu? U men bilen bir niyette, bir yolda xizmet qiliwatidighu!
19 Yaki siler bizni: “aldimizda ezeldin bëri özini aqlap këliwatidu” dep oylawatamsiler? Biz undaq qilmiduq. Biz peqet Eysa Mesihke mensup bolghan kishiler süpitide Xuda aldida sözlewatimiz. Söyümlük qërindashlar, biz qiliwatqan hemme ish silerning ëtiqadta yëtishishinglar üchündur. 20 Yëninglargha barghinimda, silerning kütken yërimdin chiqmay qëlishinglardin, shuning bilen mëning silerge bolghan mu’amilemningmu silerning kütken yëringlardin chiqmay qëlishidin ensireymen. Silerde jëdelxorluq, hesetxorluq, ghezeplinish, shexsiyetchilik, töhmetxorluq, gheywetxorluq, tekebburluq we parakendichiliklerning bolushidin ensireymen. 21 Bu qëtim silerning yëninglargha barghinimda, aranglardiki napak, exlaqsiz we shehwaniy ishlarni qilghan, taki bügünge qeder towa qilmighan nurghun gunahkarlar seweblik Xudaning mëni aldinglarda xijalet qilip qoyushidin ensireymen. Ularning xata yoldin qaytmighanliqi üchün, matem tutmay turalmaymen.

*2
Bu adem del Pawlusning özi bolup, u Xuda uninggha bergen wehiy we ghayibane alametler bilen maxtinishni qilche xalimighan. Eksiche, özini töwen tutushqa tiriship, 3-shexs tilida sözligen.13

Axirqi agahlandurush we salamlar
Bu yëninglargha üchinchi qëtim bërishim bolidu. Eger aranglardiki birersini jazalash toghra kelse, muqeddes yazmilardiki: “Herqandaq erzning rast-yalghanliqi az dëgende ikki yaki üch guwahchining guwahliqi bilen ispatlinishi kërek” dëgen ayet boyiche qilimen. Yëninglargha ikkinchi qëtim barghinimda, burun gunah sadir qilghanlarni agahlandurghanidim. Hazir yëninglarda bolmisammu, yene agahlandurmaqchimenki, emdi barghinimda, barliq gunah sadir qilghuchilargha kengchilik qilmaymen. Kengchilik qilmasliqimdiki seweb, aranglardiki beziler Eysa Mesihning men arqiliq sözlewatqanliqigha ispat telep qilip këliwatidu. Buning ispatini bu qëtim yëninglargha bërip gunahkarlarni bir terep qilghinimda körisiler. Chünki, Eysa Mesih aldinglarda ajiz emes, belki intayin qudretliktur. U qarimaqqa ajizliq ichide krëstke mixlanghan bolsimu, lëkin Xudaning qudriti bilen yenila hayattur. Bizmu uninggha oxshash qarimaqqa ajiz bolsaqmu, Xudaning qudriti bilen uninggha baghlinip yashap, silerge xizmet qilmaqtimiz.
Ëtiqadinglarning heqiqiy yaki emeslikini bilish üchün öz-özünglarni tekshürüp körünglar, sinap bëqinglar. Eysa Mesihning aranglarda ikenlikini bilishinglar kërek. Undaq bolmighanda, bu silerning sinaqtin ötelmigininglar bolmamdu?! Mëning elchilik siniqidin ötkenlikimni bilip qëlishinglarni ümid qilimen. Silerning hëchqandaq yaman ish qilmasliqinglar üchün Xudagha du’a qilimen. Bu, mëning elchilik siniqidin ötti dep qarilishim üchün emes. Hetta sinaqtin ötmidi, dep qaralsammu, meyli. Muhimi silerning toghra ish qilishinglardur. Biz heqiqetke zit ishlarni qilmastin, heqiqet boyiche ish qilishimiz kërek.
Ëtiqadinglar küchiyip, silerni eyibleshke “ajiz” körünsem, xushal bolattim. Biz shundaq du’a qilimizki, siler hemme ishta toluq yëtilgeysiler. 10 Rebbimiz manga silerni berbat qilish üchün emes, yëtishtürüsh üchün bergen hoquq bilen yëninglargha barghinimda silerge qattiq mu’amilide bolup qalmasliqim üchün, yëninglargha bërishtin burun bu xetni yazdim.
11 Eng axirda, qërindashlar, xushal-xuram bolunglar, ëtiqadta yëtilgen adem bolup chiqish üchün tirishinglar. Nesihetlirimni qobul qilip, bir niyet, bir meqsette inaq ötünglar. Mëhir-muhebbet we amanliq menbesi bolghan Xuda siler bilen bille bolghay!
12 Bir-biringlar bilen mëhribanlarche salamlishinglar.
13-14 Xudaning barliq muqeddes xelqidin silerge salam.
Rebbimiz Eysa Mesihning mëhir-shepqiti, Xudaning mëhir-muhebbiti we Muqeddes Rohning hemrahliqi silerge yar bolghay!