Filipiliklerge yëzilghan xet
1

Eysa Mesihning xizmetkari bolghan menki Pawlustin we men arqiliq Timotiydin, Filipi shehiridiki Eysa Mesihke mensup bolghan muqeddes xelqqe, shundaqla ularning bashlamchiliri we xizmetchilirige salam. Xuda’atimiz we Rebbimiz Eysa Mesih silerge mëhir-shepqet we amanliq ata qilghay!
Shükür we du’a
Men silerni her qëtim esliginimde Xudagha shükür ëytimen. Her qëtim siler üchün du’a qilghinimda, qelbim xursenlikke tolup tashidu. Chünki, men aranglarda xush xewerni yetküzüshke bashlighan birinchi kündin hazirghiche, siler mëning bu xizmitimni qollap keldinglar. Shuninggha qet’iy ishinimenki, silerni yëngi hayatliq yoligha yëtekligen Xuda özi bashlighan bu yaxshi ishni dawamlashturup, Eysa Mesih qayta këlidighan küni tamamlaydu. Mëning bundaq oylishim toghra, dep qaraymen. Chünki, silerning mëning qelbimdin alghan ornunglar nahayiti muhim. Meyli men zindanda kishenlinip yatqan waqtimda bolsun yaki sirtta xush xewerni qoghdap, uninggha guwahliq bergen waqtimda bolsun, hemminglar men bilen bille Xudaning iltipatidin teng behrimen boldunglar. Mëning silerni qanchilik sëghinghanliqimgha hemde Eysa Mesih manga ata qilghan mëhir-muhebbet bilen silerni qanchilik söyidighanliqimgha Xuda özi guwahtur.
Men shuninggha du’a qilimenki, Xuda toghrisidiki biliminglar we aqilliqinglarning ëshishi arqiliq mëhir-muhebbitinglar barghansëri ëship barsun. 10 Shundaq bolghanda, siler Xudaning nëmidin xursen bolup, nëmidin xursen bolmaydighanliqini perq ëteleysiler-de, Eysa Mesih qayta kelgen künde pak we eyibsiz bolalaysiler. 11 Eysa Mesih arqiliq hayatinglar yene heqqaniyliq mëwisi bilen tolup, Xudagha shan-sherep we medhiyiler ëlip këlisiler.
Hayatliq Eysa Mesih üchündur
12 Qërindashlar, shuni bilishinglarni xalaymenki, bëshimgha kelgen bu japa-musheqqetler xush xewerning tëximu keng tarqilishigha türtke boldi. 13 Saray muhapizetchiliri we bashqilarning hemmisi mëning Eysa Mesihke xizmet qilghanliqim üchün kishenlengenlikimni bilishti. 14 Zindangha tashlanghanliqim sewebidin nurghunlighan qërindashlarning Rebbimizge bolghan ishenchi kücheydi. Shuning bilen, ular Xudaning sözini tëximu merdane we yüreklik halda yetküzidighan boldi.
15 Derweqe, manga hesetxorluq qilip, men bilen beslishish meqsitide xush xewer tarqitiwatqanlarmu bar. Emma bashqilar xush xewerni yaxshi niyet bilen yetküzüwatidu. 16 Bular mëning xush xewerni qoghdashqa teyinlengenlikimni bilip, mëni söygenliki üchün, bu xush xewerni yetküzüwatidu. 17 Lëkin, aldinqiliri bolsa xush xewerni yetküzüshte özlirining shexsiy menpe’itini oylap, uni pak qelbi bilen emes, belki mëning zindanda tartiwatqan azabimning üstige yürek azabi qoshush üchün qiliwatidu. 18 Meyli qandaq bolushidin qet’iynezer, yeni ularning muddi’asi toghra bolsun-bolmisun, peqet Eysa Mesih tonutulsila xursenmen. Buningdin këyinmu dawamliq xursen bolimen. 19 Chünki, Xudaning mëni men bilen qarshilashquchilarning aldida aqlaydighanliqigha ishinimen.* Buni “Xudaning mëni zindandin qoyup bëridighanliqigha ishinimen” dep chüshinishkimu bolidu. Bu, silerning du’aliringlar we Eysa Mesihning Rohi, yeni Muqeddes Rohning yardimi arqiliq bolidu. 20 Eysa Mesihke yüz këlelmeydighan ishlarni qilip, xijaletchilikte qalmasliqimni intizarliq bilen ümid qilimen hemde hazirmu ilgirikige oxshashla, meyli men qandaq yashay yaki qandaq öley, Eysa Mesihni baturluq bilen ulughlaymen. 21 Chünki, men Eysa Mesih üchün yashaymen. Ölsemmu, ershte Eysa Mesih bilen bille bolimen. Bu, men üchün tëximu yaxshidur. 22 Lëkin, hayatla bolidikenmen, ishinimenki Eysa Mesih üchün qilghan xizmitim netijilik bolidu. Qaysini tallishim kërek? 23 Tenglikte qaldim. Bu dunyadin ayrilip, Eysa Mesih bilen bille bolushni arzu qilimen, chünki buningdinmu yaxshi ish yoqtur, elwette. 24 Biraq, siler üchün mëning hayat turushum zörürdur. 25 Shuninggha ishinimenki, men hazirche ölmeymen. Eksiche, hemminglarning ëtiqadi tëximu mustehkemlinip, tëximu xushal bolushunglar üchün, dawamliq siler bilen bille bolimen. 26 Men aman-ësen silerning qëshinglargha qayta barghinimda, mëning kelgenlikimdin silerning Eysa Mesihke bolghan xursenlikinglar tëximu tolup tashidu.
27 Nëme bolushidin qet’iynezer, emeliy herikitinglar Eysa Mesih toghrisidiki xush xewerge layiq bolsun. Shundaq bolghanda, meyli men yëninglargha bërip, siler bilen didar körüshey yaki mushu yerde turup, silerning ehwalinglardin xewerdar bolay, silerning bir niyet, bir meqsette qet’iy tewrenmey, bu xush xewer ëlip këlidighan ëtiqad üchün birlikte küresh qiliwatqanliqinglarni bileleymen. 28 Silerge qarshi turghuchilardin qilche qorqmanglar. Silerdiki bu gheyret ularning halak bolidighanliqining, silerning bolsa Xuda teripidin qutquzulidighanliqinglarning belgisidur. 29 Chünki, Xuda silerge peqet Eysa Mesihke ëtiqad qilishningla emes, belki uning üchün azab-oqubet tartishningmu sheripini ata qilghan. 30 Men siler bilen bille bolghan waqtimda, siler mëning xush xewerge qarshi turghuchilar bilen küresh qilghanliqimni kördünglar. Hazirmu mëning bu küreshni dawamlashturuwatqanliqimdin xewerdar boluwatisiler hemde silermu bu küreshni qiliwatisiler.

*19
Buni “Xudaning mëni zindandin qoyup bëridighanliqigha ishinimen” dep chüshinishkimu bolidu.2

Eysa Mesihni ülge qilinglar
Eysa Mesihke mensup bolghanliqinglar üchün, siler righbetlendürüldünglar we uning mëhir-muhebbitidin teselli taptinglar. Muqeddes Rohtin ortaq behrimen boldunglar hemde Eysa Mesihning mëhribanliqi we rehimdillikini kördünglar. Shundaq iken, siler oxshash oy-pikir, sap mëhir-muhebbet we bir niyet, bir meqsette bolunglar. Shundaq bolghanda, mëni xushalliqqa chömdürisiler. Herqandaq ishta shexsiyetchilik we quruq shöhretke bërilmenglar. Eksiche, kemter bolup, bashqilarni özünglardin üstün körünglar. Öz menpe’itinglarnila emes, bashqilarning menpe’itinimu oylanglar. Oy-pikringlarda Eysa Mesihtek bolunglar:
 
U tebi’iti jehette Xuda bolsimu,
Xuda bilen teng orunda turushum kërek, dëmidi.
Eksiche, u öz ixtiyari bilen bu orundin waz këchip,
insan tënide këlip, özini quldek tutti.
U insan qiyapitide yashap özini töwen tutup,
taki ölgüche Xudagha ita’etmen boldi.
U hetta krëstke mixlanghandimu shundaq qildi.
Shuning üchünmu Xuda uni eng yuqiri orungha kötürüp,
uninggha hemmidin üstün nam-shöhretni berdi.
10 Shunga, bu dunya we u dunyadiki pütkül mewjudat
Eysa Mesihning aldida tizlinip uninggha sejde qilip,
11 uni rebbim dep ëtirap qilidu.
Buning bilen, Xuda’atimiz ulughlinidu.
Alemde yoruqluq bolunglar
12 Shunglashqa, eziz qërindashlirim, men aranglardiki waqtimda hemishe sözümni anglighininglardek, silerdin ayrilghan mushu waqitlardimu sözümni tëximu yaxshi anglanglar. Xudadin qorqup we uni chongqur hörmetlep, Xuda silerni qutquzghanda ata qilghan yëngi hayatni turmushunglargha tetbiqlashqa tirishinglar. 13 Chünki, Xuda silerni özgertip, silerge özining iradisini emelge ashurush üchün arzu hem küch-qudret bëridu.
14 Herqandaq ish qilghanda aghrinmanglar, takallashmanglar. 15-16 Mushundaq bolghanda, hëchkim silerni eyibliyelmeydu. Silermu bu chirikliship, rezilliship ketken insanlar arisida Xudaning qusursiz, pak perzentliridin bolisiler hemde hayatliq ëlip këlidighan xush xewerni yetküzgininglarda, bu zulmetlik dunyada xuddi chaqnap turidighan yultuzlargha oxshash chaqnap turisiler. Mana shundaq bolghanda, Eysa Mesih qayta kelgen künde pütün xizmitim we ejrimning bikargha ketmigenlikidin pexirlineleymen. 17 Silerning Eysa Mesihke bolghan ëtiqadinglar we uning üchün qilghan xizmitinglar Xudagha atalghan qurbanliq hësablinidu. Eger men issiq qënimni silerning bu qurbanliqinglar üstige chachsam, yeni siler üchün ölsem, xursen bolimen hemde siler bilen bille shadliqqa chömimen. 18 Shuninggha oxshash, silermu xursen bolunglar hemde men bilen bille shadliqqa chömünglar.
Timotiy we Ëpafrodit
19 Rebbimiz Eysa xalisa, Timotiyni yëqinda yëninglargha ewetimen. Buning bilen, öz’ara ehwalimizni uqushup, könglimiz aram tapidu. 20 Hazir mëning yënimda Timotiydin bashqa manga oxshash silerge heqiqiy köngül bölidighan adem yoq. 21 Bashqilar öz ishlirinila oylap, Eysa Mesihni xursen qilidighan ishlargha anche köngül bölmeywatidu. 22 Silerge melumki, Timotiy özining yaxshi bir yardemchi ikenlikini ispatlidi. U xuddi oghulning atisigha yardem qilghinigha oxshash, xush xewer yetküzüsh yolida men bilen bille ishlidi. 23 Shunga, men zindandin chiqish ishimning qandaq bolidighanliqini bilgen haman, uni derhal yëninglargha ewetimen. 24 Rebbimizge bolghan ishenchim kamilki, pat arida özümmu yëninglargha barimen.
25 Men yardemge mohtaj bolup turghan waqtimda, siler manga uchurchi Ëpafroditni ewettinglar. Hazir men uni silerning yëninglargha ewetishni qarar qildim. U men bilen xush xewerni yetküzüsh yolida mürini mürige tirep küresh qilghan qërindishim hem xizmetdishimdur. 26 U hemminglarni sëghindi hemde özining kësel bolup qalghanliqidin xewer tapqanliqinglar üchün bi’aram boldi. 27 Derweqe, u rasttinla kësel bolup qëlip, ölüp këtishke tas qalghanidi. Lëkin, u ölmidi, chünki Xuda uninggha rehim qildi. Xuda yalghuz uningghila emes, derd üstige derd bolmisun dep, mangimu rehim qildi. 28 Mana shuning üchün, silerning uning bilen qayta körüshüp xursen bolushunglar üchün, uni tëzla yolgha salmaqchimen. Shundaq qilsam, men silerdin köp ensirmeydighan bolimen. 29 Shunga, uni qërindishinglarni kütüwalghandek xushal-xuramliq bilen kütüwalghaysiler hemde bundaq kishilerni hörmetligeysiler. 30 Chünki, u Eysa Mesihke xizmet qilish üchün hayatining xëyimxeterge uchrishigha qarimay, siler manga qilalmighan yardemni qilimen dep, ölüshke tas qalghanidi.


3

Eysa Mesihni tonush hemmidin muhimdur
Emdi qërindashlirim, siler Rebbimizge mensup bolghanliqinglar üchün shad-xuram bolunglar. Silerge burun ëytqan sözlerni yene qaytilash manga awarichilik emes, chünki bu sözler silerning qoghdilishinglar üchündur. Qutquzulush üchün choqum xetne qilinish kërek, dep yüridighan “ten kesküchiler”din hoshyar bolunglar. Bu yamanliq qilghuchilar ittin perqi yoq! Xudaning neziride heqiqiy xetne qilinghanlar ular emes, belki bizler. Chünki, biz Muqeddes Rohqa tayinip, Xudagha ibadet qilip, Eysa Mesih bilen maxtinimiz. Biz qilchimu xetnige we özimiz singdürgen ejirge tayanmaymiz. Eger öz ejrimge tayinishqa toghra kelsidi, uninggha asaslirim yëterlik bolatti. Eger beziler bundaq ishlargha tayinip qutquzulghili bolidu dep oylisa, u chaghda mëning asasim tëximu yëterlik bolatti. Chünki, men tughulup sekkizinchi küni xetne qilinghan Isra’il ewladimen, yeni Binyamin qebilisidin bolghan qëni sap Yehudiymen. Tewrat qanunigha emel qilishni ölchem qilish nuqtisidin ëytqandimu, men qil sighmaydighan Perisiy ëqimidinmen. Bu yoldiki qizghinliqim jehettin ëytqanda, men ilgiri Eysa Mesihke ëtiqad qilghuchilar Tewrat qanunini bikar qilmaqchi dep, ulargha ziyankeshlik qilghan adem idim. Eger Tewrat qanunigha emel qilish heqqaniyliq dep qaralsa, men bu ölchemge eng layiq adem bolattim. Lëkin, men burun qutquzulush üchün muhim bilgen bu ishlarni hazir pütünley ehmiyetsiz dep qaridim. 8-9 Men qet’iy shundaq qaraymenki, Rebbim Eysa Mesihni tonushning ewzelliki aldida herqandaq ish qedirsizdur. Eysa Mesihni tonup yëtishim we uninggha zich baghlinishim üchün, hemmini tashliwettim hemde ularni exlet, dep qaraymen. Emdi mëning heqqaniy adem dep jakarlinishim Tewrat qanunigha emel qilish arqiliq emes, belki Eysa Mesihke ëtiqad qilish arqiliq boldi. Chünki bu heqqaniyliq ëtiqad arqiliq Xudadin keldi. 10 Mëning hazirqi meqsitim, Eysa Mesihni we uning ölüp tirilish qudritini, shundaqla uning tartqan azab-oqubetlirini öz kechürmishim arqiliq chongqur tonup yëtip, uning ölümini ülge qilish 11 we nëme bolushidin qet’iynezer ölümdin Xuda wede bergen tirilishke yëtishtur.
Nishangha qarap ilgirilesh
12 Bundaq dëyish bilen, bu meqsetke ëriship boldum yaki kamaletke yettim, dëmekchi emesmen. Lëkin, Eysa Mesih mëni nëme meqset bilen qutquzghan bolsa, menmu shu meqset üchün chëpip yürüwatimen. 13 Qërindashlar, men hergiz özümni bu meqsetke yëtip boldum, dep qarimaymen. Lëkin men shundaq qilimenki, xuddi yügürüsh musabiqiside keynige qarimay yügürüwatqan ademdek, menmu ötüp ketken ishlarni oylimay, kelgüsidiki nishangha qarap tirishimen. 14 Yeni, Xuda Eysa Mesih arqiliq mëni chaqirip, ershte men üchün teyyarlighan in’amgha qarap ilgirileymen. 15 Shuning üchün, arimizdiki rohiy jehette piship yëtilgenlerning hemmisining mushundaq oylishini ümid qilimen. Eger bashqiche oy-pikringlar bolsa, Xuda bunimu silerge ochuq körsitip bëridu. 16 Qandaq bolushidin qet’iynezer, biz Xuda bizge körsitip bergen heqiqette ching turushimiz kërek.
17 Qërindashlar, mëni ülge qilinglar, shundaqla siler bizni ülge qilghan kishilerdinmu ögininglar. 18 Chünki, silerge köp qëtim ëytqinimdek, hazirmu köz yashlirimni töküp turup shuni qayta ëytimenki, özlirini ëtiqadchi dewalghan nurghun kishiler Eysa Mesihning krësttiki qurbanliqini közge ilmay, uning düshmenliridek yürmekte. 19 Bundaqlarning aqiwiti menggülük halakettur. Ularning Xudasi özining qarnidur. Ularning maxtinidighini nomussiz ishlardur. Ular peqet bu dunyaning ishlirinila oylaydu. 20 Halbuki, bizning heqiqiy makanimiz ershte. Biz ershtiki qutquzghuchimiz bolghan Rebbimiz Eysa Mesihning ershtin këlishini intizarliq bilen kütmektimiz. 21 Shu chaghda, u pütkül mewjudatni özige boysunduridighan qudriti bilen bizning chirip këtidighan tënimizni özgertip, uni özining shan-shereplik tënige oxshash qilidu.


4

Pend-nesihetler
Ey söyümlük qërindashlirim, men silerni söyimen, silerni körüshke shu qeder teshnamen! Siler mëning xushalliqim hem pexrimsiler. Rebbimizge bolghan ëtiqadinglarda qilche tewrenmenglar. Ëwodiya we Sintixe xanim, silerdin ötünimenki, Rebbimizge mensup bolghanliqinglar üchün chiqiship ötünglar. Ey sadiq hemkarim, sendin shuni telep qilimenki, bu ishta senmu bu ikki xanimgha yardem qil. Chünki, ular men we Klëmënt bilen, shundaqla nami hayatliq deptirige pütülgen bashqa xizmetdashlirim bilen bille xush xewerni tarqitish yolida qan-ter singdürgen.
Rebbimizge mensup bolghanliqinglar üchün hemishe shad-xuram bolunglar. Yene tekrarlaymenki, shad-xuram bolunglar! Xush pë’illiqinglar pütkül insangha ayan bolsun. Ësinglarda tutunglarki, Rebbimizning këlishige az qaldi. Hëch nersidin ghem qilmanglar. Eksiche, herqandaq telipinglar bolsa du’a-tilawet arqiliq Xudadin tilenglar we shükür ëytinglar. Shundaq qilsanglar, Xudaning kishilerning oylighinidinmu ëship chüshidighan tinchliqi silerning qelbinglarni we oy-pikringlarni Eysa Mesih arqiliq tinchlanduridu.
Qërindashlirim, sözümning axirida shuni ëytimenki, heqiqiy, maxtashqa erziydighan, adil, pak, güzel, shereplik, exlaq-peziletlik we medhiyileshke sazawer herqandaq ishlargha köngül qoyunglar. Mendin ögengen, qobul qilghan, anglighan we körgenliringlarni emeliy herikitinglarda körsitinglar. Shundaq bolghanda, xatirjemlik bëridighan Xuda siler bilen bille bolidu.
Pawlusning teshekküri
10 Manga yene bir qëtim ghemxorluq qilghininglar üchün intayin xushal boldum we Rebbimizge shükür ëyttim. Heqiqetenmu siler manga ezeldin ghemxorluq qilip keldinglar, lëkin uni ipadilishinglargha peqet purset bolmay keldi. 11 Buni birer ëhtiyajim tüpeylidin ëytiwatqinim yoq, chünki men herqandaq ehwalda barigha qana’et qilishni öginiwaldim. 12 Men meyli namratliq yaki bayashatliq bolsun, meyli toqchiliq yaki acharchiliq bolsun, meyli molchiliq yaki ghurbetchilik bolsun, herqachan, herqandaq ehwalda qana’et qilishni biliwaldim. 13 Men manga küch-qudret ata qilghuchi Rebbimiz Eysa Mesihke tayinip, Xuda mendin telep qilghan herqandaq ishni qilalaymen. 14 Shundaqtimu, siler qiyinchiliqlirimgha yardem bërip yaxshi qildinglar.
15 Ey Filipilikler, silerge melumki, men silerge bu xush xewerni yetküzüshni bashlighan we Makëdoniye ölkisidin ayrilghan chaghlirimda, silerdin bashqa hëchqandaq ëtiqadchilar jama’etchiliki manga yardem bermidi. 16 Salonika shehiridiki waqtimdimu, siler manga birnechche qëtim yardem bërip, ëhtiyajimdin chiqtinglar. 17 Mëning bundaq dëyishim, silerdin birer sowghat telep qilish emes, belki silerning manga bergen yardiminglar üchün Xudaning silerge zor bext qayturushini ümid qilishtur. 18 Men silerning manga ewetken barliq sowghitinglarni tapshuruwaldim. Bu mëning ëhtiyajimdin ëship ketti, elwette. Ëpafrodit arqiliq ewetken sowghitinglarni ëlip, hemme nersem tëximu toluqlinip ketti. Bu sowghatlar xuddi xush puraqliq köydürme qurbanliqtek, Xudani xursen qilidu. 19 Shuninggha oxshash, siler Eysa Mesihke mensup bolghanliqinglar üchün, manga ghemxorluq qilghan Xuda özining mol bayliqi bilen silerningmu hemme ëhtiyajinglarni qanduridu. 20 Barliq shan-sherep ebedil’ebed Xuda’atimizgha mensup bolghay, amin!
Axirqi salam
21 Eysa Mesihke mensup bolghan barliq muqeddes xelqqe salam. Men bilen bille turuwatqan qërindashlardinmu silerge salam. 22 Bu yerdiki muqeddes xelqtin, bolupmu Rim impëratorining ordisidiki xizmetkar qërindashlardin silerge salam.
23 Rebbimiz Eysa Mesihning mëhir-shepqiti silerge yar bolghay!