Yuhanna yazghan üchinchi xet


Qedirlik Gayusqa, menki ëtiqadchilar jama’etchilikining yëtekchisidin salam! Men chin könglümdin sëni söyimen. Qedirlik dostum, qelbing saghlam bolghandek, hemme ishliringning ongushluq we tëningning salamet bolushigha tilekdashmen. Bezi qërindashlar këlip, sëning Xudaning heqiqitide ching turghanliqingni, yeni heqiqet yolida dawamliq mëngiwatqanliqingni ëytqanda, men bek xursen boldum. Men üchün, perzentlirimning heqiqet yolida mëngiwatqanliqini anglashtinmu chong xushalliq yoqtur.
Xudaning xizmitide bolidighanlargha yardem bërish
Qedirlik dostum, Eysa Mesihke xizmet qilish yolida kelgen qërindashlarning beziliri hetta sanga natonush bolsimu, sen ulargha yardem bërip kelding. Bu sëning Xudagha bolghan sadaqetmenlikingni körsitidu. Ular bu yerdiki ëtiqadchilar jama’etchiliki aldida sëning bu mëhir-muhebbitingge guwahliq berdi. Ularni buningdin këyinmu dawamliq kütüwëlip, Xudani xursen qilghan halda ularning sepirige yardem berseng, yaxshi qilghan bolisen. Chünki, ular bu seperde ëtiqad qilmighanlarning herqandaq yardimini qobul qilmay, Eysa Mesihning xizmitide yolgha chiqti. Shunga, biz bundaq ixlasmen kishiler bilen birlikte heqiqet yolida xizmet qilish üchün, ularni qollap-quwwetlishimiz kërek.
Bu toghruluq jama’etchilikke bir parche xet yazghanidim. Lëkin, ularning arisida özini chong tutuwalghan, jama’etchilikke bashliq bolush temeside bolghan Di’otirip bizning sözimizge kirmidi. 10 Shuning üchün, men barghanda, uning qilghan eskiliklirini yüzige salimen. U bizge rezil sözler bilen hujum qiliwatidu. U buning bilenla cheklinip qalmay, Eysa Mesihning xizmitini qilish üchün kelgen qërindashlirimiznimu qobul qilmaywatidu. Hetta bu qërindashlirimizni qobul qilmaqchi bolghan kishilerni tosup, ularni jama’etchiliktin qoghlap chiqiriwatidu.
11 Qedirlik dostum, yamanliqtin emes, yaxshiliqtin ülge al. Yaxshiliq qilghan kishi Xudagha mensuptur. Yamanliq qilghan kishi Xudani tonup yetmigendur.
12 Dëmitrge kelsek, hemmeylen uni yaxshi adem, dep maxtimaqta. Buni uning heqiqet yolida qandaq mangghanliqidinmu bilgili bolidu. Bizmu uninggha guwahliq bërimiz. Guwahliqimizning rastliqini senmu bilisen.
Axirqi söz
13 Sanga deydighan yene köp sözlirim bar idi. Lëkin, qelem bilen siyahni ishletkendin köre, 14 sen bilen pat arida didar körüshüshni ewzel bildim. Shu chaghda sözlishermiz. 15 Amanliq sanga yar bolsun! Dostliringdin sanga salam. Senmu u yerdiki dostlirimizning hemmisige mendin salam ëytqaysen.