Pëtrus yazghan ikkinchi xet
1

Eysa Mesihning xizmetkari we elchisi bolghan menki Simun Pëtrustin silerge salam! Siler bizning Xudayimiz we qutquzghuchimiz bolghan Eysa Mesihning adilliqi arqiliq biz bilen oxshash qimmetlik bir ëtiqadqa muyesser boldunglar. Siler Xudani we rebbimiz Eysani tonughansëri, Xudaning silerge körsitidighan mëhir-shepqiti we amanliqi tëximu ashqay!
Eysa Mesihke bolghan tonushni chongqurlashturush
Biz Eysa Mesihni heqiqiy tonughanliqimizdin, u özining küch-qudriti, yeni Xudaning küch-qudriti arqiliq bizge Xudaning iradisi boyiche hayat kechürüshimiz üchün ëhtiyajliq bolghan hemme nersini ata qildi. U bizni özining ulughluqi we ësil peziliti bilen chaqirdi. U özining ulughluqi we ësil peziliti arqiliq bizge nahayiti ulugh we qimmetlik wedilerni berdi. Bular arqiliq biz bu dunyadiki insanlarning bolmighur hewesliridin këlip chiqqan exlaqsizliqtin qutulup, Xudaning tebi’itige oxshash tebi’etke ige bolalaymiz. Shunga, siler pütün küchünglar bilen ëtiqadinglargha ësil peziletni, ësil pezilitinglargha Xuda toghrisidiki bilimni, biliminglargha özünglarni bashqurushni, özünglarni bashqurushunglargha sewrchanliqni, sewrchanliqinglargha Xudagha bolghan ixlasmenlikni, ixlasmenlikinglargha qërindashlarni söyüshni, qërindashlarni söyüshünglargha bashqilargha mëhir-muhebbet körsitishni qoshushqa tirishinglar. Chünki, siler bu xususiyetlerge ige bolsanglar, shundaqla bu xususiyetlerni hayatinglarda tëximu yëtildürsenglar, silerning Rebbimiz Eysa Mesihke bolghan tonushunglar ehmiyetsiz bolmaydu, eksiche hayatinglarda yaxshi netijiler barliqqa këlidu. Bu xususiyetlerge ige bolmighan kishi peqet burnining uchinila köreleydighan yaki kor kishige oxshaydu. Undaq kishi burunqi gunahliridin pak qilinghanliqini untughan bolidu.
10 Ey qërindashlar, Xuda silerni özining muqeddes xelqi bolushqa tallidi we chaqirdi. Shuning üchün, siler öz hayatinglarda buni ispatlashqa tirishinglar. Mana shundaq qilsanglar, hëchqachan ëtiqad yolidin chetnep ketmeysiler. 11 Rebbimiz bolghan qutquzghuchimiz Eysa Mesihning menggülük padishahliqidimu qizghin qarshi ëlinisiler.
12 Shunga, gerche siler bu ishlarni bilgen hemde özünglargha yetküzülgen heqiqette ching turuwatqan bolsanglarmu, men yenila her da’im bu ishlarni ësinglargha salmaqchimen. 13 Hayat waqtimda bularni seminglargha sëlip, silerni oyghitip turushni layiq kördüm. 14 Rebbimiz Eysa Mesihning burun manga ayan qilghinidek, hayatimning pat arida axirlishidighanliqini bilip turuwatimen. 15 Silerning bu ishlarni men bu dunyadin ketkendin këyinmu her da’im ësinglardin chiqarmasliqinglar üchün küchümning bariche tirishiwatimen.
Muqeddes yazmilardiki sözlerge emel qilish
16 Biz elchiler silerge uqturghan Rebbimiz Eysa Mesihning küch-qudriti we qayta këlidighanliqi toghrisidiki heqiqetni hergizmu özimiz oydurup chiqmiduq. Biz Eysa Mesihning shan-shöhritini öz közimiz bilen körgenmiz. 17 Eysa Mesih muqeddes taghda Xuda’atimizdin shan-sherep we ulughluqqa ërishkende, ulugh Xudaning: “Bu mëning söyümlük oghlum, men uningdin xursenmen” dëgen awazi anglandi. 18 Shu chaghda, biz muqeddes taghda Eysa Mesih bilen bille bolghachqa, ershtin kelgen bu awazni öz quliqimiz bilen angliduq.* Bu weqe “Metta” 17-bab, 1-9-ayetlerde toluq bayan qilinghan. 19 shuning bilen, biz burunqi peyghemberlerning Eysa Mesih heqqide ëytqan sözlirining ishenchlik ikenlikini heqiqiy chüshenduq. U sözlerge qulaq salsanglar, yaxshi qilghan bolisiler. Chünki, tang süzülgüche, yeni tang yultuzi Eysa Mesih këlip, qelbinglarni toluq yorutquche, bu sözler xuddi qarangghuluqta yolni yorutup bëridighan chiraghqa oxshash chaqnap turidu. 20 Shuni eng muhim dep bilinglarki, muqeddes yazmilardiki wehiylerni peyghemberler özliri oylap chiqqan emes. 21 Chünki, herqandaq wehiy insanlarning iradisidin kelmeydu. Eksiche, ular Xudaning sözliri bolup, Muqeddes Rohning tesirlendürüshi bilen yetküzülgen.

*18
Bu weqe “Metta” 17-bab, 1-9-ayetlerde toluq bayan qilinghan.2

Saxta peyghemberler we saxta telim bergüchiler
Burun Isra’il xelqi ichide saxta peyghemberler bolghinidek, silerning aranglardimu saxta telim bergüchiler meydangha chiqidu. Ular ademlerni halak qilidighan saxta telimlerni aranglargha yoshurun kirgüzidu. Ular hetta özlirining gunahlirining bedilini tölep jënini qurban qilghan Rebnimu ret qilidu. Buning bilen, ular tëzla öz bëshigha halaket keltüridu. Nurghun kishiler ularning shermendilikige egiship këtidu. Bu saxta telim bergüchiler sewebidin Eysa Mesih we uning heqiqet yoli haqaretke uchraydu. Ular achköz bolghachqa, oydurma sözler bilen mal-mülkünglarni talan-taraj qilidu. Xudaning ulargha bëridighan jazasi burundin teyyardur, ularning halakiti bolsa këchiktürülmeydu.
Xuda gunah sadir qilghan perishtilerni ayap qoymidi. Belki, ularni dozaxqa tashlap, ularni soraqqa tartquche, qarangghu öngkürlerde solap qoydi. Xuda qedimki zamanlarda yashighan kishilernimu ayap qoymidi. Ular gunahqa bërilgen bolghachqa, Xuda dunyani kelkün bilen gherq qilip, ularni jazalidi. Xuda peqet shu zamandiki kishilerni heqqaniyliq yoligha mëngishqa dewet qilghan Nuh peyghember we uning a’ilisidiki yette kishini saqlap qaldi. Xuda këyin yene Sodom we Gomora shehiridiki kishilerni jazalap, ularning sheherlirini köydürüp kül qiliwetti. Xuda mushundaq qilish arqiliq gunah yolida mangghanlarning qandaq jazalargha uchraydighanliqi toghrisida këyinki ewladlargha ibret berdi. Lëkin, Xuda bu ikki sheherdiki kishilerni jazalash bilen bir waqitta, ularning shehwaniyliqliridin yirgengen hem toghra yolda mangghan Lutni qutquzghanidi. Ashundaq kishilerning ichide yashighan bu durus ademning qelbi anglighan we körgen rezil ishlar tüpeylidin her küni azablinatti. Shuningdin körüwalalaymizki, Xuda toghra yolda mangghanlarni ular duch kelgen sinaqlardin qandaq qutquzidighanliqini bilidu. Shuningdek, Xuda soraq künigiche gunah yolida mangghanlarni jazalashni qandaq dawamlashturushni, 10 bolupmu chirik heweslerge bërilgen we Xudaning hoquqigha sel qarighan hëliqi saxta telim bergüchilerni qandaq jazalashni bilidu.
Ular özini chong tutup, meghrurlarche ish qilidu hem ershtiki ulughlargha haqaret qilishtin qorqmaydu. 11 Hetta küch-qudrette bu saxta telim bergüchilerdin hessilep üstün bolghan perishtilermu Xudaning aldida ershtiki bu ulughlargha töhmet chaplap ularni eyiblimeydu. 12 Lëkin, bu saxta telim bergüchiler özliri chüshenmeydighan ishlar üstide xalighanche kupurluq qilidu. Bu kishiler xuddi owlinip boghuzlinish üchün tughulghan yawayi haywanatlardek eqilsiz këlidu hemde bu yawayi haywanatlargha oxshash halak qilinidu. 13 Bu kishiler bashqilargha qilghan naheqchilikige tushluq jazagha uchraydu. Ular hetta kündüzi ochuq-ashkara halda eysh-ishret qilishnimu lezzet, dep hësablaydu. Bu kishiler siler bilen bir dastixanda olturghinida, silerni aldighanliqidin zoqlinidu hemde silerge nomus we dagh keltüridu. 14 Ularning qelbi zinaxorluq hewesliri bilen tolghan bolup, toxtimastin gunah sadir qilip turidu we ëtiqadta ajiz kishilerni azduridu. Ularning qelbi achközlükke könüp ketken bolup, ular Xudaning lenitige ketkenlerdur. 15 Ular Bi’orning oghli Bil’amning yoligha mëngip, toghra yoldin chetnep ketti. Bil’am pulperes bolghachqa, yamanliq qildi. 16 Uning qilghan gunahliri tüpeylidin Xuda uni eyiblidi. Xuda uning ëshikini zuwangha keltürüp, bu “peyghember”ning qilmaqchi bolghan exmeqlerche ishini tosidi.* Bi’orning oghli Bil’am – Musa peyghember Isra’illarni Misirdin Xuda wede qilghan zëmingha bashlap këtiwatqanda, yol üstidiki padishahlarning qarshiliqigha uchraydu. Ashu padishahlardin biri Bi’orning oghli Bil’amni tëpip, eger u Isra’illargha lenet oqusa, uninggha köp pul bermekchi bolidu. Lëkin, Xuda Bil’amning undaq qilishigha ruxset qilmaydu. Shundaqtimu, Bil’am pulni dep Xudagha boysunmay, ulargha lenet oqumaqchi bolidu. Biraq, Xudaning tosushi bilen lenet oquyalmaydu.
17 Bu saxta telim bergüchiler qurup ketken bulaqlargha we güldüri bar, yamghuri yoq bulutlargha oxshaydu. Xuda ulargha qapqarangghuluqta jay hazirlap qoydi. 18 Chünki, ular yalghan-yawidaq sözler bilen maxtinip, özini xata yoldin yëngila tartqanlarning shehwaniy heweslirini qozghitish bilen ularni azduridu. 19 Ular azdurulghanlargha: “Siler bizge oxshash mushundaq qilsanglar, heqiqiy erkin bolisiler” dep wede qilidu. Lëkin, ular emeliyette chiriklikning qulliridur. Chünki, adem nëme teripidin boysundurulghan bolsa, shuning quli bolidu. 20 Eger biri Rebbimiz bolghan qutquzghuchi Eysa Mesihni tonush arqiliq bu dunyaning napakliqliridin qutulup, këyin shundaq napak ishlargha yene qayta kiriship qëlip shu napakliqlarning quli bolup qalsa, uning këyinki hali deslepkisidinmu yaman bolidu. 21 Chünki, heqqaniyliq yolini bilip turup, özige yetküzülgen muqeddes emrdin yüz örügendin köre, bu yolni zadila bilmigen yaxshi. 22 Uning yaman yolgha qaytqini del hëkmetlik sözlerde ëytilghinigha oxshaydu: “It aylinip öz qusuqini yer” we yene: “Choshqa yuyunup chiqipla patqaqta ëghinar.”

*16
Bi’orning oghli Bil’am – Musa peyghember Isra’illarni Misirdin Xuda wede qilghan zëmingha bashlap këtiwatqanda, yol üstidiki padishahlarning qarshiliqigha uchraydu. Ashu padishahlardin biri Bi’orning oghli Bil’amni tëpip, eger u Isra’illargha lenet oqusa, uninggha köp pul bermekchi bolidu. Lëkin, Xuda Bil’amning undaq qilishigha ruxset qilmaydu. Shundaqtimu, Bil’am pulni dep Xudagha boysunmay, ulargha lenet oqumaqchi bolidu. Biraq, Xudaning tosushi bilen lenet oquyalmaydu.3

Rebbimizning këlidighan küni
Qedirlik qërindashlar, hazir silerge yëziwatqinim ikkinchi xëtimdur. Her ikki xëtimde bu ishlarni seminglargha sëlip, silerni toghra pikir qilishqa yëtekleshke tirishtim. Muqeddes peyghemberlirimiz burun ëytqan sözlerni we qutquzghuchimiz, yeni Rebbimiz Eysa Mesih elchiler arqiliq bergen emrlerni ësinglarda tutushunglarni soraymen.
Eng muhimi shuni bilishinglar kërekki, axir zamanda özining yaman heweslirining keynige kiridighan, silerni mesxire qilidighan kishiler chiqidu. Ular silerni: “Rebbinglar men qayta këlimen dëgenghu! U qëni? U qaytip kelmidighu! Bowilirimiz alemdin ötüp taki hazirghiche hemme ishlar oxshash bolup, dunya apiride bolghan waqittikidin hëchqandaq perqi yoqtur” dep mesxire qilishidu. Halbuki, ular eng qedimki zamanda Xudaning öz emri bilen asmanni yaratqanliqini we yerning sudin hem su arqiliq barliqqa kelgenlikini qesten untuydu. Xuda su bilen, yeni kelkün süyi bilen Nuh peyghember yashighan dunyani gherq qilghanidi. Xuda yenila öz emri bilen özining yolida mangmighanlarning soraqqa tartilip halak qilinidighan ashu künde asman bilen zëminning otta köydürülüshini belgilidi. Shunga, asman bilen zëmin ta shu künigiche saqlinidu.
Qedirlik qërindashlirim, shuni untumanglarki, Rebbimiz waqitning cheklimisige uchrimighachqa, uning neziride bir kün ming yildek, ming yil bir kündektur. Rebbimiz hergizmu bezilerning oylighinidek özining qayta këlishi toghrisidiki wedisini orundashni këchiktürgini yoq. Belki, u silerge kengchilik qilish sewebidin tëxi qayta kelmidi. Xuda hëchkimning menggü halak bolushini xalimaydu, belki u barliq insanlarning towa qilishini xalaydu.
10 Lëkin, Rebbimiz Eysa choqum qaytip këlidu. Bu künning këlishi xuddi oghrining këlishidek kütülmigen waqitta bolidu. U küni pütün asman qattiq güldürligen awaz bilen ghayib bolidu. Asman jisimliri köyüp tügeydu. Zëmin we uningdiki pütkül nersilermu köyüp gumran bolidu. 11 Hemme nerse mana shundaq yoqilidu. Undaqta, siler qandaq ademlerdin bolushunglar kërek? Siler pak yashap, Xuda yolida mangidighan ademlerdin bolushunglar kërek. 12 Siler qiyamet künini intizarliq bilen kütüp, u künning tëzrek këlishi üchün bar küchünglar bilen Xudagha xizmet qilinglar. U künning këlishi bilen pütün asman köyüp tügeydu, asman jisimlirimu shiddetlik otta ërip yoqaydu. 13 Lëkin, biz Xuda wede qilghan yëngi asman-zëminni intizarliq bilen kütüwatimiz. U yerde peqet heqqaniyliq yolida mangidighanlarla yashiyalaydu.
14 Shuning üchün, ey qedirlik qërindashlirim, bu ishlarni kütüwatqanikensiler, Xudaning aldida eyibsiz we qusursiz yashashqa hemde Xuda bilen inaqliqni saqlap qëlishqa tirishinglar. 15 Rebbimizning kengchilik qilishini köp ademlerning qutquzulush pursiti, dep bilinglar. Bu del qedirlik qërindishimiz Pawlusning özige ata qilinghan eqil-paraset bilen silerge yazghinigha oxshashtur. 16 U barliq xetliride bu ishlar heqqide toxtalghan. Uning xetliride chüshinish tes bolghan bezi jaylar bar. Xuda toghrisidiki bilimi az we ëtiqadta ajiz kishiler muqeddes yazmilarning bashqa qisimlirini burmilighandek, uning xetliridiki chüshinish tes bolghan jaylarnimu burmilap chüshendüridu. Mushundaq qilghanlar özige halaket ëlip këlidu.
17 Qedirlik qërindashlirim, bu saxta telim bergüchiler toghrisidiki ishlarni aldin’ala bilgenikensiler, bu rezil ademlerning xata telimige egiship, mustehkem meydaninglarni yoqitip qoyushtin hoshyar bolunglar. 18 Eksiche, ëtiqadinglar Rebbimiz bolghan qutquzghuchimiz Eysa Mesihning mëhir-shepqiti we uninggha bolghan tonushunglar arqiliq dawamliq ösüp barsun.
Barliq shan-sherep Rebbimizge ebedil’ebed mensup bolghay!