Wehiyler
1

Mezkur kitab Eysa Mesihning wehiysidur. Xuda yëqin kelgüside yüz bërishi muqerrer bolghan weqelerni öz xizmetkarlirigha körsitish üchün, Eysa Mesihke bu wehiyni chüshürdi. Mesih buni öz perishtisi arqiliq xizmetkari Yuhannagha ayan qildi. Yuhanna Xudaning sözi – Eysa Mesih bergen guwahliqqa, körgenlirining hemmisige guwahliq berdi. Bu wehiylerni oqup bergen we uni anglap emel qilghanlar neqeder bextlik! Chünki, bu ishlarning emelge ashidighan waqti yëqindur.
Yuhannaning yette ëtiqadchilar jama’etchilikige salam yollishi
Menki Yuhannadin Asiya ölkisidiki yette ëtiqadchilar jama’etchilikige salam! Hazir we ezeldin bar bolghan hem kelgüside kelgüchidin, uning textining aldidiki yette Rohtin,* “Yette” dëgen sanning kamaletke yetken, mukemmel dëgen menisi bar bolup, “yette Roh” Xudaning Muqeddes Rohini körsitidu. sadiq guwahchi, ölümdin tunji tirilgüchi, dunya padishahlirining hökümrani bolghan Eysa Mesihtin silerge mëhir-shepqet we amanliq bolghay.
U bizni söydi, öz qëni bilen bizni gunahlirimizdin azad qildi, bizni bir padishahliq qilip uyushturup, öz Atisi Xudaning xizmitidiki rohaniy qildi. Barliq shan-sherep we küch-qudret uninggha menggü mensup bolghay, amin!
Mana, u bulutlar üstide kelmekte. Hemme közler, hetta uning tënini neyziligenlermu uni köridu. Yer yüzidiki pütkül xelqler uning üchün haza tutidu. Bu ish jezmen bolidu, amin!
Perwerdigar Xuda deyduki: “Bash we axir özümdurmen. Hazir we ezeldin bar bolghan hem menggü bar bolghuchimen, shundaqla hemmige qadirdurmen.”
Tirilgen Mesihning Yuhannagha körünüshi
Men qërindishinglar Yuhannamen. Biz Eysa Mesihke mensup bolghanliqimiz üchün azab-oqubetke, Xudaning padishahliqigha we sewr-taqetke ortaqmiz. Xudaning sözi we Eysa Mesihning qilghan guwahliqini tarqatqanliqim üchün, bir mezgil Patmos arilida mehbus bolup turup qalghandim. 10 Rebbimizning künide “Rebbimizning küni” heptining bashlinish künini, yeni yekshenbe künini körsitidu. Bu künde Eysa Mesih ölümdin tirilgen. Muqeddes Rohning mëni ilkige ëlishi bilen, keynimdin kelgen kanay awazigha oxshap këtidighan ünlük bir awazni anglidim. 11 Bu awaz: “Köridighanliringni kitab qilip yaz we uni yette ëtiqadchilar jama’etchilikige, yeni Efes, Izmir, Pergama, Tiyatira, Sardis, Filadëlfiye we La’odikiya sheherlirige ewet” dëgenidi.
12 Manga sözligüchini körüsh üchün keynimge buruldum. Burulghinimda, közümge yette altun chiraghdan 13 we ularning otturisida uchisidiki toni oshuqighiche chüshüp turidighan, köksige altun kemer baghlighan Insan’oghligha oxshaydighan biri köründi. 14 Uning chëchi aq yung we qardek ap’aq idi. Közliri goya yalqunlap turghan ottek idi. 15 Putliri ochaqta tawlinip parqirighan tuchqa oxshaytti, awazi sharqirap ëqiwatqan suning shawqunidek idi. 16 U ong qolida yette yultuz tutqan bolup, aghzidin ikki bisliq ötkür bir qilich chiqip turatti. Chirayi xuddi chingqi chüsh waqtidiki quyashtek parlaq idi.
17 Uni körginimde, ayighigha ölüktek yiqildim. U ong qolini uchamgha qoyup mundaq dëdi:
– Qorqma, tunji we axirqi men bolimen. 18 Hayat bolghuchi özümdurmen. Men ölgenidim, lëkin emdi menggü hayat yashaymen. Ölüm we ölükler diyarining achquchi mëning qolumda. 19 Shuning üchün, körgenliringni, yeni hazir boluwatqan we kelgüside bolidighan ishlarni yëzip qaldur. 20 Yette altun chiraghdan we sen ong qolumda körgen yette yultuzning sirigha kelsek, yette yultuz yette ëtiqadchilar jama’etchilikining perishtiliri. Yette chiraghdan bolsa yette jama’etchiliktur.

*4
“Yette” dëgen sanning kamaletke yetken, mukemmel dëgen menisi bar bolup, “yette Roh” Xudaning Muqeddes Rohini körsitidu.

10
“Rebbimizning küni” heptining bashlinish künini, yeni yekshenbe künini körsitidu. Bu künde Eysa Mesih ölümdin tirilgen.2

Efestiki ëtiqadchilar jama’etchilikige yëzilghan xet
– Efestiki ëtiqadchilar jama’etchilikining perishtisige* Ëtiqadchilar jama’etchilikining bashlamchisi körsitilishi mumkin. mundaq yaz:
“Ong qolida yette yultuzni tutup, yette altun chiraghdanning otturisida mangghuchi mundaq deydu: sëning emeliyitingni, tirishchanliqingni, sewr-taqitingni bilimen. Rezil ademlerning qilmishlirigha chidap turalmaydighanliqingni, elchi bolmisimu özlirini elchi, dep atiwalghanlarni sinap, ularning saxtiliqini tonughanliqingnimu bilimen. Shundaq, sen sewr-taqet qilding, manga ëtiqad qilghanliqing seweblik këlip chiqqan japa-musheqqetke berdashliq berding we harmiding. Lëkin sanga bir ëtirazim barki, u bolsimu mëhir-muhebbiting deslepkidin suslashti. Shuning üchün, qanchilik haletke chüshüp qalghanliqinggha nezer sal! Towa qil we deslepki emeliyitingni eslige keltür. Eger towa qilmisang, men këlip chiraghdiningni ornidin ëlip këtimen. Biraq, sëning bir artuqchiliqing barki, u bolsimu, senmu manga oxshash Nikolas Bu adem qutquzulghanlarning butpereslik we exlaqsizliq qilish erkinlikining barliqini terghib qilatti. terepdarlirining qilmishliridin nepretlending.
Muqeddes Rohning jama’etchiliklerge dëgenlirini quliqingda ching tut! Ghelibe qilghuchilargha Xudaning jennitidiki hayatliq derixining mëwilirini yëyish hoquqini bërimen.”
Izmirdiki ëtiqadchilar jama’etchilikige yëzilghan xet
– Izmirdiki ëtiqadchilar jama’etchilikining perishtisige mundaq yaz:
“Tunji we axirqi, ölüp tirilgüchi mundaq deydu: sëning azab-oqubetliringni we namratliqingni bilimen, lëkin emeliyette sen bay. Özlirini Yehudiy dewalghanlarning töhmetlirini bilimen. Emeliyette, ular Yehudiy emes, belki Sheytanning guruhidikilerdur. 10 Kelgüside chëkidighan azab-oqubetlerdin qorqma. Bilip qoyghinki, Sheytan aranglardin bezilerni yëqinda zindangha tashlitip sinimaqchi. Siler on küngiche qiynilisiler. Taki ölgüche manga sadiq bol. Shu chaghda, men sanga hayatliq tajini kiydürimen.
11 Muqeddes Rohning jama’etchiliklerge dëgenlirini quliqingda ching tut. Ghelibe qilghuchilar ikkinchi ölümning ziyinigha hergiz uchrimaydu.”
Pergamadiki ëtiqadchilar jama’etchilikige yëzilghan xet
12 – Pergamadiki ëtiqadchilar jama’etchilikining perishtisige mundaq yaz:
“Ikki bisliq ötkür qilichi bar bolghuchi mundaq deydu: 13 sëning Sheytanning texti orunlashqan yerde turidighanliqingni bilimen. Shundaqtimu, sen mëning namimgha sadiq bolup kelding. Hetta arangdiki ishenchlik guwahchim Antipa mushu Sheytanning makanida qetl qilinghan künlerdimu manga ëtiqad qilghanliqingni inkar qilmiding. 14 Lëkin, sanga bir ëtirazim bar, u bolsimu aranglarda Bil’amning telimige egeshkenler bolmaqta. Bil’am Balaq dëgen ademge Isra’illarni butqa atap nezir qilinghan göshni yëyish we jinsiy exlaqsizliq qilishqa azdurushni ögetkenidi. 15 Shuninggha oxshash, silerning aranglarda Nikolas terepdarlirining telimige egeshkenlermu bar. 16 Shuning üchün, towa qil. Undaq qilmisang, yëninggha derhal bërip, aghzimdiki qilichim bilen sanga zerbe bërimen.
17 Muqeddes Rohning jama’etchiliklerge dëgenlirini quliqingda ching tut. Ghelibe qilghuchilargha saqlaqliq mannadin “Misirdin Chiqish” 16-bab, 32 – 36-ayetlerge we “Yuhanna” 6-bab, 48 – 58-ayetlerge qaralsun. bërimen. Ulargha yene birdin aq tash we bu tashlarning üstige yëzilghan yëngi bir isimni, yeni buni qobul qilghuchilardin bashqa hëchkim bilmeydighan bir isimni bërimen.”
Tiyatiradiki ëtiqadchilar jama’etchilikige yëzilghan xet
18 – Tiyatiradiki ëtiqadchilar jama’etchilikining perishtisige mundaq yaz:
“Xudaning közliri yalqunlighan otqa we putliri parqiraq tuchqa oxshaydighan Oghli mundaq deydu: 19 sëning emeliyitingni, mëhir-muhebbitingni, ëtiqadingni, ejringni we sewr-taqitingni bilimen. Hazirqi emeliyitingning deslepki emeliyitingdin ëship chüshüwatqanliqinimu bilimen. 20 Lëkin, sanga bir ëtirazim bar, u bolsimu özini peyghember dep tonushturghan Izebel isimlik xotungha yol qoyuwatisen. Bu xotun xelqimge telim bërip, ularni jinsiy exlaqsizliq qilishqa we butqa atap nezir qilinghan göshni yëyishke azdurmaqta. 21 Men uning towa qilishi üchün purset bergenidim, lëkin u jinsiy exlaqsizliqigha towa qilishni xalimidi. 22 Emdi uni ëghir kësel qilip yatquzuwëtimen. Uning bilen zina qilghanlar qilmishlirigha towa qilmisa, ularnimu ëghir azabqa muptila qilimen. 23 Uning perzentlirini ejellik kësel bilen halak qilimen. U chaghda, pütkül ëtiqadchilar jama’etchiliklirige kishilerning oy-pikri we qelbini yaxshi bilgüchining özüm ikenlikimni bildürimen hemde herbiringlargha qilghan emeliyitinglargha yarisha yandurimen.
24-25 Lëkin, Tiyatiradiki bu telimni qobul qilmighan we Sheytanning atalmish “chongqur sirliri”ni ögenmigen silerge shuni ëytimenki: özünglarda bar bolghanni men kelgüche ching saqlanglar. Silerge buningdin bashqa telep qoymaymen. 26 Kim ghelibe qilsa, yeni emrlirimge axirghiche emel qilsa, uninggha pütkül xelqlerge hakim bolush hoquqini bërimen. 27 Mana bu, Atam manga bergen hoquqqa oxshash hoquqtur. Zeburda yëzilghandek:
 
sapal qachilarni urup chaqqandek tarmar qilidu.”
 
28 Ghelibe qilghuchilargha yene tang yultuzini ata qilimen. 29 Muqeddes Rohning jama’etchiliklerge dëgenlirini quliqinglarda ching tutunglar!”

*1
Ëtiqadchilar jama’etchilikining bashlamchisi körsitilishi mumkin.

6
Bu adem qutquzulghanlarning butpereslik we exlaqsizliq qilish erkinlikining barliqini terghib qilatti.

17
“Misirdin Chiqish” 16-bab, 32 – 36-ayetlerge we “Yuhanna” 6-bab, 48 – 58-ayetlerge qaralsun.

§27
Bu ayet Zebur 2-bab 9-ayettin ëlinghan bolup, bu yerdiki “ular” Xuda bilen qarshilashquchilarni körsitidu.3

Sardistiki ëtiqadchilar jama’etchilikige yëzilghan xet
– Sardistiki ëtiqadchilar jama’etchilikining perishtisige mundaq yaz:
“Xudaning yette Rohigha we yette yultuzgha ige bolghuchi mundaq deydu: sëning emeliyitingni bilimen. Hayat jama’etchilik, dep nam ëlipsen, lëkin ölüksen. Shunga, uyqungni ëchip, kichikkine hem yoqap këtish aldida turghan ëtiqadingni kücheyt. Chünki, Xudayim aldida emeliyitingning tëxi tügel emeslikini bildim. Shuning üchün, anglighan we qobul qilghan telimlerni ësingde tut. Ulargha emel qil, towa qil. Eger oyghanmisang, mëning këlishim sanga xuddi oghrining kütülmigen waqitta kelginidek tuyuqsiz bilinidu. Mëning këlidighan waqit-sa’itimni hergiz bilelmeysen.
Lëkin, aranglarda özlirige dagh tegküzmigen yene birnechcheylen bar. Ular aq ton kiyip, men bilen bille yüridu. Chünki, ular buninggha layiqtur. Ghelibe qilghuchilar mana shundaq aq ton kiyidu. Ularning namini hayatliq deptiridin hergiz öchürmeymen. Ularning namini Atam Xudaning we uning perishtilirining aldida ochuq ëtirap qilimen. Muqeddes Rohning jama’etchiliklerge dëgenlirini quliqinglarda ching tutunglar!”
Filadëlfiyidiki ëtiqadchilar jama’etchilikige yëzilghan xet
– Filadëlfiyidiki ëtiqadchilar jama’etchilikining perishtisige mundaq yaz:
“Muqeddes we ishenchlik, qolida Dawutning achquchi* Eysa Mesih jismaniy jehette Dawut padishahning ewladi bolup, u Xudaning padishahliqigha kirish derwazisining achquchidur. bolghan, ishikni achsam hëchkim yapalmaydu, yapsam hëchkim achalmaydu dëgüchi mundaq deydu: sëning emeliyitingni bilimen. Küchüng ajiz bolsimu, telimimge emel qilding we namimni inkar qilmiding. Shuning üchün, aldingda hëchkim yapalmaydighan bir ishikni ëchip qoydum. Qara, Sheytan guruhidikilerge, özlirini Yehudiy dep atiwalghan, emeliyette Yehudiy emes aldamchilarni shundaq aqiwetke qaldurimenki, ular këlip sëning ayighinggha yiqilidu we mëning sëni yaxshi köridighanliqimni köridu. 10 Berdashliq bërish heqqidiki emrimge emel qilghanliqing üchün, bu dunyadiki insanlarni sinash meqsitide pütün yer yüzige balayi’apet chüshürülidighan waqitta sëni uningdin qoghdap qalimen.
11 Tuyuqsiz këlimen. Tajingni bashqilarning tartiwalmasliqi üchün, özüngde bar bolghanni ching saqla. 12 Ghelibe qilghuchini Xudaning ibadetxanisigha tüwrük qilimen. Bundaq adem u yerdin esla ketmeydu. Uning wujudigha Xudayimning namini, Xudayimning shehirining namini, yeni ershtin – Xudaning yënidin chüshidighan yëngi Yërusalëmning namini we mëning yëngi namimni yazimen. 13 Muqeddes Rohning jama’etchiliklerge dëgenlirini quliqinglarda ching tutunglar!”
La’odikiyadiki ëtiqadchilar jama’etchilikige yëzilghan xet
14 – La’odikiyadiki ëtiqadchilar jama’etchilikining perishtisige mundaq yaz:
“Amin atalghuchi, “Amin” sözining menisi “shundaq bolsun” bolup, bu yerde Eysa Mesihning Xudaning barliq wede we pilanlirining “amin”i, yeni ularning emelge ëshishining kapaliti ikenliki tekitlengen. yeni sadiq we ishenchlik guwahchi, Xuda yaratqan mewjudatlarning menbesi mundaq deydu: 15 sëning emeliyitingni bilimen. Sen ëtiqadta soghuqmu emes, qizghinmu emes. Ya soghuq, ya qizghin bolsangchu kashki. 16 Sen ya soghuq ya qizghin emes, belki ilman sudek bolghanliqing üchün, sëni aghzimdin tükürüp chiqiriwëtimen. 17 Baymen, bayashatliqta yashawatimen, hëch nersige hajet emesmen deysen. Lëkin, bichare, ëchinishliq, namrat, kor we yalingach ikenlikingni bilmeysen. 18 Shunga, bay bolushung üchün ot bilen tawlanghan altun, yalingachliq eyibingni yëpishing üchün kiyidighan aq kiyim-këchek, körüshüng üchün közliringge sürtidighan melhemlerni mendin sëtiwëlishingni tewsiye qilimen. 19 Men özüm yaxshi köridighan kishilerning hemmisini eyibini körsitip terbiyileymen. Shuning üchün, qizghin bolup, gunahliringgha towa qil. 20 Qara, men hazir ishik aldida turup, ishikni qëqiwatimen. Eger biri awazimni anglap ishikni achsa, uning yënigha kirimen. Men uning bilen, umu men bilen bille ghizalinidu. 21 Men ghelibe qilip, Atamning textide uning bilen bille olturdum. Shuning üchün, menmu ghelibe qilghuchilargha textimde men bilen birge olturush hoquqini bërimen. 22 Muqeddes Rohning jama’etchiliklerge dëgenlirini quliqinglarda ching tutunglar!”

*7
Eysa Mesih jismaniy jehette Dawut padishahning ewladi bolup, u Xudaning padishahliqigha kirish derwazisining achquchidur.

14
“Amin” sözining menisi “shundaq bolsun” bolup, bu yerde Eysa Mesihning Xudaning barliq wede we pilanlirining “amin”i, yeni ularning emelge ëshishining kapaliti ikenliki tekitlengen.4

Ershtiki ibadet
Andin, asmanda ochuq bir ishikni kördüm. Men burun anglighan kanay awazigha oxshap këtidighan awaz: “Bu yaqqa chiq, sanga buningdin këyin yüz bërishi muqerrer bolghan weqelerni körsitey” dëdi. Muqeddes Rohning mëni derhal ilkige ëlishi bilen ershte bir text we uningda olturghan birini kördüm. Textte olturghuchining qiyapiti yëshil qashtash we qizil kwartsqa oxshaytti. Zumretni eslitidighan bir hesen-hüsen textni orap turatti. Textning etrapida yene yigirme töt text bar idi. Textlerde bashlirigha altun taj kiygen, aq tongha oranghan yigirme töt yëtekchi olturatti. Texttin chaqmaqlar chëqip, güldürmamining güldür-qarasliri anglinip turatti. Textning aldida yalqunlap turghan yette mesh’el bar idi. Bular Xudaning yette Rohi idi. Textning aldida yene xuddi xrustaldek parqirap turidighan, eynektek süzük dëngizgha oxshaydighan bir nerse bar idi. Textning herbir teripining ottura qismida aldi we keynide nurghun közliri bar töt tirik mexluq turatti. Birinchi mexluq shirgha, ikkinchi mexluq buqigha oxshaytti. Üchinchi mexluqning yüzi ademning chirayigha oxshaytti. Tötinchi mexluq uchuwatqan bürkütke oxshaytti. Töt tirik mexluqning herbirining altidin qaniti bar bolup, ularning pütün bedini, hetta qanat astimu közler bilen tolghanidi. Ular këche-kündüz tinmay mundaq dëyishetti:
 
“Muqeddes, muqeddes, muqeddestur,
ezeldin bar bolghan, hazirmu bar hem kelgüside kelgüchi
hemmige qadir Perwerdigar Xuda!”
 
Tirik mexluqlar textte olturghan ebedil’ebed hayat bolghuchini ulughlap, uninggha hörmet we teshekkür izhar qilghinida, 10 yigirme töt yëtekchi ebedil’ebed yashaydighan textte olturghuchining ayighigha bash qoyup sejde qilatti. Tajlirini textning aldigha qoyushup, mundaq dëyishetti:
 
11 “Perwerdigarimiz we Xudayimiz!
Shan-sherep, hörmet we qudretke layiqsen.
chünki, hemmini sen yaratting.
Hemme shey’i xahishing bilen yaritilip wujudqa keldi.”


5

Qozining oram yazmini qoligha ëlishi
Andin textte olturghuchining ong qolida her ikki yüzige xet yëzilghan we yette möhür bilen pëchetlengen bir oram yazmini kördüm. Yuqiri awaz bilen: “Oram yazma we pëchetlerni ëchishqa kim layiqtur?” dep towlighan küchlük bir perishtinimu kördüm. Lëkin, ne ershte, ne yer yüzide, ne yer astida oram yazmini ëchip oquyalaydighan birersi chiqmidi. Oram yazmini ëchish we oqushqa layiq birersi chiqmighachqa, qattiq yighliwettim. Buning bilen, yëtekchilerdin biri manga:
– Yighlima! Qara, Yehuda qebilisidin kelgen shir – Dawutning notisi* Bu atalghu deslep Tewratta tilgha ëlinghan bolup, këyin këlidighan Qutquzghuchi – Mesihning Dawut padishahning ewladidin ikenlikini körsitidu. ghelibe qildi. Oram yazmini we uning yette pëchitini ëchishqa u qadir, – dëdi.
Andin, bir qozining yëtekchiler qorshap turghan text bilen tirik mexluqlarning ariliqida turghanliqini kördüm. Qarimaqqa, u burun boghuzlanghandek qilatti. Qozining yette münggüzi we yette közi bar bolup, bu közler Xudaning pütkül duniyagha ewetken yette Rohi idi. Qoza bërip, textte olturghuchining ong qolidin oram yazmini aldi. Yazmini alghanda, töt tirik mexluq we yigirme töt yëtekchi uning ayighigha bash qoydi. Ularning herbirining qolida chiltar Chiltar – bir xil tarliq chalghu eswab. we isriq bilen tolghan altun tawaq bar idi. Bu isriq Xudaning muqeddes xelqining du’aliri idi. Ular yëngi bir qoshaq ëytishti:
 
“Oram yazmini ëlishqa
we pëchetlerni ëchishqa layiqsen.
Chünki boghuzlanding
we her qebilidin, her tildin,
her millettin, her xelqtin bolghan insanlarni
öz qëning bedili bilen Xudagha mensup qilding.
10 Ularni bir padishahliq qilip uyushturup,
Xudayimizning xizmitidiki rohaniy qilding.
Ular yer yüzide höküm sürgüsi.”
 
11 Andin, textning, tirik mexluqlarning we yëtekchilerning etrapida minglighan, on minglighan perishtilerni kördüm we ularning awazlirini anglidim. 12 Ular ünlük awaz bilen mundaq dëyishetti:
 
“Boghuzlanghan qoza
qudret, bayliq, danaliq, küch-quwwet,
hörmet, shan-sherep we medhiyige layiqtur.”
 
13 Men yene ersh, yer yüzi, yer asti, dëngizlar we ka’inattiki pütün janliqlarning:
 
“Medhiye, hörmet, shan-sherep we qudret,
textte olturghuchigha we qozigha menggü mensup bolsun!” dëginini anglidim.
 
14 Töt tirik mexluq “amin!” dep jawab qayturatti, yëtekchiler yerge bash qoyup, textte olturghuchigha we qozigha sejde qilatti.

*5
Bu atalghu deslep Tewratta tilgha ëlinghan bolup, këyin këlidighan Qutquzghuchi – Mesihning Dawut padishahning ewladidin ikenlikini körsitidu.

8
Chiltar – bir xil tarliq chalghu eswab.6

Qozining alte pëchetni ëchishi
Andin, qozining yette pëchetning birinchisini achqanliqini kördüm. Shu chaghda, töt tirik mexluqtin birining güldürmamidek awaz bilen: “Kel!” dëginini anglidim. Qariwidim, bir aq atni kördüm. Atqa mingüchining qolida bir sadaq bar idi. Uninggha bir taj bërildi. U ghelibe qilghuchi süpitide zeper quchush üchün jengge atlandi.
Qoza ikkinchi pëchetni achqanda, ikkinchi mexluqning: “Kel!” dëginini anglidim. U chaghda, yene bir at otturigha chiqti, uning renggi qizil idi. Atqa mingüchige yer yüzidiki tinchliqni ëlip këtish we insanlarni öz’ara qirghinchiliqqa sëlish hoquqi bërildi. Uninggha yene chong bir qilich bërildi.
Qoza üchinchi pëchetni achqanda, üchinchi mexluqning: “Kel!” dëginini anglidim. Qariwidim, bir qara atni kördüm. Atqa mingüchining qolida bir taraza bar idi. Töt tirik mexluqning arisidin: “Bir künlük ish heqqi üchün peqet bir tawaq bughday yaki bolmisa üch tawaq arpila bërilidu. Zeytun derixi bilen üzüm tëligha tegme!” dëgendek bir awazni anglidim.
Qoza tötinchi pëchetni achqanda, tötinchi mexluqning: “Kel!” dëgen awazini anglidim. Qariwidim, bir tatirang atni kördüm. Atqa mingüchining ismi “Ölüm” idi. Uning keynidin ölükler diyari egiship këliwatatti. Bulargha yer yüzining töttin birige hökümranliq qilip, qilich, acharchiliq, waba we yer yüzidiki yirtquch haywanlar arqiliq adem öltürüsh hoquqi bërildi.
Qoza beshinchi pëchetni achqanda, Xudaning sözini yetküzgenliki we bergen guwahliqi wejidin öltürülgenlerning janlirini qurbanliq supisining tëgide kördüm. 10 Ular qattiq awaz bilen chuqan sëliship: “Muqeddes we ishenchlik Igimiz! Yer yüzide yashawatqan insanlarni qachan soraq qilip, ulardin qënimizning intiqamini ëlip bërisen?” dëyishetti. 11 Ularning herbirige birdin aq ton bërilgen bolup, Xudagha xizmet qilghan, özlirige oxshash öltürülidighan ëtiqadchi qërindashlirining sani toshquche azghine waqit kütüshi telep qilinghanidi. 12 Andin, qozining altinchi pëchetni achqanliqini kördüm. Bu waqitta, zëmin qattiq tewrinip, quyash be’eyni qapqara kömürning, ay bolsa qanning renggige kirdi. 13 Enjür derixining qattiq boranda silkinishidin tong enjürler yerge tökülgendek, asmandiki yultuzlarmu yer yüzige töküldi. 14 Asman xuddi oram yazmidek orilip ghayib boldi, pütkül taghlar we arallar ornidin yötkeldi. 15 Dunyaning padishahliri, hökümranliri, serdarliri, bayliri, hoquqdarliri, qulliri we hörlirining hemmisi öngkürlerge we taghlarning kamarlirigha yoshurundi. 16 Ular tagh-dawanlargha mundaq dep jar saldi: “Üstimizge chüshünglar! Bizni textte olturghuchining siymasidin we qozining ghezipidin tosup qëlinglar! 17 Chünki, ularning ghezipi tutqan dehshetlik kün keldi. Uninggha kimmu berdashliq bërelisun?”


7

Möhürlengen 144,000 kishi
Uningdin këyin, yer yüzining töt bulungida turghan töt perishtini kördüm. Ular quruqluq, dëngiz hem del-derexlerni boran urmasliqi üchün, yer yüzining töt teripidin këlidighan boranni tizginlep turatti. Menggü hayat Xudaning möhrini ëlip künchiqishtin kelgen bashqa bir perishtinimu kördüm. U qattiq awaz bilen quruqluq we dëngizlarni buzup tashlash hoquqi bërilgen ashu töt perishtige: “Biz Xudaning xizmetkarlirining pëshanisige möhür basquche, quruqluq, dëngiz we del-derexlerni buzup tashlimanglar” dep warqiridi. Andin, men möhürlengenlerning sanini anglidim. Isra’illarning pütün qebililiridin 144,000 kishi, yeni:
 
Yehuda qebilisidin 12,000 kishi,
Rubën qebilisidin 12,000 kishi,
Gad qebilisidin 12,000 kishi,
Ashër qebilisidin 12,000 kishi,
Naftali qebilisidin 12,000 kishi,
Manasse qebilisidin 12,000 kishi,
Shimon qebilisidin 12,000 kishi,
Lawiy qebilisidin 12,000 kishi,
Issakar qebilisidin 12,000 kishi,
Zebulun qebilisidin 12,000 kishi,
Yüsüp qebilisidin 12,000 kishi,
Binyamin qebilisidin 12,000 kishi möhürlengenidi.
Aq kiyimlik xalayiq
Andin, her xelq, her qebile, her millettin bolghan, her xil tillarda sözlishidighan sanap tügetküsiz zor bir top xalayiqning textning we qozining aldida turghanliqini kördüm. Ularning hemmisi aq ton kiygen bolup, qollirida xorma shaxliri tutqanidi. 10 Ular ünlük awaz bilen: “Nijatliq textte olturghan Xudayimizdin we qozidin këlidu” dep warqirishatti. 11 Pütün perishtiler textning, yëtekchilerning we töt tirik mexluqning etrapigha olishiwalghanidi. Ular textning aldida yerge bash qoyup, Xudagha sejde qilip mundaq dëyishetti:
 
12 “Amin! Medhiye, shan-sherep,
danaliq we teshekkür,
hörmet we küch-qudret
Xudayimizgha menggü mensup bolsun. Amin!”
 
13 Shu chaghda, yëtekchilerdin biri mendin:
– Aq ton kiygen bu kishiler kim bolidu, qeyerdin keldi? – dep soridi.
14 – Teqsir, men bilmeymen, bu özlirige melumdur, – dëdim.
U manga:
– Bular dehshetlik balayi’apetlerni bëshidin ötküzüp kelgenlerdur. Ular tonlirini qozining qënida yuyup, ap’aq qilghan. 15 Shuning üchün, ular Xudaning textining aldida turup, Xudaning ibadetxanisida këche-kündüz uning xizmitide bolidu. Textte olturghuchi Xuda ulargha sayiwendur. 16 Ular emdi ach qalmaydu, ussimaydu, ulargha ne aptap, ne qattiq issiq ötmeydu. 17 Chünki, ularni textning otturisidiki qoza baqidu we hayatliq süyining bulaqlirigha ëlip baridu. Xuda ularning közliridiki pütün yashlarni sürtidu, – dëdi.


8

Qozining yettinchi pëchetni ëchishi
Qoza yettinchi pëchetni achqanda, ershte yërim sa’etche jimjitliq höküm sürdi. Andin, Xudaning aldida turghan yette perishtini kördüm. Ulargha yette kanay bërildi.
Altun isriqdan tutqan yene bir perishte këlip, qurbanliq supisining aldida turdi. Textning aldidiki altun qurbanliq supisida Xudaning barliq muqeddes xelqining du’aliri bilen bille atash üchün, uninggha köp isriq bërildi. Isriqtin chiqqan tütünler bilen muqeddes xelqning du’aliri perishtining qolidin Xudaning aldigha kötürüldi. Andin, perishte isriqdanni qoligha ëlip, uni qurbanliq supisidiki ot bilen toldurup, yer yüzige atti. U chaghda, güldürmamining güldür-qarasliri anglandi. Chaqmaqlar chëqip, yer-zëmin tewrendi.
Perishtilerning kanay chëlishi
Andin këyin, qollirigha birdin kanay tutqan yette perishte kanaylirini chëlishqa hazirlandi.
Birinchi perishte kaniyini chalghanda, möldür bilen ot qangha arilashqan halda yaghduruldi. Zëminning üchtin biri, del-derexlerning üchtin biri we pütkül yëshil ot-chöpler köyüp ketti.
Ikkinchi perishte kaniyini chalghanda, goya lawuldap köyüwatqan chong bir taghdek ghayet zor bir jisim dëngizgha tashlandi. Dëngizning üchtin biri qangha aylandi. Dëngizdiki janiwarlarning üchtin biri öldi we këmilerning üchtin biri weyran boldi.
10 Üchinchi perishte kaniyini chalghanda, asmandin mesh’eldek yalqunlap yanghan chong bir yultuz deryalarning üchtin birining we bulaqlarning üstige chüshti. 11 Bu yultuzning ismi “Qëriq” idi. Sularning üchtin biri qëriq bolup këtip, bu suni ichken nurghun adem ölüp ketti.
12 Tötinchi perishte kaniyini chalghanda, quyashning, ayning we yultuzlarning üchtin biri zerbige uchridi. Netijide, quyash, ay we yultuzlarning yoruqluqining üchtin biri öchti. Kündüzning üchtin biri qarangghuluqqa aylandi, këchining üchtin biride yoruqluq yoqaldi.
13 Yene qariwidim, asmanning qeride uchup këtiwatqan bir bürkütning qattiq awaz bilen: “Bashqa üch perishte chalidighan kanay awazlirining destidin yer yüzide yashaydighanlarning haligha way, haligha way, haligha way!” dëginini anglidim.


9

Beshinchi perishte kaniyini chalghanda, asmandin yerge chüshüp ketken bir yultuzni kördüm. Tëgi yoq hanggha* Tëgi yoq hang – jinlar qamilidighan yer. baridighan lexmining achquchi uninggha bërildi. U tëgi yoq hangni achqanda, hangdin yoghan ochaqning isidek tütün ëtilip chiqti. Hangning tütünidin quyash we asmanni qarangghuluq basti. Tütünning ichidin yer yüzige chëketke yaghdi. Ulargha chayanlardek chëqish küchi bërilgenidi. Chëketkilerge yer yüzidiki ot-chöplerge we herqandaq ösümlük yaki del-derexlerge emes, peqet pëshaniside Xudaning möhri bolmighan insanlarghila ziyan yetküzüsh buyrulghanidi. Ulargha bu insanlarni öltürüsh emes, peqet besh ay muddetlik qiyin-qistaqqa ëlish buyruqila bërilgenidi. Bu qiyin-qistaq chayan ademni chaqqan waqittiki qattiq aghriq azabigha oxshaytti. U künlerde, insanlar ölümni izdeydu, lëkin tapalmaydu; ölümni sëghinidu, lëkin ölüm ulardin qachidu.
Chëketkilerning qiyapiti xuddi jengge hazirlanghan atlargha oxshaytti. Bashlirida bolsa altun tajgha oxshaydighan bir nerse bar idi. Chirayi ademningkige oxshaytti. Chachliri ayallarning chëchigha, chishliri shirning chishigha oxshaytti. Kökrekliri tömür sawutlargha oxshaytti. Qanatlirining awazi jengge atlanghan nurghun at-harwilarning awazigha oxshaytti. 10 Chayanlarningkige oxshash chaqidighan quyruqliri bar idi. Quyruqliridiki zeherlik neshtiride ademni besh ay azabqa salghudek küch bar idi. 11 Ularni bashquridighan padishah tëgi yoq hangning perishtisi idi. Bu perishtining Ibraniyche ismi Awaddon; Grëkche ismi Apoliyon, yeni halak qilghuchi idi.
12 Birinchi balayi’apet ötüp ketti. Emdi buningdin këyin yene ikki balayi’apet këlidu.
13 Altinchi perishte kaniyini chalghanda, Xudaning aldidiki altun qurbanliq supisining töt münggüzidin chiqqan bir awazni anglidim. 14 Bu awaz altinchi perishtige: “Chong Firat deryasining yënida baghlaqliq töt perishtini boshat” dëdi. 15 Del shu yil, shu ay, shu kün we shu sa’et üchün hazirlap qoyulghan bu töt perishte insanlarning üchtin birini halak qilish üchün baghlaqtin boshitildi. 16 Bularning atliq leshkerlirining sani ikki yüz milyon idi. Ularning sanining jakarlanghanliqini anglidim.
17 Ghayibane alamette közümge körüngen at we atliqlar mana mundaq idi: atliqlarning kökrek qalqanliri choghdek qizil, kök yaquttek kök we günggürttek sëriq idi. Atlarning bashliri shirning bëshigha oxshaytti. Ëghizliridin ot, tütün we günggürt pürkületti. 18 Insanlarning üchtin biri bularning aghzidin pürkülgen ot, tütün we günggürttin ibaret bu üch apettin öldi. 19 Atlarning küchi ëghizlirida we quyruqlirida idi. Quyruqlirining yilangha oxshash bëshi bolup, bular bilen ademni zeximlendüretti.
20 Qalghan insanlar, yeni bu balayi’apetlerdin aman qalghuchilar öz qilmishlirigha towa qilmidi. Jinlargha, körelmes, angliyalmas we mangalmas altun, kümüsh, tuch we yaghach butlargha choqunushtin waz kechmidi. 21 Ular qatilliq, sëhirgerlik, jinsiy exlaqsizliq we oghriliqlirighimu towa qilmidi.

*1
Tëgi yoq hang – jinlar qamilidighan yer.10

Perishte we kichik oram yazma
Andin këyin, ershtin chüshüwatqan yene bir küchlük perishtini kördüm. U bir parche bulutni yëpinghan bolup, bëshining üstide bir hesen-hüsen bar idi. Yüzi quyashqa, putliri bolsa ot tüwrükige oxshaytti. Qolida bir kichik ochuq oram yazma bar idi. U ong putini dëngiz üstige, sol putini bolsa quruqluqqa qoyup turup, shirning hörkirishige oxshash qattiq awaz bilen warqiridi. U warqirighanda, yette güldürmama öz güldür-qarasliri bilen jawab qayturdi. Yette güldürmama jawab qayturghanda, ularning sözlirini xatiriliwalmaqchi bolup turattim. Biraq, asmandin: “Yette güldürmamining ëytqanlirini xatirilime. Ularni mexpiy tut” dëgen bir awazni anglidim.
Dëngiz hem quruqluqning üstide turghan, men körgen u perishte ong qolini asmangha kötürüp, asman, yer, dëngiz we ulardiki mewjudatlarni yaratquchi, yeni ebedil’ebed yashighuchining nami bilen qesem qilip: “Emdi këchiktürülmeydu; eksiche, yettinchi perishte kaniyini chalghanda, Xuda öz xizmetkarliri bolghan peyghemberlerge jakarlighan sir emelge ashidu” dëdi.
Men asmandin anglighan awaz manga yene: “Bërip, dëngiz hem quruqluqning üstide turghan perishtining qolidiki ochuq oram yazmini al” dëdi.
Men bërip, perishtining kichik oram yazmini manga bërishini soridim. U manga:
– Buni ëlip ye! Aghzingda heseldek tatliq bolidu, biraq meydengni ëchishturidu, – dëdi.
10 Kichik oram yazmini perishtining qolidin ëlip yëdim, aghzimda heseldek tatliq tëtidi. Lëkin, uni yutqinimda meydem ëchiship ketti.
11 Këyin, perishte manga:
– Sen Xudaning köp milletler, xelqler, her xil tillarda sözlishidighan kishiler we padishahlar toghrisidiki wehiylirini yene bir qëtim jakarlishing lazim, – dëdi.


11

Ikki guwahchi
Manga ölchigüch ornida ishlitishke qomush bërildi we bir awaz manga mundaq dëdi: “Bërip, Xudaning ibadetxanisi we qurbanliq supisini ölche, u yerde ibadet qiliwatqanlarni sana. Ibadetxanining tashqiriqi hoylisini ölchimey qoy, chünki u yer Yehudiy emeslerge bërildi. Ular muqeddes sheherni 42 ay depsende qilidu. Men ikki guwahchimgha qudret bërimen. Ular qariliq kiyim kiyip, Xudaning wehiysini bëkitilgen ene shu 1260 künde yetküzidu.”
Dunyaning Rebbi aldida turghan ikki tüp zeytun derixi we ikki chiraghdan mana shu guwahchilardur. Birersi ularni zeximlendürmekchi bolsa, ular ëghizliridin ot pürküp, u düshmenni köydürüp tashlaydu. Ularni zeximlendürmekchi bolghanlar mana shundaq öltürülidu. Ular Xudaning wehiysini jakarlaydighan künlerde yamghur yaghmasliqi üchün, asmanni yëpiwëtish qudritige ige. Ular sularni qangha aylandurush we her xil balayi’apetler bilen yer yüzige xalighan waqitta zerbe bërish qudritigimu ige.
Guwahliq wezipiliri ayaghlashqanda, tëgi yoq hangdin chiqidighan diwe ular bilen ëlishidu we ularni yëngip öltüridu. Jesetliri katta sheherning ghol yoligha tashlinidu. Bu sheher Sodom yaki Misir dëgen simwolluq nam bilen atalghan bolup, ularning Rebbimu u yerde krëstke mixlanghanidi. Her millettin, her qebilidin we her xil tilda sözlishidighan xelqlerdin kishiler këliship, ularning jesetlirige üch yërim kün tikilip qaraydu we jesetlerning yerlikke qoyulushigha ruxset qilmaydu. 10 Yer yüzide yashaydighanlar ularning bu ehwalidin xushalliqqa chömüp, hëyt-bayram ötküzidu, bir-birige hediyiler ewetishidu, chünki bu ikki peyghemberning sözi insanlarning wijdanlirigha tikendek sanjilip, ulargha qaqshatquch zerbe bergenidi.
11 Üch yërim kündin këyin, ikki peyghemberning tënige Xudadin kelgen hayatliq nepisi kirdi, we ular ornidin turdi. Ularni körgenler intayin alaqzade bolup këtishti. 12 Ikki peyghember ershtin kelgen jarangliq bir awazning: “Bu yaqqa chiq!” dëgenlikini anglidi we reqiblirining köz aldida bir bulut ichide asmangha kötürüldi. 13 Del shu chaghda, zëmin shiddetlik tewrendi, sheherning ondin biri gumran bolup, yette ming kishi halak boldi. Qalghanliri intayin qorqushup, ershtiki Xudani ulughlashti.
14 Ikkinchi balayi’apet ötüp ketti. Emdi üchinchi balayi’apet këlishke az qaldi.
Yettinchi perishtining kanay chëlishi
15 Uningdin këyin, yettinchi perishte kaniyini chaldi. Ershtin kelgen jarangliq awazlar mundaq deytti:
 
“Dunyaning padishahliqi Perwerdigarimiz we uning Mesihige mensup boldi. U ebedil’ebed höküm sürgüsi.”
 
16 Xudaning aldidiki öz textliride olturghan yigirme töt yëtekchi yerge bash qoyup, Xudagha sejde qilip mundaq dëyishti:
 
17 “Hazir we ezeldin bar bolghan
hemmige qadir Perwerdigar Xuda,
shükürler bolsun sanga.
Chünki, ulugh qudriting bilen,
hökümüngni yürgüzüshke bashliding.
18 Xelqler ghezeplengenidi.
Emdi sëning gheziping yëtip keldi!
Ölüklerni soraq qilish,
xizmetkarliring bolghan peyghemberlerni
we Xudaning muqeddes xelqi,
shundaqla erzimes yaki katta bolsun,
namingni chongqur hörmetligenlerni in’amgha ige qilish,
yer yüzini gumran qilghanlarni halak qilish waqti keldi.”
 
19 Andin, Xudaning ershtiki ibadetxanisi ëchildi we uning ehde sanduqi u yerde köründi. Shu’an chaqmaqlar chëqip, güldürmamining güldür-qarasliri anglandi. Zëmin tewrinip, dehshetlik möldür yëghip ketti.


12

Ayal we ejdiha
U chaghda, ershte ajayip zor bir karamet, yeni quyashni yëpinchaqlighan bir ayal köründi. Uning putlirining astida ay, bëshida on ikki yultuzluq taj bar idi. Bu ayalning ay-küni toshup qalghan bolup, tolghaq ichide dad-peryad qilatti. Andin, ershte yene bir karamet, yeni yette bashliq, on münggüzlük, chong bir qizil ejdiha köründi. Uning yette bëshida yette taj bar idi. U asmandiki yultuzlarning üchtin birini quyruqi bilen sürüp, yer yüzige chüshürüwetti. Andin, ayal yenggigen haman uning balisini yalmap yutuwetmekchi bolup, tughut üstidiki ayalning aldida turdi. Ayal bir bala, yeni pütün ellerni tömür kaltek bilen bashquridighan bir oghul tughdi. Bala textte olturghan Xudaning aldigha derhal ëlip chiqildi. Ayal bolsa chölge qachti. U yerde uning 1260 kün bëqilishi üchün uninggha Xuda teripidin hazirlap qoyulghan bir jay bar idi.
Uningdin këyin, ershte jeng boldi. Bash perishte Mika’il we uning perishtiliri ejdihagha qarshi jeng qildi. Ejdihamu öz perishtiliri bilen ulargha ëtildi, lëkin ëlishalmidi. Buning bilen, ular ershtiki ornidin mehrum qaldi. Chong ejdiha, yeni Iblis yaki Sheytan dep atalghan, pütün dunyani azdurghan hëliqi qedimiy yilan öz perishtiliri bilen bille yer yüzige tashlandi.
10 Shuningdin këyin, ershte jarangliq bir awazning mundaq dëgenlikini anglidim:
 
“Xudayimizning nijatliqi, qudriti, padishahliqi we u teyinligen Mesihning hoquqi namayan boldi.
Chünki, Xudayimizning aldida qërindashlirimizni këche-kündüz eyibligüchi ershtin tashliwëtildi.
11 Qërindashlirimiz qozining qëni we uning qilghan guwahliqi bilen ejdihani yengdi.
Ular hetta ölüm aldidimu öz jënini ayimidi.
12 Shuning üchün, ey ersh we ershte yashighuchilar, xushal bolunglar!
Lëkin, halinglargha way, ey yer we dëngizlar! Chünki, iblis üstünglargha tashlandi.
U öz waqtining az qalghanliqini bilip, derghezepke keldi.”
 
13 Ejdiha özining yer yüzige tashlanghanliqini körüp, oghul balini tughqan ayalni qoghlashqa bashlidi. 14 Ayalning ejdihadin daldilinip, chöldiki üch yërim yil bëqilidighan makangha uchup këtishi üchün, uninggha yoghan bir bürkütning ikki qaniti bërildi. 15 Ejdiha ayalning arqisidin aghzi bilen deryadek su pürküp, uni selge basturup ëqitip ketmekchi boldi. 16 Lëkin, zëmin ayalgha yardem qilip, aghzini ëchip, ejdihaning aghzidin ëtilip chiqqan deryani yutti. 17 Buning bilen, ejdiha ayalgha derghezep bolup, uning bashqa perzentliri, yeni Xudaning emrlirini tutup, Eysa Mesihning bergen guwahliqida turghanliri bilen jeng qilghili ketti.
18 Hëliqi ejdiha dëngiz boyida tikilip turatti.


13

Dëngizdin chiqqan diwe
Andin, on münggüzlük, yette bashliq bir diwining dëngizdin chiqiwatqanliqini kördüm. Uning herbir münggüzide birdin taj bar idi, herbir bëshida Xudagha kupurluq keltüridighan ibare yëzilghanidi. Men körgen bu diwe yilpizgha oxshaytti, putliri ëyiqning putlirigha, aghzi bolsa shirning aghzigha oxshaytti. Ejdiha diwige öz qudriti, texti we zor hoquqini berdi. Diwining bashliridin biri ejellik yarilanghandek turatti. Lëkin, bu ejellik yara saqayghanidi. Pütün dunya heyranliq ichide diwige egeshti. Ular diwige bundaq hoquq bergen ejdihagha choqunushti. Ular yene diwigimu choqunup, “diwige teng këleleydighanlar barmu? Uning bilen kimmu ëlishalisun?” dëdi.
Diwige tekebburluq we kupurluq qilidighan ëghiz hemde 42 ay yürgüzeleydighan hoquq bërildi. U Xudagha, Xudaning namigha we uning dergahigha, yeni u yerde yashaydighanlargha kupurluq qilish üchün aghzini achti. Uning Xudaning muqeddes xelqige qarshi jeng qilip, ularni yëngishige yol qoyuldi. Her qebile, her millet, her xil tilda sözlishidighan xelqlerge hökümranliq qilish hoquqi bërildi. Dunya yaritilghandin buyan, boghuzlanghan qozining hayatliq deptirige nami yëzilghanlardin bashqa, yer yüzide yashaydighan hemme insan uninggha choqunidu.
Munu sözni quliqinglarda ching tutunglar:
 
10 “Xudaning ‘tutqun bolidu’ dëgini choqum tutqun bolidu.
Xudaning ‘qilichlinidu’ dëgini choqum qilichlinip ölidu.”
 
Shuning üchün, Xudaning muqeddes xelqi sewr qilishi, ëtiqadta ching turushi lazim.
Yerdin chiqqan diwe
11 Uningdin këyin, yerdin chiqiwatqan yene bir diwini kördüm. Uning qoziningkidek kichik ikki münggüzi bar idi, lëkin awazi ejdihaningkidek chiqatti. 12 U birinchi diwige wakaliten pütün hoquqni yürgüzüp, yer yüzini we uningda yashaydighanlarni ejellik yarisi saqayghan birinchi diwige choqunushqa mejburlaytti. 13 U chong karametlerni körsitetti, hetta insanlarning köz aldida asmandin yer yüzige ot yaghduratti. 14 U birinchi diwige wakaliten körsitishke hoquqlandurulghan karametler bilen yer yüzide yashaydighanlarni azdurdi. Ulargha qilich bilen chëpilghan, lëkin aman qalghan birinchi diwining hörmiti üchün bir heykel tikleshni buyrudi. 15 Yerdin chiqqan diwige dëngizdin chiqqan diwining heykilige hayatliq nepisi bërip, uni sözliyeleydighan qilish we uninggha choqunmighanlarning hemmisini öltürüsh qudriti bërildi. 16 U katta we erzimes, bay we kembeghel, hör we qullarning hemmisini ong qoli yaki pëshanisige bir belge urghuzushqa mejburlidi. 17 Bu belge barlar, yeni qoli yaki pëshaniside diwining nami yaki uning namigha wekillik qilidighan reqem bësilghanlardin bashqa hëchkim bir nerse sëtiwalalmaytti yaki satalmaytti.
18 Bu yerde bir hëkmet bar. Eqil-parasiti barliki kishiler diwining reqimini hësablap chiqalaydu, chünki bu reqem bir ademge wekillik qilidu. Uning reqimi 666 dur.


14

Qutquzuwëlinghanlarning qoshiqi
Andin, qozining Si’on* Si’on – Yërusalëmning yene bir ismi bolup, Dawut padishahning waqtidila Isra’iliyining paytexti idi. “Wehiyler”de Si’on Xudaning we uning qutquzuwëlinghan xelqining ershtiki menggülük makanigha simwol qilinghan. tëghi üstide turghanliqini kördüm. Uning yënida pëshanisige qozining we uning atisining ismi yëzilghan 144,000 kishi bar idi. Asmandin xuddi sharqirap ëqiwatqan sularning we güldürmamining qattiq güldürlishidek bir awazni anglidim. Men anglighan awaz yene chiltarchilar orundighan neghme awazighimu oxshaytti. Hëliqi 144,000 kishi textning, töt tirik mexluqning we yëtekchilerning aldida yëngi bir naxsha ëytishti. Bu naxshini gunahlirining bedili tölinip bu dunyadin azad qilinghan kishilerdin bashqa hëchkim öginishke qadir emes idi. Ular xuddi zina qilip baqmighan kishilerdek pak bolup, qoza nege barsa, ularmu uninggha egiship shu yerge baridu. Ular insanlar arisidin bedel bilen qutquzuwëlinghanlar bolup, xuddi deslep pishqan mëwe Xudagha atalghinidek, ular Xudagha we qozigha atalghanlardur. Ularning aghzidin yalghan söz chiqmaydu. Ular eyibsizdur.
Üch perishte ëlip kelgen xewerler
Buning keynidin, asmanning qeride uchup yürgen bashqa bir perishtini kördüm. Bu perishte yer yüzide yashaydighanlargha, yeni herbir xelq, qebile we her xil tilda sözlishidighan milletlerge yetküzidighan menggülük xush xewerni ëlip kelgenidi. U jarangliq awaz bilen: “Xudadin qorqunglar! Uni ulughlanglar! Chünki, uning insanlarni soraq qilidighan waqti yëtip keldi. Asmanni, zëminni, dëngizni we bulaqlarni yaratquchigha sejde qilinglar!” deytti.
Uning keynidin kelgen ikkinchi perishte mundaq dëdi: “Gumran boldi! Öz zinasining küchlük sharabini pütkül xelqlerge ichküzgen katta sheher Babil gumran boldi!”
Aldinqi ikki perishtining keynidin üchinchi perishte qattiq awaz bilen mundaq dëdi: “Kimdekim dëngizdin chiqqan diwige we uning heykilige choqunsa, uning belgisini pëshanisige yaki qoligha urghuzsa, 10 Xudaning ghezipining sap hem küchlük sharabini Xudaning ghezipi bilen tolghan qedehte ichidu. U muqeddes perishtilerning we qozining aldida ot we günggürtte azablinidu. 11 Uni qiynighan otning is-tütekliri menggü purqirap turidu. Diwige we uning heykilige choqunup, uning ismining belgisini urghuzghanlargha këche-kündüz aramliq bolmaydu.” 12 Shuning üchün, Xudaning emrlirini tutqan we Eysagha sadiq bolghan xelq sewr-taqetlik bolushi lazim.
13 Men yene asmanda mundaq bir awazni anglidim: “Bu sözni yaz: ‘buningdin këyin, Rebbimizge mensup bolup ölgenler neqeder bextlik!’ ” Muqeddes Roh: “Durus, ular öz ishlirini tügitip aram alidu. Chünki, qilghan yaxshi emellirining netijisi ular bilen bille bolidu” dëdi.
Zëmindiki orma
14 Uningdin këyin, bir parche aq bulutni kördüm. Bulutning üstide bëshigha altun taj kiygen, qolida ötkür bir orghaq tutqan, Insan’oghligha oxshaydighan biri olturatti. 15 Ibadetxanidin chiqqan bashqa bir perishte bulutning üstide olturghuchigha yuqiri awaz bilen: “Orghiqingni sal we or! Chünki, orma waqti keldi, zëmindiki zira’etler piship yëtildi” dëdi. 16 Bulut üstide olturghuchi zëmingha orghaq saldi. Yerdiki zira’etler oruldi.
17 Ershtiki ibadetxanidin yene bir perishte chiqti. Uningmu ötkür bir orghiqi bar idi. 18 Arqidinla, otni bashquridighan yene bir perishte qurbanliq supisi tereptin chiqip, ötkür orghaq tutqan perishtige yuqiri awaz bilen: “Ötkür orghiqingni sëlip, yer yüzidiki üzüm tallirining sapaqlirini yighiwal, chünki üzümler piship yëtildi” dëdi. 19 Buning bilen, perishte orghiqini yer yüzige saldi we yerdiki üzüm tallirining mëwilirini yighip, Xudaning ghezipining sharab kölchikige tashlidi. Yighilghan mëwilerning sharab kölchikige tashlinishi Xudagha qarshi turghuchilarning uning jazasigha tartilishigha simwol qilinidu. 20 Sheherning sirtidiki sharab kölchikidiki üzümler dessilip, sherbetliri qan bolup, atning tizginige këlidighan ëgizlikte üch yüz chaqirim yiraqliqqa aqti.

*1
Si’on – Yërusalëmning yene bir ismi bolup, Dawut padishahning waqtidila Isra’iliyining paytexti idi. “Wehiyler”de Si’on Xudaning we uning qutquzuwëlinghan xelqining ershtiki menggülük makanigha simwol qilinghan.

19
Yighilghan mëwilerning sharab kölchikige tashlinishi Xudagha qarshi turghuchilarning uning jazasigha tartilishigha simwol qilinidu.15

Perishtiler we këyinki balayi’apetler
Asmanda zor hem heyran qalarliq yene bir karametni, yeni axirqi yette xil balayi’apetni ëlip këlidighan yette perishtini kördüm. Xudaning ghezipi bu balayi’apetler bilen axirlishatti.
Men yene ot arilash xrustal dëngizidek bir körünüshni kördüm. Uning yënida diwe üstidin ghelibe qilghanlar, yeni diwige we uning heykilige choqunmighan hem uning namigha wekillik qilidighan reqem bilen möhürlenmigenler turatti. Ularning qollirida Xuda bergen chiltarlar bolup, ular Xudaning xizmetkari Musaning naxshisini hem qoza heqqidiki naxshini ëytishatti:
 
“Hemmige qadir Perwerdigar Xuda,
qilghanliring ulugh we karamettur.
I pütkül xelqlerning padishahi,
yolliring adil we heqtur.
I Perwerdigar, sendin qorqmaydighan kim bar,
namingni medhiyilimeydighan?
Chünki, yëgane muqeddes özüngdursen.
Këlip pütkül xelqler,
sanga sejde qilghusi.
Chünki, ashkara bolghach
qilghanliringning heqqaniyliqi.”
 
Uningdin këyin, ershtiki ibadetxanining, yeni ehde chëdirining ëchilghanliqini kördüm. Yette xil balayi’apetni öz ilkide tutqan yette perishte pakiz hem parqirap turidighan kendir rexttin ton kiygen, köksige altun kemer baghlighan halda ibadetxanidin chiqti. Töt tirik mexluqning biri yette perishtige ebedil’ebed yashaydighan Xudaning ghezipi bilen tolghan yette altun chinini berdi. Ibadetxana Xudaning ulughluqi we qudritidin tütün bilen toldi. Yette perishtining yette balayi’apiti tamam bolmighuche, hëchkim ibadetxanigha kirelmidi.


16

Xudaning ghezipi bilen tolghan yette chine
Shuningdin këyin, ibadetxanidin kötürülgen jarangliq bir awazning yette perishtige: “Bëringlar, Xudaning ghezipi bilen tolghan yette chinidikini yer yüzige tökünglar!” dëgenlikini anglidim.
Birinchi perishte bërip chinidikini quruqluqqa tökti. Buning bilen, tënide diwining belgisi bolghan we uning heykilige choqunghanlarning bedinini yirginchlik yiringliq yarilar qaplap ketti.
Ikkinchi perishte chinidikini dëngizgha tökti. Dëngiz süyi ölükning qënigha oxshash qangha aylandi we ichidiki pütün janliqlar öldi.
Üchinchi perishte chinidikini derya we bulaqlargha tökti. Ularning süyimu qangha aylandi. Andin, su perishtisining mundaq dëgenlikini anglidim:
 
“Hazir we ezeldin bar bolghan muqeddes Xuda!
Chiqarghan hökümliring durus we adildur.
Yaman ademler sëning muqeddes xelqing we peyghemberler qënini tökkenliki üchün,
sen ulargha ichkili qan berding. Ular mushu jazagha layiqtur.”
 
Yene qurbanliq supisidin kelgen bir awazning:
 
“I hemmige qadir Perwerdigar Xuda, hökümliring heq we adildur” dëgenlikini anglidim.
 
Tötinchi perishte chinidikini quyashning yüzige tökti. Buning bilen, quyashqa insanlarni ottek qiziqi bilen örtesh qudriti bërildi. Insanlar dehshetlik issiqta örteldi. Biraq, ular towa qilish we bu balayi’apetlerni keltürüsh qudritige ige bolghan Xudagha hemdusanalar oqushning ornigha uni qarghashti.
10 Beshinchi perishte chinidikini diwining textige tökti. Diwining padishahliqini qarangghuluq basti. Insanlar azabtin tillirini chishleshti. 11 Ular aghriq azabi we yarilirining destidin ershtiki Xudani qarghashti. Biraq, qilmishlirigha towa qilishmidi.
12 Altinchi perishte chinidikini ulugh Firat deryasigha tökti. Shu haman deryaning süyi quridi. Buning bilen, künchiqishtin këlidighan padishahlarning yoli ëchildi. 13 Shuningdin këyin, ejdihaning, diwining we saxta peyghemberning ëghizliridin chiqqan paqigha oxshaydighan üch yaman rohni kördüm. 14 Bular karametler körsitidighan jinlarning rohliri bolup, pütün dunyadiki padishahlarni hemmige qadir Xudaning ulugh künidiki jengge toplashqa këtiwatatti.
15 Eysa mundaq dëdi: “Qaranglar, oghrining këlishidek tuyuqsiz këlimen. Yalingach qëlip, nomusqa qalmasliq üchün, kiyimlirini yënigha qoyup, segek yatqanlar neqeder bextlik-he!”
16 Üch yaman roh padishahlarni Ibraniyche “Armagëdon” dëyilidighan yerge toplidi.
17 Yettinchi perishte chinidikini hawagha tökti. Ershtiki ibadetxanining textidin kötürülgen jarangliq bir awaz: “Ish tamam!” dëdi. 18 Shu esnada chaqmaqlar chëqildi, güldürmamining güldür-qarasliri anglandi. Yer-zëmin shunchilik tewrendiki, insanlar yaritilghandin bëri bundaq qattiq tewrinish bolmighanidi. 19 Katta sheher Babil üchke bölündi. Herqaysi ellerdiki sheherlermu yer bilen yeksan boldi. Shu katta sheher Babildin hësab ëlinish üchün, Xudaning qattiq ghezipi bilen tolghan qedeh uninggha bërildi. 20 Pütün arallar ghayib boldi, taghlar yoqaldi. 21 Asmandin insanlarning üstige herbir danisi qiriq besh kilo chamisida këlidighan möldür yaghdi. Bu möldür apiti shundaq qorqunchluq boldiki, insanlar bu balayi’apetning destidin Xudani qarghashti.


17

Dangliq pahishe ayal
Yette chinisi bar yette perishtining biri këlip, manga:
– Bu yerge kel, sular üstide olturghan, dangqi chiqqan pahishe ayalning tartidighan jazasini sanga körsitip qoyay. Dunyaning padishahliri uning bilen zina qilishti, yer yüzide yashaydighanlar uning zinasining sharabidin mest bolushti, – dëdi.
Uningdin këyin, perishte mëni bir chölge ëlip ketti. Shu chaghda, Muqeddes Roh mëni öz ilkige alghanidi. U yerde yette bashliq, on münggüzlük, pütün ezayini kupurluq namliri qaplighan bir toq qizil diwining üstide olturghan bir ayalni kördüm. Ayal sösün we toq qizil renglik kiyim kiygen bolup, altun, qimmet bahaliq tash we ünche-merwayitlar bilen bëzelgenidi. Qolida yirginchlik nersiler we öz zinasining meynetchilikliri bilen tolghan bir altun qedeh bar idi. Pëshanisige “katta Babil – pahishilerning we dunyadiki pütkül yirginchliklerning anisi” dëgen bir sirliq nam yëzilghanidi. Men ayalning Xudaning muqeddes xelqi, yeni Eysagha guwahliq bërip qurban bolghanlarning qëni bilen mest bolghanliqini kördüm. Uni körüp intayin heyran boldum. Perishte manga mundaq dëdi:
– Nëmige heyran boluwatisen? Ayalning we u minip turghan yette bashliq, on münggüzlük diwining sirini sanga ëytip bërey. Sen körgen diwe bir zamanlarda bar idi, hazir yoq. U këyin tëgi yoq hangdin chiqip, halaketke yüzlinidu. Yer yüzide yashaydighan, emma dunya yaritilghandin buyan nami hayatliq deptirige pütülmigen kishiler diwini körüp intayin heyran qalidu. Chünki, u bir zamanlarda bar idi, hazir yoq, lëkin yene peyda bolidu.
Buni chüshinish üchün eqil-paraset kërek. Yette bash u ayal olturghan yette taghqa, shundaqla yette padishahqa wekillik qilidu. 10 Bularning beshi aghdurulghan, biri bar, yene biri tëxi kelmidi. U kelgende azla waqit turalaydu. 11 Burun bar, lëkin hazir bolmighan diwining özi sekkizinchi padishahtur. U hem yette padishahning qatarida halaketke yüzlinidu.
12 Sen körgen diwining on münggüzi tëxi höküm sürmigen on padishahtur. Lëkin, bulargha diwe bilen bille bir sa’etlik padishahliq hoquqi bërilidu. 13 Bu padishahlar öz qudriti we hoquqlirini bir niyet, bir meqsette diwige bërishidu. 14 Diwe we padishahlar birliship qozigha qarshi jeng qilidu. Qoza ghelibe qilidu, chünki qoza reblerning Rebbi, padishahlarning Padishahidur. Uning bilen bir septikiler chaqirilghan, tallanghan we uninggha sadiq bolghanlardur.
15 Perishte manga yene:
– Pahishe ayal boyida olturghan, sen körgen sularning özi milletler, qowmlar, xelqler we her xil tillarda sözlishidighan kishilerdur. 16 Sen körgen diwe we on münggüz bu pahishe ayaldin nepretlinidu, uni talan-taraj qilip yalingachlap qoyidu, uning göshini yep, özini otta köydüridu. 17 Chünki, Xuda ashu on padishahning qelbini esir qilip, ularning öz meqsetlirini emelge ashurghuzidu. Shuning bilen, bu padishahlar Xudaning sözliri emelge ashquche, hökümranliq hoquqini diwige ötünüp bërishte birlikke këlidu. 18 Sen körgen ayal dunyaning padishahliri üstidin hökümranliq qilidighan katta sheher – Babildur, – dëdi.


18

Babilning gumran bolushi
Uningdin këyin, chong hoquqluq yene bir perishtining ershtin chüshüwatqanliqini kördüm. Yer yüzi uning parlaq nuri bilen yorup ketti. Perishte jarangliq awaz bilen mundaq warqiridi:
 
“Gumran boldi, katta sheher Babil gumran boldi!
Emdi u jinlarning makani,
her xil yaman rohlarning uwisi,
her xil iplas we yirginchlik qushlarning changgisidur.
Chünki, ichishti herqaysi xelqler
uning exlaqsizliqining küchlük sharabidin.
Zina qilishti dunyaning padishahliri uning bilen,
bëyishti dunyaning sodigerliri
uning bayashatchiliqining ziyadilikidin.”
 
Asmandin yene bir awazni anglidim:
 
“U yerdin chiqinglar, ey xelqim!
Bolmisa shërik bolisiler u sheherning gunahlirigha.
Uchraysiler uning bëshigha chüshidighan balayi’apetlerge.
Chünki, pelekke yetti uning qatmuqat gunahliri,
Xudaning yadigha yetti uning rezil qilmishliri.
Yandurunglar uning silerge qilghinigha muwapiq.
Qayturunglar uning qilmishlirigha qoshlap.
Sununglar ikki barawer toldurup,
uning sharab bergen qedihini.
Eysh-ishrette heshemetchilik bilen yashisa qandaq,
bëringlar uninggha azab we elem shundaq.
Chünki maxtiniduki u öz könglide:
‘olturimen xanishtek textte,
tul emesmen. Tutmasmen esla matem!’
Bu wejidin
uning bëshigha këlidighan balayi’apet,
yeni ölüm, acharchiliq we matem,
këlidu haman bir kün ichidila.
Örtilidu u ot ichide.
Chünki, soraq qilidu uni
qudretlik Perwerdigar Xuda!”
 
Uning bilen zina qilghan we eysh-ishrette yashighan dunyaning padishahliri uni örtigen otning is-tüteklirini körgende, uning haligha ëchinip yigha-zar qilishidu. 10 Uning tartiwatqan azabidin qorqup, yiraqta turup deyduki:
 
“Isit, isit, katta sheher!
Ah Babil, küchlük sheher!
Tartilding jazagha, bir sa’et ichidila!”
 
11 Dunyadiki sodigerlermu uning haligha ëchinip yigha-zar qilishidu. Chünki, emdi ularning mallirini, 12 yeni altun-kümüsh, qimmet bahaliq tash, ünche-merwayit, ësil kendir rext, sösün tawar-durdun, yipek, toq qizil renglik gezmal, her türlük xushbuy yaghachlar, pil chishi, eng ësil yaghach, tuch, tömür we mermerlerdin ishlengen xilmuxil buyumlar, 13 shuningdek güldarchin, dora-dermek, isriq, murmekki, mestek, sharab, zeytun yëghi, aq un, bughday, kala, qoy, at, harwa we qullirini, yeni ademlirini sëtiwalidighan kishi yoqtur.
14 Bu sodigerler Babilgha:
 
“Sen mestane bolghan ësil nersiler sendin ketti;
pütün ësil mal-dunyaliring ghayib boldi.
Sen ularni emdi tapalmassen” deydu.
 
15 Babilda bu mallarni sëtip bëyighan sodigerler sheherning tartiwatqan azab-oqubetliridin qorqup, yiraqta turup, uning haligha ëchinip yigha-zar qiliship dëyishiduki:
 
16 “Isit, isit katta sheher!
Oralghaniding ësil kendir rextlerge, sösün we toq qizil renglik gezmallargha,
bëzelgeniding altun, qimmet bahaliq tash we ünche-merwayitlargha!
17 Berbat boldung shunche katta bayliqlar bilen bir sa’et ichidila.”
 
Barliq këme bashliqliri, këmidiki yoluchilar, këmichiler we dëngizgha tayinip jan baqidighanlarning hemmisi yiraqta turup, 18 uni örtigen otning is-tüteklirini körüp: “Bu katta sheherning yene bir tengdishi barmidu?” dep peryad qilishidu. 19 Ular bashlirigha topa töküshüp, matem tutup, hesret bilen ün sëlip mundaq dep yighlishidu:
 
“Isit, isit, katta sheher!
Bëyighanidi uning bayliqidin dëngizda këmisi barlar,
halbuki weyran boldi sheher bir sa’et ichidila!”
20 “Ey ersh, ey Xudaning muqeddes xelqi, elchiler we peyghemberler!
Xush bolunglar uning bëshigha kelgenlerdin!
Chünki, jazalap Xuda uni,
ëlip berdi silerning derdinglarni.”
 
21 Andin, küchlük bir perishte tügmen tëshigha oxshash yoghan bir tashni kötürüp, dëngizgha tashlap mundaq dëdi:
 
“Tashlinidu mana shundaq shiddet bilen, katta sheher Babil,
körünmeydu qayta.
22 Emdi anglanmaydu awazi uningda,
chiltarchining, naxshichining, kanaychining, sunaychining.
Emdi tëpilmaydu uningda hëchqandaq qol hünerwen.
Emdi anglanmaydu awazi tügmenchining.
23 Emdi parlimaydu chiragh yoruqi uningda,
anglanmaydu mungdishishliri yëngi er-xotunlarning.
Dunyaning eng mertiwilik kishiliri idi uning sodigerliri,
azdi sëhri bilen pütün xelqi’alem.
24 Töküldi, bu sheherde qanliri,
peyghemberler, Xudaning muqeddes xelqi, yer yüzide qirghin bolghanlarning.”


19

Ershtiki hemdusanalar
Shuningdin këyin, ershte nurghun xalayiqning warqirashliridek bir awazni anglidim. Ular:
 
“Hemdusana!
Nijatliq, ulughluq we qudret Xudayimizgha mensuptur.
Chünki, uning hökümliri heq we adildur.
U yer yüzini öz zinasi bilen buzghan dangliq pahishini soraqqa tartip,
öz xizmetkarlirining qënining intiqamini aldi” dëyishetti.
 
ular yene:
 
“Hemdusana!
Pahishini örtigen otning is-tütekliri
purqiraydu ebedil’ebed!” dëyishti.
 
Yigirme töt yëtekchi we töt tirik mexluq yerge bash qoyup: “Amin! Hemdusana!” dep, textte olturghan Xudagha sejde qilishti.
Qozining toy ziyapiti
Uningdin këyin, texttin kötürülgen bir awaz mundaq dëdi:
 
“Ey Xudaning pütkül xizmetkarliri,
uni chongqur hörmetligen katta we erzimeslerning hemmisi uni medhiyilenglar!”
 
Andin, sularning sharqirishigha, qattiq güldürmamining güldürlishige we nurghun xalayiqning awazigha oxshash bir awazni anglidim. Ular:
 
“Hemdusana! Hemmige qadir Perwerdigarimiz Xuda hökümrandur.
Shad-xuramliq bilen tentene qilayli!
Uni medhiyilep ulughlayli!
Chünki, qozining toy küni yëtip keldi,
qiz özini teyyar qildi.
Uninggha kiyish üchün pakiz we yaltirap turidighan ësil kendir ton bërildi” dep warqirashti.
(Ësil kendir Xudaning muqeddes xelqining xeyrlik ishlirigha wekillik qilidu.)
 
Andin, perishte manga:
– Munu sözlerni xatiriliwal: “Qozining toy ziyapitige teklip qilinghanlar neqeder bextlik!” – dëdi.
U manga yene:
– Bular Xudaning heqiqiy sözliridur. – dëdi.
10 Uninggha sejde qilish üchün ayighigha bash qoydum. Lëkin, u:
– Hergiz undaq qilma! Menmu Xudaning sen we Eysagha guwahliq bergen qërindashliringgha oxshash xizmetkarimen. Xudaghila ibadet qil! Chünki, Eysa Mesih heqqide guwahliq bërish Xudaning wehiysini yetküzüshning heqiqiy mahiyitidur, – dëdi.
Aq atqa mingüchi
11 Uningdin këyin, asmanning ëchilghanliqini we u yerde turghan bir aq atni kördüm. Atqa mingüchining ismi “Sadiq” we “Heq” idi. U adil höküm we adil jeng qilatti. 12 Uning közliri yalqunlap turghan otqa oxshaytti. Bëshida nurghun taji bar bolup, bedinige özidin bashqa hëchkim bilmeydighan bir isim yëzilghanidi. 13 Uchisigha qangha milengen ton kiygen bu atqa mingüchining ismi “Xudaning Kalami” idi. 14 Pakiz we ap’aq ësil kendir ton kiygen ershtiki qoshunlar aq atlargha minip, uning keynidin egiship këliwatatti. 15 Uning aghzidin herqaysi xelqlerge zerbe bërish üchün ötkür bir qilich chiqip turatti. U xelqlerni tömür kaltek bilen bashquratti. U Xudagha qarshi turghuchilarni xuddi üzümlerni sharab kölchikide dessep mijighandek, hemmige qadir Xudaning otluq ghezipi bilen halak qilatti. 16 Uning toni we yotisida “padishahlarning Padishahi we reblerning Rebbi” dëgen nami yëzilghanidi.
17 Andin, quyashning ichide turghan bir perishtini kördüm. U asmanning qeride uchuwatqan barliq qushlargha qattiq awaz bilen: “Këlinglar, Xudaning katta ziyapitige yighilinglar! 18 Padishahlarning, serdarlarning we qudretliklerning, shundaqla atlarning we uninggha mingenlerning, qullarning we hörlerning, kattilarning we erzimeslerning göshlirini yenglar!” dëdi.
19 Uningdin këyin, diwe, dunya padishahliri we ularning leshkerlirining atqa mingüchi hem uning qoshuni bilen jeng qilish üchün jem bolghanliqini kördüm. 20 Diwe we uninggha wakaliten möjiziler körsetken saxta peyghember ikkilisi tutuldi. Saxta peyghember shu möjiziler arqiliq tënide diwining belgisi bolghan hemde diwining heykilige choqunghanlarni azdurup yürgenidi. Ularning her ikkilisi günggürt yëniwatqan ot kölige tirik tashlandi. 21 Ularning leshkerliri atqa mingüchining aghzidin chiqqan qilich bilen chëpildi. Pütün ucharqanatlar bularning göshini yep toydi.


20

Ming yil
Uningdin këyin, qolida tëgi yoq hangning achquchi we yoghan bir kishen tutqan bir perishtining asmandin chüshüwatqanliqini kördüm. Perishte ejdihani, yeni Iblis yaki Sheytan dëyilgen hëliqi qedimiy yilanni tutup, ming yilliq kishenlidi. Herqaysi xelqlerning ming yil toshquche qayta azdurulmasliqi üchün, uni tëgi yoq hanggha tashlidi. Andin, hangning aghzini yëpip pëchetliwetti. Ming yil toshqandin këyin, ejdiha waqitliq qoyup bërilishi kërek idi.
Andin, textlerni we ularda olturghanlarni kördüm. Ulargha höküm qilish hoquqi bërilgenidi. Uningdin bashqa, Eysagha guwahliq bergenliki we Xudaning sözini yetküzgenliki üchün kallisi ëlinghanlarning janlirinimu kördüm. Ular diwige we uning heykilige choqunmighan, uning belgisi pëshanisige we qollirigha urulmighanlar idi. Ularning hemmisi tirilip, Mesih bilen birlikte ming yil höküm süretti. Bu deslepki tirilish idi. Ölüklerning qalghanliri ming yil toshmighuche tirilmeytti. Deslepki tirilishtin behrimen bolghanlar bextlik we muqeddestur. Ikkinchi ölümning bularni ilkige ëlish hoquqi yoqtur. Ular Xudaning we Mesihning rohaniyliri bolidu we Mesih bilen birlikte ming yil höküm süridu.
Sheytanning meghlup bolushi
Ming yil toshqanda, Sheytan zindandin boshitilip, yer yüzining töt bulungidiki xelqlerni, yeni Yejüj bilen Mejüjlerni* Yejüj bilen Mejüj – yeni “Gog bilen Magog”. Ular Xudaning eziz xelqige Sheytanning bashchiliqida hujum bashlaydighan düshmenlerdur. azdurush we ularni jeng qilish üchün bir yerge toplashqa chiqidu. Toplinidighanlarning sani dëngiz sahilidiki qumdek sanaqsizdur. Ular pütün yer yüzini këzip, Xudaning muqeddes xelqining bargahini, yeni u söyidighan sheherni muhasirige alidu. Lëkin, asmandin ot yëghip, ularni kül qilidu. 10 Ularni azdurghan Iblis bolsa diwe bilen saxta peyghember köyüwatqan ot we günggürt kölige tashlinip, u yerde këche-kündüz menggü azablinidu.
Axirqi höküm
11 Uningdin këyin, chong bir aq text we uningda olturghuchini kördüm. Asman bilen zëmin uning aldidin qëchip, ghayib boldi. 12 Men yene ölüklerni kördüm. Katta yaki erzimes bolsun, hemmisi textning aldida turatti. Kitablar ëchildi. “Hayatliq Deptiri” dëyilgen yene bir kitabmu ëchildi. Ölükler kitablarda xatirilengenler boyiche öz emeliyitige qarap höküm qilindi. 13 Dëngiz özidiki ölüklerni, ölüm we ölükler diyarimu özliridiki ölüklerni tapshurushti. Herkim öz emeliyitige qarap höküm qilindi. 14 Andin, ölüm we ölükler diyari ot kölige tashlandi. Mana bu ot dëngizi ikkinchi ölümdur. 15 Ismi hayatliq deptiride yëzilmighanlarning hemmisi ot kölige tashlandi.

*8
Yejüj bilen Mejüj – yeni “Gog bilen Magog”. Ular Xudaning eziz xelqige Sheytanning bashchiliqida hujum bashlaydighan düshmenlerdur.21

Yëngi asman we yëngi zëmin
Andin, yëngi asman we yëngi zëminni kördüm, chünki burunqi asman we zëmin ghayib bolghanidi. Dëngizmu yoqalghanidi. Muqeddes sheherning, yeni Xuda nazil qilghan yëngi Yërusalëmning ershtin xuddi öz yigitige perdazlinip hazirlanghan qizdek chüshüwatqanliqini kördüm. Texttin kötürülgen jarangliq bir awazning mundaq dëgenlikini anglidim: “Mana, Xudaning makani insanlarning arisididur, Xuda ularning arisida yashaydu, ular Xudaning xelqi bolidu. Xuda özimu ularning arisida turup, ularning Xudasi bolidu, u ularning közliridiki herbir tamche yashlirini ërtidu. Emdi ölüm esla bolmaydu, ne matem, ne yigha-zar, ne qayghu-elem bolmaydu, chünki burunqi alem ötüp ketti.”
Bu chaghda, textte olturghuchi mundaq dëdi: “Mana, hemmini yëngilaymen!” U manga yene: “Bularni xatiriliwal, chünki bu sözler ishenchlik we heqtur” dëdi. U yene: “Tamam boldi. Bash we axir, muqeddem we tamam özümdurmen. Ussighanlargha hayatliq süyining buliqidin heqsiz su bërimen. Ghelibe qilghanlar bulargha mirasxorluq qilidu. Men ularning Xudasi bolimen. Ularmu mëning perzentlirim bolidu. Lëkin, qorqunchaq, ëtiqadsiz, chirik, qatil, zinaxor, sëhirger, butperes we yalghanchilargha kelsek, ularning qismiti günggürt bilen yanghan ot kölidur. Mana bu ikkinchi ölümdur.”
Yëngi Yërusalëm
Axirqi yette balayi’apet bilen tolghan yette chinini tutqan yette perishtidin biri këlip, manga:
– Kel! Qozigha hemrah bolidighan qizni sanga körsitip qoyay, – dëdi.
10 Andin, Muqeddes Rohning mëni öz ilkige ëlishi bilen, perishte mëni chong we ëgiz bir taghqa ëlip chiqti. U yerdin manga ershtin Xuda nazil qilghan muqeddes sheher Yërusalëmning chüshüwatqanliqini körsetti. 11 Sheher Xudaning ulughluqi bilen tolghan bolup, uning julasi intayin ësil bir göherning, yëshil qashtashtek yaltirighan xrustalning julasigha oxshaytti. 12 Sheherning chong hem ëgiz sëpili we on ikki derwazisi bar idi. Herbir derwazini birdin perishte saqlaytti. Herbir derwazining üstige Isra’illarning on ikki qebilisidin birining ismi yëzilghanidi. 13 Künchiqishta üch derwaza, künpëtishta üch derwaza, küngeyde üch derwaza we teskeyde üch derwaza bar idi. 14 Sheherni qorshap turghan sëpilning on ikki ul tëshi bar bolup, ularning üstige qozining on ikki elchisining isimliri yëzilghanidi.
15 Manga gep qilghan perishtining qolida sheherni we sheherning derwaziliri bilen sëpilini ölcheydighan bir altun ölchigüch bar idi. 16 Sheher töt chasa bolup, uzunluqi bilen kengliki oxshash idi. Perishte sheherni ölchigüch bilen ölchidi. Herbir teripi ikki ming ikki yüz chaqirim keldi. Uzunluqi, kengliki we ëgizliki bir-birige tepmu-teng idi. 17 Perishte sëpilnimu ölchidi. Sëpilning qëlinliqi u ishletken insanlarning ölchigüchi boyiche atmish besh mëtir keldi. 18 Sëpil yëshil qashtashtin, sheher eynektek süzük sap altundin bina qilinghanidi. 19 Sheher sëpilining uli her xil ësil tashlar bilen bëzelgenidi. Birinchi ul tash yëshil qashtash, ikkinchisi kök yaqut, üchinchisi hëqiq, tötinchisi zumret, 20 beshinchisi qizil hëqiq, altinchisi qizil kwarts, yettinchisi sëriq kwarts, sekkizinchisi rengsiz yaqut, toqquzinchisi topaz, oninchisi yëshil kwarts, on birinchisi sösün yaqut we on ikkinchisi sösün kwarts idi. 21 On ikki derwaza on ikki merwayit idi, yeni derwazilarning herbiri birdin merwayittin yasalghanidi. Sheherning ghol yoli eynektek süzük sap altundin idi.
22 Sheherde hëchqandaq ibadetxana körmidim, chünki hemmige qadir Perwerdigar Xuda we qoza sheherning ibadetxanisidur. 23 Sheherning yorutulushi üchün quyash yaki ay hajetsiz bolup, uni Xudaning parlaq nuri yorutup turidu. Qoza uning chirighi bolidu. 24 Dunyadiki xelqler sheherdiki yoruqluqta yashaydu. Dunyaning padishahliri shanushewkitini u yerge ëlip këlidu. 25 Sheherning derwaziliri menggü taqalmay kün boyi ochuq turidu, chünki u yerde zadi këche bolmaydu. 26 Herqaysi xelqler shanushewkitini we izzitini u yerge ëlip këlidu. 27 U yerge herqandaq napak nersiler we yirginchlik ishlarni qilidighan yalghanchi kishiler kirelmeydu; peqet nami qozining hayatliq deptiride yëzilghanlarla kireleydu.


22

Uningdin këyin, perishte manga Xudaning we qozining textidin bashlanghan, xrustaldek süzük hayatliq süyi ëqiwatqan deryani körsetti. Sheherning ghol yolining otturisida ëqiwatqan bu deryaning ikki teripide on ikki qëtim mëwige kiridighan, yeni her ayda mëwe bëridighan hayatliq derixi bolup, derexning yopurmaqliri pütkül xelqlerge shipa idi. Lenetke uchraydighan ishlar qalmaydu. Xudaning we qozining texti sheherning ichide bolup, Xudaning xizmetkarliri u yerde ibadet qilidu. Ular Xudaning jamalini köridu, Xudaning nami ularning pëshanilirige yëzilidu. U yerde esla këche bolmaydu, ne chiragh nurigha, ne quyash nurigha hajiti chüshmeydu. Chünki, Perwerdigar Xuda ularning yoruqluqi bolup, ular ebedil’ebed höküm süridu.
Perishte manga:
– Bu sözler ishenchlik we heqtur. Peyghemberlerning rohigha ilham bergen Perwerdigar Xuda yëqin kelgüside yüz bërishi muqerrer bolghan weqelerni öz xizmetkarlirigha körsitish üchün, perishtisini ewetti, – dëdi.
Eysa Mesihning qayta këlishi
Eysa Mesih mundaq dëdi: “Mana, pat yëqinda këlimen! Bu kitabtiki bësharetlik sözlerge emel qilghanlar neqeder bextlik!”
Bularni anglighuchi we körgüchi men Yuhannamen. Bu ishlarni anglighinimda we körginimde, bularni manga körsetken perishtige sejde qilish üchün uning ayighigha bash qoydum. Lëkin, u manga:
– Hergiz undaq qilma! Men sanga, peyghember bolghan sëning qërindashliringgha hem bu kitabtiki sözlerge emel qilghanlargha oxshash Xudaning xizmetkarimen. Xudaghila ibadet qil! – dëdi.
10 U manga yene:
– Bu kitabtiki bësharetlik sözlerni pëchetlep mexpiy tutma, chünki bu ishlarning emelge ashidighan waqti yëqindur. 11 Yamanliq qilghuchilar yamanliqini qiliwersun, peskeshler peskeshlikini dawamlashturuwersun, heqqaniylar heqqaniyliqini dawamlashturuwersun, Xudagha atilip pak bolghanlar pakliqta yashawersun, – dëdi
 
12 Eysa Mesih mundaq dëdi: “Mana, pat yëqinda këlimen! Herkimning emeliyitige qarap, bëridighinimni özüm bilen bille ëlip këlimen. 13 Bash we axir, tunji we axirqi, muqeddem we tamam men bolimen.”
 
14 Hayatliq derixining mëwiliridin behrimen bolush we sheher derwaziliridin kirish hoquqigha ërishish üchün tonlirini yuyup tazilighanlar neqeder bextlik! 15 Peskeshler, sëhirgerler, zinaxorlar, qatillar, butperesler, yalghanchilar we yalghanchiliq qilishqa xushtarlarning hemmisi sheherning sirtida qalidu.
 
16 “Menki Eysa Mesih ëtiqadchilar jama’etchiliklirige bu ishlarni yetküzüsh üchün, perishtemni ewettim. Dawutning notisi hem ewladi men bolimen. Parlaq tang yultuzi men bolimen.”
 
17 Muqeddes Roh we toyi bolidighan qiz* Bu, ëtiqadchilar jama’etchilikini körsitidu. 19-bab 7-, 8-ayetlerge qaralsun.: “Kel!” dëdi. Anglighanlarning hemmisimu: “Kel!” dësun. Ussighan kelsun, xalighan kishi hayatliq süyidin heqsiz ichsun.
Xatime
18 Menki Yuhanna bu kitabtiki bësharetlik sözlerni anglighanlarni jiddiy agahlandurimenki: kimdekim bu sözlerge bir nerse qoshsa, Xuda uninggha bu kitabta yëzilghan balayi’apetlerni keltüridu. 19 Kimdekim bu bësharetlik kitabtiki birer sözni chiqiriwetse, Xudamu uni bu kitabta yëzilghan hayatliq derixidin we muqeddes sheherdin bërilidighan nësiwisidin mehrum qilidu.
20 Mana bulargha guwahliq bergüchi Eysa Mesih mundaq deydu: “Shundaq, pat yëqinda këlimen!”
“Amin! Kel, ya Rebbim Eysa!”
21 Rebbimiz Eysaning mëhir-shepqiti Xudaning muqeddes xelqi bilen bille bolghay, amin!

*17
Bu, ëtiqadchilar jama’etchilikini körsitidu. 19-bab 7-, 8-ayetlerge qaralsun.