«Wehiyler»

(Qisqiche chüshendürüsh)

Eyni waqitta, Rim hökümranlirining zorluq-zombuluqi astida ëtiqadchilar Eysa Mesihke ëtiqad qilghanliqi üchün, shiddetlik ziyankeshlikke uchrap, hetta bezi ëtiqadchilar öltürülgenidi. Bu kitabning mu’ellipi bolghan Yuhannamu Xudaning xush xewirini yetküzgenliki üchün, Patmos ariligha sürgün qilinghan. Del mushu waqitta, Yuhannagha Xudadin wehiyler këlip, Yuhanna Xudaning emri boyiche ularni yette ëtiqadchilar jama’euchilikige (ularning hemmisi bügünki Türkiyide) yëzip qaldurghan.

Bu kitabtiki xatirilengen wehiyler kelgüside bolidighan ishlarni, bolupmu Xudaning jazasini (insanlar duch këlidighan her xil balayi’apetlerni we japa-musheqqetlerni) körsitidu. Bu wehiylerning simwolluq tilda ipadilengen köp qisimliri belkim eyni chaghdiki ëtiqadchilargha chüshinishlik bolsimu, lëkin bügünki kitabxanlargha sir bolup qalghan. Emma kitabning merkiziy idiyisi intayin ëniq bolup, Xudaning Rebbimiz Eysa Mesih arqiliq Sheytanni öz ichige alghan barliq düshmenliri üstidin axiri ghelibe qilip, özining sadiq xelqige yëngi asman, yëngi zëmin ata qilishidin ibarettur.

Tëzis:

1. Muqeddime (1-bab 1-ayettin 8-ayetkiche)

2. Deslepki alametler (1-bab 9-ayettin 20-ayetkiche)

3. Ëtiqadchilar jama’etchiliklirige yëzilghan yette parche xet (2-, 3-bablar)

4. Yette möhür bilen pëchetlengen oram yazma (4-bab 1-ayettin 8-bab 1-ayetkiche)

5. Yette kanay (8-bab 2-ayettin 11-babning axirighiche)

6. Yette bashliq ejdiha we ikki diwe (12-, 13-bablar)

7. Körüngen bashqa alametler (14-, 15-bablar)

8. Yette chine (16-bab)

9. Babil, saxta peyghember, diwe we Iblisning tartqan jazasi (17-bab 1-ayettin 20-bab 10-ayetkiche)

10. Axirqi höküm (20-bab 11-ayettin 15-ayetkiche)

11. Yëngi asman, yëngi zëmin (21-bab 1-ayettin 22-bab 5-ayetkiche)

12. Xatime (22-bab 6-ayettin 21-ayetkiche)