Timotiygha yëzilghan ikkinchi xet
1

1-2 Eysa Mesih arqiliq yëngi hayatliqqa ërishish wedisini jakarlash üchün, Xudaning iradisi bilen Eysa Mesihning elchisi bolushqa tallanghan menki Pawlustin öz oghlumdek qedirlik Timotiygha salam. Xuda’atimiz we Rebbimiz Eysa Mesih sanga mëhir-shepqet, rehimdillik we amanliq ata qilghay!
Shükür we medet
Men xuddi ejdadlirimgha oxshash, Xudagha pak wijdanim bilen xizmet qiliwatimen. Men sen üchün Xudagha shükür ëytimen. Meyli këche yaki kündüz bolsun, du’alirimda sëni da’im eslep turimen. Ayrilghan waqtimizda aqquzghan köz yashliringni esliginimde, sen bilen yene bir qëtim körüshüshni intayin arzu qilimen. Sen bilen körüshüsh mëni intayin xushal qilidu. Sëning semimiy ëtiqading ësimdin chiqmaydu. Eng awwal momang Lo’ide we anang Ewnikide bar bolghan ëtiqadning emdi sendimu bar ikenlikige chongqur ishinimen. Shuning üchün men shuni yadinggha salayki, qollirimni uchanggha qoyghan chaghda, Xuda sanga bergen qabiliyetni toluq ishletkeysen. Chünki, Xuda bizge ata qilghan Muqeddes Roh bizni qorqunchqa salmaydu, belki Xudagha xizmet qilishimiz üchün, bizni küch-qudret we mëhir-muhebbet bilen toldurup, özimizni tutuwëlishimizgha yardem bëridu.
Shunga, Rebbimiz heqqide xush xewer yetküzüshtin we uning üchün xizmet qilish yolida mehbus bolghan mendin nomus qilma. Eksiche, Xuda sanga ata qilghan küch-qudretke tayinip, xush xewer yetküzüsh yolida men bilen bille azab-oqubet chëkishke teyyar tur. Xuda bizni qutquzup, pak yashashqa chaqirdi. Bu, bizning qilghan yaxshi emellirimiz bilen emes, belki Xudaning iradisi we mëhir-shepqiti bilen boldi. Xuda bizge Eysa Mesih arqiliq bu mëhir-shepqetni körsitidighanliqini dunya apiride bolushtin ilgirila pilanlighanidi. 10 Hazir bu mëhir-shepqet qutquzghuchimiz Eysa Mesihning këlishi bilen ayan boldi. Eysa Mesih insanlarni iskenjige alghan ölümning küchini bikar qilip, xush xewer arqiliq insanlargha menggülük hayat yolini ëchip berdi.
11 Men bu xush xewerning jakarchisi we elchisi, shundaqla u toghrisida telim bergüchi bolup teyinlengen. 12 Hazirqi bu azab-oqubetlerni tartishimning sewebimu shu. Lëkin, buningdin nomus qilmaymen. Chünki, men kimge ëtiqad qilghanliqimni bilimen hemde Xudaning manga amanet qilghan bu xush xewerni Rebbimiz qayta kelgen küngiche choqum qoghdaydighanliqigha ishinimen.* Ushbu ayetning axirqi jümlisini “hemde mëning Xudagha amanet qilghanlirimni Rebbimiz qayta kelgen küngiche choqum qoghdaydighanliqigha ishinimen” dep chüshinishkimu bolidu.
13 Eysa Mesihke mensup bolup, uningdin kelgen ëtiqad we mëhir-muhebbet ichide yashap, mendin anglighan heqiqiy telimlerni nizam qilip, uningda ching tur. 14 Sanga amanet qilinghan bu qimmetlik heqiqetni hemmimizning qelbide bar bolghan Muqeddes Rohning yardimi bilen saqla. 15 Anglighiningdek, Asiya ölkisidiki Bu yerdiki Asiya ölkisi hazirqi turkiyining gherbiy qismini körsitidu. ëtiqadchilarning hemmisi dëgüdek mëni tashliwetti. Ularning arisida Figël we Ërmogënmu bar. 16 Rebbimiz Onësiforning a’ilisidikilirige rehim-shepqet qilghay. Chünki, u köp qëtim mëni yoqlap, könglümni kötürdi. U mëning mehbus bolghanliqimdin nomus qilmidi. 17 Rim shehirige kelginide u mëni tapquche köp aware boluptu. 18 Qiyamet küni, uning Rebbimizning rehim-shepqitige ërishishini tileymen. Efes shehiride uning manga qilghan nurghun xizmitidin sëningmu obdan xewiring bar.

*12
Ushbu ayetning axirqi jümlisini “hemde mëning Xudagha amanet qilghanlirimni Rebbimiz qayta kelgen küngiche choqum qoghdaydighanliqigha ishinimen” dep chüshinishkimu bolidu.

15
Bu yerdiki Asiya ölkisi hazirqi turkiyining gherbiy qismini körsitidu.2

Eysa Mesihning sadiq jengchisi
Ey oghlum, sen Eysa Mesihning mëhir-shepqitige tayinip küchlük bol. Sen mendin ögengen telimlerni köp ëtiqadchilar anglighan we bu telimlerning toghra ikenlikige guwahliq bërip kelgen. Emdi bu telimlerni ishenchlik hemde bashqilargha telim bëreleydighan kishilerge yetküzgin. Eysa Mesihning yaxshi jengchisi bolup, men bilen birge azab-oqubet tartishqa teyyar tur. Jengchi bolghan kishi öz qomandanini razi qilish üchün, turmushning ushshaq-chüshshek ishlirigha bashqa puqralardek arilashmasliqi kërek. Musabiqige qatnashqan tenheriketchimu musabiqe qa’idilirige ri’aye qilmisa, ghelibige ërishelmeydu. Ejir singdürgen dëhqan alghan hosulidin elwette birinchi bolup behrimen bolidu. Bu hëkmetlik sözlerni yaxshi oyla, chünki Rebbimiz sanga bu ishlarning hemmiside eqil bëridu. Sen Dawut padishahning ewladi bolghan we ölümdin tirilgen Eysa Mesihni ësingde tut. Mana bu, men yetküzüwatqan xush xewer. Bu xush xewerni yetküzgenlikimdin köp azab-oqubet chektim. Hetta jinayetchilerdek kishenlinip, zindangha tashlandim. Lëkin, hëchkim Xudaning sözini kishenliyelmeydu. 10 Shuning üchün, Xuda tallighan bendilerning Eysa Mesih teripidin qutquzulushi we menggülük shan-sherepke ërishishi üchün, herqandaq azab-oqubetlerge berdashliq bëriwatimen. 11 Töwendiki bu sözler ishenchliktur: Eysa Mesih bilen bille ölgenikenmiz, uning bilen yëngi hayatta bille yashaymiz. 12 Qiyinchiliqlargha berdashliq bersek, uning bilen bille höküm sürimiz. Biz uningdin tansaq, umu bizdin tanidu. 13 Biz uninggha sadaqetsizlik qilsaqmu, u yenila sadaqetliktur. Chünki, u choqum özining sözide turmay qalmaydu.
Xudani xursen qilidighan xizmetchi
14 Bu ishlarni dawamliq ëtiqadchilarning semige sal. Xuda aldida ularni bimene sözler toghrisida talash-tartish qilmasliqqa buyrughin. Bundaq talash-tartishlarning hëchqandaq paydisi bolmayla qalmay, belki anglighuchilarning ëtiqadini weyran qilidu. 15 Xudaning heqiqitini toghra chüshendürüp, özüngni Xuda aldida yerge qarap qalmaydighan, belki Xudani xursen qilidighan xizmetchi qilip yëtishtürüshke tirish. 16 Xudagha bolghan ixlasmenlikke munasip kelmigen quruq geplerdin saqlan. Chünki, bundaq geplerni qilghuchilar Xudadin tëximu yiraqlishidu. 17 Ularning gepliri xuddi zeherlik ösmidek tëzla yamrap këtidu. Imënëy we Filëtlarmu mana shundaq gep-sözlerni qilghuchilardindur. 18 Ular ölgenlerning tirilishidin ibaret bu ish alliqachan yüz bërip boldi dep,* Bu “bir adem Eysa Mesihke ëtiqad qilghanda, uning rohi alliqachan Eysa Mesih bilen bille ölüp tirilidu. Bu tirilish peqet rohiy jehette bolup, kelgüside ten jehette yüz bermeydu” dëgen xata közqarashtur. heq yoldin chetnep, bezilerning ëtiqadigha buzghunchiliq qilmaqta. 19 Biraq, Xuda qurghan ul Ul – ëtiqadchilar jama’etchilikini, Xudaning heqiqitini yaki Eysa Mesihning özini körsitishi mumkin. mezmut turmaqta. Uningda munu sözler möhürlinip yëzilghan: “Rebbimiz özige mensup kishilerni tonuydu”, “özlirini Rebbimizge mensup deydighan kishiler yamanliqlardin qol üzsun.” 20 Bay a’ililerde peqet altun-kümüsh qachilarla bolup qalmay, yaghach, sapal qachilarmu bolidu. Altun-kümüsh qachilar alahide sorunlarda, bashqiliri bolsa adettiki sorunlarda ishlitilidu. 21 Eger bir kishi özini yuqiriqi yaman ishlardin pak tutsa, u xuddi alahide sorunlarda ishlitilidighan altun-kümüsh qachigha oxshaydu. Chünki, u pak bolidu hemde xojayinigha, yeni Xudagha yaramliq kishi bolup, herqandaq yaxshi ishlarni qilishqa teyyar turidu. 22 Shunga, yashliqning arzu-hewesliridin özüngni tart. Pak qelb bilen Rebbimizni chaqirghan bashqa kishiler bilen bille heqqaniyliq, ëtiqad, mëhir-muhebbet we inaqliqni izde. 23 Exmiqane we bihude talash-tartishlargha arilishishni ret qil. Chünki, bundaq ishlarning jëdel tëriydighanliqini bilisen. 24 Rebbimizning xizmetkari jëdelxor bolmasliqi, eksiche hemmige mëhriban we telim bërishke mahir, sewr-taqetlik bolushi kërek. 25 Rebbimizning telimige qarshi turghanlarghimu mulayimliq bilen nesihet qilish kërek. Belkim Xuda ulargha heqiqetni biliwëlish üchün towa qilish pursitini bëridu. 26 Buning bilen, ular uyqusini ëchip, özlirini tutqun qilip arzusigha yetmekchi bolghan Sheytanning toridin qutulalaydu.

*18
Bu “bir adem Eysa Mesihke ëtiqad qilghanda, uning rohi alliqachan Eysa Mesih bilen bille ölüp tirilidu. Bu tirilish peqet rohiy jehette bolup, kelgüside ten jehette yüz bermeydu” dëgen xata közqarashtur.

19
Ul – ëtiqadchilar jama’etchilikini, Xudaning heqiqitini yaki Eysa Mesihning özini körsitishi mumkin.3

Axir zaman
Shuni bilginki, axir zamanda ëghir künler bolidu. U chaghda, insanlar özinila oylaydighan, pulperes, maxtanchaq, tekebbur we kupurluq qilidighan, ata-anisining sözini anglimaydighan, wapagha japa qilidighan, Xudagha biperwaliq qilidighan, köyümsiz, bashqilarni kechürmeydighan, töhmetxor, özini tutalmaydighan, wehshiy, shundaqla xeyr-saxawetning düshmini bolidu. Ular satqun, telwe we hakawur bolup, keyp-sapani Xudadin yaxshi köridu. Sirtqi qiyapette ixlasmen boluwëlip, emeliyette könglide Xudaning qudritini inkar qilidu. Bundaqlardin yiraq tur. Ularning arisidiki bezi kishiler bashqilarning öylirige suqunup kiriwëlip, iradisi ajiz, gunahqa patqan we her xil arzu-heweslerning quli bolup qalghan ayallarni azduridu. Bundaq ayallar herqandaq ademning telimlirini anglaydu we heqiqetni tonup yëtelmeydu. Yanni bilen Yambiri* Yanni bilen Yambiri Isra’illarning Misirdin qaytishidin burun Musa peyghemberge qarshi turghan Misir padishahining sëhirgerliridur. Musa peyghemberge qandaq qarshi chiqqan bolsa, bu azdurghuchilarmu heqiqetke shundaq qarshi chiqidu. Bu azdurghuchilarning qelbi chirip ketken, ëtiqadi saxta bolup, ular Xuda teripidin ret qilinghan kishilerdur. Ularning qilmishliri uzungha dawamlishalmaydu. Chünki, Yanni bilen Yambirining eqilsizliqi pash bolghandek, bularning eqilsizliqimu xalayiq aldida choqum pash bolidu.
Pawlusning wesiyetliri
10-11 Lëkin, sen mëning telimim, yürüsh-turushum, hayatliq nishanim, ëtiqadim, sewr-taqitim, mëhir-muhebbitim, chidamliqim hemde uchrighan ziyankeshlikim we tartqan azab-oqubetlirimge diqqet-ëtibaringni qaritip kelding. Bolupmu Antakya, Konya we Listra sheherliride uchrighan ziyankeshliklerge qandaq berdashliq bergenlikimdin hemde Rebbimizning mëni bu ishlarning hemmisidin qutquzghanliqidin toluq xewiring bar. 12 Eysa Mesihke mensup bolghan, Xudagha ixlasmenlik bilen hayat kechürüshke irade baghlighanlarning hemmisi ziyankeshlikke uchraydu. 13 Rezil we saxtipez kishilerning ehwali burunqidinmu yamanliship, bashqilarni aldash bilen bille özlirimu aldinip këtidu. 14 Lëkin, sen hazirghiche öginip kelgen we chongqur ishengen heqiqette dawamliq ching tur. Chünki, bu heqiqetni ishenchlik kishilerdin ögengenlikingni bilisen. 15 Sen baliliq chaghliringdin tartipla muqeddes yazmilarni ögending. Bu yazmilar sanga Eysa Mesihke bolghan ëtiqad arqiliq qutquzulushqa ëlip baridighan eqil-parasetni teqdim qildi. 16 Pütün muqeddes yazmilar Xudaning körsetmisi boyiche yëzilghan bolup, u, heqiqet toghrisida telim bërish, xataliqlarni körsitip bërish, sewenliklerni tüzitish we kishilerni heqqaniyliqqa yëtekleshke paydiliqtur. 17 U, Xudagha mensup bolghan kishilerni toluq qorallandurup, ularni herqandaq yaxshi ishlarni qilishqa teyyar turghuzalaydu.

*8
Yanni bilen Yambiri Isra’illarning Misirdin qaytishidin burun Musa peyghemberge qarshi turghan Misir padishahining sëhirgerliridur.4

Men tirikler bilen ölgenlerni soraq qilidighan hemde öz padishahliqini qurush üchün qayta këlidighan Eysa Mesihning, shundaqla Xudaning aldida sanga shundaq buyruq qilimenki, Purset bolsun-bolmisun, her waqit Xudaning sözini yetküzgin. Sen zor sewr-taqet we yaxshi telim bërish bilen kishilerning xataliqlirini tüzetküz hemde ularni agahlandurghin we righbetlendürgin. Chünki, shundaq bir zaman këliduki, u chaghda insanlar Xuda toghrisidiki toghra telimlerni anglashni xalimaydu. Belki, ular qulaqlirigha xush yaqidighan sözlerni anglash üchün, öz heweslirige uyghun këlidighan telim bergüchilerni izdeydu. Heq sözlerni ret qilip, bimene epsanilerge qulaq salidu. Lëkin, sen herqandaq ehwalda özüngni segek tut. Azab-oqubet tartishqa teyyar tur. Her waqit xush xewer yetküzüsh xizmitide bolup, Xuda sanga tapshurghan wezipini ada qil. Emdi özümge kelsem, hayatim Xudagha qurbanliq ornida teqdim qilinish aldida turidu. Mëning bu dunyadin ayrilidighinimgha az qaldi. Men Xuda yolida axirghiche küresh qildim, yeni yügürüsh musabiqisining pütün menzilini bësip boldum, ëtiqadimda ching turup keldim. Hazir heqqaniyliq taji mëni kütüp turidu. Uni adil soraq qilidighan Rebbimiz qayta kelgende, manga kiydüridu. Shundaqla, uni yalghuz mangila emes, uning qayta këlishini intizarliq bilen kütüp turghanlarning hemmisige kiydüridu.
Axirqi sözler
Yënimgha tëzdin yëtip këlishke tirish. 10 Chünki, qërindishimiz Kiriski Galatiya ölkisige, Titus Dalmatiya ölkisige ketti. Dëmas bolsa bu dunyaning ishlirigha bërilip ketkenliki üchün, mëni tashlap, Salonika shehirige ketti. 11 Yënimda yalghuz Luqa qaldi. Markusni özüng bilen bille ëlip kel. U xizmetlirimde manga yardemchi bolidu. 12 Tikikusni Efes shehirige ewetiwettim. 13 Këlishingde Tro’as shehiride bolghan waqtimda Karpusning yënida qaldurup qoyghan tonum bilen kitablarni, bolupmu oram tëre yazmilarni bille alghach kelgin. 14 Misker Iskender manga köp ziyankeshlik qildi. Rebbimiz choqum uninggha qilmishlirigha layiq jaza yanduridu. 15 Senmu uningdin hoshyar bol. Chünki, u biz yetküzgen xush xewerge küchining bariche qarshi chiqti. 16 Birinchi qëtim sotlanghinimda, manga yardem qilidighanlar chiqmidi, eksiche hemmisi mëni tashlap ketti. Xuda ularni kechürüm qilghay. 17 Lëkin, Xuda men bilen bille bolup, manga xush xewerni toluq jakarlashqa medet berdi. Netijide, u yerdiki hemme Yehudiy emesler bu xush xewerni anglidi. Buning bilen, Xuda mëni bu qëtimqi sottin, yeni yolwasning aghzidin qutquzup chiqti. 18 Rebbimiz mëni her xil yamanliqlardin qutquzup, ershtiki öz padishahliqigha bixeter yetküzgey. Barliq shan-sherep Xudagha ebedil’ebed mensup bolghay, amin!
Axirqi salam
19 Mendin Priskila bilen ëri Akwilagha we Onësiforning a’ilisidikilerge salam ëyt. 20 Ërast Korint shehiride qaldi. Trofim kësel bolup qalghanliqtin, uni Milët shehiride qaldurup qoydum. 21 Qish kirip kelgüche, bu yerge këlishke tirishqin. Ëwul, Pud, Lin, Klawdiya we barliq qërindashlardin sanga salam. 22 Rebbimiz siler bilen bille bolghay. Xudaning mëhir-shepqiti silerge yar bolsun!