«Ezra»


1

Koresh padishahning Yehudiylarning öz yurtigha qaytishigha perman chüshürüshi
Përsiye padishahi Koresh textke olturghan 1-yili* Koresh padishah miladiyedin ilgiri 539-yili textke olturghan. Perwerdigar Yeremiya peyghember arqiliq ëytqan sözlirini emelge ashurdi. Xuda Koresh padishahning diligha sëlip, bir perman chüshürgüzdi. Padishah uni qeghezge pütüp, padishahliqining hemme yërige tarqatti.
“Bu Përsiye padishahining ëytqanliridur: ‘Perwerdigar, yeni ershi’eladiki Xuda pütün yer yüzidiki padishahliqlarni manga ata qildi. U mëni Yehudiyening Yërusalëm shehiride özige atap bir ibadetxana qurushqa teyinlidi. Perwerdigarning öz xelqi bolghan siler Isra’illar Yehudiyening Yërusalëm shehirige bërip, Perwerdigarning, yeni ejdadliringlar ëtiqad qilip kelgen Xudaning ibadetxanisini qayta bina qilinglar. Xuda Yërusalëmdidur, u silerge yar bolghay! Meyli qeyerde bolsun, sürgünler arisida Yërusalëmgha qaytmaqchi bolghanlar bolsa, ulargha qolum-qoshniliri yardem qilip, altun-kümüsh, mal-mülük we mal-waran bersun. Uningdin bashqa, Xudaning Yërusalëmdiki ibadetxanisigha xalis hediyelerni sunsun.’ ”
Shuningdin këyin, Xuda dillirigha salghan ishni orundash üchün Yehuda we Binyamin qebililirining bashliqliri, rohaniylar we Lawiylar Yërusalëmgha bërip, Perwerdigarning ibadetxanisini qaytidin bina qilishqa teyyarlandi. Barliq qolum-qoshnilar ulargha yardem bërip, altun-kümüsh qachilar, mal-mülük, mal-waran we qimmetlik nersilerdin bashqa yene ibadetxana üchün xalis hediyilerni sundi. Koresh padishah ulargha sabiq padishah Nibukadnezer Yërusalëmdiki ibadetxanidin olja ëlip öz butxanisigha qoyghan qacha-quchilarni qayturup berdi. Përsiye padishahi Koresh xezine weziri Mitridatni bu qacha-quchilarni qayturup bërishke mes’ul qildi. Mitridat Yehudiyege qaytidighan sürgünlerning bashliqi Shëshbassargha ularni sanap ötküzüp berdi. Ularning tizimliki töwendikiche:
 
30 dane altun das
1000 dane kümüsh das
29 dane kümüsh eswablar
10 30 dane altun qacha
410 dane kümüsh qacha
1000 dane bashqa xil qacha-qucha
 
11 Hemmisi bolup 5400 dane altun-kümüsh qacha-qucha boldi. Sürgünler Babildin Yërusalëmgha qaytip kelgende, Shëshbassar bu qacha-quchilarni birge ëlip keldi.

*1
Koresh padishah miladiyedin ilgiri 539-yili textke olturghan.2

Qaytip kelgüchilerning tizimliki
Töwendikiler Babildiki esirdin qaytqan Yehudiy sürgünlirining tizimlikidur. Nibukadnezer padishah burun ularni esir qilip Babilgha palighanidi. Biraq hazir ular öz yurti Yehudiyening Yërusalëm we bashqa jaylirigha qaytip keldi. Zirubbabel, Yëshuwa, Nexemiya, Siraya, Ri’ëlaya, Mordikay, Bilshan, Mispar, Bigway, Rixum we Ba’analar ulargha yëtekchilik qilip qayturup keldi. Sürgündin qaytqan Isra’il erlirining sani töwendikiche:
 
Par’osh jemetidin 2172 kishi
Shifatya jemetidin 372 kishi
Arax jemetidin 775 kishi
Paxat-mo’ab jemetidin (Yëshuwa we Yo’abning ewladliri) 2812 kishi
Ëlam jemetidin 1254 kishi
Zattu jemetidin 945 kishi
Zakkay jemetidin 760 kishi
10 Bani jemetidin 642 kishi
11 Bëbay jemetidin 623 kishi
12 Azgad jemetidin 1222 kishi
13 Adoniqam jemetidin 666 kishi
14 Bigway jemetidin 2056 kishi
15 Adin jemetidin 454 kishi
16 Atër jemetidin (Xizkiyaning ewladliri) 98 kishi
17 Bëzay jemetidin 323 kishi
18 Yora jemetidin 112 kishi
19 Xashum jemetidin 223 kishi
20 Gibbar jemetidin 95 kish
21 Beytlehemliklerdin 123 kishi
22 Nitofaliqlardin 56 kishi
23 Anatotluqlardin 128 kishi
24 Azmawetliklerdin 42 kishi
25 Qiryat-yi’arim, Kifira we Be’erotluqlardin 743 kishi
26 Ramah we Gebaliqlardin 621 kishi
27 Mikmasliqlardin 122 kishi
28 Beytel we Ayliqlardin 223 kishi
29 Niboluqlardin 52 kishi
30 Magbishliqlardin 156 kishi
31 Ëlamliqlardin 1254 kishi
32 Xarimliqlardin 320 kishi
33 Lod, Xadid we Onoluqlardin 725 kishi
34 Ërixaliqlardin 345 kishi
35 Sina’aliqlardin 3630 kishi.
 
36 Rohaniylardin:
Yidaya jemetidin (Yëshuwaning ewladliri) 973 kishi
37 Immër jemetidin 1052 kishi
38 Pashxur jemetidin 1247 kishi
39 Xarim jemetidin 1017 kishi.
40 Lawiylardin:
Yëshuwa we Qadmi’ël jemetidin (Hodawya ewladliri) 74 kishi
41 ibadetxana munajatchiliri: Asaf jemetige tewe 128 kishi
42 ibadetxana derwaziwenliri: Shallum, Atër, Talmon, Aqqub, Xatita we Shobay jemetlirige tewe 139 kishi.
43 Ibadetxana xizmetkarlirining jemetidin:
Zixa, Xasufa, Tabba’ot,
44 Qëros, Si’aha, Padon,
45 Libana, Xagaba, Aqqub,
46 Xagab, Shalmay, Xanan,
47 Giddël, Gaxar, Ri’aya,
48 Rizin, Niqoda, Gazzam,
49 Uzza, Pasëyax, Bësay,
50 Asnah, Mi’unim, Nifusim,
51 Baqbuq, Xaqufa, Xarxur,
52 Bazlut, Mixida, Xarsha,
53 Barqos, Sisira, Temax,
54 Niziyax we Xatifalar.
55 Sulayman padishah xizmetkarlirining jemetidin:
Sotay, Hessoferet, Piruda,
56 Yalah, Darqon, Giddël,
57 Shifatya, Xattil, Pokeret-hazzibayim we amilar.
58 Ibadetxana xizmetkarliri we Sulayman padishah xizmetkarlirining ewladliridin qaytip kelgenlerning sani jem’iy 392 kishi.
 
59 Tëlmelax, Tëlxarsha, Kirub, Addan we Immër dëgen jaylardin kelgen bir top kishiler özlirining Isra’il ewladi ikenlikini ispatliyalmidi. 60 Bu kishiler Dilaya, Tobiya we Niqoda jemetliridin bolup, jem’iy 652 kishi idi.
61 Xabayya, Haqqoz we Barzillay dëgen üch rohaniy jemetimu qaytip kelgen bolup, Barzillay Gil’adliq Barzillayning bir qizigha öylinip, uning familisini ishletkenidi. 62 Bu rohaniylar nesebnamiliridin jemet namlirini tapalmidi. Shunga ular napak hësablinip, rohaniylar qataridin orun alalmidi. 63 Yehudiylarning bashliqi ulargha “urim” we “tummim”ni* Köp tereplimilik izdinishlerge asaslanghanda, bu Xudaning iradisini bilish üchün tashlinidighan muqeddes chek bolushi mumkin. “urim”ning Ibraniy tilidiki menisi “qarghash”, bu yerde “bolmaydu” dëgen menide bolushi mumkin. “tummim”ning Ibraniy tilidiki menisi “teltöküs”, bu yerde “bolidu” dëgen menide bolushi mumkin. ishlitip, Xudaning iradisini bileleydighan rohaniy kelgüche, Xudagha atalghan yëmekliklerning rohaniylargha tëgishlikini yëmeslikini buyrudi.
64 Yehudiyege qaytip kelgenlerning omumiy sani 42,360 kishi boldi. 65 Sanalmay qalghanlardin 7337 er-ayal xizmetkar, 200 er-ayal naxshichi we 66 ularning 736 at, 245 qëchir, 67 435 töge we 6720 ëshikimu bar idi.
68 Bu sürgünler Perwerdigarning Yërusalëmdiki ibadetxanisigha yëtip kelgende, bezi jemet bashliqliri ibadetxanini esli ornigha qaytidin bina qilishqa xalis hediyilerni teqdim qildi. 69 Ular imkaniyitining yëtishiche jem’iy 61,000 altun tengge, 3000 kilo kümüsh we 100 qur rohaniy tonini i’ane qildi.
70 Rohaniylar, Lawiylar, munajatchilar, ibadetxana derwaziwenliri, ibadetxana xizmetkarliri we bir qisim kishiler Yërusalëm etrapigha olturaqlashti. Qalghanlar bolsa öz yurtlirigha jaylashti.

*63
Köp tereplimilik izdinishlerge asaslanghanda, bu Xudaning iradisini bilish üchün tashlinidighan muqeddes chek bolushi mumkin. “urim”ning Ibraniy tilidiki menisi “qarghash”, bu yerde “bolmaydu” dëgen menide bolushi mumkin. “tummim”ning Ibraniy tilidiki menisi “teltöküs”, bu yerde “bolidu” dëgen menide bolushi mumkin.3

Ibadetxana supisining qaytidin yasilishi
Küz peslining* Yehudiylarning kalëndari boyiche küz pesli 7-ayda bashlinidu. Kepe tikish hëyti 7-ayning 15-kunige toghra këlidu. deslepki mezgilide Isra’illar öz yurtlirigha orunliship bolghandin këyin, ular bir niyet bir meqsette Yërusalëmgha jem boldi. Yozadaqning oghli Yëshuwa bilen uning xizmetdash rohaniyliri we Shi’altëlning oghli Zirubbabel bilen uning tughqanliri Isra’illar ëtiqad qilip kelgen Xudaning qurbanliq supisini yasashqa bashlidi. Ular uni Xudaning yëqin adimi Musa peyghemberge chüshürülgen Tewrat qanunidiki yolyuruqlargha bina’en köydürme qurbanliq qilish orni meqsitide saldi. Ular yerlik xelqtin qorqsimu, yenila qurbanliq supisini esli ornigha qaytidin qurup chiqti. Shuningdin këyin ular seherlik we kechlik köydürme qurbanliqlirini uningda qilishqa bashlidi.
Ular Tewrat qanunigha bina’en kepe tikish hëyti qilip, her küni tëgishlik köydürme qurbanliqni qildi. Uningdin bashqa ular yene kündilik, yëngi ay we Perwerdigar bëkitken hëytlarda qilishqa tëgishlik köydürme qurbanliqlarni qilishqa bashlidi. Shuningdek ular Perwerdigargha xalis hediyilirini teqdim qildi. Rohaniylar kepe tikish hëytidin on besh kün burun Perwerdigargha atap köydürme qurbanliq qilishqa bashlidi. Bu ibadetxanining uli tëxi qoyulup bolmighan waqit idi.
Ibadetxanining qaytidin qurulushi
Shuningdin këyin xelq tashchi we yaghachchilarni yallap, Tirliqlar we Sidonluqlarning këdir yaghachlirigha yëmek-ichmek we zeytun yëghini tëgishti. Bu yaghachlar dëngiz arqiliq Liwandin Jaffa shehirige ëlip këlindi. Bu ish përsiye padishahi Koreshning ruxsiti bilen boldi.
Xelq sürgündin Yërusalëmgha qaytip kelgendin këyinki ikkinchi etiyazning otturilirida, Xudaning ibadetxanisining qurulushi bashlinip ketti. Bu xizmetke Shi’altëlning oghli Zirubbabel, Yozadaqning oghli Yëshuwa hem bashqa rohaniylar, Lawiylar we qaytip kelgenlerning hemmisi qatnashti. Lawiylarning yëgirme yashtin yuquriliri ibadetxanining qaytidin qurulush ishlirini nazaret qilishqa teyinlendi. Yëshuwa bilen uning oghulliri we er qërindashliri, Qadmi’ël we uning oghulliri (hemmisi Hodawyaning ewladliri) ibadetxanida ishlewatqan ishchilar üstidin nazaret qildi. Lawiylardin bolghan Xënadadning er jemetlirimu ulargha yardemleshti.
10 Ular ibadetxanining ulini qoyup bolghanda, rohaniylar tonlirini kiyip, kanaylarni tutup, her qaysisi öz orunlirida turushti. Lawiylardin bolghan Asafning ewladliri janglarni tutup turushti. Ular Isra’iliyening sabiq padishahi Dawutning körsetkinidek Perwerdigarni medhiyelidi. 11 Ular medhiye we minnetdarliq bilen Perwerdigargha atap ëytishishlarni ötküzüp:
 
“Perwerdigar shapa’etliktur!
Isra’iliyege bolghan mëhir-muhebbiti menggülüktur!” dëyishti.
 
Andin barliq xelq ünlük warqirap Perwerdigargha medhiyiler oqushti. Chünki ibadetxanining uli qoyulup bolghanidi. 12 Lëkin burunqi ibadetxanini öz közi bilen körgen nurghun yashanghan rohaniylar, Lawiylar we jemet bashliqliri hazirqi qoyulghan ulni körüp, azablinip ün sëlip yighliwetti. Bashqilar bolsa qiyqas chiqirip tentene qilishti. 13 Bu sadalar pelekke yetkenliktin, hëchkim tentene sadasi bilen yigha-zar awazini perq ëtelmeytti. Awazlar yiraq jaylardin anglinip turatti.

*1
Yehudiylarning kalëndari boyiche küz pesli 7-ayda bashlinidu. Kepe tikish hëyti 7-ayning 15-kunige toghra këlidu.4

Ibadetxanining qurulushigha tosqunluq qilinishi
Yehuda we Binyamin qebililirining reqibliri sürgündin qaytip kelgenlerning Perwerdigar, yeni Isra’illar ëtiqad qilip kelgen Xudagha atalghan ibadetxanini qaytidin bina qiliwatqanliqini anglidi. Shuning bilen ular Zirubbabel bilen jemet bashliqlirining aldigha bërip:
– Ibadetxanini qurush xizmitinglargha bizmu qatnishayli! Bizmu siler ëtiqad qilidighan Xudagha ibadet qilimiz. Assur padishahi Ësarxaddon bizni bu yerge ëlip kelgendin buyan, dawamliq Xudagha atap qurbanliq qilip këliwatimiz. – dëyishti.
Zirubbabel, Yëshuwa we jemet bashliqliri ulargha:
– Siler Xudayimizgha atighan bu ibadetxanini bina qilishqa arilishalmaysiler! Përsiye padishahi Koreshning buyruqigha bina’en özimiz ejdadlirimiz ëtiqad qilip kelgen Xudagha, yeni Perwaerdigargha atap uni qurup chiqimiz! – dëdi.
Shuning bilen yerlik xelq Yehudiylarni na’ümidte qoyushqa tiriship, ularni qorqutup qurulushqa dexli yetküzdi. Ular yene yerlik emeldarlargha para bërip, ulargha tosqunluq qildi. Bu ish Përsiye padishahliri Koreshtin taki Dari’osqiche dawamlashti.
Yehudiylargha bolghan këyinki tosqunluq
Nurghun yillardin këyin* Yoqurida tilgha ëlinghan 6-ayettin 23-ayetkiche bolghan mezmun texminen yüz yildin këyinki Yërusalëm sheher sëpilining bina qilinishidiki tosqunluqni körsitidu., Axashwërosh padishah hakimiyet yürgüzüshke bashlighanda, Yehudiye we Yërusalëm xelqining reqibliri ular üstidin erz qilip mektup sundi.
Yillar ötüp Artaxshasti padishah hakimiyet yürgüzüwatqanda, Bishlam, Mitridat, Tabi’al we bashqa emeldarlar Përsiye padishahigha mektup yazdi. Bu mektup Aramiy tilida yëzilghan bolup, padishahqa terjime qilip sunuldi.
Rixum qomandan we Shimshay pütükchimu Yërusalëmning ehwali toghrisida Artaxshasti padishahqa mektup yazdi. Mektupni töwendiki ademler pütkenidi: Rixum qomandan, Shimshay pütükchi, ularning bashqa xizmetdash emeldarliri, sotchilar, yerlik emeldarlar, Parslar, Ereklikler, Babilliqlar we Ëlamdiki Suza shehiridin köchüp kelgenler, 10 ulugh we shanliq Osnappar padishah teripidin yurtidin sürgün qilinip, Samariyening sheherliride we Firat deryasining gherbidiki bashqa jaylarda yashighan xelqler. 11 Mektupning mezmuni mundaq:
 
“Artaxshasti padishahqa, Firat deryasining gherbidiki xizmetkarliridin salam! 12 Aliylirigha shuni melum qilimizki, aliyliri teripidin bu yaqqa këlip, Yërusalëmda turuwatqan Yehudiylar rezillikke we topilanggha tolghan u sheherni qaytidin qurmaqta. Ular sëpil ulini rëmont qilip, sëpillarni bina qilmaqta. 13 I aliyliri! Bu sheher qurulup, sëpilliri yasilip bolsa, u kishiler her xil alwan-yasaqlarni tölimeydu-de, aliylirining xezinisige kiridighan kirim këmiyip këtidu. 14 Biz silining tuzlirini yep kelgen puqralar, aliyliri namigha dagh keltürüshni hergiz xalimaymiz. Shu wejidin bu ishni özlirige melum qilduq. 15 Aliylirining sabiq padishahlarning tezkirilirini izdinip bëqishini soraymiz. Shundaq bolghanda, bu sheherning topilanggha tolghanliqini, padishahlarni we ölkilerni parakende qilip kelgenlikini köreleydila. Bu sheherde qedimdin bëri qozghilang bolup kelgen, shunga sheher gumran qilinghan. 16 Aliylirining semige shuni salimizki, eger bu sheher qaytidin bina qilinip sëpilliri pütse, aliyliri Firat deryasining gherbidiki ölkige igidarchiliq qilalmay qalidila.”
 
17 Padishah jawaben mundaq dëdi:
“Rixum qomandan, Shimshay pütükchi we silerning Samariye hem Firat deryasining gherbidiki ölkide turghuchi bashqa xizmetdash emeldarliringlargha salam! 18 Siler sunghan mektupni terjime qildurup oquttum. 19 Tekshürüp körüshke emr qilghanidim. Derweqe, Yërusalëmning qedimdin buyan padishahlargha qarshiliqlarni qilip kelgenlikini bayqidim. U sheher topilang we qozghilanggha tolghaniken. 20 Qudretlik padishahlar u yerde yashighan we Firat deryasining gherbidiki pütün ölkini sorighan hem ulardin her xil alwan-yasaqlarni ëlip kelgeniken. 21 Shunga siler buyruq chüshürüp taki men emr qilghuche, u sheherning qaytidin bina qilinishini tosunglar. 22 Ëghir ziyangha uchrimasliqim üchün, bu ishqa sel qarimanglar!”
 
23 Rixum, Shimshay pütükchi we ularning xizmetdashliri Artaxshasti padishahning jawab xëtini anglap, derhal Yërusalëmgha bërip qoral küchi bilen Yehudiylarni ish toxtitishqa mejbur qildi.
Ibadetxana qurulushining yene qaytidin bashlinishi
24 Xudaning Yërusalëmdiki ibadetxanisini qaytidin bina qilish qurulushi toxtap qalghanidi. Bu ehwal Përsiye padishahi Dari’os hakimiyitining 2-yilighiche dawamlashti.

*6
Yoqurida tilgha ëlinghan 6-ayettin 23-ayetkiche bolghan mezmun texminen yüz yildin këyinki Yërusalëm sheher sëpilining bina qilinishidiki tosqunluqni körsitidu.5

U chaghda Hagay peyghember hem Iddoning oghli Zikiriya peyghember Isra’illar ëtiqad qilip kelgen hem ulargha yar bolghan Xudaning nami bilen Yehudiye we Yërusalëmda turidighan Yehudiylargha Xudaning wehiylirini yetküzüshke bashlighanidi. Shi’altëlning oghli Zirubbabel we Yozadaqning oghli Yëshuwa Yërusalëmdiki ibadetxanini bina qilishni yene qaytidin bashlidi. Ushbu ikki peyghember ular bilen bille bolup, yardemde boldi.
Firat deryasining gherbidiki ölkining bashliqi Tattinay, Shitar-bozinay we bashqa xizmetdash emeldarlar shu waqitta Yërusalëmgha këlip ulardin:
– Silerge bu ibadetxanini bina qilishqa we tamlarni qopurushqa kim ruxset berdi? – dep soridi.
Ular yene ibadetxana qurulushidikilerning isimlirini soridi. Lëkin Xudaning neziri Isra’illarning aqsaqallirida bolghanliqi üchün, pars emeldarliri Dari’os padishahqa mektup tutup jawab alghuche, ularning qurulush ishini tosmidi.
Tattinaylarning padishahqa tutqan mektupi
Firat deryasining gherbidiki ölkining bashliqi Tattinay, Shitar-bozinay we xizmetdash emeldarlarning padishahqa tutqan mektupi mundaq idi:
 
“dari’os padishah aliylirigha salam!
Aliylirigha shuni melum qilimizki, biz Yehudiye rayonigha bërip, ulugh Xudaning ibadetxanisining qaytidin bina qiliniwatqanliqini körduq. Bu ibadetxana qoram tashlar bilen yasiliwëtiptu we tamlirining ichige chong limlar qoyuluptu. Bu qurulush nahayiti estayidilliq bilen ongushluq këtiwëtiptu. Biz aqsaqallardin ibadetxanini qaytidin bina qilish we tamlirini püttürüshke kim ruxset bergenlikini soriduq. 10 Aliylirigha bu xizmetke yitekchilik qilghuchilarning kim ikenlikini melum qilish üchün ularning isimlirini soriduq. 11 Ular jawaben:
‘biz pütün alemning igisi bolghan Xudaning bendilirimiz. Biz hazir qaytidin bina qiliwatqan ibadetxanini nurghun yillar ilgiri Isra’iliyening bir küchlük padishahi qurup chiqqan. 12 Ejdadlirimiz ershi’eladiki Xudaning ghezipini qozghap qoyghanliqtin, Xuda ularni Kaldanlarning padishahi, yeni Babilning sabiq padishahi Nibukadnezerning qoligha chüshürüp berdi. Padishah bu ibadetxanini weyran qilip, xelqni Babilgha sürgün qildi. 13 Lëkin Babil padishahi Koreshning birinchi yili mezkur ibadetxanining qaytidin bina qilinish buyruqi chüshürüldi. 14 Koresh padishah hetta Nibukadnezer padishah Yërusalëmdiki ibadetxanidin olja ëlip Babildiki butxanigha qoyghan altun-kümüshtin yasalghan qacha-quchilarni Shëshbassar isimlik bir kishige qayturup berdi. Koresh padishah uni Yehudiyege bashliq qilip teyinligenidi. 15 Padishah uninggha bu qacha-quchilarni Yërusalëmdiki ibadetxanigha alghach këtishni hemde ibadetxanini esli ornigha qaytidin bina qilip chiqishni buyrudi. 16 Shunga Shëshbassar qaytip këlip, Yërusalëmdiki ibadetxanining ulini ornatti. Qurulush shu chaghdin tartip hazirghiche dawamlashmaqta we tëxi pütmidi.’ dëdi.
17 Shuning üchün aliyliri toghra körsile, Babilning orda tezkirisini izdinip baqqayla. Koresh padishahning Yërusalëmdiki mezkur ibadetxanini qaytidin bina qilish toghrisida buyruq chüshürgen-chüshürmigenlikini ëniqlap körgeyla. Andin bizge bu ishni qandaq bir terep qilish toghruluq yolyoruq bergeyla.”


6

Dari’os padishahning permani
Shuning bilen Dari’os padishah Babildiki arxipxanini tekshürüp chiqishni buyrudi. Midiya ölkisining Axmita shehiridiki ordidin bir qedimiy oralma qolyazma tëpildi. Uningda mundaq pütülgenidi:
 
“Yarliq:
Koresh padishah textke olturghan birinchi yili Yërusalëmdiki ibadetxana toghruluq perman chüshürdi. Ibadetxana Yehudiylar qurbanliq sunidighan esli ornigha qaytidin qurup chiqilsun. Mezkur ibadetxanining ëgizliki yigirme yette mëtir, kengliki yigirme yette mëtir bolsun. Tamliri her üch qewet tashning üstige bir qewet yaghach qoyulup yasalsun. Pütün xirajiti orda xezinisidin ajritilsun. Nibukadnezer padishah Yërusalëmdiki ibadetxanidin Babilgha ëlip kelgen altun-kümüshtin yasalghan qacha-quchilar eslidiki ibadetxanigha qayturulup, ornigha qoyulsun.”
Shunga, padishah Dari’os mundaq jawab qayturdi:
“Firat deryasining gherbidiki ölkining bashliqi Tattinay, Shitar-bozinay we bu ölkining xizmetdash emeldarlirigha: ‘siler ibadetxanigha yëqinlashmanglar. Ibadetxana qurulushigha arilashmanglar. Yehudiyening bashliqi bilen Yehudiylarning aqsaqalliri ibadetxanini esli ornigha qaytidin bina qilsun.
Men silerning ulargha yardemde bolushunglarni buyruymen. Qurulush toxtap qalmasliqi üchün, ularning pütün xirajiti Firat deryasining gherbidiki ölkining orda xezinisige kiridighan alwan-yasaq kirimidin këchiktürmey ajritilsun. Siler Yërusalëmdiki rohaniylarning ershi’eladiki Xudagha köydürme qurbanliq sunushi üchün ulargha nëme kërek bolsa shuni, yeni torpaq, qochqar we paqlanlarni bëringlar hemde ular telep qilghan bughday, tuz, sharab we zeytun yaghliridin tartip hemmini her küni üzüldürmey teminlenglar. 10 Shundaq bolghanda, ular ershi’eladiki Xudani xursen qilidighan qurbanliqlarni sunup, Xudaning manga we oghullirimgha bext ata qilishigha du’a qilalaydu.
11 Yene shundaq buyruymenki: kimki permanimgha özgertish kirgüzse, uning öyining bir limi sughurup ëlinip, u adem tiklengen limgha sanjip qoyulsun, öyi exlet döwisige aylansun. 12 Eger birer padishah yaki puqra bu permangha özgertish kirgüzse, mezkur ibadetxanini weyran qiliwetmekchi bolsa, öz namini ulughlashqa Yërusalëmni tallighan Xuda uni ursun.
Mezkur permanni menki Dari’os jakarlidi, sözsiz ijra qilinsun!”
Ibadetxanining Xudagha bëghishlinishi
13 Shuning bilen Firat deryasining gherbidiki ölkining bashliqi Tattinay, Shitar-bozinay we ularning xizmetdash emeldarliri, padishahning permanini sözsiz ijra qildi. 14 Hagay peyghember we Iddoning oghli Zikiriya peyghemberning wehiy yetküzüshi bilen Yehudiylarning aqsaqalliri ibadetxana qurulushini ilgiri sürdi. Ular Isra’illar ëtiqad qilip kelgen Xudaning emrige bina’en Përsiye padishahliri Koresh, Dari’os we Artaxshastining permanliri boyiche ibadetxanini bina qilishni tamamlidi. 15 Dari’os padishah hakimiyitining 6-yili adar ëyining 3-küni* Hazirqi zaman kalëndari boyiche miladiyedin ilgiri 516 yili 12-martqa toghra këlidu. ibadetxanining qurulushi teltöküs tamam boldi.
16 Isra’il xelqi, jümlidin rohaniylar, Lawiylar we qalghan sürgünler ibadetxanini Xudagha bëghishlash murasimini shad-xuramliq ichide ötküzdi. 17 Ular bu murasimda 100 tuyaq torpaq, 200 tuyaq qochqar we 400 tuyaq paqlan qurbanliq qildi, yene 12 tëkini Isra’iliyening 12 qebilisi üchün gunah kechürülush qurbanliqi qildi. 18 Musa peyghember arqiliq chüshürülgen Tewrattiki yazmilargha bina’en rohaniylar bilen Lawiylar öz jama’etchiliki boyiche Yërusalëmdiki ibadetxanida nöwetchilik bilen Xudaning xizmitini qilishqa teshkillendi.
Ötüp këtish hëytining ötküzülüshi
19 1-ayning 14-küni Bu Yehudiy kalëndari boyiche bolup, hazirqi zaman kalëndari boyiche 4-ayning 21-künige toghra këlidu. sürgündin qaytip kelgenler ötüp këtish hëytini ötküzdi. 20 Pütün rohaniylar we Lawiylar özlirini paklidi. Ular paklinip, barliq sürgünler, xizmetdash rohaniylar we özliri üchün ötüp këtish hëytining mëlini boghuzlidi. 21 Sürgündin qaytip kelgen Isra’illar we napak yolini tashlap Perwerdigar, yeni Isra’illar ëtiqad qilip kelgen Xudagha ibadet qilidighan shu yerdiki Yehudiy emeslermu bu qurbanliq bilen ghizalandi. 22 Andin ular pëtir nan hëytini shad-xuramliq ichide yette kün ötküzdi. Perwerdigar ularni shadliqqa chömdürgenidi, chünki u Assur padishahining dilini yumshitip, Isra’illar ëtiqad qilip kelgen Xudaning ibadetxanisini qaytidin bina qilishni qollatquzghanidi.

*15
Hazirqi zaman kalëndari boyiche miladiyedin ilgiri 516 yili 12-martqa toghra këlidu.

19
Bu Yehudiy kalëndari boyiche bolup, hazirqi zaman kalëndari boyiche 4-ayning 21-künige toghra këlidu.7

Ezraning Yërusalëmgha yëtip këlishi
Nurghun yillardin këyin Përsiye padishahi Artaxshasti mezgilide Ezra isimlik bir rohaniy ötken bolup, u Sirayaning oghli, Siraya Azaryaning oghli, Azarya Xilqiyaning oghli, Xilqiya Shallumning oghli, Shallum Zadoqning oghli, Zadoq Axitubning oghli, Axitub Amaryaning oghli, Amarya Azaryaning oghli, Azarya Mirayotning oghli, Mirayot Ziraxyaning oghli, Ziraxya Uzzining oghli, Uzzi Buqqining oghli, Buqqi Abishuwaning oghli, Abishuwa Pinixasning oghli, Pinixas El’azarning oghli, El’azar bolsa tunji bash rohaniy Harunning oghli idi. Babildin ayrilghan Tewrat ustazi Ezra, Perwerdigar, yeni Isra’illar ëtiqad qilip kelgen Xuda Musa peyghemberge chüshürgen Tewrat qanunida kamaletke yetkenidi. Ezra padishahtin nëmini telep qilsa, padishah shuni orundap bëretti, chünki Perwerdigar, yeni u ëtiqad qilip kelgen Xuda uninggha yar bolghanidi. Artaxshasti padishahning yettinchi yili Ezra bir top Isra’illarni Yërusalëmgha ëlip keldi. Bu kishiler arisida rohaniylar, Lawiylar, ibadetxana munajatchiliri, derwaziwenliri we xizmetkarliri bar idi.
8-9 Ular Artaxshasti padishahning 7-yili, 1-ayning 1-küni* Hazirqi zaman kalëndari boyiche miladiyedin burunqi 458-yili 4-ayning 8-künige toghra këlidu. Babildin yolgha chiqti. Xuda Ezragha yar-yölek bolghanliqtin, ular 5-ayning 1-küni Hazirqi zaman kalëndari boyiche miladiyedin burunqi 458-yili 8-ayning 4-künige toghra këlidu. Yërusalëmgha yëtip keldi. 10 Ezra Perwerdigarning Tewrat qanunini öginishke, ijra qilishqa we bu qanunning qa’ide-nizamlirini Isra’illargha ögitishke özini bëghishlighanidi.
Artaxshasti padishahning Ezragha yazghan mektupi
11 Artaxshasti padishah Isra’illargha chüshürgen Perwerdigarning emr-permanlirini pishshiq bilidighan Tewrat ustazi Ezra rohaniygha ushbu mektupni tutti.
 
12 “Menki shahlarning shahi Artaxshastidin ershi’eladiki Xudaning qanunining ustazi Ezra rohaniygha salam!
13 Padishahliqimda yashawatqan Isra’il xelqi jümlidin rohaniylar, Lawiylar we bashqilargha shuni buyruymenki, ular xalighanche özliri bilen bir qatarda Yërusalëmgha qaytip ketse bolidu. 14 Men, jümlidin yette meslihetchim birlikte özlirini Yërusalëm we Yehudiyege qaytqan sürgünlerning silige hawale qilinghan Xudaning qanunigha emel qilish ehwalini igilep këlishke ewettim. 15 Mëning we meslihetchilirimning öz raziliqimiz bilen teqdim qilghan altun-kümüshlirini Isra’illar ëtiqad qilip kelgen we Yërusalëmda bolghan Xudagha bëghishlighayla. 16 Shuningdek, Babil ölkiside yighilghan altun-kümüshler we Isra’illar hem rohaniylar ëtiqad qilip kelgen Xudaning Yërusalëmdiki ibadetxanisigha sunulghan xalis hediyilerni alghach ketkeyla. 17 Bulargha torpaq, qochqar, paqlanlarni, jümlidin ular bilen birge ashliq we sharablarni sëtiwëlip, siler ëtiqad qilip kelgen Xudaning Yërusalëmdiki ibadetxanisining qurbanliq supisida hediye qilghayla. 18 Özliri we qërindashliri ëship qalghan altun-kümüshlerni siler ëtiqad qilip kelgen Xudaning iradisige asasen muwapiq jaygha ishletkeyla.
19 Ibadetxanining xizmiti üchün özlirige bërilgen qacha-quchilarni Yërusalëm üstidin hökümranliq qilghan Xudagha bëghishlighayla. 20 Buningdin bashqa, ibadetxananglargha nëme lazim bolsa, orda xezinisidin ëlip ishletkeyla.
21 Menki Artaxshasti padishah Firat deryasining gherbidiki ölkining barliq xezine emeldarlirigha buyruymenki, ershi’eladiki Xudaning qanunini pishshiq bilidighan Ezra rohaniyning barliq teleplirini tëzdin beja keltürünglar. 22 Siler 3400 kilo kümüsh, 300 taghar bughday, 2200 kilo sharab, 2200 kilo zeytun yëghighiche temin ëtinglar. Tuz cheksiz teminlensun. 23 Siler ershi’eladiki Xuda öz ibadetxanisi üchün chüshürgen emrlirining hemmisini toluq beja keltürünglar. Shundaq bolghanda, Xudaning ghezipi manga we oghullirimgha chüshmeydu. 24 Rohaniylar, Lawiylar, munajatchilar, derwaziwenler, xizmetkarlar we ibadetxanidiki herqandaq bashqa xizmetchilerdin alwan-yasaq ëlinmisun.
25 Ezra, Xuda örlirige ata qilghan eqil-paraset bilen Firat deryasining gherbidiki ölkide yashaydighan hem Xudaning qanunini bilidighan barliq ademlerni idare qilishqa emeldar we sotchilarni teyinligeyla. Qanundin sawati yoqlargha uningdin telim bergeyla. 26 Kimki Xudaning qanunigha yaki padishahliqning qanunigha boysunmisa, qattiq jazagha tartilsun, öltürülsun, sürgün qilinsun yaki mal-mülki Musadire qilinsun we yaki qamaqqa tashlansun.”
Ezraning Xudani medhiyelishi
27 Ezra mundaq dëdi:
“Perwerdigar, yeni ejdadlirimiz ëtiqad qilip kelgen Xuda medhiyilengey! U Yërusalëmdiki öz ibadetxanisini zinnetleshni padishahning diligha saldi. 28 Xuda manga menggülük mëhir-shepqet körsitip, mëni padishah, uning meslihetchiliri we barliq nopuzluq emeldarlirining qollishigha ige qildi. Perwerdigarim Xuda manga yar bolup, manga jasaret berdi. Shunga men Isra’illarning yurt bashlirini özüm bilen bille qaytishqa yighdim.”

*8-9
Hazirqi zaman kalëndari boyiche miladiyedin burunqi 458-yili 4-ayning 8-künige toghra këlidu.

8-9
Hazirqi zaman kalëndari boyiche miladiyedin burunqi 458-yili 8-ayning 4-künige toghra këlidu.8

Ezra bilen birge sürgündin qaytip kelgenler
Artaxshasti padishah hakimiyet tutqan mezgilde menki Ezra bilen bille Babildin Yërusalëmgha qaytip kelgen jemet bashliqlirining isimliki we ularning nesebnamisi töwendikiche:
 
2-3 Pinixas jemetidin Gërshom
Itamar jemetidin Daniyal
Dawut jemetidin Shëkanyaning ewladi Xattush
Par’osh jemetidin Zikiriya bilen Nesebnamisi ëniq bolghan 150 er
Paxat-mo’ab jemetidin Ziraxyaning oghli Elyiho’ënay we 200 er
Zattu jemetidin Yaxazi’ëlning oghli Shëkanya we 300 er
Adin jemetidin Yonatanning oghli Ebid we 50 er
Ëlam jemetidin Atalyaning oghli Yishaya we 70 er
Shifatya jemetidin Mika’ilning oghli Zibadya we 80 er
Yo’ab jemetidin Yixi’ëlning oghli Obadya we 218 er
10 Bani jemetidin Yosifyaning oghli Shilomit we 160 er
11 Bëbay jemetidin Bëbayning oghli Zikiriya we 28 er
12 Azgad jemetidin Haqqatan oghli Yoxanan we 110 er
13 Waqchirek qaytip kelgen Adoniqam jemetidin Elifelet, Yi’u’ël, Shimaya we 60 er
14 Bigway jemetidin Utay, Zakkur we 70 er.
Ezraning Yërusalëmgha bërishi
15 Men barliq xelqni Ahawagha qarap aqidighan deryaning boyigha jem qildim we u yerde üch kün qarargah qurduq. Men rohaniylar we qalghan xelqni tekshürginimde, Lawiylarning yoqluqini bayqidim. 16 Shunga yurt bashliridin Eli’ezer, Ari’ël, Shimaya, Elnatan, Yarib, Elnatan, Natan, Zikiriya we Mishullamlarni hem aqilane ustazlardin Yoyarib we Elnatanlarni chaqirip, 17 ularni Kasifya dëgen jaydiki Lawiylarning bëshi Iddoning yënigha ewettim. Men ibadetxana xizmetkarliri Iddo we uning uruq-tughqanliridin, Yërusalëmdiki ibadetxanida Xudaning xizmitini qilishqa adem ewetip bërishni soridim. 18 Xuda manga yar bolup, bizge Shërëbiya isimlik eqil-idrakliq bir kishini ewetti. U Maxli jemetidin bolghan Lawiylardin idi, uning ogholliri we er qërindashliridin bolup, jem’iy on sekkiz kishi keldi. 19 Ular yene Mirari jemetidin Xashabya we Yishaya hem uning oghulliri we er qërindashliridin yigirme kishini ewetti. 20 Uningdin bashqa, yene 220 neper ibadetxana xizmetkari qëtilip keldi. Bu kishilerning ejdadlirini Dawut padishah we uning emeldarliri Lawiylargha yardem bërishke teyinligen bolup, ularning isimliri tizimlikte bir-birlep pütülgenidi.
21 Ahawa deryasining boyida men jama’etke roza tutushni jakarlap, ularning Xudaning huzurida kemter bolup, Xudadin biz, balilirimiz we barliq mal-mülkimiz üchün bixeter seper tilidim. 22 Padishahtin seperde bizni düshmendin qoghdashqa piyade we atliq eskerlerni sorash men üchün bir nomus ish idi. Chünki men padishahqa: “Xudayimiz uninggha tayanghanlargha yar bolidu, lëkin uningdin yüz örügenlerge ghezeb yaghduridu” dëgenidim. 23 Shunga biz roza tutup, Xudaning bizni qoghdishigha du’a qilduq. Xuda du’ayimizni ijabet qildi.
24 Rohaniy bashliqlar arisidin Shërëbiya, Xashabya we ularning on tughqinini tallidim. 25 Andin padishah, uning meslihetchi hem emeldarliri we barliq Isra’illar ibadetxanigha teqdim qilghan altun-kümüsh we qacha-quchilarning ëghirliqini tartip ulargha tapshurdum. 26 Men tapshurghan nersiler töwendikiche:
 
22 tonna kümüsh
kümüsh qacha-quchilar (jemiy 3400 kilo)
3400 kilo altun
27 20 dane altun qacha (8 kilo 400 gram)
2 dane ësil, parqiraq tuch qacha (qimmiti altun bilen barawer)
 
28 Men ulargha:
– Siler we qacha-quchilar Perwerdigargha atalghan. Altun-kümüsh bolsa Perwerdigar, yeni ejdadliringlar ëtiqad qilip kelgen Xudagha bëghishlanghan xalis hediyidur. 29 Siler Yërusalëmdiki ibadetxanining ambarlirigha yëtip barghuche, ulargha yaxshi qaranglar. Siler rohaniy bashliqlar, Lawiylar we Isra’illarning jemet bashliqliri aldida ëghirliqini tartip ötküzüp bëringlar, – dëdim.
30 Shuning bilen rohaniylar hem Lawiylar bu altun-kümüsh we qacha-quchilarni Xudayimizning Yërusalëmdiki ibadetxanisigha ëlip bërish wezipisini tapshuruwaldi.
31 Biz 1-ayning 12-küni* Hazirqi zaman kalëndari boyiche 4-ayning 19-künige toghra këlidu. Ahawa deryasidin Yërusalëmgha qarap yolgha chiqtuq. Sepirimizde Xudayimiz bizge yar bolup, bizni düshmen we qaraqchilarning hujumidin saqlidi. 32 Yërusalëmgha yëtip bërip, üch kün dem alduq. 33 Tötinchi küni ibadetxanigha bërip, altun-kümüsh we qacha-quchilarning ëghirliqini tartip, Uriyaning oghli Mirëmot rohaniygha tapshurup berduq. Mirëmot rohaniyning yënida Pinixasning oghli El’azar, Lawiylardin Yëshuwaning oghli Yozabad we Binnuyning oghli No’adyadinlar bar idi. 34 Hemme nersilerni sanap, tarazidin ötküzüp xatirige alduq.
35 Qaytip kelgen Isra’illarning hemmisi özliri ëtiqad qilip kelgen Xudagha atap köydürme qurbanliqlarni qildi. Ular barliq Isra’illar üchün 12 torpaq, toqsan 96 qochqar, 77 paqlan we gunah kechürülüsh qurbanliqi üchün 12 tëke qurbanliq qildi. Bu mallarning hemmisi qurbanliq üchün köydürülüp, Perwerdigargha sunuldi. 36 Ular yene padishah özlirige hawale qilghan mektupni Firat deryasining gherbidiki ölke bashliqliri bilen emeldarlargha yetküzüp berdi. Shuning bilen ular Isra’il xelqi we Xudagha bëghishlanghan ibadetxanigha yardemde boldi.

*31
Hazirqi zaman kalëndari boyiche 4-ayning 19-künige toghra këlidu.9

Isra’illarning yerlik xelqler bilen nikahlinish mesilisi
Bu ishlar ötüp, bezi Yehudiy emeldarlar manga këlip:
– Bezi Isra’illar, jümlidin ular arisdiki bezi rohaniylar we Lawiylarmu yerlik xelqlerdin, yeni Ken’anlar, Xitlar, Perizziler, Yibuslar, Ammonlar, Mo’ablar, Misirliqlar, Amorlardin we ularning yirginchlik ishliridin özlirini nëri tutmidi. Ular we ularning oghulliri yerlik xelqlerning qizliridin öylinip, Xudaning muqeddes irqini bulghidi. Bu sadaqetsiz ishta eng yamini emeldarlar bilen bashliqlar bashlamchi gunahkar! – dëdi.
Men bu ishni anglighan haman, chapan-charamni yirtip, chach-saqallirimni yulup, chöchügen halda tang qëtip olturup qaldim. Tang qëtip olturup qëlishim taki kechlik qurbanliqni sunghuche boldi. Isra’illar ëtiqad qilip kelgen Xudaning sözide ching turidighan kishiler bashqa sürgünlerning sadaqetsizliklirini anglap, titrigen halda etrapimgha olishiwaldi.
Kechlik qurbanliq sunidighan chaghda, men qayghu-hesret ichide chapan-charilirim yirtiq halda ornumdin turdum. Andin tizlinip turup qollirimni Perwerdigar Xudayimgha kötürüp du’a qildim:
“I Xuda, heqiqeten xijaletmen! Sëning aldingda uyalghinimdin yüzümni kötürelmeymen. Bizning gunahlirimiz asmangha taqashti, jinayetlirimiz chëkige yetti. Ejdadlirimiz zamanidin hazirghiche ëghir gunah ichide öttuq. Shu wejidin biz, padishahlirimiz we rohaniylirimiz yaqa-yurtluq padishahlarning qoligha chüshüp, qirghin, tutqun, talan-taraj qilinghan we xorlanghaniduq. Bügünki künde yenila shundaq bolmaqtimiz.
Biraq hazir Perwerdigarimiz Xuda bizge qisqa waqit mëhir-shepqet qilip, az bir qismimizni sürgündin qutquzup, bu muqeddes makanda aman-ësen yashatti. U bizlerge ümid ata qilip, qulluqimizda bizge bir’az aramliq berdi. Biz qul iduq, biraq u bizni qulluqta tashlap qoymidi. U bizge Përsiye padishahlirining köz aldida menggülük mëhir-shepqet körsitip, yëngi hayatliq berdi, Xudayimizning ibadetxanisini qaytidin bina qildurdi hemde xarabiliklerni tüzetti. Bizlerni Yehudiye we Yërusalëmda qoghdap qaldi.
10 I Xudayimiz! Biraq emdi biz buninggha nëme dëyeleymiz? Sëning emr-permanliringgha yene ita’et qilmiduq. 11 Xizmetkaring peyghemberler arqiliq qilghan emrliringge xilapliq qilduq. Ular bizge: “Siler bërip ige bolidighan yer, yerlik ahalining napak qilmishliri bilen bulghanghan. Ularning yirginchlik iplasliqliri u yerning hemme bulung-puchqaqlirigha tolghan. 12 U kishiler bilen hergiz nikahlanmanglar we ularning amanliqi yaki ronaq tëpishini izdenmenglar. Shundaq qilsanglar, siler küchiyisiler, bu zëminning hosulliridin behrimen bolisiler hemde bu yerni ewladliringlargha menggü miras qaldurisiler.
13 Bëshimizgha kelgen hemme ish bizning rezillik we sewenliklirimizdin boldi. Shundaqtimu, i Xudayimiz, bizge bergen jazaying yenila yenggil bolup, ayrimlirimizni yenila aman qaldurdung. 14 Biz emdi qandaqmu sëning emrliringge xilapliq qilip, bu yirginchlik kishiler bilen nikahlinayli? Eger shundaq qilsaq, jezmen ghezipingni qozghap, birimiznimu qoymay halak qilmamsen? 15 I Perwerdigar, Isra’illar ëtiqad qilip kelgen Xuda, sen heqqaniydursen! Ayrimlirimiz qutulghan bolsaqmu, emma bügünki künde az qalduq. Lëkin bizge baqsang, biz hemmimiz aldingda gunahkarmiz. Shu wejidin hëchkim sëning huzurungda bolalmaydu.”


10

Towa qilish
Ezra ibadetxana aldida yüzini yerge yëqip, yigha-zar bilen du’a qilip, gunahlar üchün towa qiliwatqinida, zor bir top Isra’illar, jümlidin er-ayal we balilar uning etrapigha oliship, hesretlik yighlashti. Ëlam jemetidin Yixi’ëlning oghli Shëkanya Ezragha:
– Biz yerliklerdin bolghan yat xelqlerdin xotun ëlip, Xudayimizgha sadaqetsizlik qilduq. Gerche shundaq bolsimu, Isra’iliyede yene ümid bar. Shunga biz bu xotunlar we ulardin bolghan balilardin waz këchimiz dep, Xudayimizgha qesem bërishimiz kërek. Biz sëning we Xudayimizning emrige boysunidighan kishilerning nesihetliri boyiche mëngip, buni Xudaning qanunigha bina’en orundaymiz. Ornungdin tur! Sen bu ishni bir terep qilishta hoquqluq, biz sëni qollaymiz. Sen jur’etchan bolup, bu ishni ishqa ashur! – dëdi.
Shuning bilen Ezra ornidin turup, rohaniy bashliqlar, Lawiylar we qalghan barliq Isra’il xelqini bu teklip boyiche ish körüshke qesem qildurdi. Ular shu boyiche ish kördi. Andin Ezra ibadetxana aldidin ayrilip, Elyashibning oghli Yihoxananning hujrisigha kirdi. U u yerde qaytip kelgen sürgünlerning sadaqetsizliki üchün bir këche yëmey-ichmey hesret chekti.
Këyin Yërusalëm we Yehudiyening bashqa jaylirigha sürgündin qaytip kelgen ademlerning hemmisining Yërusalëmgha jem bolushi toghrisida mundaq emr chüshürüldi: “Kimki üch kün ichide Yërusalëmgha yëtip kelmise, emeldar we aqsaqallarning buyruqi boyiche mal-mülki musadire qilinip, jama’etning ezasi bolalmaydu.”
Üch kün ichide barliq Yehuda we Binyamin qebilisidikiler Yërusalëmgha jem boldi. 9-ayning 20-küni* Hazirqi zaman kalëndari boyiche 12-ayning 19-künige toghra këlidu., barliq xelq ibadetxana aldidiki meydandin orun aldi. Qattiq yamghur we bu ishning jiddiyliki sewebidin hemme ademni titrek basti. 10 Andin Ezra rohaniy ornidin turup, ulargha:
– Siler sadaqetsizlik qilip, yat xelqlerdin xotun ëlip, Isra’illarni tëximu ëghir gunahqa patquzdunglar. 11 Emdi siler Perwerdigar, yeni ejdadliringlar ëtiqad qilip kelgen Xudagha gunahinglar üchün towa qilip, uning iradisi boyiche ish körünglar. Zëminimizda turidighan yerlik xelqler we yattin alghan xotunliringlardin munasiwetni üzünglar! – dëdi.
12 Jama’et yuqiri awazda jawaben mundaq dëdi:
– Toghra ëyttingiz, dëginingizni beja keltürimiz! 13 Lëkin adem köp hem yamghur pesli, biz sirtta uzun turalmaymiz. Bu bir-ikki künde pütidighan ish emes. Chünki bu gunahqa patqan ademler nahayiti köp. 14 Emeldarlirimiz bizge wekil bolsun. Yat xelqlerdin xotun alghan kishiler belgilengen waqitta öz shehirining aqsaqal we soraqchiliri bilen bille bu yerge kelsun. Shundaq qilghanda Xudayimizning bu ishqa bolghan ghezipi pesiyip qalar.
15 Peqet Asa’ëlning oghli Yonatan bilen Tiqwahning oghli Yaxziya buninggha qarshi chiqti. Ularni Mishullam bilen Lawiylardin Shabbitay qollidi. 16 Qalghanlar bu meslihetni qobul qildi. Shunga Ezra rohaniy her jemet bashliqliri arisidin kishilerni tallap, ularning isimlirini xatiriliwaldi. 10-ayning 1-küni Hazirqi zaman kalëndari boyiche 12-ayning 29-künige toghra këlidu. bu kishiler jem bolup tekshürüshni bashlidi. 17 Ular 1-ayning 1-küni Hazirqi zaman kalëndari boyiche 3-ayning 27-künige toghra këlidu. yat xelqlerdin xotun alghanlarning hemmisini ëniqlap boldi.
Yat xelqlerdin xotun alghan kishiler
18 Yat xelqlerdin xotun alghan rohaniylar jemetining isimliki töwendikiche:
Yozadaqning oghli Yëshuwa we uning qërindashlirining jemetidin: Ma’asëya, Eli’ezer, Yarib we Gidalya. 19 Ular xotunlirini qoyup bërishke qesem qilip, gunahi üchün eyib qurbanliqi süpitide bir qochqarni hediye qildi.
20 Immër jemetidin Xanani we Zibadya
21 Xarim jemetidin Ma’asëya, Ilyas, Shimaya, Yixi’ël we Uzziya
22 Pashxur jemetidin Elyo’ënay, Ma’asëya, Isma’il, Nitan’ël, Yozabad we El’asa
23 Lawiylardin Yozabad, Shim’i, Qëlaya (Qilita depmu atilidu), Pitaxya, Yehuda we Eli’ezer
24 ibadetxana munajatchiliridin Elyashib
ibadetxana derwaziwenliridin Shallum, Telem we Uri
25 Bashqa Isra’illardin:
Par’osh jemetidin Ramiya, Yiziya, Malkiya, Miyamin, El’azar, Malkiya we Binaya
26 Ëlam jemetidin Mattanya, Zikiriya, Yixi’ël, Abdi, Yirëmot we Ilyas
27 Zattu jemetidin Elyo’ënay, Elyashib, Mattanya, Yirëmot, Zabad we Aziza
28 Bëbay jemetidin Yihoxanan, Xananya, Zabbay, Atlay
29 Bani jemetidin Mishullam, Malluk, Adaya, Yashub, Shi’al, Yiramot
30 Paxat-mo’ab jemetidin Adna, Kilal, Binaya, Ma’asëya, Mattanya, Bizal’ël, Binnuy we Manasse
31 Xarim jemetidin Eli’ezer, Yishshiya, Malkiya, Shimaya, Shimon, 32 Binyamin, Malluk we Shimarya
33 Xashum jemetidin Mattinay, Mattatta, Zabad, Elifelet, Yirëmay, Manasse we Shim’i
34 Bani jemetidin Ma’aday, Amram we U’ël, 35 Binaya, Bëdyah, Kiluhi, 36 Wanyah, Mirëmot, Elyashib, 37 Mattanya, Mattinay we Ya’asay
38 Binnuy jemetidin Shim’i, 39 Shelemya, Natan, Adaya, 40 Maknadba, Shashay, Sharay, 41 Azarël, Shelemya, Shimarya, 42 Shallum, Amarya we Yüsüp
43 Nibo jemetidin Yi’i’ël, Mattitya, Zabad, Zibina, Yadday, Yo’ël we Binaya.
44 Mana bu kishilerning hemmisi yat xelqlerdin xotun alghan, beziliri bu xotunlardin balimu tapqan.

*9
Hazirqi zaman kalëndari boyiche 12-ayning 19-künige toghra këlidu.

16
Hazirqi zaman kalëndari boyiche 12-ayning 29-künige toghra këlidu.

17
Hazirqi zaman kalëndari boyiche 3-ayning 27-künige toghra këlidu.