«Rut»

(Qisqiche chüshendürüsh)

Muqeddes Kitabning «Serdarlar» qismida xatirilengen külpetlik künler – «Rut» tiki weqelerning arqa körünüshidur. Serdarlar Isra’illar üstidin hökümranliq yürgüzgen chaghlar – Isra’illar Ken’an zëminigha jaylashqandin tartip taki padishahliqni qurushqiche bolghan waqitni yeni texminen miladiyidin burunqi 13-esirdin 11-esirgiche bolghan waqitni öz ichige alidu. Serdarlar – Xuda teripidin teyinlengen ademler bolup, ular eyni chaghda öz xelqini yëteklep, ularni qoshna ellerning bozek qilishidin qutulduratti. Tinch waqitlarda bolsa, ular xelq arisida sot qilatti.

«Serdarlar»da Xudaning xelqining qayta-qayta Perwerdigardin yüz örügende uchrighan bala-qazaliri yëzilghan. Del buning eksiche, muqeddes kitabning «Rut» dëgen qismida Perwerdigargha ixlasmen birqanche qehrimanlarning peyda bolghanliqi hemde yat milletning bir ezasining Isra’il xelqi ëtiqad qilip kelgen Xudagha yüzlinishi bilen bextlik bolup, Xudaning sadiq xelqining bir ezasigha aylanghanliqi yëzilghandur.

Kitabimizdiki bash shexs rut Mo’abliq bolup, u bir Isra’ilgha nikahlinidu. Ëri ölüp ketkendin këyin, qëynanisigha chongqur wapadarliqini körsitip, uning bilen birge Isra’iliyege baridu. Shundaqla Isra’illar ëtiqad qilip kelgen Xudani qobul qilidu.

Axirida aldinqi ërining Isra’il tughqanliridin birige nikahlinidu. Uning ewladidin Isra’ilning ulugh padishahi Dawut këlip chiqidu.

Tëzis:

1. Elimelek a’ilisining Mo’ab ëlige bërishi (1-bab 1-ayettin 5-ayetkiche)

2. Na’omi bilen Rutning Beytlehemge qaytip këlishi (1-bab 6-ayettin 22-ayetkiche)

3. Rutning Bo’azning ëtizida bashaq tërishi (2-bab)/p>

4. Rutning xamangha bërip, Bo’az bilen körüshüshi (3-bab)

5. Bo’azning Rutni nikahigha ëlishi (4-bab 1-ayettin 12-ayetkiche)

6. Padishah­ Dawut Bo’az bilen Rutning ewladidur (4-bab 13-ayettin 22-ayetkiche)