Kolosiliqlargha yëzilghan xet
1

Xudaning iradisi bilen Eysa Mesihning elchisi bolushqa tallanghan menki Pawlus we men arqiliq qërindishimiz Timotiydin Kolosi shehiridiki Eysa Mesihke mensup bolghan sadiq we muqeddes xelqqe salam. Xuda’atimiz silerge mëhir-shepqet we amanliq ata qilghay!
Shükür du’asi
Biz siler üchün du’a qilghanda, hemishe Rebbimiz Eysa Mesihning atisi bolghan Xudagha shükür ëytimiz. Chünki, biz silerning Eysa Mesihke ëtiqad qilghininglardin we Xudaning barliq muqeddes xelqige mëhir-muhebbet körsetkininglardin xewer taptuq. Silerning ëtiqadinglar we mëhir-muhebbitinglar ershte siler üchün saqliniwatqan heqiqiy bayliqqa bolghan ümidinglardin kelgen. Heqiqettin ibaret bolghan xush xewer silerge deslepte yetküzülgen chaghdila bu ümid silerde peyda bolghan. Xush xewer silerge yetkende, siler Xudaning mëhir-shepqitini heqiqiy tonup yettinglar. Ushbu xush xewer aranglarda birinchi kündin tartip mëwe bërip, öz tesirini körsetkinidek, hazirmu dunyaning nurghun jaylirida shundaq qilmaqta. Siler Xudaning bu mëhir-shepqiti toghruluq bizning qedirlik xizmetdishimiz Ëpafiradin telim aldinglar. U Eysa Mesihning sadiq xizmetkari bolup, bizning ornimizda siler üchün xizmet qiliwatidu. U yene Muqeddes Roh silerge ata qilghan mëhir-muhebbettin bizni xewerdar qildi.
Kolosiliqlargha qilinghan du’a
Shunga, biz siler toghrisidiki bu xewerni anglighan kündin bashlap, siler üchün dawamliq du’a qilip turuwatimiz. Biz du’ayimizda Xudadin shuni tiliduqki, siler Muqeddes Roh arqiliq eqil-parasetke tolup, Xudaning iradisi toghruluq toluq chüshenchige ërishkeysiler. 10 Shundaq bolghanda, Rebbimizning iradisige munasip yashap, her jehettin uni xursen qilalaysiler hemde hayatinglarda herbir yaxshi ishta mëwe bërip, Xudani tëximu chongqur tonup yëteleysiler. 11 Biz yene shuni tiliduqki, Xuda silerni özining ulugh qudriti bilen küchlendürgey. Shundaq bolghanda, siler herqandaq ishqa sewrchanliq bilen berdashliq bëreleysiler hemde xushal-xuramliqqa chömüp, 12 Xuda’atimizgha shükür ëytisiler. Chünki, Xuda silerni yoruqluqta yashawatqan barliq muqeddes xelqining mirasidin ortaq behrimen bolushqa layiq qildi. 13 U bizni Sheytanning zulum-zexmitidin qutuldurup, söyümlük oghlining padishahliqigha ëlip kirdi. 14 Biz uning söyümlük oghli arqiliq gunahning qulluqidin erkin bolduq, yeni gunahlirimiz kechürüm qilindi.
Eysa Mesih we uning wezipisi
15 Eysa Mesih köz bilen körgili bolmaydighan Xudaning obrazidur. U barliq mewjudatlardin burun mewjut bolghan bolup, ulardin üstün turidu. 16 Chünki, meyli yer yüzide yaki ershte bolsun, mewjudatlarning hemmisi u arqiliq yaritilghan. Körgili bolidighan mewjudatlar yaki körgili bolmaydighan ershtiki herqandaq mertiwilikler, mensepdarlar, hökümranlar we hoquqdarlar bolsun, hemmisi u arqiliq we uning üchün yaritilghandur. 17 U barliq mewjudatlardin burun mewjuttur. Barliq mewjudatlar u arqiliqla mewjut bolup turidu. 18 Eysa Mesih öz tënidin ibaret bolghan ëtiqadchilar jama’etchilikining bëshi we uning berpa qilghuchisidur. Uning her jehettin pütkül mewjudatlardin üstün turushi üchün, u eng awwal ölümdin menggülükke tirildürülgen. 19 Xuda özining barliq mukemmel tebi’itining uningda bolushidin söyündi 20 hemde u arqiliq yer yüzi we ershtiki barliq mewjudatni özi bilen yarashturup, uning krëstte aqquzghan qëni arqiliq inaqliqni eslige keltürüshtinmu söyündi.
21 Ilgiri silermu Xudadin ayrilip, qilghan yaman oy-pikringlar we ishliringlar sewebidin uning bilen düshmenleshkenidinglar. 22 Biraq, hazir Xuda öz oghli Eysa Mesihning insan tënide krëstke mixlinip qurban bolushi arqiliq silerni özi bilen yarashturdi. Buningdin meqset, silerning Xudaning aldida pak, qusursiz we eyibsiz bolushunglar üchündur. 23 Lëkin, siler choqum ëtiqadinglarda tewrenmey, ching we mustehkem turushunglar, xush xewer silerge ëlip kelgen ümidtin waz kechmeslikinglar kërek. Bu xush xewer pütün yer-yüzide yetküzülüwatqan bolup, men Pawlusmu uni yetküzüshke teyinlendim.
Pawlusning ëtiqadchilar jama’etchilikige qilghan xizmiti
24 Men hazir siler üchün azab-oqubet tartiwatqinimgha xursenmen. Chünki, xuddi Eysa Mesih azab-oqubet tartqangha oxshash, men uning tëni, yeni ëtiqadchilar jama’etchiliki üchün tartishqa tëgishlik bolghan azab-oqubetning bir qismini öz tënimda tartiwatimen. 25 Xuda xush xewerning silerge yetküzülüshi üchün, mëni ëtiqadchilar jama’etchilikining xizmetkari qilip teyinlidi. 26 Bu xush xewer elmisaqtin buyan ashkarilanmighan. Hazir uning siri Xudaning muqeddes xelqige ayan qilindi. 27 Xuda bu sirning siler Yehudiy emeslergimu heqiqiy ulughluq ëlip këlidighanliqini öz muqeddes xelqige bildürüshtin söyündi. Bu sir del Eysa Mesihning qelbinglarda ikenlikidur. Bu siler ümid qilghan ulughluqqa kelgüside ërishishinglarning kapalitidur. 28 Shunga, biz Eysa Mesih toghrisidiki xush xewerni barliq insanlargha yetküzüshke, shundaqla Xuda bizge ata qilghan barliq eqil-paraset bilen ulargha nesihet qilip telim bërishke tirishiwatimiz. Buningdin meqset, ularning Eysa Mesihke mensup bolup, uninggha bolghan ëtiqadining her jehettin toluq yëtilgen halda Xudaning aldigha bërishi üchündur. 29 Bu meqsetke yëtish üchün, Eysa Mesihtin kelgen, hayatimda namayan boluwatqan zor küchke tayinip, tiriship-tirmiship ishlewatimen.


2

Mëning siler we La’odikiya shehiridikiler hemde mëni tëxi körmigen bashqa kishiler üchün qandaq tiriship-tirmiship ishlewatqanliqimni bilishinglarni xalaymen. Mëning bundaq ishlishim silerning ich-ichinglardin righbetlinip, bir-biringlargha mëhir-muhebbet körsitip, öz’ara baghlinishinglar üchündur. Shundaq bolghanda, heqiqetni chongqur chüshinishtin kelgen toluq ishenchke ëriship, Xuda ashkarilighan sirni, yeni Eysa Mesihni heqiqiy tonup yëteleysiler. Barliq eqil-paraset we bilim Eysa Mesihke mujessemlengen. Hëchkimning silerni chirayliq gep-sözler bilen azdurup ketmesliki üchün, bularni ëytiwatimen. Chünki, men siler bilen bir yerde bolmisammu, qelbim da’im siler bilen bille. Silerning turmushunglarning tertiplik we Eysa Mesihke bolghan ëtiqadinglarning mustehkem ikenlikini anglap, xursen bolmaqtimen.
Eysa Mesihtin kelgen yëngi hayat
Siler Eysa Mesihni Rebbimiz, dep qobul qilghanikensiler, uninggha egiship yashanglar. Uninggha bolghan ëtiqadinglar chongqur yiltiz tartqan derexke we puxta qurulghan binagha oxshash mustehkem bolsun. Silerge tapshurulghan heqiqette ching turunglar. Qelbinglar Xudagha bolghan minnetdarliq bilen tolsun. Ëhtiyatchan bolunglar, hëchkim silerni quruq pelsepe we yalghan sepsetiler bilen azdurup ketmisun. Bular Eysa Mesihning telimidin emes, belki insanlarning en’eniliri we bu dunyadiki yaman rohiy küchlerning* Yaki “bu dunyadiki artuqche qa’ide-yosunlarning”. tesirliridin kelgen. Xudaning barliq mukemmel tebi’iti bu dunyagha insan tënide kelgen Eysa Mesihtidur. 10 Siler rohiy küchler dunyasidiki barliq hökümranlar we hoquqdarlardin üstün turghuchi Eysa Mesihke mensup bolghanliqinglar üchün, uning mukemmellikidin toluqlinip turisiler.
11 Siler Eysa Mesihke mensup bolghanliqinglar üchün, jismaniy jehettiki xetnini emes, belki u ata qilghan rohiy jehettiki xetnini qobul qildinglar. Bu, silerni gunahkar tebi’itinglarning ilkidin qutulduridighan xetnidur. 12 Chömüldürüshni qobul qilghininglarda, siler Eysa Mesihke baghlanghanliqinglar üchün, uning ölümi bilenmu baghlinip, uning bilen bille kömüldünglar we uning bilen bille tirildürüldünglar. Bu, Eysa Mesihni ölümdin tirildürgen Xudaning küch-qudritige bolghan ishenchinglar arqiliq boldi. 13 Siler burun gunah ichide yashighanliqinglar we gunahkar tebi’itinglarning ilkidin qutulmighanliqinglar üchün, rohiy jehette ölük idinglar. Biraq, Xuda silerni Eysa Mesihke baghlap, yëngi hayatqa ërishtürdi we pütün gunahliringlarni kechürüm qildi. 14 Eysa Mesih krëstke mixlanghanda, Xuda barliq gunahlirimiz xatirilengen, bizge qarshi bolghan hësab-kitabini shu krëstke mixlap, bikar qildi. 15 Shundaq qilip, Xuda rohiy küchler dunyasidiki yaman hökümranlar we hoquqdarlarni qoralsizlandurup, Eysa Mesihning krësttiki qurbanliqi arqiliq ular üstidin ghelibe qilish bilen ularni pütkül alem aldida nomusta qaldurdi.
16 Shuning üchün, yëmek-ichmek jehette we hëyt-ayem, hilal ay bayramliri yaki dem ëlish künlirini ötküzüsh-ötküzmeslik jehette hëchkimning silerni eyibleydighan hoquqi yoq. 17 Bundaq qa’ide-yosunlar peqet Eysa Mesih emelge ashuridighan ishlardin dërek bëridighan kölenggidur. Bu ishlar Eysa Mesih teripidin emelge ashurulup boldi. 18 Saxta kemterlik qilishqa we perishtilerge choqunushqa bërilgen kishilerning bundaq ishlarda eyibleshlirige perwa qilmanglar. Ular saxta, ghayibane alametlerge ësilishiwëlip, her xil xam xiyallarda bolup, asassiz tekebburluq qilidu. 19 Ularning ëtiqadchilar jama’etchilikining bëshi bolghan Eysa Mesih bilen hëchqandaq munasiwiti yoq. Ëtiqadchilar Eysa Mesihning bashqurushi we perwishide xuddi bedendiki boghum we peyler öz’ara ching tutashqandek, öz’ara birliship, Xudaning iradisi boyiche ösüp yëtilidu.
20-21 Siler bu dunyagha nisbeten Eysa Mesih bilen bille ölüp, bu dunyadiki yaman rohiy küchlerning tesirliridin azad bolghanikensiler, yene nëme üchün shularning “buni tutma”, “awuni yëme”, “buninggha tegme” dëgendek qa’ide-yosunlirigha yëpishiwalisiler? 22 Bu qa’ide-yosunlarning hemmisi tügeydighan nersiler toghrisida bolup, peqetla insanlarning buyruq we telimliridin peyda bolghan. 23 Roshenki, kishiler özliri ijad qiliwalghan dinlardiki mundaq teqwadarliq, saxta kemterlik we öz tënini azabqa salidighan qa’ide-yosunlar danaliqtek körünsimu, emeliyette gunahkar tebi’itimizdiki heweslerni chekleshte hëchqandaq paydisi yoqtur.

*8
Yaki “bu dunyadiki artuqche qa’ide-yosunlarning”.3

Kona we yëngi hayat
Eysa Mesih bilen bille tirilgenikensiler, undaqta ershtiki ishlargha intilinglar. Eysa Mesih ershte Xudaning ong teripide olturidu. Siler bu dunyadiki ishlargha emes, belki ershtiki ishlargha bash qaturunglar. Chünki, siler bu dunyagha nisbeten öldünglar. Hayatinglar Eysa Mesih bilen Xudaning huzurida pinhandur. Hayatinglarning menbesi bolghan Eysa Mesih qaytip kelgende, siler uning bilen bille shan-sherepte ayan bolisiler.
Shuning üchün, özünglardiki bu dunyagha xas arzu-heweslerni, yeni jinsiy exlaqsizliq, napakliq, shehwaniyliq, rezil hewes we achközlüklerni tashlanglar. Achközlük butperesliktin perqlenmeydu. Xudaning ghezipi mushundaq ishlarni qilghuchilarning bëshigha chüshidu. Burun silermu bundaq arzu-hewesler ichide yashap, rezil turmush kechürgenidinglar.
Emdi bundaq yaman ishlarning hemmisini tashlanglar. Ghezeplinish, achchiqlinish, yaman niyette bolush, töhmet qilish yaki edepsiz gep-sözlerni qilishtek yaman ishlardin yiraq turunglar. Shundaqla, bir-biringlargha yalghan sözlimenglar. Chünki, siler kona tebi’itinglarni burunqi qilmishinglar bilen bille chörüp tashlap, 10 yëngi tebi’etke ige boldunglar. Siler yaratquchi Xudaning obrazi boyiche yëngiliniwatqininglarda, Xudagha bolghan tonushunglar chongqurlishidu. 11 Bu yëngi hayatta bizning Yehudiy yaki Yehudiy emes, xetne qilinghan yaki qilinmighan, medeniyetsiz hetta yawayi,* Yawayi – Grëkche atilishi “skif” bolghan, Qara dëngiz bilen Kaspi dëngiz otturisida yashighan bir xelqni körsitidu. Rimliqlar bilen Grëklar ushbu xelqni nahayiti medeniyetsiz we yawayi dep atighan. qul yaki hör bolushimiz muhim emes. Muhimi Eysa Mesihtur. U bolsa hemmimizning qelbididur.
12 Xuda silerni söyüp, “özümge atighan xelqim” dep tallighaniken, rehimdil, mëhriban, kemter, mulayim we sewrchan bolunglar. 13 Bir-biringlargha keng qorsaq bolunglar. Eger aranglarda birkim silerning könglünglarni aghritqan bolsa, uni kechürünglar. Rebbimiz silerni kechürginidek, silermu bashqilarni kechürünglar. 14 Eng muhimi, mëhir-muhebbetlik bolunglar. Chünki, mëhir-muhebbet bir-birimizni baghlap, mukemmel inaqliqqa bashlaydu. 15 Eysa Mesih ata qilghan tinch-amanliq qelbinglarni bashqursun. Chünki, siler bir tenning ezaliri bolup, bu inaqliq ichide yashashqa chaqirildinglar. Hemishe Xudagha shükür ëytinglar. 16 Eysa Mesihning telimliri qelbinglardin toluq orun alsun. Bir-biringlargha Xudadin kelgen barliq eqil-paraset bilen telim bëringlar we nesihet qilinglar. Minnetdarliqqa tolghan qelbinglar bilen Xudagha Zebur munajatliri, medhiye naxshiliri we Muqeddes Rohning ilhamidin kelgen ghezellerni ëytinglar. 17 Meyli siler nëme denglar yaki nëme qilinglar, hemmisini rebbimiz Eysaning namining ulughlinishi üchün qilinglar we Eysa Mesih arqiliq Xuda’atimizgha shükür ëytinglar.
Yëngiche kishilik munasiwetler
18 Ey ayallar, Rebbimizge mensup bolghanliqinglar üchün, shuninggha munasip halda erliringlargha ita’et qilinglar. 19 Ey erler, ayalliringlarni söyünglar, ulargha qattiq mu’amile qilmanglar. 20 Ey balilar, herqandaq ishta ata-ananglarning sözini anglanglar. Chünki bu, Rebbimizni xursen qilidu. 21 Ey atilar, perzentliringlargha bolghan mu’amilide ularning nepritini qozghap qoymanglar. Undaq qilsanglar perzentinglar chüshkünliship këtidu.
22 Ey qullar, bu dunyadiki xojayinliringlargha hemme ishta boysununglar. Buni ularni xursen qilish üchün peqet ularning aldidila emes, belki hemishe chin qelbinglar we Rebbimizge bolghan chongqur hörmitinglar bilen qilinglar. 23 Herqandaq ish qilghanda, jan-dil bilen qilinglar. Buni ademler üchün emes, Rebbimiz üchün qilghandek qilinglar. 24 Ësinglarda bolsunki, Rebbimiz öz xelqige bërishke wede qilghan mirasni silerge in’am qilidu. Chünki, siler heqiqiy xojayininglar Rebbimiz Eysa Mesihke xizmet qiliwatisiler. 25 Meyli kim bolushidin qet’iynezer, yaman ish qilsa, qilghan yaman ishigha yarisha Xudaning jazasigha tartilidu. Chünki, Xuda hemme insanlargha oxshash mu’amile qilidu.

*11
Yawayi – Grëkche atilishi “skif” bolghan, Qara dëngiz bilen Kaspi dëngiz otturisida yashighan bir xelqni körsitidu. Rimliqlar bilen Grëklar ushbu xelqni nahayiti medeniyetsiz we yawayi dep atighan.4

Ey xojayinlar, qulliringlargha toghra we adil mu’amile qilinglar. Chünki, silerningmu ershte xojayininglar barliqini untup qalmanglar.
Nesihetler
Du’a qilishni toxtatmanglar. Du’a qilghanda, pütün diqqitinglar bilen du’a qilinglar we Xudagha shükür ëytinglar. Biz üchün yene shundaq du’a qilinglarki, Xuda öz xewirini yetküzüshimizge yol ëchip bersun. Shundaq bolghanda, Eysa Mesih heqqidiki ashkarilighan sirni jakarliyalaymiz. Men hazir del mushu xush xewerni yetküzüsh sewebidin kishenlendim. Mëning bu xush xewerni qolumdin këlishche ëniq chüshendürüshüm üchünmu du’a qilinglar.
Eysa Mesihke ëtiqad qilmighanlar bilen alaqe qilghanda, eqil-parasitinglarni ishlitip, herbir pursetni qoldin bermey, xush xewerni yetküzünglar. Ulargha qilghan gep-sözliringlar hemishe yëqimliq, ularning diqqitini tartidighan bolsun. Shundaq bolghanda, herbir ademge qandaq yol bilen jawab bërishni biliwalalaysiler.
Axirqi salam
Rebbimiz yolida men bilen bille xizmet qiliwatqan sadiq xizmetkar, söyümlük qërindishim Tikikus men toghruluq barliq ishlarni silerge sözlep bëridu. Uni ehwalimizni yetküzüsh we silerni righbetlendürüsh üchün, silerning aldinglargha ewetimen. Sadiq, söyümlük qërindishimiz hem yurtdishinglar bolghan Onësimusnimu uning bilen birge ewetimen. Ular bu yerde boluwatqan hemme ishni silerge sözlep bëridu.
10 Men bilen bille zindanda yëtiwatqan buradirim Aristarxus, shundaqla Barnabaning jiyeni Markustin silerge salam. (Eger Markus yëninglargha bërip qalsa, uni tapilighinimdek kütüwëlinglar.) 11 Yustus dep atilip kelgen Isamu silerge salam ëytti. Xudaning padishahliqi üchün ishlewatqan xizmetdashlirim ichide Yehudiylardin bolghan ëtiqadchilar peqet mushularla bolup, ular manga chong teselli bërishti.
12 Eysa Mesihning xizmetkari we yurtdishinglar bolghan Ëpafiradin silerge salam. U silerning ëtiqadta piship yëtilishinglar, Xudaning pütkül iradisige bolghan ishenchinglarda ching turushunglar üchün, hemishe jan-dili bilen du’a qilmaqta. 13 Uning siler üchün hemde La’odikiya we Hëyrapolis shehiridiki qërindashlar üchün köp ejir singdürüp kelgenliki toghrisida silerge guwahliq bërimen. 14 Qedirlik tëwip Luqa we Dëmasmu silerge salam ëytti.
15 La’odikiyadiki qërindashlargha, bolupmu Nimfe xanimgha we uning öyide jem bolidighan ëtiqadchilar jama’etchilikige salam ëytqaysiler. 16 Bu xet aranglarda oqulup bolghandin këyin, La’odikiyadiki ëtiqadchilar jama’etchiliki ichidimu oqulsun. Siler yene La’odikiyadiki ëtiqadchilar jama’etchilikige yazghan xëtimnimu oqunglar. 17 Arkipusqa shuni ëytinglarki, Xuda uninggha tapshurghan wezipini choqum ada qilsun.
18 Menki Pawlus bu axirqi salamni öz qolum bilen yëziwatimen. Mëning put-qollirimning kishenlik ikenlikini untumanglar. Xudaning mëhir-shepqiti silerge yar bolghay!